IPPB2/4514-565/15-4/LS | Interpretacja indywidualna

Czy udzielenie pożyczek Pożyczkobiorcy z siedzibą w Luksemburgu przez Pożyczkodawcę będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
IPPB2/4514-565/15-4/LSinterpretacja indywidualna
 1. pożyczka
 2. spółki
 3. umowa
 4. umowa pożyczki
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 grudnia 2015 r. (data nadania 15 grudnia 2015 r., data wpływu 17 grudnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 stycznia 2016 r. (data nadania 18 stycznia 2016 r., data wpływu 19 stycznia 2016 r.) na wezwanie Nr IPPB2/4514-565/15-2/LS, IPPP3/4512-1038/15-2/PC z dnia 8 stycznia 2016 r. (data nadania 8 stycznia 2016 r., data doręczenia 11 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie umowy pożyczki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie umowy pożyczki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej również: „Spółka”, „Pożyczkobiorca”) otrzyma pożyczkę od spółki z siedzibą w Polsce (dalej: „Pożyczkodawca”). Spółka podlega w Luksemburgu nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, jest także zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od wartości dodanej w Luksemburgu.

Pożyczkodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym w Polsce.

Umowa pożyczki zostanie zawarta w Polsce lub w Luksemburgu, zaś w momencie udzielenia pożyczek pieniądze będą się znajdowały na rachunku bankowym Pożyczkodawcy w polskim banku. Zgodnie z wewnętrznymi przepisami prawa podatkowego Wielkiego Księstwa Luksemburga, Pożyczkobiorca będzie podlegał opodatkowaniu albo będzie zwolniony z podatku od wartości dodanej z tytułu zawarcia umowy pożyczki.

Pismem z dnia 8 stycznia 2016 r. Nr IPPB2/4514-565/15-2/LS, IPPP3/4512-1038/15-2/PC wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

 1. Przedłożenie oryginału lub urzędowo poświadczonej kopii dokumentu/dokumentów obcojęzycznych wraz z klauzulą apostille oraz jego/ich tłumaczeń na język polski przez tłumacza przysięgłego, z których to dokumentów wynika sposób reprezentacji Wnioskodawcy w zakresie składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów;
 2. Uzupełnienie wniosku o informację czy Wnioskodawca oczekuje wydania interpretacji indywidualnej również w zakresie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług... Jeśli tak tut. Organ podatkowy wzywa o:
  • wyczerpujące przedstawienie zdarzenia przyszłego tak aby zawierało wszystkie istotne okoliczności z punku widzenia przepisów z zakresu podatku od towarów i usług, których interpretacji oczekuje Wnioskodawca;
  • przedstawienie przedmiotu interpretacji (pytania, pytań) w sposób niebudzący wątpliwości, które przepisy mają być przedmiotem interpretacji na gruncie obowiązującej ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.);
  • przedstawienie własnego stanowiska Wnioskodawcy adekwatnego do przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz przedmiotu interpretacji w zakresie podatku od towarów i usług;
  • uiszczenie należnej opłaty w zakresie zdarzenia przyszłego odnoszącego się do podatku od towarów i usług i przesłanie kserokopii dowodu wpłaty.

Pismem z dnia 18 stycznia 2016 r. (data nadania 18 stycznia 2016 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy udzielenie pożyczek Pożyczkobiorcy z siedzibą w Luksemburgu przez Pożyczkodawcę będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż pożyczka otrzymana przez Wnioskodawcę, o której mowa w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o PCC opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Przepis art. 2 pkt 4 ustawy o PCC wskazuje, że podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności cywilnoprawne inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub zwolniona z podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. la pkt 7 ustawy o PCC, rzez podatek od towarów i usług należy rozumieć podatek od towarów i usług w rozumieniu polskiej ustawy o VAT lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Mając na uwadze wyżej przytoczone regulacje, zdaniem Spółki, aby właściwie rozstrzygnąć, czy udzielenie pożyczki przez Pożyczkodawcę na rzecz Pożyczkobiorcy będzie podlegało opodatkowaniu PCC w Polsce, należy dokonać analizy odpowiednich przepisów ustawy o VAT, gdyż ma to zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia czynności PCC. Objęcie tych czynności podatkiem VAT może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w PCC.

Miejsce świadczenia usługi udzielenia pożyczek przez Pożyczkodawcę na rzecz Pożyczkobiorcy w świetle przepisów ustawy o VAT

W przypadku świadczenia usług dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług istotnym jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od prawidłowości jego określenia zależeć będzie, czy dane świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce czy nie.

