IPPB2/436-630/14-6/AF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Umowa pożyczki nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca środki pieniężne będące przedmiotem umowy pożyczki oraz aneksu do umowy pożyczki w chwili ich zawarcia znajdowały się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz umowa pożyczki i jej aneks zostały zawarte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym bezprzedmiotowe jest rozpatrywanie wniosku pod kątem zastosowania art. 9 pkt 10 lit. i ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 października 2014 r. (data wpływu 3 listopada 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 6 grudnia 2014 r. (data nadania 8 grudnia 2014 r., data wpływu 11 grudnia 2014 r.) na wezwanie z dnia 28 listopada 2014 r. Nr IPPB2/436-630/14-2/AF (data doręczenia 1 grudnia 2014 r.) oraz pismem z dnia 22 grudnia 2014 r. (data nadania 23 grudnia 2014 r., data wpływu 29 grudnia 2014 r.) na wezwanie z dnia 15 grudnia 2014 r. Nr IPPB2/436-630/14-4/AF (data doręczenia 18 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy pożyczki - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy pożyczki.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest polską firmą działającą na rynku krótkoterminowych pożyczek konsumenckich. Klientom zapewnia szybki, prosty oraz wygodny dostęp do atrakcyjnych pożyczek w systemie on-line.

Dnia 20 sierpnia 2013 r. Wnioskodawca zawarł umowę pożyczki ze swoim udziałowcem C. z siedzibą na Cyprze (dalej też Pożyczkodawca) na kwotę 100.000 $ płatna w transzach. Umowa pożyczki została zawarta w Nikozji. W dniu podpisania umowy pożyczki środki pieniężne znajdowały się na rachunku bankowym Pożyczkodawcy prowadzonym poza granicami kraju.

Zgodnie z umową pożyczki wypłata środków pieniężnych następowała na każde pisemne wezwanie Wnioskodawcy do kwoty limitu określonego w ww. umowie. Do tej pory wypłacono cztery transze. W związku z tym, iż po pierwszych dwóch transzach okazało się, iż Wnioskodawca będzie potrzebował więcej pieniędzy na bieżącą działalność strony podpisały aneks do umowy pożyczki, w którym podwyższono kwotę pożyczki. Ostatnia piąta transza będzie niedługo wypłacona.

Pierwsze trzy transze zostały wypłacone bezpośrednio przez C.. Transza czwarta oraz przyszła transza piąta będzie wypłacona przez B. Ltd z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych na pisemne polecenie C.. Spółkę z Cypru oraz spółkę z Brytyjskich Wysp Dziewiczych łączy umowa kredytowa.

B. Ltd nie jest udziałowcem Wnioskodawcy. B. Ltd i Wnioskodawcę nie łączy żadna umowa cywilnoprawna.

Pismem z dnia 28 listopada 2014 r. Nr IPPB2/436-630/14-2/AF wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez uzupełnienie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego poprzez wskazanie:

 • daty zawarcia aneksu do umowy pożyczki,
 • gdzie został zawarty aneks do umowy pożyczki (terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czy też terytorium innego państwa),
 • gdzie znajdowały się środki pieniężne w chwili zawarcia aneksu do umowy pożyczki (terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czy też terytorium innego państwa)
 • czy z aneksu do umowy pożyczki wynika, że środki pieniężne, będące przedmiotem umowy pożyczki będą przekazane Wnioskodawcy przez Pożyczkodawcę (C.), czy też w imieniu Pożyczkodawcy (C.) przez B. Ltd z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych...

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie wskazując, że:

 • aneks do umowy pożyczki, o którym mowa w złożonym wniosku został zawarty 1 maja 2014 r.,
 • aneks został zawarty poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (został zawarty na Cyprze),
 • środki pieniężne w chwili zawarcia aneksu znajdowały się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • aneks do umowy pożyczki stanowi, że środki pieniężne będą przekazane Wnioskodawcy przez B. Ltd.

