IPPP3/443-529/13-2/KC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie prawa do doliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w celu pozyskiwania finansowania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 06.06.2013 r. (data wpływu 10.06.2013 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do doliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w celu pozyskiwania finansowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10.06.2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do doliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w celu pozyskiwania finansowania.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

X. („Spółka” lub „X ”) jest nadawcą telewizyjnym. Spółka prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której zasadniczym źródłem przychodów jest emisja reklam i wskazań sponsorskich oraz sprzedaż praw i udzielanie licencji do programów telewizyjnych (czynności opodatkowane VAT).

 1. Emisja Obligacji

X. („Spółka” lub „X ”) rozważa pozyskiwanie w przyszłości finansowania o znacznej wartości na rynkach międzynarodowych w drodze emisji tzw. euroobligacji („Obligacje”). Obligacje byłyby oferowane potencjalnym inwestorom na rynkach międzynarodowych oraz niewykluczone, że byłyby przedmiotem obrotu na Luksemburskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (podobnie jak to miało miejsce w przypadku poprzednich programów emisji euroobligacji).

Na potrzeby transakcji emisji Obligacji („Transakcja”) X obejmie lub nabędzie 100% udziałów/akcji w spółce kapitałowej z siedzibą w Szwecji („Emitent”). Niewykluczone również, że na potrzeby Transakcji zostanie wykorzystana jedna ze spółek kapitałowych z siedzibą w Szwecji, której udziały/akcje są obecnie własnością Spółki (spółki celowe wykorzystywane przy poprzednich programach emisji euroobligacji).

W ramach planowanej transakcji („Transakcja”) Emitent:

 1. Dokona emisji Obligacji denominowanych w walucie obcej (prawdopodobnie w EUR);
 2. Przekaże środki finansowe pozyskane z emisji Obligacji na rzecz Spółki na podstawie umowy (lub umów) pożyczki (odpowiednio „Umowa Pożyczki” oraz „Pożyczka”). Jako alternatywa rozważane jest również zaangażowanie do struktury finansowania X Sp. z o.o. („X ; 100% udziałów w X należy do X ). W takim przypadku Emitent przekaże środki finansowe pozyskane z emisji Obligacji na rzecz X Media w formie pożyczki, a Umowa Pożyczki, na podstawie której X Media udzieli Pożyczki X zostanie zawarta między tymi spółkami.

Zobowiązania Emitenta wobec obligatariuszy z tytułu wyemitowanych Obligacji będą najprawdopodobniej, jak to miało miejsce przy poprzednich emisjach, przedmiotem gwarancji udzielonej przez X oraz spółki zależne od X („Gwarancja”). Gwarancja zostałaby udzielona odpłatnie, w związku z czym Emitent byłby zobowiązany do zapłaty X oraz spółkom zależnym od X stosownego wynagrodzenia z tytułu wystawionej Gwarancji.

 1. Wykorzystanie Środków z Pożyczki

Środki pieniężne będące przedmiotem powyższej Umowy Pożyczki zostaną przeznaczone przez Spółkę na spłatę pożyczek od X F („X Finance II”) udzielonych Spółce w 2009 roku oraz 2010 roku (odpowiednio „Pożyczka 2009” oraz „Pożyczka 2010” oraz - w zależności od wielkości przeprowadzonej Transakcji potencjalnie również - pożyczki udzielonej przez X („X Finance III” oraz łącznie z X Finance II „X Finance”) w 2010 r. („Pożyczka 2010 Bis” oraz łącznie „Pożyczki 2009-2010”).

 1. Wykorzystanie Środków z Pożyczek 2009-2010

Biorąc pod uwagę powyżej przedstawiony związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy Pożyczką a Pożyczkami 2009-2010, Spółka przedstawia poniżej sposób wykorzystania Pożyczek 2009-2010 (szczegółowy opis w punkcie 5 zdarzenia przyszłego).

