IPPP1/4512-284/16-3/AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Rozliczenie otrzymanej pożyczki od podmiotu zagranicznego jako importu usług, zwolnienia z VAT dla usługi udzielenia pożyczki oraz momentu powstania obowiązku podatkowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 6 kwietnia 2016 r. (data wpływu 6 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia otrzymanej pożyczki od podmiotu zagranicznego jako importu usług, zwolnienia z VAT dla usługi udzielenia pożyczki oraz momentu powstania obowiązku podatkowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia otrzymanej pożyczki od podmiotu zagranicznego jako importu usług, zwolnienia z VAT dla usługi udzielenia pożyczki oraz momentu powstania obowiązku podatkowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „podatek VAT”). Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą m. in. w zakresie świadczenia usług polegających na dokonaniu odbioru, przyjęcia i sprawdzenia przesyłki wyrobów akcyzowych. Wykonując te usługi Spółka działa na rzecz Zleceniodawcy jako „zarejestrowany odbiorca”, w oparciu o art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.). Usługi świadczone przez Spółkę w szczególności obejmują czynności wymagane przez przepisy ustawy o podatku akcyzowym oraz akty wykonawcze do tej ustawy, w tym uiszczenie podatku akcyzowego oraz opłaty paliwowej.

W celu lepszego zarządzania płynnością finansową Spółki i zasobami pieniężnymi, a w konsekwencji zwiększenia możliwości świadczenia usług dla większej liczby potencjalnych usługobiorców, Wnioskodawca zawiera umowy pożyczki z różnymi podmiotami zagranicznymi nie posiadającymi zarówno siedziby, jak i stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju. Zgodnie z warunkami umów pożyczki, Spółka otrzymuje kwoty pożyczki na wskazany rachunek bankowy. Wynagrodzeniem dla pożyczkodawcy są określone w umowie odsetki. Pożyczkodawcy naliczają odsetki oraz mają obowiązek wystawienia dokumentujących należne odsetki faktur z adnotacją, iż podatek VAT rozliczy nabywca usługi w ramach tzw. mechanizmu reverse charge (mechanizm odwrotnego obciążenia, czyli samonaliczenia podatku należnego z możliwością jego odliczenia). Spółka płacąc odsetki z tytułu udzielonej pożyczki przez kontrahenta zagranicznego na podstawie wystawionej faktury, rozpozna import usług finansowych na gruncie ustawy o VAT, jako nabywca usługi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Spółka postąpi prawidłowo dokonując rozliczenia dla celów podatku VAT otrzymanej pożyczki od podmiotu zagranicznego jako import usług...
 2. Czy usługa udzielenia pożyczki przez podmiot zagraniczny korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT...
 3. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu usługi udzielenia pożyczki...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Spółka postąpi prawidłowo dokonując rozliczenia dla celów podatku VAT otrzymanej pożyczki od podmiotu zagranicznego jako import usług.
 2. Usługa udzielenia pożyczki przez podmiot zagraniczny korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT.
 3. Obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu usługi udzielenia pożyczki powstaje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Spółki z tytułu wypłaty odsetek na rzecz podmiotu udzielającego danej pożyczki.

Poniżej Spółka przedstawia argumenty na poparcie swojego stanowiska.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 1.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z kolei stosownie do art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast, przepis art. 8 ust. 1 przywołanej ustawy stanowi, iż przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy o VAT, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania, których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy.

Przywołany wyżej art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT stanowi, że podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,
 2. usługobiorcą jest:
  • w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b - podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4,
  • w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4.

Natomiast z treści art. 28b ust. 1 cytowanej ustawy wynika, że co do zasady miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej.

Z przedstawionego powyżej opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka w celu lepszego zarządzania płynnością finansową i zasobami pieniężnymi, a w konsekwencji zwiększenia możliwości świadczenia usług dla większej liczby potencjalnych usługobiorców, zawiera umowy pożyczki z różnymi podmiotami zagranicznymi nie posiadającymi zarówno siedziby, jak i stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju. Zgodnie z warunkami umów pożyczki, Spółka otrzymuje kwoty pożyczki na wskazany rachunek bankowy. Wynagrodzeniem dla pożyczkodawcy są określone w umowie odsetki.

