IPPB1/415-1341/14-2/EC | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest stanowisko zgodnie z którym wartość umorzonej przez Spółkę pożyczki, w zakresie w jakim Wnioskodawczyni uczestniczy w zysku Spółki, nie będzie stanowiła przychodu (dochodu) podatkowego Wnioskodawczyni? (pyt. 1)
IPPB1/415-1341/14-2/ECinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. pożyczka
 3. spółka komandytowa
 4. spółka osobowa
 5. umorzenie
 6. świadczenie nieodpłatne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody ze wspólnego żródła
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 listopada 2014 r. (data wpływu 28 listopada 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z umorzeniem pożyczki przez spółkę osobową - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z umorzeniem pożyczki przez spółkę osobową.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania w Polsce i podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polce. Wnioskodawca nie prowadzi jednoosobowej działalności gospodarczej. Wnioskodawca jest komandytariuszem w spółce komandytowej posiadającej siedzibę w Polsce (dalej: Spółka). Spółka prowadzi na terenie Polski działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług medycznych. Drugim komandytariuszem w Spółce jest osoba fizyczna matka Wnioskodawcy. Komplementariuszem jest osoba prawna - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przyszłości Spółka udzieli Wnioskodawcy pożyczki. Możliwe, że pożyczka udzielona Wnioskodawcy przez Spółkę zostanie umorzona.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko zgodnie z którym wartość umorzonej przez Spółkę pożyczki, w zakresie w jakim Wnioskodawca uczestniczy w zysku Spółki, nie będzie stanowiła przychodu (dochodu) podatkowego Wnioskodawcy...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko zgodnie z którym wartość umorzonej przez Spółkę pożyczki, w zakresie w jakim matka Wnioskodawcy uczestniczy w zysku Spółki, będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychód (dochód) zwolniony z opodatkowania...

Odpowiedź na pyt. Nr 1 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. Odpowiedź na pytanie nr 2 zostanie udzielona odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość umorzonej przez Spółkę pożyczki, w zakresie w jakim Wnioskodawca uczestniczy w zysku Spółki, nie będzie stanowiła przychodu (dochodu) podatkowego Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 5a pkt 26 ustawy o PIT ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Z treści art. 1 ustawy o CIT wynika, że spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o CIT ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji. Natomiast ust. 2 powołanego przepisu wskazuje, że przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3. Wyjątek od tej zasady przewiduje art. 1 ust. 3 ustawy o CIT, zgodnie z którym przepisy ustawy mają zastosowanie do spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

W związku z powyższym spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka komandytowa nie jest również podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatnikami są poszczególni wspólnicy tej spółki w takim zakresie w jakim uczestniczą w zyskach spółki.

W konsekwencji, udzielenie pożyczki przez spółkę osobową, z punktu widzenia przepisów ustawy o PIT, stanowi udzielenie pożyczki przez jej wspólników.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o PIT przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału). Zgodnie z art. 8 ust. 2 powyższą zasadę stosuje się również do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat, a także ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną,

Do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym nie zalicza się środków finansowych uzyskanych z tytułu zawarcia umowy pożyczki z uwagi na zwrotny charakter pożyczki (środki w ten sposób uzyskane nie stanowią definitywnego przysporzenia majątkowego). W przypadku umorzenia pożyczki następuje zmiana charakteru uzyskanego świadczenia - staje się ono definitywne.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT przychodem jest między innymi wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Pojęcie nieodpłatnych świadczeń nie zostało zdefiniowane w ustawach podatkowych, ale w orzecznictwie i doktrynie prawa podatkowego przyjmuje się, że z nieodpłatnym świadczeniem mamy do czynienia w sytuacji uzyskania korzyści kosztem innego podatnika (np. uchwała NSA z dnia 16 października 2006 r., sygn. II FPS 1/06).

W przypadku wspólnika spółki osobowej dokonywanie świadczeń przez spółkę na rzecz wspólnika z podatkowego punktu widzenia stanowi świadczenie "dla siebie samego". W związku z tym w przypadku gdy Spółka komandytowa umorzy pożyczkę udzieloną na rzecz Wnioskodawcy jako jej wspólnika, w zakresie w jakim Wnioskodawca uczestniczy w zyskach Spółki będzie to stanowiło świadczenie samemu sobie.

