IPPB6/4510-61/15-4/AM | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z połączeniem przyjęte przez P na skutek połączenia zobowiązania z tytułu umów pożyczek lub obligacji zawartych przez Udziałowca1 przed 1 stycznia 2015 r., będą rozliczane przez P dla potrzeb o cienkiej kapitalizacji w oparciu o przepisy podatkowe obowiązujące do 31 grudnia 2014 r.?
IPPB6/4510-61/15-4/AMinterpretacja indywidualna
 1. kapitał własny
 2. koszt
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. niedostateczna kapitalizacja
 5. odsetki od pożyczki
 6. pożyczka
 7. spłata
 8. udziałowiec
 9. wydatek
 10. zdarzenie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 maja 2015 r. (data wpływu 21 maja 2015 r.) oraz piśmie z dnia 24 lipca 2015 r. (data nadania 24 lipca 2015 r., data wpływu 27 lipca 2015 r.) uzupełniającym braki formalne wniosku na wezwanie Nr IPPB5/4510-61/15-2/AM z dnia 20 lipca 2015 r. (data nadania 21 lipca 2015 r., data doręczenia 22 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie stosowania przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 w przypadku zobowiązań z tytułu umów pożyczek lub obligacji zawartych przed 1 stycznia 2015 r. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie stosowania przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 w przypadku zobowiązań z tytułu umów pożyczek lub obligacji zawartych przed 1 stycznia 2015 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

P. sp. z o.o („P” lub „Spółka”) jest spółką prawa polskiego oraz polskim rezydentem podatkowym. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w Polsce generującą przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych. Udziałowcami P są: a) udziałowiec będący utworzoną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, będący rezydentem podatkowym w Polsce, posiadający mniejszościowy (więcej niż 10%) pakiet udziałów P („Udziałowiec1”), oraz b) udziałowiec będący utworzoną w Luksemburgu spółką (s.a.r.l.), będący rezydentem podatkowym w Luksemburgu, posiadający większościowy pakiet udziałów P („Udziałowiec2”). Udziałowiec1 posiada jednego właściciela (udziałowca), którym jest spółka prawa luksemburskiego (s.a.r.l.), będąca rezydentem podatkowym w Luksemburgu. Udziałowcem tym nie jest Udziałowiec2. Udziałowiec1 posiada 100% udziałów w spółce prawa luksemburskiego, będącej rezydentem podatkowym w Luksemburgu („Finco1”).

Rozważane jest dokonanie połączenia P z Udziałowcem 1. Połączenie miałoby być dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, ze zm.; „KSH”) przez przeniesienie całego majątku Udziałowca1 na P za udziały, które P wyda udziałowcowi Udziałowca1 (tzw. połączenie przez przejęcie). Zgodnie z art. 494 § 1 i 2 KSH, P stanie się sukcesorem wszelkich praw i obowiązków Udziałowca1, w tym także, zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.; „Ordynacja podatkowa”), z zakresu prawa podatkowego. Oznacza to, że P w wyniku połączenia z Udziałowcem1, jako następca prawny Udziałowca1, wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Udziałowca1.

Połączenie ma prowadzić do uproszczenia struktury grupy. Obrany kierunek rozważanego połączenia uzasadniony jest funkcjami gospodarczymi pełnionymi przez spółki uczestniczące w tym procesie. P jest spółką prowadzącą od wielu lat koncesjonowaną działalność gospodarczą na dużą skalę. Przejęcie P przez Udziałowca1 w ramach połączenia (a tym samym ustanie bytu prawnego P) wymagałoby ogromnego wysiłku organizacyjnego. Przeniesienie przedsiębiorstwa P na jej sukcesora prawnego oznaczałoby bowiem konieczność weryfikacji obowiązujących P umów cywilnoprawnych oraz posiadanych przez nią zezwoleń administracyjnych, koncesji i ulg, celem zbadania zdolności ich przeniesienia na Udziałowca1. Takie działanie generowałoby dodatkowe koszty dla podmiotów uczestniczących w procesie, niewspółmiernie wyższe od kosztów planowanego połączenia.

Udziały P są głównym aktywem Udziałowca1. W ramach połączenia nie przewiduje się dopłat gotówkowych, o których mowa art. 492 § 2 i 3 KSH. P nie posiada żadnych udziałów w Udziałowcu1.