Środki pozyskane przez X. z Pożyczek 2009-2010 zostały wydatkowane na różne cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Należy wskazać, że w interpretacji indywidualnej z dnia 9 lutego 2010 r. (sygn. IPPP1-443-1374/09-2/PR) Minister Finansów potwierdził, że X jest uprawniona do odliczenia podatku naliczonego w związku z ponoszeniem, w celu pozyskania finansowania w postaci Pożyczki 2009 oraz Pożyczki 2010, wydatków obciążonych podatkiem VAT (w szczególności wydatków analogicznych do wskazanych w punktach d-f poniżej), udokumentowanych wystawionymi na rzecz X fakturami VAT lub skutkujących powstaniem po stronie X obowiązku podatkowego z tytułu importu usług.

Przedstawiony poniżej opis celów wykorzystania Pożyczki 2009 i Pożyczki 2010 jest zgodny z opisem zawartym we wniosku o w/w interpretację oraz w odpowiedzi na wezwanie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie o uzupełnienie opisu stanu faktycznego.

Wykorzystanie Środków z Potyczek 2009-2010

5. 1. Pożyczka 2009

Środki pieniężne uzyskane na podstawie Pożyczki 2009 zostały przeznaczone na:

 1. spłatę pożyczki („Pożyczka 2003”) wobec X F - spółki celowej z siedzibą w Wielkiej Brytanii, która w 2003 r. dokonała emisji obligacji („Obligacje 2003”) na rynkach międzynarodowych a środki z emisji przekazała X na podstawie umów pożyczek zawartych w 2003 r.; (Wystąpiła jednak rozbieżność czasowa pomiędzy otrzymaniem Pożyczki 2009 od X Finance, co nastąpiło w listopadzie 2009 r. a spłatą Pożyczki 2003/ umorzeniem Obligacji 2003 co nastąpi w drugiej połowie grudnia 2009 r. Biorąc pod uwagę wymogi prawne, tj. okoliczność, że środki z Pożyczki 1 miały zostać przekazane X F w dniu ich pozyskania i dodatkowo, że Pożyczka 2003 nie mogła być spłacona przed datą umorzenia Obligacji 2003 (w drugiej połowie grudnia 2009 r.), część środków pozyskanych przez X z Pożyczki 2009 (i przeznaczonych na spłatę Pożyczki 2003) została przekazana X F w formie krótkoterminowej umowy pożyczki zawartej przez X z tą spółką w listopadzie 2009 r.);
 2. spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na ogólne potrzeby oraz działalność operacyjną X oraz w związku z realizowanymi inwestycjami (w tym inwestycjami kapitałowymi);
 3. zwiększenie płynności Spółki (środki przeznaczone na bieżące potrzeby Spółki).

Dodatkowo, należy wskazać, że środki pieniężne uzyskane z emisji obligacji przez X Finance Corporation Plc i otrzymane na podstawie Pożyczki 2003 oraz kredytu bankowego zostały wykorzystane przez Spółkę na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym m. in. w działalności operacyjnej oraz przy realizowanych inwestycjach (w tym inwestycjach kapitałowych).

5.2. Pożyczka 2010

Środki pieniężne pozyskane na podstawie Pożyczki 2010 zostały przeznaczone na przejęcie platformy cyfrowej „n” („Akwizycja”). W ramach Akwizycji:

 • X zawarł z XYZ Group N.V. („XYZ”) umowę sprzedaży, na podstawie której X nabył od XYZ 49% udziałów w N H. („N. ”) będącej właścicielem 100% udziałów w IN Sp. z o.o. („n-ka”) - operatorze platformy cyfrowej „n”;
 • X udzielił pożyczek Y,. z o.o. oraz N. na spłatę ich pożyczek wobec N-V., S B.V. oraz XYZ.

