IPPB2/415-895/13-4/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu uczestnictwa w MPP nie będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychodów ze stosunku pracy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 grudnia 2013 r. (data wpływu 27 grudnia 2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 17 lutego 2014 r. (data wpływu) na wezwanie Nr IPPB2/415-895/13-2/MK z dnia 4 lutego 2014 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.
 1. Wnioskodawca - osoba fizyczna z miejscem zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega nieograniczonemu obowiązkowi w podatku PIT w Polsce („Wnioskodawca”).
 2. Wnioskodawca był zatrudniony od dnia 1 kwietnia 2009 r. w spółce z o.o. z siedzibą oraz miejscem zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi w podatku CIT w Polsce („Spółka). Wnioskodawca był zatrudniony w Spółce na stanowisku Dyrektora Operacyjnego i ds. Rozwoju. Spółka należy do grupy kapitałowej, na której czele stoi spółka kapitałowa z siedzibą w Niemczech (Spółka Kapitałowa Niemiecka” / „SKN”). Wnioskodawca nie był i nie jest wspólnikiem SKN, ani spółek należących do grupy kapitałowej, na czele której stoi SKN. Wnioskodawca nie był i nie jest zatrudniony przez SKN.
 3. Grupa kapitałowa, na której czele stoi SKN organizowała program o nazwie Management Participation Program” („Program Motywacyjny”) / „MPP”, skierowany do osób zatrudnionych w spółkach należących do tej grupy, spełniających kryteria, mianowicie: zatrudnienie na stanowisku menedżerskim oraz staż zatrudnienia.
 4. MPP uprawnia do nabycia praw i obowiązków (w tym udziałów) w spółce komandytowej z siedzibą w Niemczech („Spółka Osobowa Niemiecka” / „SON”) w następujący sposób:
  1. Oferty sprzedaży udziałów w SON - SKN zaoferuje Wnioskodawcy nabycie udziałów w SON po cenie niższej od ceny rynkowej,
  2. Oferty nabycia udziałów w SON - SKN zaoferuje zakup (odsprzedaż) od Wnioskodawcy nabytych wcześniej, udziałów w SON,
  3. Oferta rekompensaty - rekompensata jaką otrzyma Wnioskodawca od SKN uzależniona jest od jego rezygnacji z oferty nr 1 i 2 powyżej. Kwota rekompensaty jest powiązana z wysokością cen wskazanych w ofercie nr 1 i 2 powyżej,
  4. Oferta sprzedaży udziałów w SON - Wnioskodawca zaoferuje SKN nabycie udziałów w SON,
  5. Pożyczka na rzecz SKN - Wnioskodawca udzieli SKN pożyczki, której wysokość odpowiada kwocie nabycia udziałów w SON („Pożyczka”).
 5. W związku z uczestnictwem Wnioskodawcy w MPP, Wnioskodawca otrzymał od SKN: (i) w dniu 6 lutego 2013 r. odsetki za 2012 r. od udzielonej Pożyczki na rzecz SKN, oraz (ii) w dniu 26 marca 2013 r. kwotę z tytułu pośredniego udziału w zyskach za 2012 r. grupy kapitałowej na czele której stoi SKN.
 6. Wnioskodawca brał udział w MPP od dnia 28 czerwca 2012 r. a jego udział ustał w dniu 31 marca 2013 r. na skutek zwolnienia w dniu 25 marca 2013 r. Wnioskodawcy przez Spółkę z obowiązków świadczenia pracy. Wobec powyższego, między SKN a Wnioskodawcą w dniu 25 marca 2013 r. zawarto umowę o rezygnacji Wnioskodawcy z MPP, ze skutkiem od dnia 31 marca 2013 r.
 7. W związku z tą rezygnacją, SKN: (1) spłacił Wnioskodawcy udzieloną przez niego w ramach MPP Pożyczkę wraz z odsetkami za 2013 r., (ii) zrekompensował Wnioskodawcy jego wkład w MPP, oraz (iii) zrekompensował Wnioskodawcy jego pośredni udział w wynikach grupy kapitałowej na czele, której stoi SKN za 2012 r.

Z uwagi na braki formalne w złożonym wniosku, tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 4 lutego 2014 r. Nr IPPB2/415-895/13-2/MK wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

 • wskazanie, co stanowiło otrzymaną przez Wnioskodawcę od niemieckiej spółki kapitałowej kwotę z tytułu pośredniego udziału w zyskach grupy kapitałowej...
 • czy otrzymana rekompensata przez Wnioskodawcę od niemieckiej spółki kapitałowej jako wkład Wnioskodawcy w MPP oraz rekompensata z tytułu pośredniego udziału w wynikach grupy kapitałowej na czele której stoi spółka kapitałowa niemiecka, została wypłacona w formie pieniężnej...

Braki uzupełniono w wyznaczonym terminie (data nadania 13 lutego 2014 r.). W kwestii doprecyzowania wyjaśniono, że:

