IPPP1/443-1154/12-2/PR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zastosowanie zwolnienia z podatku VAT czynności udzielania pożyczek

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 15.11.2012 r. (data wpływu 21.11.2012 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia z podatku VAT czynności udzielania pożyczek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21.11.2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia z podatku VAT czynności udzielania pożyczek.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka” („Wnioskodawca”) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dostawy sprzętu i materiałów poligraficznych oraz oprogramowania dla przemysłu poligraficznego. Spółka planuje rozszerzyć zakres prowadzonej działalności o udzielanie oprocentowanych pożyczek. Pożyczki będą udzielane kontrahentom, w celu finansowania zakupów towarów i usług znajdujących się w ofercie Spółki. Zgodnie z założeniami biznesowymi udzielone kontrahentom finansowanie, uczyni ofertę handlową Spółki atrakcyjniejszą i zwiększy wolumen sprzedaży. Pożyczki będą udzielane odpłatnie, a ich oprocentowanie zostanie ustalone na zasadach rynkowych. Zamiarem Spółki jest udzielanie pożyczek w sposób powtarzalny tj. pożyczki stanowić będą standardowy element oferty handlowej.

Ponieważ Spółka będzie udzielała pożyczek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka rozszerzy przedmiot działalności w Krajowym Rejestrze Sądowym i REGON o „Pozostałe formy udzielania kredytów” PKD 64.92.Z)”. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym stanie faktycznym, udzielanie pożyczek będzie stanowiło odpłatne świadczenie usług przez podatnika (Spółkę), korzystające ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 Ustawy VAT ...

Zdaniem Wnioskodawcy, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają czynności objęte zakresem przedmiotowym ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) – dalej: „Ustawy VAT” (wymienione w art. 5 ust. 1 Ustawy VAT), jeżeli są wykonywane przez podmiot działający w charakterze podatnika podatku VAT w rozumieniu art. 15, 16 i 17 Ustawy VAT.

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 15 ust. 1 Ustawy VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza w art. 15. ust. 2 Ustawy VAT zdefiniowana została, jako wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.

Zakres przedmiotowy Ustawy VAT określa natomiast art. 5 ust. 1, zgodnie z którym opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W świetle powyższych przepisów, w opinii Wnioskodawcy, udzielanie pożyczek przez Spółkę podlegać będzie opodatkowaniu VAT, jeżeli:

    1. pożyczka jest odpłatną usługą oraz
    2. Spółka udzielając pożyczek będzie działać jako podatnik podatku VAT.

Ad (i) - Pożyczka jako odpłatna usługa

Umowa pożyczki jest umową nazwaną uregulowaną w Kodeksie cywilnym (ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.). Zgodnie z art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego, „przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej ilości”.

W świetle powyższego, w wyniku spełnienia świadczenia przez dającego pożyczkę, określone przedmioty majątkowe stają się własnością biorącego pożyczkę. Zasilają one jednak tylko czasowo majątek biorącego pożyczkę, który obowiązany jest do zwrotu tj. do przeniesienia na drugą stronę własności tej samej ilości pieniędzy albo rzeczy tego samego rodzaju. Jak wskazuje się w doktrynie prawa cywilnego (Komentarz do Kodeksu Cywilnego pod redakcją K. Pietrzykowskiego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1997 tom II, str. 306) umowa pożyczki w ujęciu kodeksu cywilnego jest umową nieodpłatną, umowa ta wszakże może zostać zawarta pod tytułem odpłatnym. Odpłatność można ustalić w dowolny sposób np. w postaci oprocentowania.

Podsumowując, udzielenie oprocentowanej pożyczki stanowi odpłatne świadczenie na rzecz innego podmiotu. W konsekwencji, czynność udzielenia pożyczki w zamian za wynagrodzenie (odsetki), stanowi odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy VAT.

Ad (ii) Spółka jako podatnik VAT

Zdaniem Spółki, udzielanie pożyczek kontrahentom następować będzie w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

Pożyczki będą instrumentem wsparcia sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Spółkę, i tym samym stałym elementem oferty handlowej. Uznać, zatem należy, iż udzielanie pożyczek będzie miało charakter częstotliwy (tj. powtarzalny), a w konsekwencji Spółka działać będzie w tym zakresie, jako podatnik podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy VAT.

Podsumowując planowane przez Spółkę udzielanie pożyczek, stanowić będzie odpłatne świadczenie usług przez podatnika VAT, a zatem co do zasady czynności te podlegać będą opodatkowaniu VAT.

Jednocześnie, w opinii Spółki do udzielania pożyczek, zastosowanie znajdzie art. 43 ust. 1 pkt 38 Ustawy VAT, zwalniający z opodatkowania podatkiem VAT udzielanie kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę.

W konsekwencji, udzielanie pożyczek przez Spółkę będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT i jednocześnie będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 43 ust. 1 pkt 38 Ustawy VAT.

Stanowisko Spółki znajduje swoje potwierdzenie w indywidualnych interpretacjach, wydanych m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (sygn. IPTPP2/443-561/12-3/PR, IPTPP2/443-371/12-2/KW), Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPP2/443-117/12/ICz), Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPP1/443-169/12-2/AW).

Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, na gruncie przepisów obowiązujących w chwili wydania interpretacji, iż udzielanie pożyczek opisanych w stanie faktycznym będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT i jednocześnie będzie zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 Ustawy VAT

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W kwestii udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych wydane zostało osobne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.