IPPP3/443-43/14-2/IG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy udzielenie przez Pożyczkodawcę Pożyczki na rzecz Wnioskodawcy będzie stanowić dla Wnioskodawcy import usług w rozumieniu art. 2 ust. 9 ustawy o VAT, podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce i rozliczeniu przez Wnioskodawcę, a usługa ta będzie korzystała ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2014 r. (data wpływu 20 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia importu usług z tytułu zaciągnięcia pożyczki od podmiotu cypryjskiego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia importu usług z tytułu zaciągnięcia pożyczki od podmiotu cypryjskiego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z o.o. („Wnioskodawca”) należy do międzynarodowej grupy kapitałowej działającej w branży telekomunikacyjnej (dalej: „Grupa”). Wnioskodawca działa obecnie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca jest podmiotem posiadającym siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Polski. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i jest zarejestrowany na terytorium kraju jako czynny podatnik VAT.

Wnioskodawca planuje zaciągnąć pożyczkę (dalej: „Pożyczka”) od podmiotu z Grupy mającego siedzibę na terytorium Cypru (dalej: „Pożyczkodawca”), w celu sfinansowania określonych zakupów potencjalnie także od Pożyczkodawcy. Pożyczka będzie udzielona w zamian za oprocentowanie należne Pożyczkodawcy od Wnioskodawcy. Wysokość oprocentowania zostanie określona we właściwej umowie zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Pożyczkodawcą.

Pożyczkodawca nie posiada siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski. Pożyczkodawca jest zarejestrowany jako podatnik podatku od wartości dodanej na Cyprze.

Pożyczkodawca nie prowadzi działalności w formie banku ani instytucji finansowej. Udzielanie pożyczek nie stanowi także podstawowego przedmiotu działalności Pożyczkodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy udzielenie przez Pożyczkodawcę Pożyczki na rzecz Wnioskodawcy będzie stanowić dla Wnioskodawcy import usług w rozumieniu art. 2 ust. 9 ustawy o VAT, podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce i rozliczeniu przez Wnioskodawcę, a usługa ta będzie korzystała ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, udzielenie przez Pożyczkodawcę Pożyczki na rzecz Wnioskodawcy będzie stanowić dla Wnioskodawcy import usług w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o VAT, podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce i rozliczeniu przez Wnioskodawcę, a usługa ta będzie korzystała ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT.

1.

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z brzmieniem ww. przepisu opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług pod warunkiem, że miejscem ich świadczenia jest terytorium kraju — tj. Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak stanowi zaś art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT. W związku z powyższym, każde świadczenie niebędące dostawą towarów stanowi, co do zasady, usługę w rozumieniu ustawy o VAT. Jako towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Mając na uwadze powyższe nie powinno ulegać wątpliwości, iż udzielenie pożyczki za wynagrodzeniem (w zamian za oprocentowanie), stanowi odpłatne świadczenie usługi, podlegające opodatkowaniu VAT.

Zgodnie z normą art. 2 pkt 9 ustawy o VAT, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania, których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej ani, co do zasady, stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju.

Zgodnie zaś z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, co do zasady, miejscem świadczenia (opodatkowania) usług, w przypadku świadczenia ich na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Ustawa o VAT wymienia szereg wyjątków od tej zasady, nie mających jednak zastosowania dla przedmiotowych usług.

Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 15 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje natomiast wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.

2.

Jak wskazano w opisie przedmiotowego zdarzenia przyszłego, siedziba działalności gospodarczej Wnioskodawcy znajduje się na terytorium Polski. Siedziba działalności gospodarczej Pożyczkodawcy znajduje się natomiast na terytorium Cypru. Dodatkowo, należy podkreślić, że Pożyczkodawca nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski.

Mając zatem na uwadze, że usługa udzielenia pożyczki będzie świadczona przez podatnika cypryjskiego, na rzecz podatnika polskiego, zgodnie z ogólnymi zasadami w tym zakresie, miejscem świadczenia tej usługi będzie miejsce, w którym usługobiorca (tj. Wnioskodawca) posiada siedzibę działalności gospodarczej, tj. Polska. Tym samym, zaciągnięcie przez Wnioskodawcę pożyczki od Pożyczkodawcy, tj. podmiotu nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej, ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, w oparciu o art. 2 pkt 9 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT należy uznać za import usług w rozumieniu ustawy o VAT. W konsekwencji, Wnioskodawca będzie podatnikiem z tytułu świadczenia tych usług,

3.

Należy także nadmienić, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę.

Z powyższego wynika zatem, że usługa polegająca na udzieleniu pożyczki przez Pożyczkodawcę, tj. podatnika cypryjskiego, nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej, ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, na rzecz Wnioskodawcy, stanowi dla niego (tj. Wnioskodawcy) import usług podlegający opodatkowaniu na terytorium Polski. A zatem, do rozliczenia tej transakcji w zakresie podatku od towarów i usług obowiązany będzie Wnioskodawca, jako nabywca przedmiotowej usługi. Dodatkowo, usługa ta będzie korzystała ze zwolnienia określonego w treści art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT.

4.

Powyższe znajduje potwierdzenie w utrwalonej linii interpretacyjnej Ministra Finansów. Jedynie tytułem przykładu przytoczyć można interpretację wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w dniu 6 lipca 2012 r. sygn. IPTPP2/443-395/12-2/JN, interpretację wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w dniu 21 listopada 2012 r. sygn. ITPP2/443-979a/12/AD, interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 25 lipca 2013 r., sygn. IPPP3/443-417/13-2/LK czy też interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 18 kwietnia 2013 r., sygn. IPPP3/443-126/13-2/MKw.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, udzielenie przez Pożyczkodawcę Pożyczki na rzecz Wnioskodawcy będzie stanowić dla Wnioskodawcy import usług w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o VAT, podlegający opodatkowaniu VAT w Polsce i rozliczeniu przez Wnioskodawcę, a usługa ta będzie korzystała ze zwolnienia określonego w art. 43 ust 1 pkt 38 ustawy o VAT Wnioskodawca będzie podatnikiem z tytułu zaciągnięcia Pożyczki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy jednakże zauważyć, że od dnia 1 kwietnia 2013 r. cytowany przez Wnioskodawcę art. 17 ust. 1 pkt 4 stanowi że, podatnikami podatku VAT są również osoby prawne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,
 2. usługobiorcą jest:
  • w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b - podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4.
  • w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4.

Powyższa zmiana nie ma wpływu na rozstrzygnięcie w sprawie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.