 • w otrzymanym od H. GMHB piśmie z dnia 28 lutego 2013 r. stanowiącym wyjaśnienie, co do kwoty oraz charakteru wypłaty określono te środki jako „cash dividend”. Zgodnie ze Słownikiem terminologii prawniczej i ekonomicznej Angielsko-Polskim, Wydanie VI 2001 r., PW Wiedza Powszechna „cash dividend - dywidenda pieniężna <w formie wypłaty gotówkowej>” (s. 229). W tytule przelewu zgodnie z którym Wnioskodawca otrzymał ww. środki użyto określenia „MPP profit share 2012” co zgodnie z ww. słownikiem oznaczałoby „udział w zysku” <s. 483>.
 • otrzymana wypłata została dokonana w formie pieniężnej.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu uczestnictwa w MPP nie będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychodów ze stosunku pracy...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, spłata pożyczki przez SKN na rzecz Wnioskodawcy nie będzie skutkowała powstaniem przychodu w podatku PIT po stronie Wnioskodawcy, natomiast przychodem w podatku PIT w 2013 r. dla Wnioskodawcy będą uzyskane w 2013 r. odsetki za 2012 oraz 2013 r. wypłacone przez SKN od udzielonej Pożyczki...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym przedstawionym we Wniosku, podatek zapłacony w Niemczech od uzyskanych odsetek za 2012 r. oraz 2013 r. od udzielonej Pożyczki będzie podlegał odliczeniu od podatku PIT w Polsce na podstawie art. 24 ust. 2 lit. b) w zw. z art. 11 Umowy z Niemcami ...
 4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym przedstawionym we Wniosku, wypłacona przez SKN kwota z tytułu pośredniego udziału w zyskach grupy kapitałowej, na czele której stoi SKN na rzecz Wnioskodawcy w związku z uczestnictwem Wnioskodawcy w MPP stanowi „dywidendę” w rozumieniu art. 10 Umowy z Niemcami wobec czego do osiągniętego z tego tytułu dochodu przez Wnioskodawcę zastosowanie znajdzie metoda odliczenia wskazana w art. 24 pkt 2 lit. b) w zw. z art. 10 Umowy z Niemcami ...
 5. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym przedstawionym we Wniosku, wypłata rekompensaty przez SKN na rzecz Wnioskodawcy z tytułu: (i) wkładu Wnioskodawcy w MPP oraz (ii) pośredniego udziału Wnioskodawcy w wynikach grupy kapitałowej na czele której stoi SKN za 2012 r. będzie opodatkowana wyłącznie w Polsce na podstawie art. 22 pkt 1 Umowy z Niemcami...
 6. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym przedstawionym we Wniosku, wypłata rekompensaty przez SKN na rzecz Wnioskodawcy z tytułu: (i) wkładu Wnioskodawcy w MPP oraz (ii) pośredniego udziału Wnioskodawcy w wynikach grup kapitałowej na czele której stoi SKN za 2012 r., będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychód źródła przychodów inne źródła stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy PIT...

Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na pytanie Nr 1, wniosku. Odpowiedź w przedmiocie zadanych pytań Nr 2, 3,4, 5 i 6 została zawarta w odrębnych interpretacjach.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym przedstawionym we Wniosku, przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu uczestnictwa w MPP nie będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychodów ze stosunku pracy.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT „za przychody ze stosunku (...) pracy (...) uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności. wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlopy i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Jak zostało wskazane w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, MPP skierowany jest do osób zatrudnionych w spółkach - należących do grupy kapitałowej na której czele stoi SKN - którzy spełniają kryteria: zatrudnienie na stanowisku menedżerskim oraz staż pracy. Zdaniem Wnioskodawcy, pomimo iż podstawą przyznania Wnioskodawcy świadczeń w ramach MPP są kryteria czysto związane ze stosunkiem pracy to jednak uzyskiwane przez Wnioskodawcę świadczenia nie pochodzą od Spółki. w której Wnioskodawca był zatrudniony. Wszelkie decyzje dotyczące MPP pochodzą od SKN jako lidera grupy kapitałowej, Spółka nie miała wpływu na wybór pracowników (menedżerów) uczestniczących w MPP. Związki gospodarcze czy też kapitałowe łączące Spółkę z SKN, nie są wystarczającą podstawą do uznania, iż świadczenia uzyskiwane prze Wnioskodawcę od SKN w ramach MPP są świadczeniami ze stosunku pracy, który istniał między Wnioskodawcą a Spółką. Jak wskazał NSA w wyroku z dnia 27 kwietnia 2011 r. (sygn. akt II FSK 1665/10) z przytoczonego przepisu wynika jednoznacznie, że stanowi on o przychodach z określonych (w nim) stosunków prawnych, tym - istotnego dla sprawy niniejszej stosunku pracy. W przywołanej regulacji prawnej prawodawca nie użył sformułowań w rodzaju: przychody związane ze stosunkiem pracy, towarzyszące stosunkowi pracy, osiągnięte przy okazji stosunku pracy”. Jeżeli więc uczestnicząc w określonym stosunku pracy osoba fizyczna osiągnie przychód pozostający w jakimś związku faktycznym z wykonywaniem pracy, ale nie stanowiący przychodu ze stosunku prawnego w postaci stosunku pracy, nie będzie to przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 <ustawy o PIT>. Ze stanu faktycznego rozpoznawanej przez podatkowy organ interpretacyjny sprawy wynika, że objęcie czy też określone nabycie akcji zagranicznej spółki kapitałowej realizowane jest przez tą spółkę, natomiast okoliczność, że beneficjentami tych czynności są pracownicy spółki krajowej, nie uzasadnia jeszcze twierdzenia, że uzyskanie wzmiankowanych akcji jest świadczeniem ze stosunku (prawnego) pracy łączącego spółkę krajową z jej pracownikami (...)”. Podobne stanowisko przedstawił WSA w Warszawie prawomocnym wyroku z dnia 4 stycznia 2013 r. (sygn. akt III SA/Wa 946/12).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo wyjaśnić należy, że wyroki sądów administracyjnych wiążą strony i sąd, który je wydał - nie wiążą wobec tego organu właściwego do wydania interpretacji indywidualnej. Interpretacja indywidualna zgodnie z art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej wydawana jest w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku i mające do niego zastosowanie przepisy prawa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.