W odniesieniu do wykorzystania Pożyczki 2010 należy wskazać, że:

 • Obligacje zostały wyemitowane na rzecz N-v., Q, oraz XYZ, które z tego tytułu były zobowiązane do zapłaty ceny emisyjnej na rzecz X Finance,
 • Zgodnie z Umową Pożyczki 2010 X Finance był zobowiązany do przekazania kwot z emisji obligacji na rzecz X ,
 • Z kolei X był zobowiązany do przekazania kwot z tytułu Pożyczki 2010 na rzecz n-ki, D Sp. z o.o. oraz N. w formie dalszych pożyczek,
 • N-ka, D Sp. z o.o. oraz N. były zobowiązane do spłaty pożyczek zaciągniętych od N.., Q, oraz XYZ.
 • Dodatkowo X był zobowiązany do zapłaty na rzecz XYZ drugiej części kwoty wynikającej z rozliczenia z XYZ z tytułu rezygnacji przez XYZ z wcześniej ustalonego mechanizmu korekty ceny za sprzedane X udziały — mechanizm ten przewidywał dopłatę za udziały N. w przypadku osiągnięcia przez n-kę określonych parametrów ekonomicznych,
 • Zobowiązania N.., Q. oraz XYZ z tytułu objęcia Obligacji były równe zobowiązaniom n-ki, D Sp. z o.o., N. oraz X wobec tych spółek (z wymienionych powyżej tytułów).

W rezultacie rozliczenie nastąpiło w sposób bezgotówkowy poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności na podstawie umowy potrącenia wierzytelności.

Nabycie przez Spółkę udziałów N. (a pośrednio K.będącej operatorem platformy cyfrowej) oraz przejęcie finansowania dłużnego tych podmiotów jest elementem długoterminowej strategii X (zapoczątkowanej w marcu 2009 r. kiedy to nastąpiło nabycie 51% udziałów w N. ). Strategia ta polegała na dywersyfikacji źródeł przychodów oraz pełnej konsolidacji operacyjnej X z n-ką. W szczególności zakładała ona przygotowanie wspólnej z K.oferty rynkowej wykorzystującej potencjały obu podmiotów na rynku usług medialnych w celu zaoferowania innowacyjnych zintegrowanych produktów oraz lepszej promocji oferty obu podmiotów. X liczyła również na wzmocnienie przewagi konkurencyjnej poprzez pełną integrację i w szczególności wspólny branding, wzajemną promocję oraz wspólne nabywanie i dystrybucję treści medialnych (tzw. content).

W szczególności o realizacji transakcji zdecydowały następujące przesłanki:

 • dążenie do umocnienia pozycji na najszybciej rosnącym segmencie rynku telewizyjnego;
 • stworzenie nowego kanału dystrybucji programów TV (prawa do których posiada X );
 • powiększenie dostępu do najbardziej dynamicznych grup docelowych o dochodach przekraczających średnią;
 • zwiększenie możliwości promocji dwustronnej i poprawy oferty sprzedaży;
 • dywersyfikacja przychodów.

Należy nadmienić, że na moment Akwizycji X świadczyła na rzecz K.szereg usług podlegających opodatkowaniu VAT (przykładowo, licencje na rozpowszechnianie sygnału kanałów X , usługi informatyczne oraz udzielanie sublicencji na oprogramowanie komputerowe, usługi wsparcia technicznego, wynajem sprzętu i wozów transmisyjnych, usługi produkcyjne, usługi reklamowe). Zacieśnianie współpracy pomiędzy X i K.miało w zamierzeniu skutkować po pierwsze kontynuacją świadczenia usług na podstawie funkcjonujących umów, a po drugie zawarciem nowych umów (np. umowy o świadczenie usług kodowania sygnału telewizyjnego, umowa dotycząca obsługi i dystrybucji kart dekodujących, umowa o świadczenie usług realizacji materiałów telewizyjnych).

