IPPB2/4511-94/16-2/MK1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Skutki podatkowe konwersji pożyczki na kapitał zakładowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2015 r. (data wpływu 1 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych konwersji pożyczki na kapitał zakładowy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych skutków podatkowych konwersji pożyczki na kapitał zakładowy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Będąc wspólnikiem spółki E. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wnioskodawca udzielił dwóch pożyczek na łączną kwotę 643 000,00 pln. Pierwszą pożyczkę w kwocie 43 000,00 pln Wnioskodawca udzielił 16.10.2013 roku w formie gotówkowej wpłacając tą kwotę do kasy spółki, drugą pożyczkę w kwocie 600 000,00 pln Wnioskodawca udzielił 19.10.2013 roku wpłacając tą kwotę na rachunek bankowy spółki w transzach:

 • 21.10.2013 - 200.000 zł
 • 22.10.2013 - 100.000 zł
 • 24.10.2013 - 200.000 zł
 • 25.11.2013 - 100.000 zł.

E. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której Wnioskodawca jest prezesem prowadziła działalność gospodarczą, w wyniku której poniosła stratę. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2014 zarząd podjął uchwałę o planowanych działaniach naprawczych. W związku z faktem że kapitały własne spółki są ujemne ma zostać podjęta decyzja, że pożyczka w wysokości 543 000,00 pln zostanie skonwertowana na kapitał zakładowy spółki. Konwersja nastąpi poprzez emisję dodatkowych udziałów, które zostaną pokryte wartością udzielonej pożyczki w wysokości 543 000,00 pln.

Spółka zwróciła na rachunek bankowy wspólnika 100 000,00 pln kwoty pożyczki (kapitał).

Uchwała zostanie podjęta o konwersji pożyczki w postaci wkładu niepieniężnego tzn. konwersja zobowiązania spółki wynikającego z udzielonej spółce przez wspólnika spółki pożyczki. Nie będzie miała formy pieniężnej gdyż spółka środki pieniężne uzyskane z udzielonej jej pożyczki zagospodarowała na bieżącą działalność gospodarczą. Pozostało tylko zobowiązanie Spółki wobec wspólnika z tytułu udzielonej przez wspólnika (Wnioskodawcę) pożyczki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy konwersja pożyczki na kapitał zakładowy będzie stanowić przychód do opodatkowania dla wspólnika spółki E. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z prawem do kosztów podatkowych w wysokości skonwertowanej pożyczki...

Stanowisko wnioskodawcy

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późniejszymi zmianami, kwota 543 000,00 pln będzie to przychód podatkowy w wysokości wartości nominalnej udziałów.

Zgodnie z art. 22 ust 1e pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późniejszymi zmianami, kwota 543 000,00 pln będzie to koszt uzyskania przychodów w wartości skonwertowanej pożyczki na kapitał zakładowy.

Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 5 podatek dochodowy od osób fizycznych powinna być odprowadzona od różnicy pomiędzy przychodem uzyskanym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późniejszymi zmianami, a kosztami uzyskania tego przychodu określonymi zgodnie z art. 22 ust. 1e pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późniejszymi zmianami. W związku z czym dochód wyniósł 0,00 pln = 543 000,00 pln (przychód w postaci nominalnej wartości udziałów) minus 543 000,00 pln (kwota udzielonych pożyczek w formie gotówkowej i bezgotówkowej), a co za tym idzie zaliczka na podatek dochodowy wynosi 0,00 pln.

Wnioskodawca wnioskuje o przyjęcie takiego rostrzygnięcia indywidualnej interpretacji podatkowej z uwagi na fakt źe spółka otrzymała 643 000,00 pln pożyczki w formie gotówkowej (43 000,00 pln) oraz na rachunek bankowy (600 000,00 pln). W związku z powyższym nastapił przepływ gotówki pomiędzy wspólnikiem - wierzycielem, a spółką - dłużnikiem. Spółka spłaciła 100 000,00 pln swojego zobowiązania wzgledem wspólnika- wierzyciela. W przyszłości zostaną nabyte przez wspólnika spółki (Wnioskodawcę) udziały spółki za kwotę 543 000,00 pln poprzez konwersję pożyczki na kapitał zakładowy. Wartość wkładu zostanie pokryta pożyczką.

W związku z powyższym dochód do opodatkowania wyniesie 0,00 pln a co za tym idzie podatek dochodowy od osób fizycznych wyniesie 0,00 pln.

