IPPB2/4511-925/15-6/MK1 | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe konwersji pożyczki na kapitał zakładowy
IPPB2/4511-925/15-6/MK1interpretacja indywidualna
 1. kapitał zakładowy
 2. konwersja
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. objęcie udziałów
 5. pożyczka
 6. wierzytelność
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2015 r. (data wpływu) uzupełnionym pismem z dnia 26 listopada 2015 r. (data wpływu 30 listopada 2015 r.) uzupełniającym braki wniosku na wezwanie Nr IPPB2/4511-925/15-2/MK1 z dnia 18 listopada 2015 r. oraz uzupełnionym pismem z dnia 15 grudnia 2015 r. (data wpływu 21 grudnia 2015 r.) uzupełniającym braki wniosku na wezwanie Nr IPPB2/4511-925/15-4/MK1 z dnia 4 grudnia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych konwersji pożyczki na kapitał zakładowy jest:

 • nieprawidłowe - w zakresie zastosowania art. 22 ust. 1e pkt 2 lit. a ustawy,
 • prawidłowe – w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych skutków podatkowych konwersji pożyczki na kapitał zakładowy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Będąc wspólnikiem spółki E. Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Wnioskodawca udzielił dwóch pożyczek na łączną kwotę 643 000,00 pln. Pierwszą pożyczkę w kwocie 43 000,00 pln Wnioskodawca udzielił 16.10.2013 roku w formie gotówkowej wpłacając tą kwotę do kasy spółki, drugą pożyczkę w kwocie 600 000,00 pln Wnioskodawca udzielił 19.10.2013 roku wpłacając tą kwotę na rachunek bankowy spółki w transzach:

 • 21.10.2013 - 200.000 zł
 • 22.10.2013 - 100.000 zł
 • 24.10.2013 - 200.000 zł
 • 25.11.2013 - 100.000 zł.

E. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której Wnioskodawca jest prezesem prowadziła działalność gospodarczą, w wyniku której poniosła stratę. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2014 zarząd podjął uchwałę o planowanych działaniach naprawczych. W związku z faktem że kapitały własne spółki są ujemne ma zostać podjęta decyzja, że pożyczka w wysokości 543 000,00 pln zostanie skonwertowana na kapitał zakładowy spółki. Konwersja nastąpi poprzez emisję dodatkowych udziałów, które zostaną pokryte wartością udzielonej pożyczki w wysokości 543 000,00 pln.

Spółka zwróciła na rachunek bankowy wspólnika 100 000,00 pln kwoty pożyczki (kapitał).

Pismem z dnia 18 listopada 2015 r. Nr IPPB2/4511-925/15-2/MK1 wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków wniosku poprzez:

 • złożenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej opatrzonego podpisem.
 • uzupełnienie informacji poprzez złożenie oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 26 listopada 2015 r.

Pismem z dnia 26 listopada 2015 r. (data nadania 27 listopada 2015 r., data wpływu 30 listopada 2015 r. ) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie.

Pismem z dnia 4 grudnia 2015 r. Nr IPPB2/4511-925/15-4/MK1 wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków wniosku poprzez:

 • wyjaśnienie czy według uchwały zgromadzenia wspólników konwersja wierzytelności przysługującej Wnioskodawcy wobec Spółki na udziały przybierze postać wkładu pieniężnego czy niepieniężnego...

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 14 grudnia 2015 r.

Pismem z dnia 15 grudnia 2015 r. (data wpływu 21 grudnia 2015 r. ) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie.

W nadesłanym uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że uchwała zostanie podjęta o konwersji pożyczki w postaci wkładu niepieniężnego tzn. konwersja zobowiązania spółki wynikającego z udzielonej spółce przez wspólnika spółki pożyczki. Nie będzie miała formy pieniężnej gdyż spółka środki pieniężne uzyskane z udzielonej jej pożyczki zagospodarowała na bieżącą działalność gospodarczą. Pozostało tylko zobowiązanie Spółki wobec wspólnika z tytułu udzielonej przez wspólnika (Wnioskodawcę) pożyczki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy konwersja pożyczki na kapitał zakładowy będzie stanowić przychód do opodatkowania dla wspólnika spółki E. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z prawem do kosztów podatkowych w wysokości skonwertowanej pożyczki...

