IPPB6/4510-107/16-2/AK | Interpretacja indywidualna

Brak powstania przychodu podatkowego (kosztu uzyskania przychodu) z tytułu różnic kursowych w momencie przewalutowania pożyczek z PLN na walutę obcą;powstanie przychodu podatkowego (kosztu uzyskania przychodu) z tytułu różnic kursowych w momencie spłaty pożyczek.
IPPB6/4510-107/16-2/AKinterpretacja indywidualna
 1. moment
 2. pożyczka
 3. przewalutowanie
 4. różnice kursowe
 5. spłata
 6. waluta obca
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Różnice kursowe
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zasady ustalania różnic kursowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 lutego 2016 r. (data wpływu 3 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 1. braku powstania przychodu podatkowego (kosztu uzyskania przychodu) z tytułu różnic kursowych w momencie przewalutowania pożyczek z PLN na walutę obcą – jest prawidłowe;
 2. powstania przychodu podatkowego (kosztu uzyskania przychodu) z tytułu różnic kursowych w momencie spłaty pożyczek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku powstania przychodu podatkowego (kosztu uzyskania przychodu) z tytułu różnic kursowych w momencie przewalutowania pożyczek z PLN na walutę obcą oraz powstania przychodu podatkowego (kosztu uzyskania przychodu) z tytułu różnic kursowych w momencie spłaty pożyczek.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

R. Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca”, „Spółka”) jest podmiotem posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegającym w Polsce opodatkowaniu od całości dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Podstawowym rodzajem działalności Wnioskodawcy jest działalność finansowa, w szczególności w zakresie udzielania pożyczek pieniężnych osobom fizycznym poza systemem bankowym, za pośrednictwem sieci Internet. Spółka świadczy usługi w oparciu o przepisy ustawy o kredycie konsumenckim.

W celu sfinansowania bieżącej działalności, w przeszłości Spółka zaciągnęła pożyczki od podmiotów zagranicznych. Pożyczki zaciągane były w różnych walutach, przykładowo w: PLN, EUR, USD. W przypadku części pożyczek udzielonych w PLN (dalej: „Pożyczki”), w celu zminimalizowania ryzyka kursowego po stronie pożyczkodawcy strony umów pożyczek dokonały (w dniu udzielenia pożyczek lub w późniejszym terminie) przewalutowania Pożyczek na Pożyczki wyrażone w walucie obcej (EUR lub USD). Kursem wykorzystywanym do przewalutowania Pożyczek był co do zasady średni kurs wymiany danych walut publikowany przez Europejski Bank Centralny w dniu poprzedzającym dzień przewalutowania danej Pożyczki.

Następnie, Spółka spłacała oraz zamierza nadal spłacać Pożyczki – spłaty Pożyczek były oraz będą dokonywane z rachunków bankowych prowadzonych w PLN lub w walutach obcych.

Wnioskodawca korzysta z tzw. podatkowej metody rozliczania różnic kursowych, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 1 oraz art. 15a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. z dnia 30 maja 2014 r., Dz. U. z 2014 r. poz. 851; dalej: „ustawa CIT”).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy przewalutowanie Pożyczek z PLN na walutę obcą powoduje powstanie po stronie Spółki przychodu podatkowego (kosztu uzyskania przychodu) z tytułu różnic kursowych w momencie przewalutowania...
 2. Czy w momencie spłaty Pożyczek po stronie Spółki powstaje przychód podatkowy (koszt uzyskania przychodu) z tytułu różnic kursowych, w przypadku gdy wartość Pożyczek w walucie obcej w dniu ich otrzymania jest wyższa (niższa) od wartości Pożyczek w PLN w dniu ich spłaty...

Zdaniem Wnioskodawcy,

 1. Przewalutowanie Pożyczek z PLN na walutę obcą nie powoduje powstania po stronie Spółki przychodu podatkowego (kosztu uzyskania przychodu) z tytułu różnic kursowych w momencie przewalutowania.
 2. W momencie spłaty Pożyczek po stronie Spółki powstaje przychód podatkowy (koszt uzyskania przychodu) z tytułu różnic kursowych, w przypadku gdy wartość Pożyczek w walucie obcej w dniu ich otrzymania jest wyższa (niższa) od wartości Pożyczek w PLN w dniu ich spłaty.

Zgodnie z art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym do osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.; dalej: „ustawa CIT”) podatnicy ustalają różnice kursowe na podstawie art. 15a ustawy CIT, albo na podstawie przepisów o rachunkowości (pod warunkiem że w okresie jej stosowania – nie krótszym niż trzy lata podatkowe, licząc od początku roku podatkowego, w którym została przyjęta ta metoda – sporządzane przez podatników sprawozdania finansowe będą badane przez podmioty uprawnione do ich badania).

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), Spółka korzysta z metody rozliczania różnic kursowych opisanej w art. 15a ustawy CIT.

W myśl art. 15a ust. 1 ustawy CIT różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3.

Art. 15a ust. 2 ustawy CIT wskazuje, że dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

 1. przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 2. poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 3. otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5;
 4. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni;
 5. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Z kolei w myśl art. 15a ust. 3 ustawy CIT ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

 1. przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 2. poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 3. otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5;
 4. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni;
 5. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Dodatkowo, na podstawie art. 15a ust. 9 przepisy ust. 2 pkt 4 i 5 oraz ust. 3 pkt 4 i 5 stosuje się odpowiednio do kapitałowych rat kredytów (pożyczek).