5.3. Pożyczka 2010 Bis

Środki pozyskane z Pożyczki 2010 Bis zostały z kolei przeznaczone na:

 1. spłatę obligacji wyemitowanych przez X . w PLN („Obligacje PLN”) na podstawie programu emisji obligacji uruchomionego w 2008 r. na podstawie umowy zawartej przez X . z Bankiem X S.A. (jako organizatorem emisji) oraz Bankiem H S.A. i Y Bankiem S.A. (jako współorganizatorami); Środki pozyskane z emisji Obligacji PLN zostały z kolei przeznaczone na:
  1. wykup Obligacji 2003 (tj. środki zostały wykorzystane częściowo na spłatę Pożyczki 2003); wykorzystanie środków z Pożyczki 2003 zostało z kolei opisane w punkcie 5.1 powyżej;
  2. inwestycje kapitałowe, tj. Akwizycję - drugą transzę tej operacji, w ramach której X . zwiększyła zaangażowanie w N. „n-ce” do 51%;
 2. spłatę linii kredytowej, środki z której zostały wykorzystane na ogólne potrzeby oraz działalność operacyjną X oraz w związku z realizowanymi inwestycjami (w tym inwestycjami kapitałowymi).
 1. Koszty ponoszone przez X w związku z pozyskaniem finansowania

Proces emisji Obligacji jest procesem wysoce skomplikowanym od strony prawnej oraz biznesowej. Pozyskanie finansowania o znaczącej wartości od inwestorów wymaga zaangażowania wiodących instytucji finansowych, które są w stanie same zainwestować w takie papiery wartościowe oraz przekonać innych potencjalnych inwestorów. Również w planowanej transakcji X oraz Emitent najprawdopodobniej zaangażują (jak to miało miejsce w przeszłości) wiodące międzynarodowe instytucje finansowe („Banki Inwestycyjne”). Zakres prac Banków Inwestycyjnych zgodnie z praktyką rynkową obejmuje:

 • przeprowadzenie emisji Obligacji oraz (ewentualnie) gwarantowanie sukcesu tej emisji (underwriting and placement) m. in. poprzez objęcie Obligacji - co de facto stanowi gwarancję powodzenia emisji - na rzecz własną oraz na rachunek innych inwestorów,
 • inne czynności, takie jak wynegocjowanie parametrów Obligacji (wysokość kuponów odsetkowych, uzgodnienie ewentualnego dyskonta lub premii emisyjnej etc) czy koordynację całej transakcji.

Ponadto, dla przeprowadzenia Transakcji konieczne będzie przygotowanie odpowiedniej dokumentacji prawnej (takiej jak np. umowy dotyczące Obligacji, Umowy Pożyczki etc., dokument ofertowy - forma prospektu emisyjnego wymaganego m.in. dla celów dopuszczenia Obligacji do notowania na giełdzie, wymaganych opinii prawnych, raportów finansowych etc.) oraz uzyskanie oceny wiarygodności kredytowej (tzw. ratingu) przez X jako ostatecznego beneficjenta i gwaranta Obligacji.

W związku z powyższym w ramach procesu pozyskania finansowania przez X poprzez emisję Obligacji konieczne będzie poniesienie szeregu wydatków związanych z emisją. Podkreślić należy, że to X będzie beneficjentem (oraz inicjatorem) emisji Obligacji - tj. cale finansowanie pozyskane w drodze emisji zostanie przekazane X na podstawie Umowy Pożyczki i wykorzystane przez X . Zatem biorąc pod uwagę funkcje pełnione w ramach transakcji emisji Obligacji przez Emitenta (względnie również X Media) oraz X wszelkie koszty związane z emisją Obligacji zostaną poniesione przez X (również ze względu na konieczność zachowania warunków rynkowości wynikających z przepisów o cenach transferowych).

Zasada ta dotyczy wyłącznie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji Obligacji a nie kosztów bieżących wynikającymi z działalności Emitenta (takich jak koszty ogólne związane z funkcjonowaniem Emitenta, koszty gwarancji Obligacji, koszty notowania Obligacji na giełdzie, czy koszty związane z administrowaniem Obligacjami w trakcie ich „życia”). Emitent będzie w związku z emisją zarabiał określoną marżę odsetkową (tj. różnicę pomiędzy odsetkami otrzymywanymi od X od Pożyczki oraz odsetkami płaconymi od Obligacji na rzecz obligatariuszy) stanowiącą wynagrodzenie za funkcje pełnione w ramach transakcji, która ni. in. pokryje koszty bieżące opisane powyżej.

