IPPB3/423-1041/14-2/JBB | Interpretacja indywidualna

1. Czy po 1 stycznia 2015 roku, w odniesieniu do pożyczek otrzymanych do 31 grudnia 2014 roku, Spółka będzie miała prawo do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wszystkich zapłaconych odsetek od tych pożyczek zgodnie z brzmieniem art. 16 ustęp 1 punkt 60 i 61 obowiązującym do 31 grudnia 2014 roku?2. W jaki sposób powinien być kalkulowany w 2015 roku limit wynikający z zapisów art. 16 ustęp 1 punkt 60 i 61 i jak powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów roku 2015 odsetki od pożyczek zaciągniętych do 31.12.2014 i zaciągniętych od 1 stycznia 2015 roku?
IPPB3/423-1041/14-2/JBBinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. odsetki
 3. pożyczka
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2014r., poz.851) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2014r. (data wpływu 8 października 2014r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zastosowania przepisów art. 16 ust.1 pkt 60 i 61 oraz art. 7 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania przepisów art. 16 ust.1 pkt 60 i 61 oraz art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r., o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego:

D. SA (dalej „D.” lub „Spółka” należy do Grupy D. w Polsce, a ta do międzynarodowej Grupy V.. Większościowym właścicielem Spółki jest francuska spółka D. I. (spółka-matka). W ramach dalszych powiązań kapitałowych pośrednim właścicielem D. I. jest francuska spółka V. E.. Do Grupy V. należy również francuska spółka V. F. (dalej: V. F.), która zajmuje się udzielaniem pożyczek dla spółek z Grupy V., w tym D.. Bezpośrednim akcjonariuszem V. F. jest V. E..

Spółka zaciągnęła pożyczki u bezpośrednio właściciela - czyli spółki-matki. Równocześnie Spółka zaciągnęła także pożyczkę u podmiotu powiązanego z Grupy kapitałowej V., spółki V. F., która jak wskazano powyżej nie jest bezpośrednim akcjonariuszem Spółki. V. F. nie jest również spółką-siostrą w stosunku do D..

Zadłużenie Spółki z tytułu pożyczki wobec spółki-matki nie przekracza limitów, o których mowa w art. 16 ustęp 1 punkt 60 CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 roku, a zatem nie przekracza trzykrotności kapitału zakładowego. Równocześnie zadłużenie wobec V. F., zgodnie z zapisami art. 16 ustęp 1 punkt 60 i 61 w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 roku nie podlega ograniczeniom niedostatecznej kapitalizacji.

Dodatkowo Spółka może posiadać okresowo zadłużenie wobec spółki-matki z tytułu niezapłaconych faktur za świadczone usługi, jednakże po uwzględnieniu zadłużenia z tytułu pożyczek od spółki-matki łączna kwota zadłużenia nie spowoduje przekroczenia limitu trzykrotności kapitału zakładowego.

Łączne zadłużenie Spółki wobec podmiotów powiązanych będzie przekraczało limity, o których mowa w art. 16 ustęp 1 punkt 60 i 61 w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 roku, a zatem będzie przekraczało wartość kapitału własnego Spółki.

Spółka rozważa dokonanie refinansowania posiadanego zadłużenia poprzez spłatę zadłużenia wobec spółki-matki i równoczesne zwiększenie zadłużenia wobec podmiotu powiązanego V. F.. Spłata starej pożyczki i zaciągnięcie nowej - jeżeli w ogóle dojdzie do skutku, będzie dokonane najpóźniej do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Spółka rozważa również ewentualne zaciągnięcie kolejnej pożyczki od podmiotu powiązanego V. F. w drugiej połowie 2015 roku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy po 1 stycznia 2015 roku, w odniesieniu do pożyczek otrzymanych do 31 grudnia 2014 roku, Spółka będzie miała prawo do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wszystkich zapłaconych odsetek od tych pożyczek zgodnie z brzmieniem art. 16 ustęp 1 punkt 60 i 61 obowiązującym do 31 grudnia 2014 roku...
 2. W jaki sposób powinien być kalkulowany w 2015 roku limit wynikający z zapisów art. 16 ustęp 1 punkt 60 i 61 i jak powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów roku 2015 odsetki od pożyczek zaciągniętych do 31.12.2014 i zaciągniętych od 1 stycznia 2015 roku...

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania pierwszego, zgodnie z brzmieniem art. 7 ustęp 1 ustawy zmieniającej „do odsetek od pożyczek (kredytów), w przypadku których kwota udzielonej podatnikowi pożyczki (kredytu) została temu podatnikowi faktycznie przekazana przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz ust. 6 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015r.

Biorąc pod uwagę przywołaną normę prawną, w kontekście faktu, iż wszystkie pożyczki od spółki matki oraz V. F., zostaną Spółce udzielone oraz faktycznie przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, D. również w 2015 roku będzie przysługiwało prawo do kwalifikowania w podatkowe koszty uzyskania przychodu odsetek od tych pożyczek na zasadach określonych w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 roku.