Zgodnie z regułą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. lila, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Z powyższego przepisu wynika, iż w przypadku wykonywania usługi na rzecz podatnika miejscem ich świadczenia jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej (tj. terytorium państwa członkowskiego, inne niż terytorium kraju), czyli opodatkowanie usługi zostaje przeniesione do państwa członkowskiego, w którym następuje faktyczna konsumpcja usługi.

A zatem w sytuacji, gdy polska spółka jako Pożyczkodawca udzieli pożyczki Pożyczkobiorcy będącemu spółką z siedzibą w Luksemburgu (spełniającej definicję podatnika wspólnotowego, zgodnie z definicją zawartą w art. 28a), wówczas należy posłużyć się regulacją z art. 28b ustawy o VAT, zgodnie z którą miejscem świadczenia usługi jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. W przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania żadne z zastrzeżeń wskazanych w przywołanym przepisie, gdyż usługa udzielenia pożyczki nie została wymieniona w żadnym z wyjątków wskazanych w art. 28b.

W konsekwencji, w analizowanym przypadku miejscem świadczenia usługi zgodnie z brzmieniem art. 28b polskiej ustawy o VAT jest Luksemburg. Oznacza to, iż udzielenie pożyczek przez Pożyczkodawcę nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce. Jednakże z uwagi na okoliczność, iż miejscem świadczenia usługi będzie w tej sytuacji Luksemburg, czynność będzie opodatkowana podatkiem od wartości dodanej (ewentualnie zwolniona z podatku od wartości dodanej) w Luksemburgu. Tak wiec to Pożyczkobiorca będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od wartości dodanej według zasad obowiązujących w Luksemburgu.

Zwolnienie z opodatkowania PCC pożyczek udzielonych Spółce przez Pożyczkodawcę

Zgodnie z powołaną na wstępie regulacją z art. 2 pkt 4 lit. a i b ustawy o PCC nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub zwolniona z podatku od towarów i usług (z pewnymi wyjątkami niemającymi zastosowania w sprawie Spółki). Należy nadmienić, iż przez podatek od towarów i usług w świetle art. la pkt 7 ustawy o PCC trzeba rozumieć również podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich. Państwo członkowskie to zaś w świetle art. la pkt 5 ustawy o PCC m. in. państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Zaznaczyć należy, że o wyłączeniu z opodatkowania PCC nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług (lub w przypadku zagranicznej spółki podatku od wartości dodanej) lecz fakt, iż przynajmniej jedna z tych stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z tego podatku zwolniona.

Toteż w świetle powyższego, jeśli Pożyczkobiorca z siedzibą w Luksemburgu będzie zwolniony z podatku od wartości dodanej (ewentualnie opodatkowany podatkiem od wartości dodanej) w Luksemburgu z tytułu dokonania transakcji pożyczki stanowiącej usługę finansową, wówczas na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o PCC, czynność udzielenia pożyczek Pożyczkobiorcy nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w Polsce. Opodatkowanie tej czynności PCC w Polsce doprowadziłoby bowiem do podwójnego opodatkowania tej transakcji na obszarze Unii Europejskiej.

A zatem, w opinii Spółki, udzielenie pożyczek Spółce jako Pożyczkobiorcy z siedzibą w Luksemburgu przez Pożyczkodawcę nie podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Prawidłowość stanowiska Spółki odnośnie potwierdzają następujące interpretacje prawa podatkowego wydane w odniesieniu do analogicznych stanów faktycznych:

 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 11.01.2013 r. sygn. ILPB2/436-270/12-4/MKJednakże mając na uwadze wskazane we wniosku okoliczności faktyczne oraz definicję ustawową podatku od towarów i usług, według której na równi z podatkiem od towarów i usług uregulowanym w polskim porządku prawnym uznaje się również podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich, do kategorii których państw niewątpliwie zalicza się Wielka Brytania, to stwierdzić należy, iż jeżeli z tytułu zawarcia umowy pożyczki pożyczkobiorca, będzie opodatkowany bądź zwolniony od tego podatku podatek od czynności cywilnoprawnych nie wystąpi. To z kolei oznacza, że stanowisko Spółki, zgodnie z którym planowana pożyczka nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych należało uznać za prawidłowe.
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie z 13.11.2012 r. sygn. IPPB2/436-403/12-5/AFWobec powyższego fakt, że pożyczka podlega podatkowi od wartości dodanej na terenie Niemiec jednoznacznie wyklucza opodatkowanie czynności udzielenia pożyczki podatkiem od czynności cywilnoprawnych na terenie Polski. Objęcie jej bowiem obowiązkiem podatkowym na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych oznaczałoby podwójne opodatkowanie tego samego zdarzenia gospodarczego