Stanowisko wnioskodawcy

Zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późniejszymi zmianami, kwota 543 000,00 pln będzie to przychód podatkowy w wysokości wartości nominalnej udziałów.

Zgodnie z art. 22 ust. 1e pkt 2 lit. a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późniejszymi zmianami, kwota 543 000,00 pln będzie to koszt uzyskania przychodów w wartości skonwertowanej pożyczki na kapitał zakładowy. Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 5 podatek dochodowy od osób fizycznych powinna być odprowadzona od różnicy pomiędzy przychodem uzyskanym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późniejszymi zmianami, a kosztami uzyskania tego przychodu określonymi zgodnie z art. 22 ust. 1e pkt 2 lit. a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późniejszymi zmianami. W związku z czym dochód wyniósł 0,00 pln = 543 000,00 pln (przychód w postaci nominalnej wartości udziałów) minus 543 000,00 pln (kwota udzielonych pożyczek w formie gotówkowej i bezgotówkowej), a co za tym idzie zaliczka na podatek dochodowy wynosi 0,00 pln.

Wnioskodawca wnioskuje o przyjęcie takiego rozstrzygnięcia indywidualnej interpretacji podatkowej z uwagi na fakt że spółka otrzymała 643 000,00 pln pożyczki w formie gotówkowej (43 000,00 pln) oraz na rachunek bankowy (600 000,00 pln). W związku z powyższym nastąpił przepływ gotówki pomiędzy wspólnikiem - wierzycielem, a spółką- dłużnikiem. Spółka spłaciła 100 000,00 pln swojego zobowiązania względem wspólnika - wierzyciela. W przyszłości zostaną nabyte przez wspólnika spółki - Wnioskodawcę udziały spółki za kwotę 543 000,00 pln poprzez konwersję pożyczki na kapitał zakładowy. Wartość wkładu zostanie pokryta pożyczką.

W związku z powyższym dochód do opodatkowania wyniesie 0,00 pln a co za tym idzie podatek dochodowy od osób fizycznych wyniesie 0,00 pln.

Wnioskodawca wnosi o rozstrzygnięcie interpretacji wskazujące na brak powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe w zakresie zastosowania art. 22 ust. 1e pkt 2 lit. a ustawy, prawidłowe w pozostałym zakresie.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego oraz jego uzupełnienia wynika, że będąc wspólnikiem spółki E. Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Wnioskodawca udzielił dwóch pożyczek na łączną kwotę 643 000,00 pln. E. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której Wnioskodawca jest prezesem prowadziła działalność gospodarczą, w wyniku której poniosła stratę. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2014 zarząd podjął uchwałę o planowanych działaniach naprawczych. W związku z faktem że kapitały własne spółki są ujemne ma zostać podjęta decyzja, że pożyczka w wysokości 543 000,00 pln zostanie skonwertowana na kapitał zakładowy spółki. Konwersja nastąpi poprzez emisję dodatkowych udziałów, które zostaną pokryte wartością udzielonej pożyczki w wysokości 543 000,00 pln. Spółka zwróciła na rachunek bankowy wspólnika 100 000,00 pln kwoty pożyczki (kapitał). Uchwała zostanie podjęta o konwersji pożyczki w postaci wkładu niepieniężnego tzn. konwersja zobowiązania spółki wynikającego z udzielonej spółce przez wspólnika spółki pożyczki. Nie będzie miała formy pieniężnej gdyż spółka środki pieniężne uzyskane z udzielonej jej pożyczki zagospodarowała na bieżącą działalność gospodarczą. Pozostało tylko zobowiązanie Spółki wobec wspólnika z tytułu udzielonej przez wspólnika (Wnioskodawcę) pożyczki.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny;

Z treści art. 17 ust. 1a pkt 2 tej ustawy wynika natomiast, że przychód ten powstaje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

Powyższy przychód podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do tego przepisu, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 5 ww. ustawy, dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica pomiędzy przychodem określonym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e – osiągnięta w roku podatkowym.