Pismem z dnia 15 grudnia 2014 r. nr IPPB2/436-630/14-4/AF wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

 • przesłanie pełnomocnictwa (oryginału lub urzędowo poświadczonej kopii za zgodność z oryginałem), z którego wynika umocowanie dla Pani A. do występowania w imieniu Wnioskodawcy – S. Sp. z o.o. w sprawie dotyczącej wniosku o interpretację indywidualną.

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie przesyłając pełnomocnictwo w sprawie złożenia odpowiedzi na wezwanie dotyczące wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy opisana w przedmiotowym stanie faktycznym umowa pożyczki i jej zmiana podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych...
 2. Czy dla podatku od czynności cywilnoprawnych ma znaczenie fakt, iż inna spółka rzeczywiście przelała pieniądze na konto Wnioskodawcy niż spółka z którą Wnioskodawca zawarł umowę pożyczki...

Zdaniem Wnioskodawcy, udzielenie pożyczki spółce kapitałowej (w tym spółce z o.o.) przez jej wspólnika jest czynnością podlegającą podatkowi od czynności cywilnoprawnych (dalej PCC), która korzysta ze zwolnienia od tego podatku. Udzielenie przez wspólnika pożyczki spółce z o.o. stanowi czynność podlegającą PCC.

Podatkowi podlegają umowy pożyczki pieniędzy oraz rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. A zatem, udzielenie przez wspólnika pożyczki spółce z o.o. stanowi czynność podlegającą PCC.

Niemniej jednak, czynność ta jest zwolniona od podatku na mocy art. 9 pkt 10 lit. i uPCC, zgodnie z którym wolne od podatku są pożyczki udzielane przez wspólnika spółce kapitałowej. W opisanym zdarzeniu przyszłym Spółka jest pożyczkobiorcą, a pożyczkodawca jest jej wspólnikiem.

Powyższy przepis nie ogranicza zwolnienia z PCC pożyczek od tego czy wspólnik jest podmiotem prawa polskiego czy innego kraju świata. Dla zastosowania ww. zwolnienia wystarczającym jest, że pożyczkodawcą jest wspólnik (udziałowiec) spółki kapitałowej prawa polskiego. Ten warunek został spełniony.

Ustawa PCC nie uzależnia także stosowania powyższego zwolnienia od kwestii faktycznej wypłaty pożyczonych pieniędzy. Wnioskodawcę oraz B. Ltd nie łączy żadna umowa, w tym umowa pożyczki. B. Ltd jest winna pożyczkodawcy Wnioskodawcy jakąś kwotę pieniędzy. Żeby zminimalizować koszty przekazywania środków pieniężnych (w tym drogich międzynarodowych bankowych przelewów pieniężnych) Pożyczkodawca zobowiązał B. Ltd do zapłaty pieniędzy bezpośrednio na konto Wnioskodawcy. Pożyczkodawca tym samym zwolnił się z obowiązku świadczenia na rzecz Wnioskodawcy.

Czynność ta nie podlega opodatkowaniu PCC. Zgodnie bowiem z art. 1 uPCC podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 4. umowy dożywocia,
 5. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 6. ustanowienie hipoteki,
 7. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 8. umowy depozytu nieprawidłowego,
 9. umowy spółki.

Żadna inna umowa nie jest opodatkowana PCC. Tym samym otrzymanie pieniędzy od B. Ltd nie jest dodatkowo opodatkowane PCC. Wnioskodawcy nie łączyła umowa z B. Ltd wymieniona w art. 1 uPCC na dzień zawarcia umowy pożyczki ani na dzień wypłat poszczególnych transz pożyczki.

Wszystkie warunki uprawniające do zwolnienia powyższej umowy pożyczki z obowiązku zapłaty PCC są spełnione przez Wnioskodawcę. Miejsce zawarcia umowy pożyczki nie wpływa na możliwość zastosowania tego zwolnienia. Spółka nie musi nigdzie zgłaszać tej pożyczki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku.

