IPPB6/4510-97/15-2/AM | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że wartość zadłużenia Spółki z tytułu Pożyczki powinna ulec pomniejszeniu o wartość środków finansowych przekazanych K w ramach pożyczki udzielonej K przez Spółkę / nabycia przez Spółkę obligacji wyemitowanych przez K – według salda tego finansowania na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty / kapitalizacji odsetek od Pożyczki – zgodnie z art. 16 ust. 7g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: ustawy o CIT) (na potrzeby obliczania wartości zadłużenia Spółki wobec jej podmiotów powiązanych w celu ustalenia, czy zadłużenie to przekracza wartość kapitału własnego Spółki, a w konsekwencji ustalenia, czy Spółka ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wszystkie zapłacone lub skapitalizowane odsetki od Pożyczki)?
IPPB6/4510-97/15-2/AMinterpretacja indywidualna
 1. kapitał własny
 2. koszt
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. niedostateczna kapitalizacja
 5. odsetki od pożyczki
 6. pożyczka
 7. spłata
 8. udziałowiec
 9. wydatek
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2015 r. (data wpływu 18 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obliczenia wartości zadłużenia Spółki wobec jej podmiotów powiązanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obliczenia wartości zadłużenia Spółki wobec jej podmiotów powiązanych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) należącą do grupy kapitałowej P.
 2. Wnioskodawca nabędzie od udziałowców Spółki Zbywanej, na podstawie umowy sprzedaży, 100% udziałów i praw głosu w spółce kapitałowej G. L. S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (dalej: „Spółka Zbywana”), będącej właścicielem 100% udziałów i praw głosu w spółce K. Polska z o.o. (dalej „K”) z siedzibą w Polsce. K prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie produkcji wiązek kablowych i szaf sterowniczych.
 3. Nabycie udziałów w Spółce Zbywanej przez Wnioskodawcę zostanie sfinansowane częściowo ze środków otrzymanych przez Spółkę od zagranicznej spółki kapitałowej posiadającej samodzielnie bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów i praw głosu we Wnioskodawcy (dalej: „Pożyczkodawca”) w ramach pożyczki (pożyczek), od której / których będą naliczane odsetki ustalone na poziomie rynkowym (dalej łącznie: „Pożyczka”). Spółka będzie zobowiązana do zapłaty odsetek w terminach ustalonych przez strony zgodnie z mającą zostać zawartą umową Pożyczki. Umowa Pożyczki może również przewidywać, że odsetki będą kapitalizowane do kwoty głównej Pożyczki.
 4. Spółka otrzymała indywidualną interpretację podatkową uznającą za prawidłowe stanowisko, zgodnie z którym odsetki od Pożyczki służącej sfinansowaniu nabycia udziałów w Spółce Zbywanej przez Spółkę oraz udzieleniu finansowania K będą stanowić koszty uzyskania przychodu Spółki w momencie ich zapłaty lub w momencie ich kapitalizacji (z uwzględnieniem przepisów dotyczących tzw. niedostatecznej kapitalizacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz pkt 61 ustawy o CIT – o ile znajdą zastosowanie), niezależnie od planowanego połączenia Spółki z K po rozwiązaniu Spółki Zbywanej (sygnatura: IPPB6/4510-18/15-2/AZ).
 5. Część środków finansowych otrzymanych przez Spółkę w ramach Pożyczki zostanie przekazana w celu zapewnienia K środków finansowych niezbędnych do prowadzenia jej działalności gospodarczej, w szczególności spłaty istniejących kredytów bankowych K. W tym celu K wyemituje oprocentowane obligacje, które zostaną nabyte przez Spółkę i / lub Spółka udzieli K oprocentowaną pożyczkę. Odsetki naliczane od tych obligacji / pożyczki będą ustalone na poziomie rynkowym i będą stanowiły przychód Spółki dla celów podatkowych w momencie zapłaty / kapitalizacji przed planowanym połączeniem Spółki z K. Na moment zapłaty / kapitalizacji tych odsetek (a także na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty / kapitalizacji odsetek) Spółka będzie posiadała pośrednio (poprzez 100% udział w Spółce Zbywanej) lub bezpośrednio (po likwidacji Spółki Zbywanej) 100% udział w kapitale zakładowym i praw głosu w K.
