IPPB3/4510-545/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

Konsekwencji podatkowych spłaty wierzytelności z tytułu udzielonej pożyczki i odsetek poprzez przekazanie udziałów innej spółki kapitałowej.
IPPB3/4510-545/15-2/MCinterpretacja indywidualna
  1. opodatkowanie
  2. pożyczka
  3. przychód
  4. spłata
  5. udział
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
  3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko — przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2015 r. (data wpływu 15 czerwca 2015 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia konsekwencji podatkowych spłaty wierzytelności z tytułu udzielonej pożyczki i odsetek poprzez przekazanie udziałów innej spółki kapitałowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy w momencie otrzymania udziałów w spółce kapitałowej, jako spłatę wierzytelności z tytułu udzielonej pożyczki i odsetek, po stronie Spółki powstanie przychód do opodatkowania w części dotyczącej spłaty kapitału pożyczki oraz jak określić wartość tego przychodu i czy wystąpią również koszty uzyskania tego przychodu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółką z o.o. udzieli w przyszłości pożyczki swojemu udziałowcowi, osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na określony czas. Pożyczka będzie oprocentowana wg rynkowej stopy procentowej, ustalonej na dzień udzielenia pożyczki. Może się zdarzyć, że w dacie zapadalności odsetek i pożyczki pożyczkobiorca nie będzie dysponował gotówką wystarczającą na spłatę zobowiązania. W takiej sytuacji pożyczka wraz z odsetkami może zostać spłacona poprzez świadczenie w miejsce wykonania „datio in solutum”, tj. wydanie udziałów w innej spółce kapitałowej. Wartość rynkowa udziałów będzie równa wartości zobowiązania, natomiast ich wartość nominalna będzie zdecydowanie poniżej wartości spłacanego zobowiązania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy w momencie otrzymania udziałów w spółce kapitałowej, jako spłaty wierzytelności z tytułu udzielonej pożyczki i odsetek, po stronie Spółki powstanie przychód do opodatkowania w części dotyczącej spłaty kapitału pożyczki... Jeśli tak, to jak określić wartość tego przychodu, czy wystąpią również koszty uzyskania tego przychodu...

Zdaniem Wnioskodawcy, instytucja prawna zwana „datio in solutum” (świadczenie w miejsce wykonania) została uregulowana w art. 453 Kodeksu cywilnego - jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, zobowiązanie wygasa. Celem niniejszego jest wygaśnięcie istniejącego pomiędzy stronami zobowiązania (w tym przypadku spłaty należności z tytułu udzielonej pożyczki wraz z odsetkami) przez spełnienie przez dłużnika świadczenia innego niż określone w treści pierwotnej umowy-tu wydanie udziałów w kapitale innej spółki kapitałowej. Zobowiązanie wówczas wygasa tak, jakby wygasło przez zwykłe wykonanie (np. przez zapłatę uzgodnionej pierwotnie kwoty), przy czym konieczną przesłanką wygaśnięcia zobowiązania - poza umową stron - jest rzeczywiste dokonanie świadczenia przez dłużnika.

W ramach opisanych działań dojdzie od spłaty pożyczki, w tym że spłata nastąpi nie w gotówce, a w postaci udziałów w innej spółce kapitałowej. Spółka, jako wierzyciel rozpozna przychód podatkowy z tytułu otrzymanych należnych odsetek, natomiast część zaliczona na poczet spłaty kapitału pożyczki nie podlega opodatkowaniu, jest czynnością neutralną podatkowo. Tak stanowi art. 12 ust 4 pkt 1 oraz art. 12 ust 1 pkt 1 ustawy o CIT. Do przychodów podatkowych nie zalicza się bowiem zwróconych pożyczek, w tym również uregulowanych w naturze. Przychodem podatkowym są natomiast otrzymane odsetki.

W analizowanym stanie faktycznym nie będą miały zastosowania regulacje zawarte w art. 14a ustawy o CIT, obowiązujące od stycznia 2015 roku, gdyż Spółka nie reguluje swoich zobowiązań w naturze. Wręcz przeciwnie, w analizowanym stanie faktycznym to dłużnik spłaca swoje zobowiązanie w naturze poprzez wydanie udziałów. Z perspektywy Spółki dochodzi jedynie do zamiany jednego aktywa na inne - wierzytelności z tytułu pożyczki na udziały w innej spółce. Spółka nie osiąga z tego tytułu żadnego przysporzenia majątkowego.

Spółka stoi również na stanowisku, że w wyniku przeprowadzonej transakcji spłaty pożyczki w naturze, nie powstaną u niej żadne koszty podatkowe. Równowartość otrzymanych udziałów, będzie stanowiła koszt podatkowy dopiero w dacie ewentualnej sprzedaży tych udziałów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie organ podatkowy informuje, że w wydanej interpretacji indywidualnej nie odniósł się do ostatniego zdania uzasadnienia własnego stanowiska Wnioskodawcy cyt.: „Równowartość otrzymanych udziałów, będzie stanowiła koszt podatkowy dopiero w dacie ewentualnej sprzedaży tych udziałów.”, gdyż to zagadnienie nie było przedmiotem wniosku, co wynika: z opisu zdarzenia przyszłego, zadanego pytania i uzasadnienia własnego stanowiska Wnioskodawcy w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.