IPPP1/4512-340/16-2/EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zwolnienie od podatku VAT udzielanych pożyczek

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 26 kwietnia 2016 r. (data wpływu 26 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT udzielanych pożyczek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT udzielanych pożyczek.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką kapitałową z siedzibą w Polsce i polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „Spółka”). Celem wnioskodawcy jest prowadzenie działalności inwestycyjnej - w tym udzielanie pożyczek. Zgodnie z zapisami umowy spółki, działalność Wnioskodawcy obejmuje m.in. pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD: 64.99.Z) oraz pozostałe formy udzielania kredytów (PKD: 64.92.Z), a także pozostałą działalność wspomagającą usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD: 66.19.Z) i działalność holdingów finansowych (PKD: 64.20.Z). Wnioskodawca stanie się również właścicielem udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych bądź certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych (dalej: „Aktywa”).

W przyszłości Wnioskodawca udzieli pożyczek pieniężnych swoim udziałowcom, innym podmiotom z grupy kapitałowej lub osobom trzecim. Pożyczki te będą udzielane ze środków obrotowych Wnioskodawcy. Wnioskodawca zamierza również dokonać sprzedaży całości lub części posiadanych Aktywów na rzecz swoich udziałowców, innych podmiotów z grupy kapitałowej lub osób trzecich. W takim przypadku Wnioskodawca może udzielić nabywcy pożyczki na zakup Aktywów (dalej łącznie: „Pożyczki”). Wierzytelność Wnioskodawcy o zapłatę ceny sprzedaży Aktywów zostanie potrącona z wierzytelnością nabywcy do wypłaty przez Wnioskodawcę kwoty pożyczki. Wszystkie Pożyczki udzielone zostaną przez Wnioskodawcę za wynagrodzeniem w postaci oprocentowania. Zapłata odsetek będzie dokumentowana przez Wnioskodawcę wystawieniem faktury VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy czynności udzielenia przez Wnioskodawcę Pożyczek będą stanowić odpłatne świadczenie usług, podlegające na gruncie ustawy o VAT zwolnieniu z podatku od towarów i usług...

Stanowisko Wnioskodawcy

Czynności udzielenia przez Wnioskodawcę Pożyczek będą stanowić odpłatne świadczenie usług, podlegające na gruncie ustawy o VAT zwolnieniu z podatku od towarów i usług.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy VAT, zwolnione z VAT są usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę.

Dla stwierdzenia czy udzielanie Pożyczek jest „usługą udzielania pożyczek”, o której mowa w Ustawie o VAT, konieczne jest:

  1. ustalenie czy udzielanie Pożyczek stanowi usługę w rozumieniu Ustawy o VAT oraz
  2. ustalenie czy Wnioskodawca jest podatnikiem VAT z tytułu świadczenia usługi udzielania Pożyczek.

Ad a)

W myśl art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT, opodatkowaniu podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT, świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej, lub jednostki organizacyjnej, które nie stanowi dostawy towarów.

W przedstawionym stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym) udzielanie Pożyczek spełnia warunki cytowanej definicji odpłatnych usług, gdyż:

  • dochodzi do świadczenia w postaci udostępnienia kapitału pieniężnego (tj. udzielania Pożyczek);
  • można zdefiniować beneficjenta świadczenia, którym jest pożyczkobiorca mogący korzystać z kapitału udostępnionego na określony czas;
  • świadczenie ma charakter odpłatny, gdyż pożyczkodawca (tj. Wnioskodawca) pobierze wynagrodzenie z tytułu udostępnionego kapitału w formie odsetek;
  • nie jest to dostawa towarów.

W efekcie, udzielanie Pożyczek stanowi zatem odpłatną usługę w rozumieniu przepisów Ustawy o VAT. Jednocześnie usługa ta korzysta ze zwolnienia z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 38 Ustawy o VAT.