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH. Zgodnie z odpowiednimi przepisami KSH, procedura odwrotnego połączenia byłaby następująca:

 1. W zamian za majątek Udziałowca1 (spółki przejmowanej) P (spółka przejmująca) wyda jedynemu wspólnikowi Udziałowca1 nowo wyemitowane udziały P.
 2. W związku z połączeniem, P nabędzie udziały własne, których właścicielem jest Udziałowiec1. Nastąpi to w drodze sukcesji uniwersalnej, o której mowa w art. 494 KSH. Nabyte przez P w ramach procesu połączenia udziały własne zostaną umorzone, a kapitał zakładowy P zostanie odpowiednio obniżony. Umorzenie udziałów własnych P nastąpi bez wynagrodzenia.
 3. Połączenie spółek P oraz Udziałowca1 nastąpi z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego P maksymalnie o wartość godziwą majątku Udziałowca1. Na moment połączenia wartość o jaką zostanie podwyższony kapitał zakładowy stanowiłby maksymalnie różnicę pomiędzy wartością aktywów Udziałowca1 a wartością jego pasywów z wyłączeniem kwot kapitałów Udziałowca1.

W przekonaniu P powyższe połączenie jest dokonywane z przyczyn ekonomicznych i nie zachodzą okoliczności określone w art. 10 ust. 4 ustawy o CIT polegające na tym, iż głównym bądź jednym z głównych celów połączenia jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Interpretacja przepisów prawa podatkowego powinna być wydana przy tym założeniu.

Na moment planowanego połączenia, Udziałowiec1 będzie w posiadaniu obligacji wyemitowanych przez Spółkę (obejmujące zobowiązanie główne oraz naliczone a niezapłacone odsetki). W wyniku opisanego połączenia, wraz z majątkiem Udziałowca1, P otrzyma wyemitowane wcześniej przez siebie obligacje, które zostaną następnie umorzone.

P prowadzi księgi i przygotowuje sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Metodologia MSSF, która będzie stosowana w planowanym połączeniu jest zbliżona do metody łączenia udziałów, o której mowa w ustawie o rachunkowości. Zgodnie z metodologią MSSF, w związku z połączeniem nie dojdzie do zamknięcia ksiąg / roku finansowego Udziałowca1 (oraz P). Wyniki finansowe Udziałowca1 z roku finansowego niezamkniętego zostaną odpowiednio wykazane w księgach spółki przejmującej (P), zgodnie z metodologią MSSF.

W odpowiedzi na wezwanie Nr IPPB6/4510-61/15-2/AM z dnia 20 lipca 2015 r., dotyczącego uzupełnienia wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, Spółka wskazała, że:

 1. Udziałowiec1 ma rok podatkowy trwający 23 miesiące, tj. od 1 stycznia 2014 r. do 30 listopada 2015 r. W związku z powyższym w zakresie umów pożyczek lub obligacji zawartych w tym roku podatkowym Udziałowca1 obowiązują przepisy o cienkiej kapitalizacji z 2014 r.;
 2. Udziałowiec1 zaciągnął pożyczki / wyemitował obligacje w 2014 r. oraz w tym samym roku otrzymał kwoty z tytułu zawartych umów (pieniądze zostały przekazane Udziałowcowi1 w 2014 r.);
 3. Planowane jest połączenie Udziałowca1 z P, które ma nastąpić przed 30 listopada 2015 r. W ramach planowanego połączenia P będzie spółką przejmującą a prawa i obowiązki z zawartych w 2014 r. umów pożyczek / obligacji (opisanych powyżej) zostaną przejęte przez P. w ramach sukcesji uniwersalnej w procesie połączenia;
 4. Rokiem podatkowym P (Wnioskodawcy) jest rok kalendarzowy.

Dla potrzeb podatkowych, przy kalkulacji odsetek niepodlegających zaliczeniu do podatkowych kosztów uzyskania przychodu Wnioskodawca stosuje metodę kasową. Wnioskodawca nie stosuje metody określonej w art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla kalkulacji odsetek niepodlegających zaliczeniu do podatkowych kosztów uzyskania przychodu. Innymi słowy, Wnioskodawca stosuje zasady określone w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Udziałowiec1 również nie stosuje art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co wynika z aktualnego roku podatkowego Udziałowca1 rozpoczętego w 2014 r. Udziałowiec1 rozlicza odsetki stosując metodę kasową.

