IPPB5/4510-536/15-2/IŚ | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości rozpoznania podatkowych różnic kursowych na operacji przewalutowania na PLN pożyczki udzielonej w walucie obcej jak też z tytułu późniejszej spłaty tej pożyczki (kompensata wzajemnych wierzytelności: pożyczkowych oraz z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego przez pożyczkobiorcę).
IPPB5/4510-536/15-2/IŚinterpretacja indywidualna
 1. kapitał zakładowy
 2. kompensata
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. kurs walut
 5. nieruchomości
 6. pożyczka
 7. przewalutowanie
 8. różnice kursowe
 9. udziałowiec
 10. waluta obca
 11. wierzytelność
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Różnice kursowe
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zasady ustalania różnic kursowych
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 czerwca 2015 r. (data wpływu 12 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku możliwości rozpoznania podatkowych różnic kursowych na operacji przewalutowania na PLN pożyczki udzielonej w walucie obcej, jak też z tytułu późniejszej spłaty tej pożyczki (kompensata wzajemnych wierzytelności: pożyczkowych oraz z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego przez pożyczkobiorcę) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków z perspektywy różnic kursowych z tytułu operacji przewalutowania na PLN pożyczki udzielonej w walucie obcej, jak też z tytułu późniejszej spłaty tej pożyczki (kompensata wzajemnych wierzytelności: pożyczkowych oraz z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego przez pożyczkobiorcę).

We wniosku przedstawiono następujący zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca”, posiada udział w kapitale zakładowym Udziałowiec X. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rosji (dalej: „spółka Udziałowiec X”) wynoszący 70% wartości kapitału zakładowego. Udziałowiec X prowadzi działalność gospodarczą na terenie Federacji Rosyjskiej i posiada tam nieruchomość, na której przygotowuje realizację inwestycji mieszkaniowo-usługowej.

W celu sfinansowania prowadzonej inwestycji Udziałowiec X, w latach 2008-2014 zaciągała - na podstawie zawieranych umów - pożyczki od Wnioskodawcy.

Pożyczki były udzielane zarówno w polskiej walucie jak również w walucie obcej (USD). Z tytułu ww. pożyczek Wnioskodawca jest zatem wierzycielem wobec Udziałowca X

W związku z planowaną reorganizacją całej Grupy naleążcej do Wnioskodawcy, przewidywane jest podwyższenie kapitału zakładowego Udziałowca X poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.

Oba podmioty zamierzają dokonać przewalutowania udzielonych pożyczek po ustalonym przez strony kursie wymiany w ten sposób, że kwoty zobowiązania z tytułu pożyczek zostaną spłacone w PLN a nie w USD - jak zakładano pierwotnie. W momencie przewalutowania nie dojdzie do spłaty należności wynikających z omawianych zobowiązań. Spłata należności może natomiast nastąpić w krótkim okresie po dokonaniu przewalutowania.

Jednocześnie w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę opisanej wierzytelności wobec Udziałowca X, podmioty doszły do wniosku, że najefektywniejszą formą wywiązania się obu stron z powstałych zobowiązań, tj. wpłaty dodatkowego wkładu pieniężnego przez Wnioskodawcę i spłaty wierzytelności z tytułu udzielonych Udziałowca X pożyczek, będzie wzajemne potrącenie wierzytelności. W takiej sytuacji zaistnieją dwie wzajemne, wymagalne i bezsporne wierzytelności pieniężne o takich samych wysokościach.

Pomiędzy Wnioskodawcą a Udziałowcem X ma zostać zawarta umowa o obustronnym potrąceniu powyższych wierzytelności wyrażonych w polskiej walucie, wskutek czego te wierzytelności wygasną.

