IPPB6/4510-349/15-2/TO | Interpretacja indywidualna

Czy spłata przez Wnioskodawczynię odsetek od pożyczki zaciągniętej od pożyczkodawcy niebędącego na dzień udzielenia pożyczki podmiotem kwalifikowanym na gruncie przepisów o tzw. cienkiej kapitalizacji, a następnie przeniesionej w drodze cesji wierzytelności na spółkę D. BVBA jako nowego wierzyciela będzie podlegała ograniczeniom przewidzianym w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
IPPB6/4510-349/15-2/TOinterpretacja indywidualna
 1. cesja
 2. koszt
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. niedostateczna kapitalizacja
 5. odsetki
 6. pożyczka
 7. spłata
 8. wierzytelność
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 października 2015 r. (data wpływu 26 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku spłaty odsetek od pożyczki zaciągniętej od pożyczkodawcy niebędącego na dzień udzielenia pożyczki podmiotem kwalifikowanym na gruncie przepisów o tzw. cienkiej kapitalizacji, a następnie przeniesionej w drodze cesji wierzytelności na nowego wierzyciela – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku spłaty odsetek od pożyczki zaciągniętej od pożyczkodawcy niebędącego na dzień udzielenia pożyczki podmiotem kwalifikowanym na gruncie przepisów o tzw. cienkiej kapitalizacji, a następnie przeniesionej w drodze cesji wierzytelności na nowego wierzyciela.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka D. Sp. z o.o. (wcześniejsza nazwa D. Polska Sp. z o.o., a jeszcze wcześniejsza nazwa tejże spółki J. Sp. z o.o.), dalej zwana również jako: „Wnioskodawczyni”, opisuje następujące zdarzenie przyszłe. Spółka D. Sp. z o.o. (działająca wówczas pod nazwą J. Sp. z o.o.) zaciągnęła w 2008 roku pożyczkę pieniężną od zagranicznego członka grupy kapitałowej, do której należy, spółki prawa holenderskiego D. B.V. Cała kwota pożyczki została niezwłocznie przekazana Wnioskodawczyni jako pożyczkobiorcy po dacie udzielenia pożyczki (zawarcie przedmiotowej umowy pożyczki nastąpiło w dniu 18 czerwca 2008 r.), to jest w dniach 18-20.06.2008. Pomiędzy Wnioskodawczynią jako Pożyczkobiorcą a spółką prawa holenderskiego - D. B.V. jako Pożyczkodawcą nie zachodziły powiązania udziałowe, które powodowałyby wystąpienie ograniczeń z tytułu tzw. cienkiej kapitalizacji przewidzianych w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu tej ustawy obowiązującym na dzień zawarcia przedmiotowej umowy pożyczki (tj. na dzień 18 czerwca 2008 r.). Obecnie w ramach grupy kapitałowej rozważana jest zmiana w strukturze finansowania, tj. w wyniku cesji wierzytelności planowane jest wstąpienie w miejsce dotychczasowego wierzyciela spółki prawa holenderskiego D. B.V. - spółki prawa belgijskiego D. BVBA. Planowane jest, iż spłata pożyczki i odsetek po dokonaniu cesji wierzytelności będzie dokonywana na rzecz nowego wierzyciela, tj. spółki prawa belgijskiego D. BVBA. W pozostałym zakresie umowa pożyczki pozostanie bez zmian, w szczególności nie zmieni się zakres praw i obowiązków Wnioskodawczyni jako Pożyczkobiorcy.

Pomiędzy Wnioskodawczynią jako Pożyczkobiorcą a nowym wierzycielem - spółką prawa belgijskiego D. BVBA istnieją powiązania udziałowe, które powodują wystąpienie ograniczeń z tytułu tzw. cienkiej kapitalizacji, przewidziane w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku pochodowym od osób prawnych w brzmieniu tej ustawy obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy spłata przez Wnioskodawczynię odsetek od pożyczki zaciągniętej od pożyczkodawcy niebędącego na dzień udzielenia pożyczki podmiotem kwalifikowanym na gruncie przepisów o tzw. cienkiej kapitalizacji, a następnie przeniesionej w drodze cesji wierzytelności na spółkę D. BVBA jako nowego wierzyciela będzie podlegała ograniczeniom przewidzianym w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym, przewidziane w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) w brzmieniu tej ustawy obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r., ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodu odsetek nie będą miały zastosowania do odsetek zapłaconych przez Wnioskodawczynię spółce D. BVBA jako nowemu wierzycielowi, ponieważ zmiana wierzyciela nie skutkuje ponowną weryfikacją wystąpienia ograniczeń wynikających z niedostatecznej kapitalizacji na dzień spłaty. Taka weryfikacja dokonywana jest bowiem na moment udzielenia pożyczki.

Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328 z późn. zm.), która od jej wejścia w życie w dniu 1 stycznia 2015 r. poszerzyła znacznie krąg tzw. podmiotów kwalifikowanych na gruncie przepisów o tzw. cienkiej kapitalizacji stanowi: do odsetek od pożyczek (kredytów), w przypadku których kwota udzielonej podatnikowi pożyczki (kredytu) została temu podatnikowi faktycznie przekazana przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz ust. 6 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r.

Z literalnego brzmienia art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, iż dla oceny wystąpienia przesłanek zastosowania ograniczeń wynikających z tych przepisów należy brać pod uwagę łącznie dwie następujące przesłanki:

 1. status podmiotu udzielającego pożyczki, czyli pożyczkodawcy, przy czym status ten zgodnie z brzmieniem przepisu określa się na dzień udzielenia pożyczki;
 2. wartość zadłużenia spółki wobec podmiotów wymienionych w przepisie określoną na dzień zapłaty odsetek.

Niewystąpienie którejkolwiek z powyżej wymienionych przesłanek (1) oraz (2) powoduje, iż ograniczenia dotyczące tzw. cienkiej kapitalizacji nie znajdują zastosowania. Jeśli więc pożyczka została udzielona przez podmiot, który na dzień udzielenia pożyczki nie spełniał warunku uznania za tzw. podmiot kwalifikowany, wówczas warunek (1) nie zostaje spełniony i pożyczka taka, nawet jeśli jest spełniony warunek (2), nie będzie podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów o tzw. cienkiej kapitalizacji.

W konkretnym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawczyni, która otrzymała pożyczkę od D. B.V. podmiotu niebędącego w momencie udzielenia pożyczki podmiotem kwalifikowanym, a następnie w wyniku zmiany wierzyciela w drodze cesji wierzytelności dokona spłaty pożyczki wraz z odsetkami na rzecz spółki D. BVBA jako nowego wierzyciela, będzie miała możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od przedmiotowej pożyczki w pełnej wysokości, bowiem nie została spełniona przesłanka wystąpienia statusu kwalifikowanego pożyczkodawcy z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na dzień udzielenia pożyczki.

Stanowisko prezentowane przez Wnioskodawczynię znajduje oparcie w utrwalonej linii interpretacyjnej i orzeczniczej, w tym m. in. są to:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 17.05.2012 r., sygn. ITPB3/423-82/12/MT;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14.11.2011 r., sygn. IBPBI/2/423-1009/11/BG;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 07.08.2014 r., sygn. IBPBI/2/423-565/14/BG;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 02.07.2013 r., sygn. IBPBI/2/423-418/13/AK;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 04.02.2013 r., sygn. IPPB3/423-918/12-2/AG;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 02.12.2010 r., sygn. IPPB5/423-582/10-2/IŚ;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12.12.2013 r., sygn. IPPB3/423-762/13-2/KK;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16.07.2014 r., sygn. IPPB3/423-462/14-2/KK;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 04.06.2014 r., sygn. IPPB3/423-295/14-2/KK;
 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2011 r. sygn. III SA/Wa 1052/10;
 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 15 lutego 2013 r. sygn. I SA/Kr 18/13;
 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 13 lutego 2014 r. sygn. I SA/Po 710/13;
 • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2013 r. sygn. II FSK 1216/11.

Reasumując, Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, iż w opisanym zdarzeniu przyszłym przewidziane w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodu odsetek nie będą miały zastosowania do odsetek zapłaconych przez Wnioskodawczynię spółce D. BVBA. Wnioskodawczyni stoi bowiem na stanowisku, iż dla wystąpienia ograniczeń z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych niezbędne jest zaistnienie dwóch przesłanek we właściwym czasie: (1) zaistnienie statusu tzw. podmiotu kwalifikowanego po stronie pożyczkodawcy w dacie udzielenia pożyczki, a następnie (2) odpowiedni poziom zadłużenia spółki wobec podmiotów wymienionych w przepisie w dacie zapłaty odsetek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie zastosowania ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku spłaty odsetek od pożyczki zaciągniętej od pożyczkodawcy niebędącego na dzień udzielenia pożyczki podmiotem kwalifikowanym na gruncie przepisów o tzw. cienkiej kapitalizacji, a następnie przeniesionej w drodze cesji wierzytelności na nowego wierzyciela – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę wyroków sądowych, interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, że zostały wydane w indywidualnej sprawie i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.