Pismem z dnia 24 lipca 2015 r. Wnioskodawca wskazał również, że kwoty z tytułu umów pożyczek lub obligacji zawartych przed 1 stycznia 2015 r. zostały faktycznie przekazane Udziałowcowi1 przed tą datą. Wnioskodawca zaznaczył, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy Nowelizującej do zastosowania przepisów z zakresu cienkiej kapitalizacji obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2015 r. wystarczającym jest, aby to kwota, będąca niewątpliwie elementem zobowiązania wynikającego z tytułu umowy pożyczki lub emisji obligacji, została temu podatnikowi faktycznie przekazana przed dniem wejścia w życie Ustawy Nowelizującej, tj. przed 1 stycznia 2015 r.

Rok podatkowy Wnioskodawcy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Rok podatkowy Udziałowca1 (spółki przejmowanej) trwa 23 miesiące i rozpoczyna się 1 stycznia 2014 r., a kończy się 30 listopada 2015 r., przy czym należy zaznaczyć, że do połączenia Wnioskodawcy i Udziałowca1 ma dojść przed 30 listopada 2015 r. Innymi słowy, połączenie Wnioskodawcy i Udziałowca1 z zastosowaniem sukcesji uniwersalnej nastąpi w roku 2015, jednakże faktyczne przekazanie kwoty z tytułu umów pożyczek lub obligacji, zawartych przed 1 stycznia 2015 r., nastąpiło również przed 1 stycznia 2015 r., a więc przed końcem roku podatkowego 2014 Wnioskodawcy.

Prawa i obowiązki wynikające z umów pożyczek lub obligacji zawartych przed 1 stycznia 2015 r. (w tym zobowiązania) przez Udziałowca1 zostaną przejęte w ramach sukcesji uniwersalnej przez Wnioskodawcę w dniu połączenia, co nastąpi przed 30 listopada 2015 r., a więc w roku podatkowym 2015 Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z połączeniem przyjęte przez P na skutek połączenia zobowiązania z tytułu umów pożyczek lub obligacji zawartych przez Udziałowca1 przed 1 stycznia 2015 r., będą rozliczane przez P dla potrzeb o cienkiej kapitalizacji w oparciu o przepisy podatkowe obowiązujące do 31 grudnia 2014 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z połączeniem, o którym mowa w opisie zdarzenia przyszłego, zobowiązania z tytułu umów pożyczek lub obligacji zawartych przez Udziałowca1 przed 1 stycznia 2015 r., będą rozliczane przez P dla potrzeb o cienkiej kapitalizacji w oparciu o przepisy podatkowe obowiązujące do 31 grudnia 2014 r. (art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: „ustawy o CIT”).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 1328, dalej „Ustawa Nowelizująca”), do odsetek od pożyczek (kredytów), w przypadku których kwota udzielonej podatnikowi pożyczki (kredytu) została temu podatnikowi faktycznie przekazana przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz ust. 6 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r.

Ponadto, zgodnie z art. 12 Ustawy Nowelizującej podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2015 r. oraz zakończy się po dniu 31 grudnia 2014 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r.

Art. 17 Ustawy Nowelizującej wskazuje, iż wchodzi ona w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., z wyjątkiem enumeratywnie wymienionych w nim przepisów. Wśród nich nie znajduje się wspomniany art. 7 ust. 1 Ustawy Nowelizującej, w związku z tym, zgodnie z dyspozycją art. 7 ust. 1 Ustawy Nowelizującej do zobowiązań z tytułu umów pożyczek lub obligacji zawartych i faktycznie wydanych przez Udziałowca1 (spółka przejmowana), a rozliczanych obecnie przez P (spółka przejmująca) zastosowanie mają przepisy o cienkiej kapitalizacji (art. 16 ust. pkt 60 i 61 ustawy o CIT) obowiązujące przed dniem 1 stycznia 2015 r. Należy wskazać, iż z taką interpretacją przepisu art. 7 ust. 1 Ustawy Nowelizującej zgadza się doktryna (por. W. Modzelewski, J. Pyssa, Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz. Wyd. 9, Warszawa 2015).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.