Ad b)

Zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Z kolei zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Mając na uwadze powyższe oraz odnosząc się do stanu faktycznego przedstawionego w niniejszym wniosku, wskazać należy na istotne okoliczności przemawiające za uznaniem dokonywanych przez Spółkę czynności udzielania pożyczek jako dokonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, tj.:

  • wykorzystanie przy udzieleniu pożyczki przedsiębiorstwa spółki pożyczkodawcy - udzielając pożyczek Spółka występowała i występować będzie każdorazowo w umowie pod własną nazwą, z treści umowy pożyczki wynika/wynikać będzie, że udzielana jest ona w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółki;
  • element zarobkowy - prowadzona przez Spółkę działalność ma element zarobkowości, gdyż przynosi (lub będzie przynosić w przyszłości) dochód. W związku z udzieleniem pożyczki Spółka każdorazowo ustala z pożyczkobiorcami wynagrodzenie za udostępnienie swojego kapitału innemu podmiotowi, co ma stanowić jej bezpośrednią korzyść materialną. Zgodnie z postanowieniami umownymi, w związku z udzieleniem pożyczki Spółka jest/będzie uprawniona do otrzymania wynagrodzenia w postaci oprocentowania pożyczki - spełniony jest więc cel zarobkowy wskazany w definicji działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT;
  • działanie w sposób zorganizowany, profesjonalny i niezależny - jednocześnie, wskazać należy, że Spółka udzielając pożyczek każdorazowo podpisuje umowę z Pożyczkobiorcą, określającą warunki wykonania usługi oraz zapłaty wynagrodzenia z tego tytułu, co jednocześnie wpływa na zapewnienie profesjonalnego charakteru tych czynności;
  • powtarzalność udzielanych pożyczek - mając na uwadze, że Spółka zamierza udzielić co najmniej kilku pożyczek różnym podmiotom, powtarzalność oraz zamiar dalszego udzielania pożyczek świadczą o ciągłości takiej działalności Spółki i jej zawodowym charakterze. Należy więc uznać, że zgodnie z definicją działalności gospodarczej wskazaną w art. 15 ust. 2 Ustawy o VAT, przedmiotowe czynności podejmowane są „w sposób ciągły dla celów zarobkowych”.

Na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania pożyczek wskazuje również umowa Spółki, obejmująca pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z).

W konsekwencji należy uznać, że w przypadku Wnioskodawcy wymogi zawarte w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT będą spełnione i w rezultacie, w związku z działalnością polegającą na udzielaniu pożyczek, Wnioskodawca powinien być traktowany jako podatnik VAT w zakresie tego rodzaju działalności gospodarczej.

Zatem biorąc pod uwagę, iż działalność pożyczkowa Wnioskodawcy wykonywana będzie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, będzie ona stanowić czynność opodatkowaną na gruncie ustawy o VAT. Wnioskodawca w związku z udzielaniem Pożyczek będzie więc pozostawał podatnikiem VAT. Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 3 marca 2015 r., nr IPPP1/4512-162/15-2/AW: „Udzielanie pożyczek przez podatnika podatku od towarów i usług spełnia przesłanki uznania tych czynności za podlegające opodatkowaniu, niezależnie od częstotliwości i celu ich udzielenia, czy statusu nabywcy”.

Stosownie do art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, stawka podatku VAT wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi podatku VAT lub zwolnienie ich od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, zwalnia się z podatku od towarów i usług usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, czynność udzielenia Pożyczek będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT, ale zwolnioną z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, jako usługa udzielania pożyczek pieniężnych.

Przedstawione przez Wnioskodawcę stanowisko znajduje również potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów, m.in. w szczególności w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 marca 2015 r., nr IPPP1/4512-162/15-2/AW oraz z 25 maja 2015 r., nr IPPP1/4512-378/15-2/AŻ, a także Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 lutego 2015 r. nr IBPP2/443-1228/14/KO, z 11 czerwca 2015 r. nr IBPP2/4512-326/15/EK, oraz z 16 lipca 2015 r. nr IBPP2/4512-393/15/1K.

W związku z powyższym, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości zaprezentowanego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.