Zatem w przypadku, gdy:

 1. kwota zadłużenia Spółki z tytułu pożyczki zaciągniętej od spółki-matki nie przekroczy trzykrotności kapitału zakładowego Spółki,
 2. pożyczka zaciągnięta od V. F. nie podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 16 ustęp 1 punkt 60 i 61 w brzmieniu obowiązującym w roku 2014,
 3. okresowe zadłużenie wobec spółki-matki i spółek-sióstr z tytułu niezapłaconych faktur za świadczone usługi łącznie z zadłużeniem z tytułu pożyczek nie spowoduje przekroczenia limitu trzykrotności kapitału zakładowego.

Spółce po 1 stycznia 2015 roku będzie przysługiwało prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszystkich zapłaconych odsetek od tych pożyczek.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania drugiego, zgodnie z zapisami art. 16 ustęp 1 punkt 60 i 61 w brzmieniu, które będzie obowiązywało od 1 stycznia 2015 roku za koszty uzyskania przychodu nie uważa się:

 • odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez podmiot posiadający bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo udzielonych łącznie przez podmioty posiadające łącznie bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec podmiotów posiadających bezpośrednio łub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, uwzględniającego również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego spółki w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia wobec tych podmiotów, określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu własnego takiej spółdzielni;
 • odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez inną spółkę, jeżeli w obu tych spółkach ten sam podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę wobec spółki udzielającej pożyczki oraz wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) spółki otrzymującej pożyczkę, uwzględniającego również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego spółki otrzymującej pożyczkę - w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia, określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu własnego takiej spółdzielni.

Równocześnie zgodnie z brzmieniem art. 7 ustęp 1 ustawy zmieniającej „do odsetek od pożyczek (kredytów), w przypadku których kwota udzielonej podatnikowi pożyczki (kredytu) została temu podatnikowi faktycznie przekazana przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 16 ust 1 pkt 60 i 61 oraz ust 6 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Spółki w roku 2015 kalkulowanie limitu zadłużenia oraz odsetek, które będą mogły stanowić koszt uzyskania przychodu w odniesieniu do pożyczek zaciągniętych do 31.12.2014 oraz po dniu 01.01.2015 powinno się odbywać zgodnie z zasadą wskazaną w poniższym przykładzie.

Przykład - założenia liczbowe:

 • wysokość kapitału zakładowego wynosi 150.000 zł
 • kapitał własny ustalony zgodnie z zapisami art. 16 ustęp 17h CIT wynosi 300.000 zł
 • wartość zadłużenia z tytułu pożyczki udzielonej do 31.12.2014 przez spółkę-matkę wynosi 110.000 zł, wartość zapłaconych odsetek od tego zadłużenia wynosi 1.650 zł,
 • wartość zadłużenia z tytułu pożyczki udzielonej do 31.12.2014 przez podmiot powiązany V. F. wynosi 270.000 zł, wartość zapłaconych odsetek od tego zadłużenia wynosi 4.000 zł,
 • wartość zadłużenia z tytułu pożyczki udzielonej w 2015 roku przez spółkę-matkę wynosi 240.000 zł, wartość zapłaconych odsetek od tego zadłużenia wynosi 3.600 zł,
 • brak zadłużenia z innych tytułów wobec podmiotów powiązanych,
 • termin zapłaty odsetek przypada na ostatni dzień roboczy danego roku.

Zatem zgodnie z zapisami art. 16 ustęp 1 punkt 60 i 61 CIT wg brzmienia obowiązującego w roku 2015, zadłużenie na ostatni dzień miesiąca poprzedzający miesiąc zapłaty odsetek wynosi 620.000 zł.

Natomiast wartość kapitału własnego ustalonego zgodnie z zapisami art. 16 ustęp 7h CIT wynosi 300.000 zł. Oznacza to, że limit niedostatecznej kapitalizacji jest przekroczony o 320.000 zł.

Równocześnie w wartości zadłużenia wynoszącego 620.000 zł kwotę 380.000 zł stanowi zadłużenie zaciągnięte do dnia 31.12.2014, zatem do tego zadłużenia mają zastosowanie zapisy art. 16 ustęp 1 punkt 60 i 61 CIT w brzmieniu obowiązującym do końca roku 2014 - skutkiem czego, pomimo przekroczenia obowiązującego w 2015 roku limitu w wysokości kapitału własnego, zapłacone w kwocie 5.650zł odsetki od przedmiotowego zadłużenia zaciągniętego do 31.12.2014 w całości będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodu.

Natomiast odsetki w kwocie 3.600 zł od zaciągniętego w 2015 roku zadłużenia wobec spółki-matki (zadłużenia w kwocie 240.000zł) nie będą mogły stanowić kosztu uzyskania przychodu w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego Spółki pozostaje do całkowitej kwoty zadłużenia. W omawianym przykładzie z kosztów uzyskania przychodu wyłączyć należałoby 320/620 * 3600 zł tj. 1858,06 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późń. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.