IPPB2/4511-458/15-4/MK | Interpretacja indywidualna

Przychody jakie Wnioskodawca będzie uzyskiwał z tytułu odsetek od pożyczki, której udzieli spółce kapitałowej, której jest wspólnikiem, opodatkowane będą jako przychody z kapitałów pieniężnych na zasadach określonych w art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem opodatkowaniu podatkiem dochodowym jako przychody z kapitałów pieniężnych podlegać będą tylko odsetki od pożyczki, a nie kwota samej pożyczki.
IPPB2/4511-458/15-4/MKinterpretacja indywidualna
 1. odsetki od pożyczki
 2. pożyczka
 3. przychód z kapitału pieniężnego
 4. spółka kapitałowa
 5. udziałowiec
 6. wspólnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2015 r. (data wpływu 30 kwietnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 11 czerwca 2015 r. (data wpływu 15 czerwca 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB2/415-458/15-2/MK z dnia 2 czerwca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z udzieleniem przez wspólnika Spółce kapitałowej oprocentowanej pożyczki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z udzieleniem przez wspólnika Spółce kapitałowej oprocentowanej pożyczki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. W majątku Wnioskodawcy znajdować się będą akcje spółki akcyjnej mającej siedzibę na terytorium Polski (dalej: „Akcje”). Wnioskodawca zamierza objąć udziały w nowoutworzonej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: „Spółka”).

Wnioskodawca sprzeda Akcje do Spółki. Spółka będzie spółką celową mającą na celu realizację inwestycji polegającej na zarządzaniu Akcjami w celu czerpania korzyści ze wzrostu ich wartości, włączając w to także sprzedaż Akcji na rzecz podmiotu trzeciego.

W związku ze sprzedażą Akcji przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki, na Spółce ciążyć będzie zobowiązanie do zapłaty ceny na rzecz Wnioskodawcy. Jednocześnie Wnioskodawca zawrze ze Spółką umowę pożyczki (dalej: „Umowa pożyczki”), na podstawie której zobowiąże się do udzielenia Spółce pożyczki w kwocie równej cenie sprzedaży akcji. Wierzytelność Wnioskodawcy o zapłatę ceny sprzedaży oraz wierzytelność Spółki o wypłatę kwoty pożyczki ulegną potrąceniu. Cena sprzedaży akcji należna Wnioskodawcy zostanie w ten sposób uregulowana, a po stronie Spółki pozostanie zobowiązanie do spłaty pożyczki na rzecz Wnioskodawcy.

Pożyczka udzielona Spółce przez Wnioskodawcę będzie oprocentowana. Zgodnie z Umową pożyczki, odsetki będą obliczane po zakończeniu roku obrotowego według stopy procentowej określonej w Umowie pożyczki, nominalnie wyższej niż oprocentowanie pożyczek stosowane w pożyczkach udzielanych komercyjnie przez podmioty zajmujące się profesjonalnie udzielaniem kredytów i pożyczek. Jednocześnie wartość odsetek należnych do zapłaty za dany rok obrotowy nie może być wyższa od zysku netto osiągniętego przez Spółkę w danym roku (nieuwzględniającego odsetek od pożyczki za ten rok). Jeżeli zysk netto w danym roku obrotowym (nieuwzględniający odsetek od pożyczki za ten rok) będzie niższy niż kwota odsetek skalkulowanych z zastosowaniem stopy procentowej wskazanej w Umowie pożyczki, Spółka będzie zobowiązana do zapłaty odsetek jedynie w kwocie, która odpowiada kwocie osiągniętego zysku netto w danym roku (nieuwzględniającego odsetek od pożyczki za ten rok). W przypadku nieosiągnięcia zysku netto (poniesienia straty), odsetki od pożyczki za taki okres nie będą naliczane.

Intencją Wnioskodawcy oraz Spółki jest takie uregulowanie zasad oprocentowania pożyczki aby uwzględniało ono ryzyko związane z realizacją inwestycji polegającej na zarządzaniu Akcjami w taki sposób, że:

 • w okresach, w których zyski z inwestycji w Akcje nie wystąpią lub osiągnięty zysk będzie relatywnie niski - kwota należnych odsetek będzie ograniczona wysokością zysku netto i może być niższa niż kwota odsetek od pożyczek udzielanych komercyjnie przez podmioty zajmujące się profesjonalnie udzielaniem kredytów i pożyczek lub odsetki za dany okres w ogóle mogą nie być naliczane (w przypadku poniesienia straty przez Spółkę);
 • w okresach, w których zyski z inwestycji w Akcje będą odpowiednio wysokie - kwota należnych odsetek zostanie ustalona według nominalnej stopy procentowej określonej w Umowie pożyczki i będzie wyższa niż kwota odsetek od pożyczek udzielanych komercyjnie przez podmioty zajmujące się profesjonalnie udzielaniem kredytów i pożyczek.

Niższe odsetki w latach, w których wystąpią niższe zyski z realizacji inwestycji w Akcje będą mogły zatem zostać zrekompensowane Wnioskodawcy przez wyższe odsetki w latach, w których wystąpią wyższe zyski z realizacji inwestycji w Akcje.

Ponieważ złożony wniosek zawierał braki formalne, tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 2 czerwca 2015 r. Nr IPPB2/4511-458/15-2/MK wezwał Wnioskodawcę do doprecyzowania przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego poprzez wskazanie:

 • czy Wnioskodawca udzielił Spółce z o.o. pożyczki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jeśli tak, to czy przedmiotem tej działalności jest udzielanie pożyczek.