Powyższe rozwiązania dotyczące ponoszenia kosztów związanych z emisją znajdą odzwierciedlenie w dokumentacji prawnej zobowiązującej X do poniesienia wszelkich kosztów związanych z emisją Obligacji. W szczególności, X zostanie zobowiązany (w Umowie Pożyczki) do zapłaty na żądanie Emitenta wszelkich kosztów (włączając koszty prawne i wydatki) poniesionych przez Emitenta w związku z emisją Obligacji. Ponadto, X będzie również zobowiązany do ponoszenia bezpośrednio wszelkich innych kosztów związanych z transakcją, z wyłączeniem prawa obciążenia nimi Emitenta (takich jak wynagrodzenie agencji ratingowych oraz koszty obsługi prawnej, doradztwa finansowego i podatkowego), obowiązek zapłaty, który przez X będzie wynikał z umów zawartych bezpośrednio z podmiotami trzecimi. Część kosztów związanych z procesem emisji Obligacji i wynikająca z umów, które zostaną zawarte przez Emitenta zostanie poniesiona przez Emitenta (wynagrodzenie należne bankom inwestycyjnym za doprowadzenie do sukcesu emisji, koszt dyskonta emisyjnego od Obligacji). Z ekonomicznego punktu widzenia koszty te zostaną „przeniesione” na X poprzez ustalenie, na podstawie Umowy Pożyczki, prowizji od udzielenia Pożyczki.

W szczególności koszty, które zostaną poniesione przez X w związku z pozyskaniem finansowania poprzez emisję Obligacji (na podstawie Umów Pożyczek) mogą obejmować:

 1. prowizję od Pożyczki (płatne przy udzieleniu Pożyczki),
 2. ewentualne dodatkowe (poza ujętym w prowizji wynagrodzeniem za gwarantowanie sukcesu emisji — tzw. underwriting and placement fee) wynagrodzenie należne Bankom Inwestycyjnym na podstawie Umowy z Emitentem — np. (jak to miało miejsce w przeszłości) za usługi doradcze w zakresie wypracowania struktury transakcji oraz doradztwo finansowe związane z transakcją (wynagrodzenie to zostałoby zapłacone bezpośrednio przez X , zgodnie z Umową Pożyczki, która będzie nakładała obowiązek zapłaty kosztów związanych z transakcją na X ),
 3. koszty doradców prawnych Banków Inwestycyjnych, które zostaną przeniesione przez Banki Inwestycyjne na podstawie umowy z Emitentem; (wynagrodzenie to zostałoby zapłacone bezpośrednio przez X , zgodnie z Umową Pożyczki, która będzie nakładała obowiązek zapłaty kosztów związanych z transakcją na X ),
 4. wynagrodzenie doradcy prawnego X w związku z transakcją zostanie poniesione zgodnie z umową, która zostanie zawarta przez X z kancelarią prawniczą (zakres prac doradcy prawnego zwyczajowo obejmuje m.in. przeprowadzenie badania prawnego X pod kątem przygotowania dokumentu ofertowego w związku z emisją Obligacji, przygotowanie części prawnej dokumentu ofertowego, przygotowanie wymaganych opinii prawnych, doradztwo prawne i podatkowe w związku z założeniem X Finance, udział w negocjacjach dokumentacji prawnej transakcji),
 5. wynagrodzenie doradcy finansowego (rachunkowego) X w związku z transakcją zostanie poniesione zgodnie z umową, która zostanie zawarta przez X z firmą audytorsko-doradczą (zakres prac doradcy finansowego zwyczajowo obejmuje doradztwo w związku ze sprawozdaniami finansowymi wykorzystanymi w dokumencie ofertowym, wydanie raportów dotyczących zawartości dokumentu ofertowego na potrzeby inwestorów międzynarodowych, uczestnictwo w procesie przygotowywania dokumentu ofertowego),
 6. wynagrodzenie agencji ratingowej za przeprowadzenie analizy oraz przyznanie X oceny wiarygodności kredytowej (tzw. ratingu,) co jest warunkiem przeprowadzenia transakcji (X będzie musiał posiadać rating aby pozyskać finansowanie w drodze emisji Obligacji) zostanie poniesione zgodnie z umową, która zostanie zawarta przez X z agencją ratingową,
 7. inne koszty bieżące, których poniesienie będzie konieczne w związku z pozyskaniem przez X finansowania w drodze emisji Obligacji (takie jak np. koszty podróży pracowników X zaangażowanych w projekt, koszty związane z prezentacją oferowanych Obligacji potencjalnym inwestorom międzynarodowym <ramach tzw. Road show>, koszty przygotowania i wydrukowania dokumentów związanych z transakcją oraz inne koszty X związane z transakcją).

