IPPB3/423-660/14-2/JBB | Interpretacja indywidualna

Czy w odniesieniu do wypłacanych odsetek od Pożyczek podlegających pod ograniczenia wynikające z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji, które zostaną spłacone po dokonaniu spłat kwot głównych Pożyczek, wartość spłaconych wcześniej kwot głównych Pożyczek będzie uwzględniania w ustaleniu wartości zadłużenia na potrzeby przepisów o niedostatecznej kapitalizacji?
IPPB3/423-660/14-2/JBBinterpretacja indywidualna
  1. niedostateczna kapitalizacja
  2. odsetki
  3. pożyczka
  4. wartość zadłużenia
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2014r., poz .851) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2014r. (data wpływu 27 czerwca 2014r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zastosowania przepisów art. 16 ust.1 pkt 60 i 61 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w odniesieniu do wypłacanych odsetek od Pożyczek podlegających pod ograniczenia wynikające z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji, które zostaną spłacone po dokonaniu spłat kwot głównych Pożyczek, wartość spłaconych wcześniej kwot głównych Pożyczek będzie uwzględniania w ustaleniu wartości zadłużenia na potrzeby przepisów o niedostatecznej kapitalizacji.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego:

Spółka D. S.A. (dalej „Wnioskodawca”) jest obecnie bezpośrednim wspólnikiem spółki T. Spółka z o.o. spółka komandytowa (dalej „Pożyczkobiorca”). Pożyczkobiorca prowadzi projekt deweloperski, który wymagał istotnego finansowania pożyczkami.

Pożyczkobiorca otrzymał pożyczki (dalej Pożyczki), odsetki od których mogą podlegać pod ograniczenia wynikające z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji (art. 16 ust 1 pkt 60 lub 61 ustawy CIT). Kwestia ta jest przedmiotem odrębnego wniosku o interpretacje (w szczególności z uwagi na fakt, iż Pożyczkobiorca jest obecnie spółką osobową).

W związku z faktem, iż na moment spłaty odsetek Pożyczkobiorca jest spółką komandytową (transparentną podatkowo) w której Wnioskodawca jest wspólnikiem. Wnioskodawca jest zainteresowany uzyskaniem interpretacji prawa podatkowego dotyczącej zasad ustalania kosztu uzyskania przychodu (w związku z art. 5 ustawy CIT) w związku z planowaną spłatą odsetek od przedmiotowych pożyczek przez Pożyczkobiorcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do wypłacanych odsetek od Pożyczek podlegających pod ograniczenia wynikające z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji, które zostaną spłacone po dokonaniu spłat kwot głównych Pożyczek, wartość spłaconych wcześniej kwot głównych Pożyczek będzie uwzględniania w ustaleniu wartości zadłużenia na potrzeby przepisów o niedostatecznej kapitalizacji...

Zdaniem Wnioskodawcy, w stosunku do wypłacanych przez Pożyczkobiorcę odsetek od Pożyczek, które zostaną spłacone po spłatach kwot głównych Pożyczek, wartość spłaconych kwot głównych Pożyczek nie będzie uwzględniana w ustaleniu wartości zadłużenia na potrzeby przepisów o niedostatecznej kapitalizacji.

Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez jej wspólnika posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo wspólników posiadających łącznie nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec wspólników tej spółki posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale takiego wspólnika osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek.

W świetle art. 16 ust. 1 pkt 61 ww. ustawy kosztami podatkowymi nie są odsetki od pożyczek udzielonych przez spółkę innej spółce, jeżeli w obu tych podmiotach ten sam wspólnik posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę (kredyt) wobec wspólników tej spółki posiadających co najmniej 25% jej udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale tych wspólników oraz wobec spółki udzielającej pożyczki (kredytu) osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek.

Na podstawie art. 16 ust. 6 ustawy CIT wskaźnik procentowy, o którym mowa w ww. przepisach, posiadanych udziałów (akcji) w spółce określa się na podstawie liczby praw głosu, jakie w związku z posiadanymi udziałami (akcjami) przysługują danemu podmiotowi.

Zgodnie z art. 16 ust. 7 ustawy CIT, wartość kapitału zakładowego spółki, o której mowa w ust. 1 pkt 60 i 61 określa się bez uwzględnienia tej części tego kapitału, jaka nie została na ten kapitał faktycznie przekazana lub jaka została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek oraz z tytułu odsetek od tych pożyczek, przysługującymi udziałowcom wobec tej spółki, a także wartościami niematerialnymi lub prawnymi, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a -16m.

Mając na uwadze ekonomiczne kalkulacje ostatecznych kosztów finansowania, spłata w pierwszej kolejności kwot głównych pożyczek jest uzasadniona, gdyż zmniejsza podstawę do naliczania kolejnych odsetek, w związku z czym redukowany jest ostateczny koszt finansowania zadłużenia.

Zdaniem Wnioskodawcy, w celu wyliczenia kwoty odsetek od pożyczek stanowiących koszt uzyskania przychodów należy więc wziąć pod uwagę jedynie faktycznie istniejące (tj. pozostające do uregulowania) na dzień spłaty odsetek zobowiązania Pożyczkobiorcy wobec podmiotów określonych w art. 16. ust 1 pkt 60 lub pkt 61 ustawy CIT. Wysokość zadłużenia wobec podmiotów wymienionych ww. artykule ustala się bowiem na dzień zapłaty lub kapitalizacji odsetek.

Tym samym, w przypadku, gdy w pierwszej kolejności Pożyczkodawca spłaci należność główną z tytułu Pożyczek, a dopiero później nastąpi spłata odsetek (co posiada swoje ekonomiczne uzasadnienie), obliczając wartość zadłużenia na dzień spłaty odsetek nie będą brane pod uwagę kwoty Pożyczek, których kapitał został już spłacony.

Stanowisko Wnioskodawcy jest zbieżne z obowiązującymi interpretacjami prawa podatkowego, w tym m.in.:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późń. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.