 6. Faktyczne przekazanie przez Spółkę środków finansowych K może nastąpić albo bezpośrednio na rachunek bankowy K albo na rachunek banku będącego wierzycielem K przy wykorzystaniu instytucji przekazu, o której mowa w art. 921(1) i nast. Kodeksu cywilnego (jednak w obu przypadkach skutek cywilnoprawny będzie ten sam – K stanie się dłużnikiem wobec Spółki).
 7. Spółka oraz K mają siedziby w Polsce i są polskimi rezydentami podatkowymi (podlegają w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania) dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „CIT”). Spółka Zbywana ma siedzibę w Luksemburgu i jest rezydentem podatkowym w Luksemburgu (podlega w Luksemburgu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania) dla celów CIT.
 8. Rok podatkowy Spółki jest zgodny z rokiem kalendarzowym. Obecny rok podatkowy Spółki rozpoczął się przed 1 stycznia 2015 r. i zakończy się 31 grudnia 2015.
 9. Spółka nie będzie stosować alternatywnych regulacji limitujących wysokość odsetek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów zawartych w art. 15c ustawy o CIT.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że wartość zadłużenia Spółki z tytułu Pożyczki powinna ulec pomniejszeniu o wartość środków finansowych przekazanych K w ramach pożyczki udzielonej K przez Spółkę / nabycia przez Spółkę obligacji wyemitowanych przez K – według salda tego finansowania na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty / kapitalizacji odsetek od Pożyczki – zgodnie z art. 16 ust. 7g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: ustawy o CIT) (na potrzeby obliczania wartości zadłużenia Spółki wobec jej podmiotów powiązanych w celu ustalenia, czy zadłużenie to przekracza wartość kapitału własnego Spółki, a w konsekwencji ustalenia, czy Spółka ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wszystkie zapłacone lub skapitalizowane odsetki od Pożyczki)...

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość zadłużenia Spółki z tytułu Pożyczki powinna ulec pomniejszeniu o wartość środków finansowych przekazanych K w ramach pożyczki udzielonej K przez Spółkę / nabycia przez Spółkę obligacji wyemitowanych przez K – według salda tego finansowania na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty / kapitalizacji odsetek od Pożyczki – zgodnie z art. 16 ust. 7g ustawy o CIT (na potrzeby obliczania wartości zadłużenia Spółki wobec jej podmiotów powiązanych w celu ustalenia, czy zadłużenie to przekracza wartość kapitału własnego Spółki, a w konsekwencji ustalenia, czy Spółka ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wszystkie zapłacone lub skapitalizowane odsetki od Pożyczki).

Zgodnie z ustawą o CIT:

 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez podmiot posiadający bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo udzielonych łącznie przez podmioty posiadające łącznie bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, uwzględniającego również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego spółki - w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia wobec tych podmiotów, określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu własnego takiej spółdzielni (art. 16 ust. 1 pkt 60).
 2. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez inną spółkę, jeżeli w obu tych spółkach ten sam podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę wobec spółki udzielającej pożyczki oraz wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) spółki otrzymującej pożyczkę, uwzględniającego również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego spółki otrzymującej pożyczkę - w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia, określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu własnego takiej spółdzielni (art. 16 ust. 1 pkt 61).
 3. Wskaźnik procentowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, posiadanych udziałów (akcji) w spółce określa się na podstawie liczby praw głosu, jakie w związku z posiadanymi udziałami (akcjami) przysługują danemu podmiotowi; przepis art. 11 ust. 5b stosuje się odpowiednio. W przypadku wspólnika spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, niebędącego akcjonariuszem uważa się, że ten wskaźnik procentowy pozostaje spełniony bez względu na wielkość jego udziału w tej spółce (art. 16 ust. 6).
 4. Przez pożyczkę, o której mowa w ust. 1 pkt 60 i 61 oraz art. 15c, rozumie się każdą umowę, w której dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy; przez pożyczkę tę rozumie się także kredyt, emisję papierów wartościowych o charakterze dłużnym, depozyt nieprawidłowy lub lokatę; pochodnych instrumentów finansowych nie uważa się za pożyczkę w rozumieniu tego przepisu (art. 16 ust. 7b).
 5. Wartość zadłużenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, pomniejsza się o wartość pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym, wskazanym w tych przepisach (art. 16 ust. 7g).