Część spośród wymienionych powyżej wydatków zostanie udokumentowana fakturami VAT wystawionymi na rzecz Spółki, zawierającymi kwoty podatku naliczonego (w szczególności, faktury VAT dokumentujące usługi wskazane w punktach d-e), bądź też wiązała się będzie z obowiązkiem rozpoznania przez Spółkę obowiązku podatkowego z tytułu importu usług (w szczególności, nabycie usług wskazanych w pkt f).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanych powyżej okolicznościach faktycznych, w związku z ponoszeniem, w celu pozyskania finansowania, wydatków obciążonych podatkiem VAT (w szczególności wskazanych w punktach d-f), udokumentowanych wystawionymi na rzecz X fakturami VAT lub skutkujących powstaniem po stronie X obowiązku podatkowego z tytułu importu usług, Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego...

Zdaniem Wnioskodawcy;

Zdaniem Spółki, w związku z ponoszeniem, w celu pozyskania finansowania w formie Pożyczki, wydatków obciążonych podatkiem VAT (w szczególności wskazanych w punktach d-f), udokumentowanych wystawionymi na rzecz X fakturami VAT lub skutkujących powstaniem po stronie X obowiązku podatkowego z tytułu importu usług, będzie ona uprawniona do odliczenia podatku naliczonego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ogólna zasada wynikająca z tego przepisu wskazuje na podstawową przesłankę prawa do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek nabywanych towarów lub usług z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Prawidłowa interpretacja tej zasady jest kluczowa dla udzielenia odpowiedzi na zadane przez Spółkę pytanie.

Ustawa o VAT nie precyzuje, jaki charakter ma mieć związek pomiędzy dokonaniem określonych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Związek ten może mieć charakter bezpośredni, tj. w pewnych przypadkach możliwe jest jednoznaczne wskazanie, że zakupione przez podatnika towary lub usługi zostały wykorzystane do wykonania określonej transakcji opodatkowanej. Ustawodawca nie zawęża jednak prawa do odliczenia podatku naliczonego wyłącznie do tego rodzaju przypadków. Związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych może mieć również charakter pośredni, gdy zakupów tych nie można wprawdzie przyporządkować do określonych transakcji opodatkowanych, jednak służą one działalności gospodarczej podatnika, opodatkowanej podatkiem VAT.

Istnienie takiego pośredniego związku nabywanych towarów i usług z prowadzeniem przez podatnika działalności opodatkowanej VAT jest wystarczające, z punktu widzenia przesłanki odliczenia określonej w art. 86 ust 1. W komentarzu do ustaw o VAT podkreśla się, że „jedynym kryterium w tym zakresie powinno być zatem istnienie racjonalnego związku pomiędzy zakupem a opodatkowaną działalnością gospodarcza podatnika. Tak długo, jak dany zakup przyporządkowany jest prowadzeniu działalności opodatkowanej VAT, przedsiębiorcy powinno przysługiwać prawo do doliczenia podatku naliczonego” (J.Martini, P.Skorupa, M.Wojda, VAT 2009. Komentarz, wyd. CH Beck 2009, str. 758).