Należy zatem stwierdzić, że nabywane przez Spółki usługi nie zawierają się w wyjątkach od ogólnej zasady zawartej w przepisach art. 28b ust. 2-4 i art. 28c-28n ustawy o VAT. W związku z tym dla ustalenia miejsca świadczenia przedmiotowych usług zastosowanie znajdzie ogólna zasada zawarta w art. 28b ust. 1 cytowanej ustawy. A zatem miejscem świadczenia przedmiotowych usług będzie miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej tj. Polska.

W konsekwencji zaciągnięcie przez Spółkę pożyczki od podmiotu zagranicznego należy uznać za import usług w rozumieniu ustawy o VAT, podlegający opodatkowaniu na terenie kraju. Spółka, jako usługobiorca tych usług będzie zobowiązana do ich rozliczenia.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych w sprawach innych podatników, przykładowo:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 kwietnia 2011 r., sygn. IPPP3/443-108/11-2/LK;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 lutego 2012 r., sygn. ILPP4/443-758/11-3/BA;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 21 listopada 2012 r., sygn. ITPP2/443-979a/12/AD;
 • interpretacja indywidualna. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 kwietnia 2013 r., sygn. IPPP3/443-126/13-2/MKw.

W zakresie pytania 2.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku, co do zasady, wynosi 22%. Jednakże na podstawie art. 146a tej ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku,, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Jednakże zarówno w treści ustawy o VAT, jak i przepisów wykonawczych do niej, prawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

W tym kontekście należy wskazać, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 powołanej wyżej ustawy, zwalnia się od podatku usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę.

Zgodnie zaś z art. 43 ust. 15 tej ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 37 -41 oraz w ust. 13, nie mają zastosowania do:

 1. czynności ściągania długów, w tym factoringu;
 2. usług doradztwa;
 3. usług w zakresie leasingu.

Usługi udzielania pożyczek nie są zaliczane do żadnej z kategorii usług finansowych, które zostały wyłączone z powyższego zwolnienia, na podstawie art . 43 ust. 15 ustawy o VAT. W konsekwencji, usługi te będą korzystały ze zwolnienia określonego w art . 43 ust. 1 pkt . 38 tej ustawy.

W zakresie pytania 3.

Dla usług udzielania pożyczek, zwolnionych od podatku na podstawie w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, w art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. e) tej ustawy przewidziano szczególny moment powstania obowiązku podatkowego. Moment ten powstaje z chwilą otrzymania całości bądź części zapłaty. W tym przypadku zapłatę stanowić będą odsetki wypłacane przez Spółkę pożyczkodawcy.

Jednakże w stanie faktycznym sprawy, gdzie:

 • z jednej strony to Spółka jest podatnikiem podatku VAT z tytułu importu usług udzielania pożyczki;
 • a z drugiej nie ma możliwości obiektywnego ustalenia, kiedy odsetki zostają otrzymane, tj. zaksięgowane na rachunku bankowym podmiotu zagranicznego, który udzielił Spółce pożyczki,

w ocenie Spółki moment podatkowy w podatku VAT powstaje z powstaje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Spółki z tytułu wypłaty odsetek na rzecz podmiotu udzielającego daną pożyczkę.

Reasumując uznać należy, że usługi świadczone przez podmiot zagraniczny na rzecz Spółki stanowią dla Spółki import usług podlegający opodatkowaniu na terytorium kraju. Do rozliczenia w zakresie podatku od towarów i usług tej transakcji obowiązana będzie Spółka, jako nabywca przedmiotowych usług. Jednakże usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych będą korzystały ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast obowiązek podatkowy w podatku VAT powstawać będzie z chwilą obciążenia rachunku bankowego Spółki z tytułu wypłaty odsetek na rzecz podmiotu udzielającego danej pożyczki.

W związku z powyższym Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.