 6. Wartość kapitału własnego, o której mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, określa się na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek, o których mowa w tych przepisach, bez uwzględnienia kapitałów z aktualizacji wyceny oraz części kapitału własnego pochodzącego z otrzymanych pożyczek podporządkowanych. Wartość tę pomniejsza się o wartość kapitału zakładowego spółki lub funduszu udziałowego w spółdzielni, jaka nie została na ten kapitał lub fundusz faktycznie przekazana lub jaka została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek oraz z tytułu odsetek od tych pożyczek, przysługującymi wspólnikom wobec tej spółki lub członkom wobec tej spółdzielni, a także wartościami niematerialnymi lub prawnymi, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m (art. 16 ust. 7h).
 7. Określając wielkość udziału pośredniego, jaki podmiot posiada w kapitale innego podmiotu, przyjmuje się zasadę, że jeżeli jeden podmiot posiada w kapitale drugiego podmiotu określony udział, a ten drugi posiada taki sam udział w kapitale innego podmiotu, to pierwszy podmiot posiada udział pośredni w kapitale tego innego podmiotu w tej samej wysokości; jeżeli wartości te są różne, za wysokość udziału pośredniego przyjmuje się wartość niższą (art. 11 ust. 5b).
 8. Ilekroć w ustawie jest mowa o spółce oznacza to spółkę będącą podatnikiem (art. 4a pkt 21).

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Spółki, w analizowanym zdarzeniu przyszłym:

 1. Zgodnie z przepisami ustawy o CIT obowiązującymi do końca 2014 r., ograniczeniom wynikających z tzw. „niedostatecznej kapitalizacji” (limitującym wysokość odsetek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów) podlegały wyłącznie odsetki od pożyczek udzielonych przez:
  1. wspólnika (tj. bezpośredniego udziałowca) posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) pożyczkobiorcy albo wspólników (tj. bezpośrednich udziałowców) posiadających łącznie nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, oraz przez
  2. spółkę innej spółce, jeżeli w obu tych podmiotach ten sam wspólnik (tj. bezpośredni udziałowiec) posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji).
 2. Natomiast, w obecnym stanie prawnym grono „kwalifikowanych pożyczkodawców” uległo rozszerzeniu. Jak wynika z wyżej przytoczonych przepisów, obejmuje ono nie tylko podmioty posiadające bezpośrednio lub pośrednio (tj. bezpośrednich lub pośrednich udziałowców), samodzielnie lub łącznie, nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w kapitale pożyczkobiorcy, ale także spółki będące pożyczkodawcami, w których to pożyczkobiorca posiada bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji), tj. tzw. spółki-córki, spółki-wnuczki, etc., pod warunkiem, że jednocześnie istnieje podmiot, który pośrednio lub bezpośrednio posiada nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w kapitale pożyczkobiorcy (i tym samym pożyczkodawcy).
 3. Przykładowo, „kwalifikowanym pożyczkodawcą” będzie spółka-córka udzielająca pożyczki spółce będącej jej 100% udziałowcem, którego 100% udziałowcem będzie inna spółka. W takim bowiem przypadku będą spełnione warunki, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o CIT, tj. ten sam podmiot (100% udziałowiec pożyczkobiorcy) będzie posiadał nie mniej niż po 25% udziałów (akcji) w zarówno w kapitale pożyczkobiorcy (bezpośrednio), jak i w kapitale pożyczkodawcy (pośrednio).
 4. Biorąc pod uwagę powyższe, w analizowanym zdarzeniu przyszłym, ewentualna pożyczka udzielona Spółce przez K podlegałaby ograniczeniom z tytułu tzw. niedostatecznej kapitalizacji (przy odpowiednim poziomie zadłużenia Spółki wobec określonych podmiotów powiązanych), ponieważ K byłaby w stosunku do Spółki tzw. „kwalifikowanym pożyczkobiorcą”. Z analogicznych powodów, w przypadku udzielenia przez K pożyczki Spółce, również wartość zadłużenia Spółki wobec K byłaby uwzględniana przy określaniu ogólnej wartości zadłużenia Spółki w celu zastosowania ograniczeń z przepisu art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o CIT (przepis nakazuje bowiem sumować m.in. wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę wobec spółki udzielającej pożyczki będącej „kwalifikowanym pożyczkodawcą”).
 5. W obecnie obowiązującym stanie prawnym, oprócz rozszerzenia katalogu tzw. „kwalifikowanych pożyczkodawców”, ustawodawca umożliwił podatnikom - pożyczkobiorcom pomniejszenie zadłużenia wobec podmiotów powiązanych (o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT) o wartość pożyczek udzielonych tym podmiotom powiązanym. W konsekwencji „wartość zadłużenia” brana pod uwagę przy ustalaniu limitu odsetek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT będzie wartością „netto”, stanowiącą różnicę między wartością zadłużenia podatnika wobec „kwalifikowanych” podmiotów powiązanych, a wartością pożyczek udzielonych tym podmiotom przez tego podatnika.