Zgodnie z przepisami Ustawy Federacji Rosyjskiej nr 14-FZ o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 19 ust. 2), mającymi również odzwierciedlenie w statucie Udziałowca X Zgromadzenie Wspólników podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego na podstawie wniosku jednego ze wspólników o wniesieniu dodatkowego wkładu, tj. Wnioskodawcy, w którym wskaże wysokość wkładu, formy (wkład pieniężny), sposób i termin wniesienia oraz docelową wysokość udziału.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy na skutek przewalutowania kwoty pożyczki oraz nasępnie przeprowadzenia transakcji potrącenia wzajemnych wierzytelności, wyrażonych w walucie polskiej powstaną po stronie Spółki podatkowe różnice kursowe...

Stanowisko Spółki:

W ocenie Wnioskodawcy w wyniku przewalutowania pożyczki udzielonej Udziałowca X w USD na PLN, zobowiązanie nie będzie już zobowiązaniem w walucie obcej. Samo przewalutowanie nie spowoduje powstania róznic kursowych. Zdaniem Wnioskodawcy również spłata pożyczki, która nastąpi na drodze kompensaty wzajemnych wierzytelności nie spowoduje powstania różnic kursowych, gdyż pożyczka zostanie spłacona w polskiej walucie, a tym samym w opisanym stanie faktycznym nie będzie zastosowany żaden kurs walutowy. Również Wnioskodawca pokryje kapitał zakładowy w walucie polskiej.

Zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r, poz. 851, z późn. zm.; dalej: ustawa o CIT) różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3.

Jak wynika z art. 15a ust. 2 pkt 4 Ustawy CIT, dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Z kolei - na podstawie art. 15a ust. 3 pkt 4 tej ustawy ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Należy wskazać, iż katalog przypadków, w których powstają róznice kursowe, zawarty w art. 15a Ustawy CIT, jest katalogiem zamkniętym. W konsekwencji, różnice kursowe na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych mogą powstać wyłącznie w sytuacjach wymienionych w art. 15a ust. 2 i 3 Ustawy CIT.

W ocenie Wnioskodawcy na skutek przewalutowania pożyczki udzielonej Udziałowiec X w USD na PLN, zobowiązanie przestanie być zobowiązaniem wyrażonym w walucie obcej. W rezultacie w momencie jego spłaty poprzez potrącenie z wierzytelnością Udziałowca X or o pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego nie dojdzie do zastosowania żadnego kursu walutowego.

Tym samym przesłanki niezbędne do rozpoznania różnic kursowych określone w art. 15a ust. 2 i 3 ustawy o CIT, nie zostaną spełnione.

Nie są uznawane bowiem za podatkowe różnice kursowe różnice ekonomiczne wynikające z zastosowanych kursów walut w sytuacji, gdy zobowiązanie jest zaciągane w walucie obcej, a jego spłata (także poprzez potrącenie) następuje w PLN.

Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych. Przykładowo, w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 30 sierpnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Wr 726/11), Sąd podkreślił, że z powstaniem podatkowych różnic kursowych możemy mieć do czynienia wyłącznie w sytuacji, gdy zarówno przedmiot transakcji został wyrażony w walucie obcej, jak i zapłata wynikająca z transakcji dokonana została w w tej walucie.

Powyższe stanowisko potwierdzają również liczne interpretacje indywidualne organów podatkowych:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 stycznia 2015 r. (sygn. IPPB5/423-1062/14-2/IŚ);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 listopada 2012 r. (sygn. IPPB5/423-714/12-3/IŚ);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2012 r. (sygn. IPPB5/423-416/12-2/IŚ),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 czerwca 2012 r. (sygn. IPPB5/423-3 03/12-2/RS);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 lipca 2011 r. (sygn. IPPB5/423-408/11-2/IŚ),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 16 września 2011 r. (sygn. ILPB4/423-206/11-2/LM).

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że w związku z planowaną transakcją przewalutowania pożyczki udzielonej w USD na rzecz Udziałowca X nie dojdzie do powstania podatkowych różnic kursowych w rozumieniu powołanych wyżej przepisów. Różnice te nie powstaną również w momencie spłaty tej pożyczki poprzez wzajemne potrącenie wierzytelności z tytułu tej pożyczki z wierzytelnością Udziałowca X o pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego, która również zostanie wyrażona, w umowie o potrąceniu wierzytelności, w walucie polskiej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.