Braki uzupełniono w wyznaczonym terminie (data nadania 12 czerwca 2015 r.). W kwestii doprecyzowania wyjaśniono, że:

Wnioskodawca nie udzieli Spółce z o.o. pożyczki w ramach działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy po stronie Wnioskodawcy w związku z udzieleniem pożyczki na warunkach opisanych w niniejszym wniosku powstanie jakikolwiek przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych inny niż faktycznie otrzymane odsetki od pożyczki...

Zdaniem Wnioskodawcy, jedynym przychodem jaki osiągnie Wnioskodawca w związku z udzieleniem pożyczki na warunkach opisanych w niniejszym wniosku będzie kwota faktycznie otrzymanych przez Wnioskodawcę odsetek.

Wnioskodawca nie uzyska żadnego innego przysporzenia majątkowego w związku z udzieleniem Spółce pożyczki. Brak będzie zatem podstaw do określania po stronie Wnioskodawcy z tego tytułu jakiegokolwiek innego (poza faktycznie otrzymanymi odsetkami) przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem PIT.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.; dalej: „ustawa o PIT) przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie zaś z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT do przychodów z kapitałów pieniężnych zalicza się m.in. odsetki od pożyczek.

Zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanym stanie faktycznym poza odsetkami od pożyczki Wnioskodawca nie otrzyma w związku z udzieleniem pożyczki żadnych innych pieniędzy, wartości pieniężnych, świadczeń w naturze ani innych nieodpłatnych świadczeń, w związku z czym, po stronie Wnioskodawcy w związku z udzieleniem pożyczki na warunkach opisanych w niniejszym wniosku nie powstanie jakikolwiek przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT inny niż faktycznie otrzymane odsetki od pożyczki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 720 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) – przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Zgodnie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 ww. ustawy – odrębnymi źródłami przychodów są określone w pkt 7 tego przepisu kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Za przychody z kapitałów pieniężnych – w myśl art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – uważa się odsetki od pożyczek.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ww. ustawy – przychodami z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Jak stanowi art. 30a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – z zastrzeżeniem art. 52a, od uzyskanych dochodów (przychodów) z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej, pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a, 5d i 5e (art. 30a ust. 6 ww. ustawy).

W myśl art. 41 ust. 4 ww. ustawy – płatnicy, o których mowa w ust. 1 (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Z wyżej przywołanych uregulowań prawnych wynika, że odsetki od pożyczek zaliczane są do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych. Wyjątek stanowi tylko taka sytuacja, w której udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej, a czynności te stanowią realizację przedmiotu działalności. Przychody (dochody) uzyskane z tego tytułu nie podlegają wówczas opodatkowaniu na podstawie art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym w majątku Wnioskodawcy znajdować się będą akcje spółki akcyjnej mającej siedzibę na terytorium Polski. Wnioskodawca zamierza objąć udziały w Spółce z o.o. z siedzibą w Polsce. W związku ze sprzedażą Akcji przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki z o.o., na Spółce z o.o. ciążyć będzie zobowiązanie do zapłaty ceny na rzecz Wnioskodawcy. Jednocześnie Wnioskodawca zawrze ze Spółką z o.o. umowę pożyczki, na podstawie której zobowiąże się do udzielenia Spółce z o.o. pożyczki w kwocie równej cenie sprzedaży akcji. Wierzytelność Wnioskodawcy o zapłatę ceny sprzedaży akcji oraz wierzytelność Spółki z o.o. o wypłatę kwoty pożyczki ulegną potrąceniu. Cena sprzedaży akcji należna Wnioskodawcy zostanie w ten sposób uregulowana, a po stronie Spółki pozostanie zobowiązanie do spłaty pożyczki na rzecz Wnioskodawcy. Pożyczka udzielona Spółce przez Wnioskodawcę będzie oprocentowana. Zgadnie z Umową pożyczki, odsetki będą obliczane po zakończeniu roku obrotowego według stopy procentowej określonej w Umowie pożyczki, nominalnie wyższej niż oprocentowanie pożyczek stosowane w pożyczkach udzielanych komercyjnie przez podmioty zajmujące się profesjonalnie udzielaniem kredytów i pożyczek. Jak wskazał Wnioskodawca w odpowiedzi na przesłane wezwanie Wnioskodawca nie udzielił Spółce pożyczki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Odnosząc przedstawione powyżej uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że skoro działania Wnioskodawcy polegające na udzieleniu ww. pożyczki spółce kapitałowej, której jest wspólnikiem nie stanowią realizacji przedmiotu działalności gospodarczej, to przychody uzyskiwane z tytułu odsetek od tych pożyczek opodatkowane będą jako przychody z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód, uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie których mamy do czynienia z przyrostem mienia. Zarówno udzielenie pożyczki jak i jej zwrot nie stanowi okoliczności powodującej powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Czynności te nie skutkują bowiem powstaniem przysporzenia po stronie podmiotów biorących udział w takiej transakcji.

Natomiast w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przychody jakie Wnioskodawca będzie uzyskiwał z tytułu odsetek od pożyczki, której udzieli spółce kapitałowej, której jest wspólnikiem, opodatkowane będą jako przychody z kapitałów pieniężnych na zasadach określonych w art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem opodatkowaniu podatkiem dochodowym jako przychody z kapitałów pieniężnych podlegać będą tylko odsetki od pożyczki, a nie kwota samej pożyczki.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.