IPPB3/423-81/13-2/KK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w dniu uregulowania przez Spółkę (poprzez zapłatę, potrącenie lub uregulowanie w innej formie) odsetek naliczonych od Pożyczki po spłacie całości/odpowiedniej części kwoty głównej Pożyczki, Spółka będzie miała prawo rozpoznania kosztu podatkowego z tytułu odsetek na zasadach ogólnych bez ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o PDOP?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 04.02.2013 r. (data wpływu 06.02.2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 06.02.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) jest polską spółką prawa handlowego. W Polsce Spółka podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Jedynym udziałowcem Spółki jest spółka prawa niemieckiego U. GmbH (dalej jako: U lub Pożyczkodawca) będąca podmiotem podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech.

Spółka w ramach swojej obecnej działalności gospodarczej zajmuje się wynajmem należącej do niej nieruchomości, tj. Hotel. W celu refinansowania swoich dotychczasowych zobowiązań związanych z wybudowaniem hotelu, w dniu 30 czerwca 2009 r. Spółka zawarła umowę pożyczki (dalej: Pożyczka) na okres pięciu lat ze swoim udziałowcem - U . We wspomnianej umowie uzgodniono m.in. że odsetki będą spłacane w okresach kwartalnych. Spółka, jako pożyczkobiorca zobowiązała się do zwrotu Pożyczki dnia 30 czerwca 2014 r. Podpisane umowy pożyczki nie zawierają szczegółowych ustaleń co do sposobu spłaty kwoty głównej pożyczki w okresie trwania umowy i określają jedynie końcowy termin takiej spłaty (na koniec okresu trwania umowy - 30 czerwca 2014 r.). Na dzień złożenia wniosku kwota udzielonej Pożyczki przekracza trzykrotność kapitału zakładowego Spółki, w związku z czym Spółka stosuje ograniczenia tzw. niedostatecznej kapitalizacji wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o PDOP.

Z myślą o ograniczeniu kosztów finansowych, Spółka planuje wcześniejszą spłatę swojego zobowiązania wynikającego z umowy Pożyczki zawartej z U . W celu uregulowania sposobu spłaty Pożyczki, Spółka i U. planują zawarcie dodatkowego porozumienia/aneksu do umowy pożyczki. W porozumieniu zostanie określona możliwość wcześniejszej spłaty kwoty głównej Pożyczki (w całości lub w części) oraz późniejszej spłaty odsetek. Odsetki naliczone od momentu ostatniej ich spłaty kwartalnej do czasu podpisania porozumienia zostaną objęte takimi samymi zasadami spłaty jak odsetki należne od daty zawarcia porozumienia.

Na skutek spłaty całości lub odpowiedniej części kwoty głównej Pożyczki, na dzień późniejszej spłaty odsetek od Pożyczki łączne zadłużenie Spółki wobec U (jak i wobec innych udziałowców bezpośrednich i pośrednich posiadających co najmniej 25% udziałów Spółki lub 25% udziałów w kapitale udziałowca Spółki, o ile Spółka posiadać będzie na moment spłaty odsetek takich udziałowców) nie przekroczy trzykrotności jej kapitału zakładowego (kwota główna pożyczki zostanie bowiem do tego momentu uregulowana).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w dniu uregulowania przez Spółkę (poprzez zapłatę, potrącenie lub uregulowanie w innej formie) odsetek naliczonych od Pożyczki po spłacie całości/odpowiedniej części kwoty głównej Pożyczki, Spółka będzie miała prawo rozpoznania kosztu podatkowego z tytułu odsetek na zasadach ogólnych bez ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o PDOP...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki, w sytuacji gdy kwota główna Pożyczki udzielonej przez U zostanie przez Spółkę uregulowana (w całości lub w odpowiedniej części) przed dniem uregulowania odsetek od tej Pożyczki, w wyniku czego na dzień uregulowania odsetek zadłużenie Spółki wobec jej udziałowców nie osiągnie trzykrotności kapitału zakładowego Spółki, nie będą miały zastosowania ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o PDOP i w związku z tym Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całą kwotę uregulowanych przez Spółkę odsetek od Pożyczki na zasadach ogólnych.

Na wstępie Spółka zaznacza, że zgodnie z art. 353(1) ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z póz. zm.) strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Uznać należy, że planowane zawarcie przez strony porozumienia w zakresie spłaty przedmiotowej Pożyczki nie naruszy określonej w w/w przepisie zasady swobody zawierania umów, a tym samym możliwe jest uregulowanie zasad spłaty Pożyczki w taki sposób, że w pierwszej kolejności dojdzie do spłaty kwoty głównej Pożyczki, a następnie odsetek naliczonych od kwoty tej Pożyczki.

Przepisy ustawy PDOP zawierają pewne ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodu odsetek od pożyczek udzielonych przez udziałowców, przy spełnieniu określonych warunków. Zgodnie z regulacją przepisu art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o PDOP, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej udziałowca (akcjonariusza) posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo udziałowców (akcjonariuszy) posiadających łącznie nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale takiego udziałowca (akcjonariusza) osiągnęła łącznie co najmniej trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki.

Literalna wykładnia omawianego przepisu (którą w odniesieniu do przepisów prawa podatkowego należy stosować w pierwszej kolejności) wskazuje, że w przypadku, gdy zgodnie z planowanym porozumieniem dotyczącym ustalenia zasad spłaty pożyczek w pierwszej kolejności Spółka spłaci należność główną, a dopiero po całkowitej spłacie kwoty głównej nastąpi spłata odsetek, obliczając wartość zadłużenia na dzień spłaty odsetek Spółka nie będzie zobowiązana brać pod uwagę kwoty pożyczek, których kapitał został już spłacony.

W analizowanej sytuacji, w celu wyliczenia kwoty odsetek od pożyczek stanowiących koszt uzyskania przychodów należy więc wziąć pod uwagę jedynie faktycznie istniejące (tj. pozostające do uregulowania przez Spółkę) na dzień spłaty odsetek zobowiązania Spółki wobec podmiotów określonych w art. 16. ust 1 pkt 60 ustawy o PDOP tj. wobec podmiotów będących na dzień spłaty odsetek bezpośrednimi lub pośrednimi udziałowcami Spółki posiadającymi co najmniej 25% udziałów Spółki lub 25% udziałów w kapitale udziałowca Spółki.

Jeżeli więc na dzień zapłaty odsetek, kwota główna Pożyczki od U. będzie spłacona w całości lub odpowiedniej części tak, że kwota zadłużenia Spółki wobec podmiotów określonych w art. 16. ust. 1 pkt 60 ustawy o PDOP nie osiągnie trzykrotności kapitału zakładowego Spółki, do uregulowanych odsetek od Pożyczki nie będą miały zastosowania ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o PDOP. W konsekwencji, odsetki zapłacone na rzecz U po spłacie kapitału Pożyczki Spółki będą stanowiły jej koszt uzyskania przychodu.

Powyższe stanowisko znajduje również odzwierciedlenie w interpretacjach organów podatkowych wydawanych w imieniu Ministra Finansów, np.:

  • Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 21 września 2011 r., sygn. ILPB3/423-283/11-2/MM
  • Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 21 października 2010 r., sygn. ITPB3/423-399/10/PS
  • Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 czerwca 2010 r., sygn. IPPB3/423-151/10-4/AG

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.