IPPB6/4510-379/15-2/AM | Interpretacja indywidualna

Czy zapłacone lub skapitalizowane odsetki od pożyczki udzielonej i faktycznie przekazanej przed dniem 1 stycznia 2015 r. przez Pożyczkodawcę nie będą podlegać ograniczeniu wynikającemu z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT, a w konsekwencji Spółka będzie miała prawo zaliczyć je w całości do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli w dniu spłaty odsetek Pożyczkodawca będzie posiadał bezpośrednio ponad 25% udziałów w Spółce?
IPPB6/4510-379/15-2/AMinterpretacja indywidualna
 1. kapitalizacja
 2. koszt
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. niedostateczna kapitalizacja
 5. odsetki
 6. pożyczka
 7. spłata
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 3 listopada 2015 r. (data wpływu 9 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie w zakresie zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych, oraz art. 7 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie w zakresie zastosowania art. 16 ust.1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych, oraz art. 7 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest polską spółką kapitałową, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W przeszłości, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawca zawarł umowę pożyczki ze spółką zależną (dalej: „Pożyczkodawca”). Pożyczkodawca udzielający pożyczki na rzecz Wnioskodawcy na moment zawierania umowy pożyczki oraz na moment przekazania Wnioskodawcy środków pieniężnych z tego tytułu nie był wspólnikiem Wnioskodawcy, ani nie był podmiotem, w którym udziały/akcje posiada wspólnik Wnioskodawcy. Na moment zawierania umowy pożyczki oraz na moment przekazania Wnioskodawcy środków pieniężnych z tego tytułu Pożyczkodawca był udziałowcem wspólnika Wnioskodawcy (tzw. „spółką babką”). W konsekwencji Pożyczkodawca nie mógł być uznany za podmiot, o którym mowa w przepisie art. 16 ust. 1 pkt 60 lub pkt 61 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r. Zarówno zawarcie umowy pożyczki jak i faktyczne przekazanie Wnioskodawcy całej kwoty udzielonej pożyczki miało miejsce przed 1 stycznia 2015 r., natomiast spłata części kwoty głównej pożyczki wraz z odsetkami nastąpi po tym dniu.

W przyszłości, w ramach realizacji celów biznesowych w obrębie grupy kapitałowej, do której należy Wnioskodawca, planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy, w wyniku którego nowo wyemitowane udziały obejmie Pożyczkodawca. Następnie możliwe jest, że dojdzie do umorzenia części lub całości udziałów w Spółce należących do dotychczasowego wspólnika (tj. przez niego nabytych lub objętych). Omawiane umorzenie udziałów byłoby dokonane w ramach umorzenia dobrowolnego i nastąpiłoby bez wynagrodzenia, na podstawie art. 199 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.). Wówczas dotychczasowy wspólnik dokonałby nieodpłatnego zbycia posiadanych przez siebie udziałów na rzecz Spółki (nabycie przez Spółkę udziałów własnych) w celu ich umorzenia. W konsekwencji, w wyniku realizacji powyższych procesów reorganizacyjnych, większością lub całością udziałów w kapitale zakładowym Wnioskodawcy dysponowałby Pożyczkodawca. Możliwym jest, że na moment spłaty pożyczek, Pożyczkodawca w dalszym ciągu mógłby posiadać bezpośrednio większość lub całość udziałów w kapitale zakładowym Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zapłacone lub skapitalizowane odsetki od pożyczki udzielonej i faktycznie przekazanej przed dniem 1 stycznia 2015 r. przez Pożyczkodawcę nie będą podlegać ograniczeniu wynikającemu z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT, a w konsekwencji Spółka będzie miała prawo zaliczyć je w całości do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli w dniu spłaty odsetek Pożyczkodawca będzie posiadał bezpośrednio ponad 25% udziałów w Spółce...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zapłacone lub skapitalizowane odsetki od pożyczki udzielonej i faktycznie przekazanej przed dniem 1 stycznia 2015 r. przez Pożyczkodawcę nieposiadającego bezpośrednio udziałów w Spółce w dniu faktycznego przekazania kapitału pożyczki nie będą podlegać ograniczeniu wynikającemu z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: ustawy o CIT), pomimo że w dniu spłaty odsetek Pożyczkodawca będzie posiadał bezpośrednio ponad 25% udziałów w Spółce. W konsekwencji, Spółka będzie miała prawo w całości zaliczyć te odsetki do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji.

Zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r., nie uznaje się za koszt uzyskania przychodów odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez podmiot posiadający bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo udzielonych łącznie przez podmioty posiadające łącznie bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, uwzględniającego również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego spółki - w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia wobec tych podmiotów, określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek.

Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1328 ze zm.) do odsetek od pożyczek (kredytów), w przypadku których kwota udzielonej podatnikowi pożyczki (kredytu) została temu podatnikowi faktycznie przekazana przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz ust. 6 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r.

Z powyższych przepisów przejściowych wynika zatem, że do pożyczki, której dotyczy niniejszy wniosek, tj. udzielonej i przekazanej Wnioskodawcy przed dniem 1 stycznia 2015 r., zastosowanie znajdą przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r.

Zgodnie zaś z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym przed dniem l stycznia 2015 r., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej udziałowca (akcjonariusza) posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo udziałowców (akcjonariuszy) posiadających łącznie nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale takiego udziałowca (akcjonariusza) osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek.

Z przepisu art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT - tak w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2015 r. jak i po tym dniu - bezsprzecznie wynika zatem, że zastosowanie ograniczeń w zakresie możliwości uznania za koszt uzyskania przychodów odsetek od pożyczek (kredytów), uwarunkowane jest zaistnieniem łącznie dwóch przesłanek, a mianowicie:

 • odsetki są wypłacane przez podatnika z tytułu pożyczek (kredytów) udzielonych mu przez podmiot zaliczany do grona tzw. „kwalifikowanych pożyczkodawców”, tj. udziałowca lub udziałowców (akcjonariusza/y) spółki pożyczkobiorcy, posiadającego/ posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) tej spółki (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r. również posiadających pośrednio udziały/akcje spółki pożyczkodawcy);
 • przekroczeniem ustawowo określonego wskaźnika 3:1 (od dnia 1 stycznia 1:1) - wskaźnika wartości zadłużenia spółki wobec wybranych podmiotów do wartości jej kapitału zakładowego.

W konsekwencji należy uznać, że w przypadku braku zaistnienia chociażby jednej z powyższych przesłanek ograniczenia wynikające z przepisu art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT - tak w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2015 r., jak i po tym dniu - nie znajdą zastosowania.

Odnosząc się do pierwszej z w/w przesłanek stosowania przepisu art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT, stwierdzić należy, że ograniczenie (wyłączenie) możliwości zaliczania odsetek od pożyczek (kredytów) do kosztów uzyskania przychodów obejmuje wyłącznie odsetki od pożyczek (kredytów), które zostały udzielone spółce przez tzw. „kwalifikowanego pożyczkodawcę”. W konsekwencji ograniczenie (wyłączenie) to nie obejmuje swym zakresem pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez podmioty, które - na moment udzielania pożyczki (kredytu) - nie posiadały statusu tzw. „kwalifikowanego pożyczkodawcy”, niezależnie od tego, czy później (już po udzieleniu pożyczki) stały się takimi podmiotami.