Z powyżej przytoczonych przepisów ustawy CIT wynika, iż aby doszło do powstania przychodu podatkowego (kosztu uzyskania przychodu) z tytułu różnic kursowych na podstawie art. 15a ustawy CIT, musi zaistnieć jedna z sytuacji wymienionych w ust. 2 lub 3. Wyliczenia zastosowane w art. 15a ust. 2, 3 ustawy CIT mają charakter zamknięty (na co przykładowo wskazuje brak użycia sformułowania „w szczególności”), co oznacza, iż każda sytuacja inna niż opisane w tych przepisach nie skutkuje powstaniem przychodu podatkowego (kosztu uzyskania przychodu).

W związku z powyższym w opinii Wnioskodawcy przewalutowanie Pożyczek z PLN na walutę obcą jako operacja niewymieniona w art. 15a ust. 2, 3 ustawy CIT nie będzie skutkowała powstaniem po stronie Spółki przychodu podatkowego (kosztu uzyskania przychodu). W szczególności Spółka podkreśla, że przewalutowanie Pożyczek nie ma związku z jakąkolwiek spłatą zobowiązania z tytułu Pożyczek. Należy zauważyć, że ewentualne powstałe w momencie przewalutowania dodatnie (ujemne) różnice kursowe mają charakter wyłącznie rachunkowy – powodują zmniejszenie (zwiększenie) kwoty otrzymanej Pożyczki wyrażonej w księgach rachunkowych prowadzonych w PLN.

W odniesieniu do pytania drugiego Wnioskodawca podkreśla, iż pomimo tego, że Pożyczki zostały udzielone w PLN, w momencie ich przewalutowania na walutę obcą Spółka przyjęła na siebie zobowiązanie do spłaty na rzecz pożyczkodawcy pożyczki walutowej. W konsekwencji, w opinii Wnioskodawcy art. 15a ust. 2 pkt 5 oraz art. 15a ust. 3 pkt 5 ustawy CIT znajdują zastosowanie w przypadku spłaty Pożyczek przewalutowanych na walutę obcą.

Taką interpretację powyższych przepisów potwierdza wykładnia celowościowa, zgodnie z którą podatnicy powinni rozpoznawać dla celów podatkowych realny wpływ różnicy pomiędzy kursami walut na ich sytuację ekonomiczną.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) wynika, że w związku z przewalutowaniem Pożyczek, na Spółkę przesunięte zostało ryzyko zmiany kursu walutowego na dzień spłaty Pożyczek. W rezultacie, to Spółka odniesie ekonomiczną korzyść (stratę) w przypadku, gdy w momencie spłaty wartość Pożyczek wyrażonych w walucie obcej będzie niższa (wyższa) niż w momencie ich otrzymania.

Z tych względów Wnioskodawca stoi na stanowisku, że regulacje art. 15a ust. 2 pkt 5 oraz art. 15a ust. 3 pkt 5 ustawy CIT dotyczące rozpoznawania różnic kursowych znajdą zastosowanie także w sytuacji, w której pierwotne zobowiązanie z tytułu Pożyczek było ustalone w PLN, ale przed dniem uregulowania zobowiązania nastąpiło przewalutowanie Pożyczek na walutę obcą. Pogląd o uznawaniu pożyczek udzielonych w PLN, ale przewalutowanych na walutę obcą, za spełniające definicję „pożyczek w walucie obcej” został potwierdzony w prawomocnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 20 czerwca 2013 r., sygn. I SA/Wr 398/13, gdzie stwierdzono: „Jednakże w trakcie trwania umowy dokonano jej zmiany, w wyniku której doszło do przekształcenia zobowiązania na wyrażone w EURO, w której to walucie doszło do spłaty. Doszło więc do istotnego przekształcenia zobowiązania. Niewątpliwe w wyniku zmiany tej umowy (przewalutowania kredytu) z chwilą dokonania tej zmiany, należność Spółki była należnością dewizową, skoro będąca przedmiotem umowy suma pieniężna określona została w walucie obcej, a więc o charakterze innym niż zobowiązanie pierwotne (...) Oznacza to tym samym, że po dacie przewalutowania mogły wystąpić – oczywiście w momencie otrzymania spłaty – u Skarżącej różnice kursowe, które mają wpływ na uzyskany dochód”.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli wartość Pożyczek w walucie obcej w dniu ich otrzymania jest wyższa od wartości Pożyczek w PLN w dniu ich spłaty po stronie Spółki powstaje przychód podatkowy z tytułu dodatnich różnic kursowych – zgodnie z art. 15a ust. 2 pkt 5 ustawy CIT.

Jednocześnie, jeżeli wartość Pożyczek w walucie obcej w dniu ich otrzymania jest niższa od wartości Pożyczek w PLN w dniu ich spłaty po stronie Spółki powstaje koszt uzyskania przychodu z tytułu ujemnych różnic kursowych – zgodnie z art. 15a ust. 3 pkt 5 ustawy CIT.

Pogląd o prawidłowości stosowania art. 15a ust. 2 pkt 5 i art. 15a ust. 3 pkt 5 ustawy CIT dla pożyczek udzielonych w PLN, a następnie przewalutowanych na walutę obcą został potwierdzony w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 listopada 2012 r., sygn. II FSK 629/11.

Ponadto, stanowisko takie zostało zaprezentowane w następujących interpretacjach indywidualnych:

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca uprzejmie wnosi o potwierdzenie swojego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:
 1. braku powstania przychodu podatkowego (kosztu uzyskania przychodu) z tytułu różnic kursowych w momencie przewalutowania pożyczek z PLN na walutę obcą, jest prawidłowe;
 2. powstania przychodu podatkowego (kosztu uzyskania przychodu) z tytułu różnic kursowych w momencie spłaty pożyczek, jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.