Powyższe stanowisko jest konsekwencją zasady neutralności podatku VAT dla podatników prowadzących działalność opodatkowaną tym podatkiem, kluczowej zasady, na której zbudowany jest system podatku od wartości dodanej. W szczególności, opodatkowana VAT działalność gospodarcza podatnika nie może być obciążona kosztem nieodliczalnego podatku. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na orzecznictwo ETS potwierdzające, że nawet, jeśli dany wydatek bezpośrednio związany jest z czynnością niepodlegającą opodatkowaniu, lecz stanowi koszt ogólny działalności podatnika podlegającej opodatkowaniu, podatnikowi temu przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z poniesieniem takiego wydatku (por. C-408/98 Abbey National). W innym z wyroków ETS potwierdził prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z emisją akcji, czynnością niepodlegającą opodatkowaniu VAT, służącą jednak pozyskaniu kapitału na prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowanej tym podatkiem (C-465/03 Kretztechnik AG).

Co do zasady, X prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną VAT. Jak wskazano w stanie faktycznym wniosku, zasadniczym źródłem przychodów Spółki jest emisja reklam i wskazań sponsorskich oraz sprzedaż praw i udzielanie licencji do programów telewizyjnych. W świetle powyższych uwag, należy uznać, że Spółka jest uprawniona do odliczania podatku naliczonego nie tylko z tytułu zakupów bezpośrednio związanych z dokonywaniem określonych transakcji opodatkowanych, lecz również z tytułu nabycia towarów i usług stanowiących koszty ogólne prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

Celem emisji Obligacji będzie umożliwienie uzyskania przez Spółkę finansowania na podstawie Umowy Pożyczki (Spółka uzyska środki finansowe od podmiotów zewnętrznych dzięki emisji Obligacji przez Emitenta oraz udzieleniu Spółce Pożyczki). Finansowanie to zostanie przekazane na działalność gospodarczą Spółki. Szczegółowy sposób zadysponowania środkami finansowymi uzyskanymi w ramach Pożyczki, przedstawiony został w stanie faktycznym wniosku.

Pozyskanie przez X powyższego finansowania wiąże się z koniecznością poniesienia przez Spółkę, jako inicjatora i finalnego beneficjenta emisji Obligacji, wydatków opisanych w zdarzeniu przyszłym wniosku. Jak już wspomniano, część spośród tych wydatków zostanie udokumentowana fakturami VAT wystawionymi Spółce, zawierającymi kwoty podatku naliczonego (w szczególności, faktury VAT dokumentujące usługi wskazane w punktach d-e), bądź też będzie wiązała się z obowiązkiem rozpoznania przez Spółkę obowiązku podatkowego z tytułu importu usług (w szczególności, nabycie usług wskazanych w pkt f).

Powyższych wydatków nie można przyporządkować do określonych transakcji sprzedaży opodatkowanej, dokonywanych przez Spółkę. Niemniej jednak, zdaniem X , wydatki powyższe należy uznać za koszty ogólne prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Ich poniesienie umożliwi bowiem Spółce pozyskanie środków finansowych przeznaczonych dla celów tej działalności.

Powyższe stanowisko dotyczy zarówno opisanych w stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym) wydatków mających na celu pozyskanie finansowania w drodze Pożyczki, w zakresie, w jakim środki z Pożyczki posłużą spłacie Pożyczek 2009-2010, jak również w zakresie w jakim środki z Pożyczki posłużą nabyciu lub objęciu udziałów (akcji) z podwyższonym kapitale X Finance.

Prawo do odliczenia wydatków mających na celu pozyskanie finansowania w drodze Pożyczki, w zakresie, w jakim środki z Pożyczki posłużą spłacie Pożyczek 2009-2010.