W świetle powyższego należy uznać, że odsetki:

 • należne na podstawie umowy pożyczki zawartej przed dniem 1 stycznia 2015 r., w momencie, kiedy Pożyczkodawca nie posiadał statusu tzw. „kwalifikowanego pożyczkodawcy” w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT,
 • należne od kwot przekazanych Wnioskodawcy na podstawie umowy pożyczki przed dniem 1 stycznia 2015 r., w momencie, kiedy Pożyczkodawca nie posiadał statusu tzw. „kwalifikowanego pożyczkodawcy” w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT, oraz
 • zapłacone w momencie, kiedy istnieć będzie powiązanie z Pożyczkodawcą, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r., tj. Pożyczkodawca będzie posiadać bezpośredni 25% udział w kapitale zakładowym Wnioskodawcy,

- nie będą podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2015 r.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że powyższy pogląd jest również podzielany w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz praktyce organów podatkowych. Przykładowo Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 30 stycznia 2013 r. (sygn. II FSK 1216/11) stwierdził, że „ograniczenie w zaliczaniu odsetek od pożyczek do kosztów uzyskania przychodów uzależnione jest od spełnienia łącznie dwóch warunków:

 1. odsetki są wypłacane przez spółkę z tytułu pożyczek (kredytów) udzielonych jej przez wspólników (udziałowców, akcjonariuszy), będących kwalifikowanymi podmiotami z uwagi na wielkość ich udziałów;
 2. wartość zadłużenia spółki w stosunku do jej znaczących udziałowców przekroczy ustawowo określony wskaźnik - trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki pożyczkobiorcy. Kwalifikowanymi pożyczkodawcami (kredytodawcami) są udziałowiec (akcjonariusz) bądź udziałowcy (akcjonariusze) posiadający co najmniej 25% udziałów (akcji) w spółce - pożyczkobiorcy (kredytobiorcy). Nie budzi wątpliwości, że muszą oni posiadać ten status w momencie zawierania umowy pożyczki. (...) ograniczenie w zaliczeniu odsetek od pożyczek (kredytów) dotyczy tylko tych z nich, które zostały udzielone spółce przez jej udziałowców (akcjonariuszy) i to takich, którzy posiadają określony udział w kapitale pożyczkodawcy (kredytodawcy). Jeżeli pożyczki udzieli inny podmiot, to ograniczenia te nie obowiązują”.

Z kolei Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 stycznia 2011 r. (sygn. III SA/Wa 1052/10) uznał, że „dla wystąpienia konsekwencji podatkowych, jakie wiążą się z omawianym przepisem (brak możliwości zaliczenia w poczet kosztów podatkowych odsetek od pożyczek), niezbędne jest wystąpienie tych dwóch okoliczności faktycznych we właściwym czasie - najpierw zaistnienie po - stronie pożyczkodawcy statusu podmiotu kwalifikowanego w dacie udzielenia pożyczki, a następnie odpowiedni poziom zadłużenia spółki wobec takiego pożyczkodawcy w dacie zapłaty odsetek”.

Natomiast Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 września 2015 r. (sygn. II FSK 1842/13) stwierdził, że status pożyczkodawcy w kontekście zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT oceniać należy na moment udzielenia pożyczki, a nie spłaty odsetek.

Powyższy pogląd jest podzielany również w praktyce organów skarbowych. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 15 kwietnia 2015 r., sygn. IPPB3/4510-139/15-2/JBB uznał za w pełni prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym pożyczka została udzielona wnioskodawcy przez podmiot niebędący na moment udzielenia pożyczki udziałowcem wnioskodawcy. Tym samym, nie został spełniony podstawowy warunek zastosowania przepisów o tzw. cienkiej kapitalizacji wynikający z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT (udzielenie pożyczki przez „kwalifikowanego udziałowca”). W związku z tym, pożyczka taka nie podlega ograniczeniom tzw. niedostatecznej kapitalizacji. Zatem „odsetki uiszczane przez Wnioskodawcę na rzecz pożyczkodawców, którzy w momencie udzielenia pożyczek nie stanowili tzw. podmiotów kwalifikowanych, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT, nie będą podlegać ograniczeniu w zakresie możliwości uznania za koszt uzyskania przychodu, o których mowa w ww. przepisie. W konsekwencji odsetki uiszczone przez Wnioskodawcę na rzecz pożyczkobiorców stanowić będą koszt uzyskania przychodu pod warunkiem wystąpienia związku tych wydatków z przychodami, o których mowa w przepisie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT”.

Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 1 kwietnia 2015 r., sygn. IPPB3/4510-55/15-2/JBB stwierdził, że „odsetki, które będą spłacane przez G. do X. B. V. będą odsetkami od pożyczki, której kwota została faktycznie przekazana G. przez X. B. V. jako pożyczkodawcę niekwalifikowanego. W związku z tym, G. powinna mieć prawo zaliczyć odsetki od tej pożyczki do kosztów uzyskania przychodów nawet, jeśli na dzień ich spłaty X B. V. posiadałaby ponad 25% udziałów G.

Z argumentacją Wnioskodawcy w pełni koresponduje także interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 9 lipca 2014 r., sygn. ITPB3/423-201/14/PS: „niezależnie od późniejszych procesów restrukturyzacyjnych, prowadzących do objęcia przez A Nowych Akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy - odsetki od udzielonych pożyczek i kredytów w ramach udzielonego Spółce finansowania przez A nie będą mogły podlegać ograniczeniom przewidzianym w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT”.

Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 7 sierpnia 2014 r., sygn.: IBPBI/2/423-565/14/BG stwierdził, że:

„z literalnego brzmienia art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT wynika, że ograniczenie (wyłączenie) możliwości zaliczania odsetek od pożyczek (kredytów) do kategorii kosztów uzyskania przychodów obejmuje wyłącznie odsetki od pożyczek (kredytów), które zostały udzielone spółce przez podmiot albo podmioty o statusie wspólnika tej spółki lub inną spółkę której wspólnikiem jest wspólnik pożyczkobiorcy.

A contrario, ograniczenie (wyłączenie) to nie obejmuje swym zakresem pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez podmioty, które - na moment udzielania pożyczki (kredytu) - nie były jej wspólnikami, niezależnie od tego, czy później stały się wspólnikami spółki. Zatem, o ustaleniu czy mamy do czynienia z „kwalifikowanym pożyczkodawcą”, czy też nie, decyduje moment udzielenia pożyczki (kredytu). (...)

W niniejszej sprawie warunek powyższy nie został spełniony bowiem pożyczkodawca Spółki w momencie udzielania pożyczki nie był z nią powiązany kapitałowo, zatem bez wątpienia nie stanowił „kwalifikowanego pożyczkodawcy”. W związku z powyższym - niezależnie od późniejszych procesów restrukturyzacyjnych w grupie, w wyniku których Spółka oraz Pożyczkodawca w momencie zapłaty odsetek staną się podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o CIT - odsetki od pożyczki udzielonej Spółce nie będą podlegały ograniczeniom przewidzianym w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT”.

Konkludując, uznać należy, że w sytuacji opisanej we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, odsetki uiszczane przez Wnioskodawcę na rzecz Pożyczkodawcy, który w momencie udzielenia pożyczki nie stanowił tzw. podmiotu kwalifikowanego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT (w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2015 r., które na podstawie przepisów przejściowych znajduje zastosowanie do przedmiotowej sytuacji), nie będą podlegać ograniczeniu w zakresie możliwości uznania za koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w ww. przepisie. W konsekwencji odsetki uiszczone przez Wnioskodawcę na rzecz Pożyczkobiorcy stanowić będą koszt uzyskania przychodu pod warunkiem wystąpienia związku tych wydatków z przychodami, o których mowa w przepisie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Wnioskodawca jest świadomy, że przedstawione powyżej wyroki oraz interpretacje indywidualne nie posiadają waloru ochronnego w stosunku do Wnioskodawcy, jednak ze względu na tożsamość stosowanych regulacji prawa podatkowego, stanowią potwierdzenie ugruntowanej linii interpretacyjnej organów podatkowych i sądów administracyjnych, a zatem mogą zostać potraktowane jako wskazówka interpretacyjna na gruncie zdarzenia przyszłego przedstawionego w niniejszym wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.