Art. 720 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) stanowi, że przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Do elementów znamionujących umowę pożyczki należy obowiązek jej zwrotu. Przy czym, nie tyle dotyczy to oznaczenia terminu zwrotu, ile zaznaczenia samego obowiązku zwrotu - który, jak wskazuje się w orzecznictwie, w myśl art. 720 § 1 ww. ustawy, jest elementem przedmiotowo istotnym dla tego rodzaju umowy, bez którego nie ma umowy pożyczki. W zależności od tego, jak zostanie ukształtowana przez strony umowa pożyczki, może ona przyjąć postać umowy nieodpłatnej bądź też odpłatnej, gdzie pożyczkobiorca zobowiązany będzie do zapłaty odsetek. Umowa pożyczki jest umową konsensualną. Dochodzi do skutku poprzez zgodne oświadczenia woli.

Natomiast zgodnie z art. 1 ust. 4 ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli ich przedmiotem są:

 1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z uwagi na powyższe, należy stwierdzić, że umowa pożyczki podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w chwili zawarcia umowy jej przedmiot, tj. pieniądze znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wówczas nie ma znaczenia, gdzie umowa zostanie zawarta i gdzie mają miejsce zamieszkania (siedzibę) strony umowy.

Pożyczka podlega również podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeśli pieniądze będące przedmiotem pożyczki w chwili jej zawarcia znajdują się za granicą oraz nabywca - pożyczkobiorca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a czynność zostanie dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest polską firmą działającą na rynku krótkoterminowych pożyczek konsumenckich. Klientom zapewnia szybki, prosty oraz wygodny dostęp do atrakcyjnych pożyczek w systemie on-line. Dnia 20 sierpnia 2013 r. Wnioskodawca zawarł umowę pożyczki ze swoim udziałowcem C. z siedzibą na Cyprze (dalej też Pożyczkodawca) na kwotę 100.000 $ płatna w transzach. Umowa pożyczki została zawarta w Nikozji. W dniu podpisania umowy pożyczki środki pieniężne znajdowały się na rachunku bankowym Pożyczkodawcy prowadzonym poza granicami kraju. Zgodnie z umową pożyczki wypłata środków pieniężnych następowała na każde pisemne wezwanie Wnioskodawcy do kwoty limitu określonego w ww. umowie. Do tej pory wypłacono cztery transze. W związku z tym, iż po pierwszych dwóch transzach okazało się, iż Wnioskodawca będzie potrzebował więcej pieniędzy na bieżącą działalność strony podpisały aneks do umowy pożyczki, w którym podwyższono kwotę pożyczki. Ostatnia piąta transza będzie niedługo wypłacona. Pierwsze trzy transze zostały wypłacone bezpośrednio przez C.. Transza czwarta oraz przyszła transza piąta będzie wypłacona przez B. Ltd z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych na pisemne polecenie C.. Spółkę z Cypru oraz spółkę z Brytyjskich Wysp Dziewiczych łączy umowa kredytowa. B. Ltd nie jest udziałowcem Wnioskodawcy. B. Ltd i Wnioskodawcę nie łączy żadna umowa cywilnoprawna. W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że aneks do umowy pożyczki, o którym mowa w złożonym wniosku został zawarty 1 maja 2014 r. Aneks został zawarty poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (został zawarty na Cyprze). Środki pieniężne w chwili zawarcia aneksu znajdowały się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Aneks do umowy pożyczki stanowi, że środki pieniężne będą przekazane Wnioskodawcy przez B. Ltd.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że umowa pożyczki nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca środki pieniężne będące przedmiotem umowy pożyczki oraz aneksu do umowy pożyczki w chwili ich zawarcia znajdowały się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz umowa pożyczki i jej aneks zostały zawarte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym bezprzedmiotowe jest rozpatrywanie wniosku pod kątem zastosowania art. 9 pkt 10 lit. i ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistniałego zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.