Ustawodawca w art. 22 ust. 1e ww. ustawy zróżnicował sposoby określenia kosztów uzyskania przychodów w zależności od tego, co jest przedmiotem wkładu niepieniężnego.

Zgodnie z art. 22 ust. 1e w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów - ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a, w wysokości:

 1. wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o sumę dokonanych przed wniesieniem tego wkładu odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne;
 2. wartości:
  1. określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a - jeżeli przedmiotem wkładu są udziały (akcje) albo wkłady objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
  2. określonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
  3. określonej zgodnie z ust. 1f, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
  4. - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni;
 3. faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie lub wytworzenie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są te inne składniki;
 4. wydatków na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie lub wartości początkowej takiego składnika majątku pomniejszonej o sumę dokonanych od tego składnika odpisów amortyzacyjnych - jeżeli składnik ten został otrzymany przez podatnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki;
 5. przyjętej dla celów podatkowych wartości składników majątku, wynikającej z ksiąg, ewidencji i wykazu, o których mowa w art. 24 ust. 3a i art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż ich wartość, określona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a, z dnia objęcia - w przypadku gdy udziały (akcje) wnoszone w formie wkładu niepieniężnego zostały objęte w następstwie przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową.

W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 1e pkt 3 ww. ustawy, ponieważ Wnioskodawca obejmie udziały w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności, nie zaś jak Wnioskodawca wskazał w opisie własnego stanowiska – art. 22 ust. 1e pkt 2 lit. a.

Należy podkreślić, że z powyższego przepisu wynika, że kosztem uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów będą faktyczne poniesione wydatki na nabycie składników wkładu niepieniężnego. W przedmiotowej sprawie, Wnioskodawca nie nabył wprawdzie będącej przedmiotem wkładu wierzytelności z tytułu pożyczki od innego podmiotu, nie jest to jednak podstawą do twierdzenia, że kosztu nabycia tejże wierzytelności własnej w ogóle nie poniósł. Zauważyć bowiem należy, że wierzytelność czyli przysługujące wierzycielowi uprawnienie do domagania się od dłużnika określonego zachowania, w tym przypadku zwrotu kwoty pożyczki, zostało nabyte przez Wnioskodawcę w wyniku zawarcia umowy pożyczki. Z nabyciem tego uprawnienia związany był wypływ środków pieniężnych z majątku Wnioskodawcy. Jednocześnie uszczuplenie to nie było przez wnioskodawcę zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Tym samym należy stwierdzić, że faktycznie Wnioskodawca będzie uprawniony do wykazania kosztów uzyskania przychodów z uwagi na objęcie udziałów - w wysokości wartości skonwertowanej kwoty pożyczki.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że z uwagi na fakt, że przepis art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa nakłada na organ podatkowy obowiązek udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego – to do kompetencji tut. organu nie należy ustalenie (wyliczenie) wysokości dochodu, podatku, przychodu bądź potwierdzenie poprawności ich obliczenia, bowiem wykraczałoby to poza zakres interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Zgodnie bowiem z zasadą samoopodatkowania, obowiązującą w polskim systemie podatkowym, to na podatniku spoczywa obowiązek dokonania oceny własnej sytuacji prawnopodatkowej, a po jej dokonaniu – zachowania się zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Prawidłowość takiego rozliczenia podlega weryfikacji przez właściwy rzeczowo organ podatkowy, względnie organ kontroli skarbowej, w toku postępowania kontrolnego, postępowania podatkowego, czy czynności sprawdzających.

Zatem tut. organ nie odniósł się do kwot przedstawionych przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.