Jak wskazano w zdarzeniu przyszłym, środki pieniężne będące przedmiotem Umowy Pożyczki zostaną w przeważającej części przeznaczone przez Spółkę na spłatę Pożyczek 2009-2010 r. W związku z tym prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z Umową Pożyczki powinno być rozpatrywane przez pryzmat celów na jakie zostały wydatkowane Pożyczki 2009-2010.

W tym zakresie należy wskazać, że środki uzyskane przez Spółkę z tytułu udzielenia Pożyczek 2009-2010 posłużyły finansowaniu jej działalności gospodarczej. Pożyczka 2009 została przeznaczona na potrzeby finansowania bieżącej działalności gospodarczej Spółki oraz spłaty jej dotychczasowego zadłużenia związanego z prowadzoną działalnością.

Natomiast Pożyczka 2010, została wykorzystana na potrzeby Akwizycji, a więc nabycia 49% udziałów w N. i wierzytelności wobec N. , K.oraz spółki D. Sp. z o.o. z tytułu udzielonych tym podmiotom pożyczek. Wydatki związane z pozyskaniem Pożyczki 2010 pośrednio były związane z podstawową działalnością Spółki na rynku medialnym. W ten sposób Spółka zrealizowała objętą przez nią długoterminową strategię biznesową zakładającą pełną integrację działalności K.z X , a przez to umocnienie na rynku medialnym pozycji Spółki jako nadawcy telewizyjnego. Zacieśnienie współpracy z K.miało, zgodnie z założeniami, skutkować po pierwsze, kontynuacją świadczenia przez X na rzecz K.szeregu usług opodatkowanych, na podstawie dotychczas zawartych umów, po drugie zaś, ścisłą współpraca między obiema spółkami prowadząca do zawarcia nowych umów o świadczenie usług opodatkowanych przez X na rzecz n-ki.

Tak jak wskazano w stanie faktycznym wniosku, Spółka uzyskała interpretację indywidualną z dnia 9 lutego 2010 r. (sygn. IPPP1-443-1374/09-2/PR) w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził, że Spółka była uprawniona do odliczenia podatku naliczonego w związku z ponoszeniem, w celu pozyskania finansowania w postaci Pożyczek 2009-2010, wydatków obciążonych podatkiem VAT (wydatki, o których mowa w powołanej interpretacji były praktycznie tożsame z tymi, które Spółka spodziewa się ponieść również tym razem, a które są przedmiotem niniejszego wniosku).

W konsekwencji, należy uznać, że również wydatki Spółki na nabycie usług, które są niezbędne dla pozyskania przez Spółkę środków pieniężnych na podstawie Umowy Pożyczki, które posłużą spłacie wcześniejszych pożyczek, tj. opisanych w stanie faktycznym Pożyczek 2009-2010 będą dawały Spółce prawo do odliczenia podatki naliczonego. Chociaż środki uzyskane przez Spółkę na podstawie Pożyczek 2009 -2010 nie posłużyły w całości do sfinansowania zakupów towarów i usług bezpośrednio wykorzystanych do świadczenia usług przez Spółkę (lecz na cele opisane w stanie faktycznym), to były one niewątpliwie związane z ogółem działalności gospodarczej Spółki, która jest działalnością opodatkowaną VAT.

Podsumowanie

Podsumowując, zdaniem Spółki, w związku z ponoszeniem, w celu pozyskania finansowania w formie Pożyczki, wydatków obciążonych podatkiem VAT (w szczególności wskazanych w punktach d-f), udokumentowanych wystawionymi na rzecz X fakturami VAT lub skutkujących powstaniem po stronie X obowiązku podatkowego z tytułu importu usług, jest ona uprawniona do odliczenia w całości kwot podatku naliczonego.

W oparciu o przedstawione powyżej argumenty, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie swojego stanowiska w odniesieniu do zawartych w niniejszym wniosku pytań.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. 2012, poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.