 6. Jak wykazano powyżej, podmiotem powiązanym, wobec którego zadłużenie Spółki byłoby brane pod uwagę przy obliczaniu wartości zadłużenia Spółki w celu zastosowania ograniczeń z tytułu tzw. niedostatecznej kapitalizacji jest K. Tym samym, K jest podmiotem powiązanym objętym zakresem art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT.
 7. Nie ulega również wątpliwości, że zadłużenie z tytułu Pożyczki w stosunku do Pożyczkodawcy będzie niewątpliwie zadłużeniem, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT.
 8. W związku z tym, w myśl przepisu art. 16 ust. 7g ustawy o CIT wartość zadłużenia Spółki z tytułu Pożyczki (będącego zadłużeniem, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT) powinna ulec pomniejszeniu o wartość środków finansowych przekazanych K w ramach pożyczki udzielonej K przez Spółkę / nabycia przez Spółkę obligacji wyemitowanych przez K (będącej podmiotem powiązanym wskazanym w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT).
 9. Co istotne, przepis art. 16 ust. 7g ustawy o CIT nie wprowadza rozróżnienia na zadłużenie określone w art. 16 ust. 1 pkt 60 i zadłużenie określone w pkt 61 tej ustawy, a także na podmioty powiązane wskazane w pkt 60 i 61, tylko traktuje je jako zbiorcze kategorie. Świadczy o tym jednoznacznie treść tego przepisu, w szczególności brak słowa „odpowiednio” lub innego określenia nakazującego odnieść wartość zadłużenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT tylko i wyłącznie do pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym wskazanym w tym punkcie (i analogicznie wartość zadłużenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 61 tej ustawy odnieść tylko i wyłącznie do pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym wymienionym w tym punkcie). Tym samym, w przypadku pożyczki otrzymanej od podmiotu wymienionego w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT, wartość zadłużenia wobec podmiotów powiązanych wskazanych w tej regulacji należy pomniejszyć także o wartość pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym z art. 16 ust. 1 pkt 61 tej ustawy. Przyjęcie odmiennego wniosku na etapie wykładni tej regulacji byłoby sprzeczne z dyrektywą interpretacyjną „Lege non distinguente nec nostrum est distinguere”.
 10. Skutek w postaci pomniejszenia zadłużenia wobec podmiotów powiązanych o wartość udzielonych im pożyczek powinien nastąpić niezależnie od tego czy Spółka przekaże K środki finansowe w ramach pożyczki, czy obligacji. Obie te formy finansowania zostały bowiem zrównane ze sobą na gruncie przepisów regulujących ograniczenia z tytułu tzw. niedostatecznej kapitalizacji, o czym świadczy treść art. 16 ust. 7b ustawy o CIT.
 11. Co więcej, w celu zachowania równowagi pomiędzy wartością zadłużenia pożyczkobiorcy w odniesieniu do podmiotów powiązanych, a wartością pożyczek udzielonych przez tego pożyczkobiorcę takim podmiotom, różnica pomiędzy tymi wartościami powinna być ustalana według sald na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty / kapitalizacji odsetek od pożyczek zaciągniętych przez podatnika-pożyczkobiorcę. Na ten bowiem dzień określa się proporcję, w jakiej wartość zadłużenia przekracza wartość kapitału własnego tego podmiotu w celu obliczenia limitu wysokości do jakiego płacone / kapitalizowane odsetki mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Podsumowując, wartość zadłużenia Spółki z tytułu Pożyczki powinna ulec pomniejszeniu o wartość środków finansowych przekazanych K w ramach pożyczki udzielonej K przez Spółkę / nabycia przez Spółkę obligacji wyemitowanych przez K – według salda tego finansowania na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty / kapitalizacji odsetek od Pożyczki – zgodnie z art. 16 ust. 7g ustawy o CIT (na potrzeby obliczania wartości zadłużenia Spółki wobec jej podmiotów powiązanych w celu ustalenia, czy zadłużenie to przekracza wartość kapitału własnego Spółki, a w konsekwencji ustalenia, czy Spółka ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wszystkie zapłacone lub skapitalizowane odsetki od Pożyczki).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.