oraz

 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2014 r. (sygn.. IPPB2/436-101/14-2/LS)
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 września 2013 r. (sygn. IPPB2/436-401/13-4/LS)
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 21 listopada 2012 r. (sygn. ITPP2/443-979c/12/AD)
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 marca 2012 r. (sygn. IPPP3/443-30/12-2/JK);
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2012 r. (sygn. IPPP3/443-39/12-5/JF);
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 25 lipca 2011 r. (sygn. IBPP3/443-511/11/KO);
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18.12.2009 r. (sygn. IPPB2/436-383/09-2/MK1)

Podsumowanie stanowiska własnego podatnika

Spółka stoi na stanowisku, iż w przypadku, gdy Pożyczkobiorca z siedzibą w Luksemburgu jest opodatkowany podatkiem od wartości dodanej (ewentualnie zwolniony z podatku od wartości dodanej) w Luksemburgu z tytułu dokonania transakcji pożyczki stanowiącej usługę finansową, wówczas na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o PCC, czynność udzielenia Pożyczkobiorcy pożyczki/-ek przez Pożyczkodawcę nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy oceny stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 626 ze zm.) podatkowi temu podlegają umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku.

Art. 720 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) stanowi, że przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Do elementów znamionujących umowę pożyczki należy obowiązek jej zwrotu. Przy czym, nie tyle dotyczy to oznaczenia terminu zwrotu, ile zaznaczenia samego obowiązku zwrotu – który, jak wskazuje się w orzecznictwie, w myśl art. 720 § 1 ww. ustawy, jest elementem przedmiotowo istotnym dla tego rodzaju umowy, bez którego nie ma umowy pożyczki.

W zależności od tego, jak zostanie ukształtowana przez strony umowa pożyczki, może ona przyjąć postać umowy nieodpłatnej bądź też odpłatnej, gdzie pożyczkobiorca zobowiązany będzie do zapłaty odsetek. Umowa pożyczki jest umową konsensualną. Dochodzi do skutku poprzez zgodne oświadczenia woli.

Natomiast zgodnie z art. 1 ust. 4 ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu podlegają czynności cywilnoprawne, z zastrzeżeniem ust. 4a i 5, jeżeli ich przedmiotem są:

 1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z uwagi na powyższe, należy stwierdzić, że umowa pożyczki podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w chwili zawarcia umowy jej przedmiot, tj. pieniądze znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wówczas nie ma znaczenia, gdzie umowa została zawarta i gdzie mają miejsce zamieszkania (siedzibę) strony umowy.

Pożyczka podlega również podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeśli pieniądze będące przedmiotem pożyczki w chwili jej zawarcia znajdują się za granicą oraz nabywca – pożyczkobiorca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a czynność zostanie dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Należy wskazać, że w ustawie przewidziano sytuacje, w których czynność cywilnoprawna mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zaznaczyć jednak należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z tego podatku zwolniona.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (dalej również: „Spółka”, „Pożyczkobiorca”) otrzyma pożyczkę od spółki z siedzibą w Polsce (dalej: „Pożyczkodawca”). Spółka podlega w Luksemburgu nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, jest także zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od wartości dodanej w Luksemburgu. Pożyczkodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym w Polsce. Umowa pożyczki zostanie zawarta w Polsce lub w Luksemburgu, zaś w momencie udzielenia pożyczek pieniądze będą się znajdowały na rachunku bankowym Pożyczkodawcy w polskim banku. Zgodnie z wewnętrznymi przepisami prawa podatkowego Wielkiego Księstwa Luksemburga, Pożyczkobiorca będzie podlegał opodatkowaniu albo będzie zwolniony z podatku od wartości dodanej z tytułu zawarcia umowy pożyczki.

Przyjmując za Wnioskodawcą, że Pożyczkobiorca będzie podlegał opodatkowaniu albo będzie zwolniony z podatku od wartości dodanej z tytułu zawarcia umowy pożyczki, powyższa czynność będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W przeciwnym wypadku umowa pożyczki będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, wskazać należy, że rozstrzygnięcia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.