Wnioskodawca wnosi o roztrzygnięcie interpretacji wskazujące na brak powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że będąc wspólnikiem spółki E. Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Wnioskodawca udzielił dwóch pożyczek na łączną kwotę 643 000,00 pln. E. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której Wnioskodawca jest prezesem prowadziła działalność gospodarczą, w wyniku której poniosła stratę. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2014 zarząd podjął uchwałę o planowanych działaniach naprawczych. W związku z faktem że kapitały własne spółki są ujemne ma zostać podjęta decyzja, że pożyczka w wysokości 543 000,00 pln zostanie skonwertowana na kapitał zakładowy spółki. Konwersja nastąpi poprzez emisję dodatkowych udziałów, które zostaną pokryte wartością udzielonej pożyczki w wysokości 543 000,00 pln. Spółka zwróciła na rachunek bankowy wspólnika 100 000,00 pln kwoty pożyczki (kapitał). Uchwała zostanie podjęta o konwersji pożyczki w postaci wkładu niepieniężnego tzn. konwersja zobowiązania spółki wynikającego z udzielonej spółce przez wspólnika spółki pożyczki. Nie będzie miała formy pieniężnej gdyż spółka środki pieniężne uzyskane z udzielonej jej pożyczki zagospodarowała na bieżącą działalność gospodarczą. Pozostało tylko zobowiązanie Spółki wobec wspólnika z tytułu udzielonej przez wspólnika (Wnioskodawcę) pożyczki.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Z treści art. 17 ust. 1a pkt 2 tej ustawy wynika natomiast, że przychód ten powstaje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

Powyższy przychód podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do tego przepisu, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 5 ww. ustawy, dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica pomiędzy przychodem określonym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e – osiągnięta w roku podatkowym.

Ustawodawca w art. 22 ust. 1e ww. ustawy zróżnicował sposoby określenia kosztów uzyskania przychodów w zależności od tego, co jest przedmiotem wkładu niepieniężnego.

Zgodnie z art. 22 ust. 1e w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów - ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a, w wysokości:

 1. wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o sumę dokonanych przed wniesieniem tego wkładu odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne;
 2. wartości:
  1. określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a - jeżeli przedmiotem wkładu są udziały (akcje) albo wkłady objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
  2. określonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
  3. określonej zgodnie z ust. 1f, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
  - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni;
 3. faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie lub wytworzenie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są te inne składniki;
 4. wydatków na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie lub wartości początkowej takiego składnika majątku pomniejszonej o sumę dokonanych od tego składnika odpisów amortyzacyjnych - jeżeli składnik ten został otrzymany przez podatnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki;
 5. przyjętej dla celów podatkowych wartości składników majątku, wynikającej z ksiąg, ewidencji i wykazu, o których mowa w art. 24 ust. 3a i art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż ich wartość, określona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a, z dnia objęcia - w przypadku gdy udziały (akcje) wnoszone w formie wkładu niepieniężnego zostały objęte w następstwie przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową.

W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 1e pkt 3 ww. ustawy, ponieważ Wnioskodawca obejmie udziały w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności.

Należy podkreślić, że z powyższego przepisu wynika, że kosztem uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów będą faktyczne poniesione wydatki na nabycie składników wkładu niepieniężnego. W przedmiotowej sprawie, Wnioskodawca nie nabył wprawdzie będącej przedmiotem wkładu wierzytelności z tytułu pożyczki od innego podmiotu, nie jest to jednak podstawą do twierdzenia, że kosztu nabycia tejże wierzytelności własnej w ogóle nie poniósł. Zauważyć bowiem należy, że wierzytelność czyli przysługujące wierzycielowi uprawnienie do domagania się od dłużnika określonego zachowania, w tym przypadku zwrotu kwoty pożyczki, zostało nabyte przez Wnioskodawcę w wyniku zawarcia umowy pożyczki. Z nabyciem tego uprawnienia związany był wypływ środków pieniężnych z majątku Wnioskodawcy. Jednocześnie uszczuplenie to nie było przez wnioskodawcę zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Tym samym należy stwierdzić, że faktycznie Wnioskodawca będzie uprawniony do wykazania kosztów uzyskania przychodów z uwagi na objęcie udziałów - w wysokości wartości skonwertowanej kwoty pożyczki.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że z uwagi na fakt, że przepis art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa nakłada na organ podatkowy obowiązek udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego – to do kompetencji tut. organu nie należy ustalenie (wyliczenie) wysokości dochodu, podatku, przychodu bądź potwierdzenie poprawności ich obliczenia, bowiem wykraczałoby to poza zakres interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Zgodnie bowiem z zasadą samoopodatkowania, obowiązującą w polskim systemie podatkowym, to na podatniku spoczywa obowiązek dokonania oceny własnej sytuacji prawnopodatkowej, a po jej dokonaniu – zachowania się zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Prawidłowość takiego rozliczenia podlega weryfikacji przez właściwy rzeczowo organ podatkowy, względnie organ kontroli skarbowej, w toku postępowania kontrolnego, postępowania podatkowego, czy czynności sprawdzających.

Zatem tut. organ nie odniósł się do kwot przedstawionych przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.