Powyższe stanowisko potwierdza Minister Finansów w wyjaśnieniach z dnia 4 kwietnia 2002 r., sygn. PB4/AK-031-23/02 (opubl. Biuletyn Skarbowy 2002 nr 3 str. 20):

(,..) jeżeli wspólnik spółki osobowej wykonuje świadczenie na rzecz tej spółki, to z podatkowego punktu widzenia jest to świadczenie "dla siebie samego" w takim zakresie, w jakim "przychody i koszty spółki osobowej” stanowią jego przychody i jego koszty. Jeżeli więc takie świadczenia są odpłatne, to u takiego wspólnika przychody równe są jego kosztom, jeżeli zaś wspomniane świadczenia są nieodpłatne, u tego wspólnika nie wystąpi ani przychód, ani koszt. Jednocześnie, w takim przypadku, nie będzie można mówić o uzyskaniu ani przez spółkę osobową, ani przez tego wspólnika przychodu "z tytułu otrzymanych nieodpłatnych świadczeń", bowiem spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego, a wspólnik - w sensie podatkowym - "świadczył samemu sobie".

Powyższe stanowisko potwierdza także szereg interpretacji indywidualnych, przykładowo:

 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2014 r., sygn. ILPB1/415-333/14-3/AP: „Nieodpłatne użyczenie nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego małżonków na rzecz spółki jawnej, której są jedynymi wspólnikami, oznacza jedynie przesunięcie majątku prywatnego dla celów działalności gospodarczej. Nie skutkuje natomiast powstaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń po stronie wspólników tej spółki, ponieważ przedmiot użyczenia wchodzi w skład wspólnego majątku małżonków. w którym oboje mają bezudziałowy charakter współposiadania składników tego majątku. Zatem zawarcie umowy użyczenia pomiędzy właścicielami nieruchomości (małżonkami) a spółką jawną, w której jedynymi wspólnikami są te same osoby, nie będzie stanowić o powstaniu przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia po stronie Wnioskodawczyni - wspólnika tej spółki. Wynika to z faktu, że przedmiot użyczenia objęty jest małżeńską wspólnością majątkową - współwłasnością łączną.
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 marca 2017 r., sygn. IBPBI/1/415-1283/13/SK: „(...) o ile spółka jawna na gruncie kodeksu spółek handlowych ma zdolność do nabywania praw (w tym także nieruchomości), tak nie jest ona osobą prawną i samodzielnym podmiotem podatku dochodowego - w myśl przytoczonego już art. 8 ust. 1 updof. przychody z udziału w spółce podlegają opodatkowaniu na poziomie jej wspólników. Mamy do czynienia w przedstawionym zdarzeniu przyszłym z sytuacją, gdy wspólnik spółki przenosi nieodpłatnie na rzecz spółki nieruchomość.
  Gdyby przyjąć, że sytuacja taka powoduje powstanie przychodu u wspólnika, mielibyśmy do czynienia z sytuacją wyjątkowo osobliwą (by nie rzec absurdalną), gdzie nieodpłatne świadczenie przez daną osobę powodowałoby u tej samej osoby powstanie przychodu na gruncie podatku dochodowego. Byłby to więc przypadek, gdzie de facto Wnioskodawczyni otrzymywałaby świadczenia od siebie samej.”
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 11 lutego 2014 r., sygn, IBPBI/1/415-1129/13/BK: (...) spółki osobowe prawa handlowego (w tym spółki komandytowe) nie są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatnikami są poszczególni wspólnicy tej spółki, w takim zakresie, w jakim uczestniczą w zyskach wypracowanych w prowadzonej w formie tej spółki pozarolniczej działalności gospodarczej. Z tego też względu, jeżeli wspólnik spółki osobowej wykonuje świadczenie na rzecz tej spółki, to z podatkowego punktu widzenia jest to świadczenie dla samego siebie w takim zakresie, w jakim przychody i koszty spółki osobowej stanowią jego przychody i jego koszty. W przypadku zatem, gdy takie świadczenia są nieodpłatne, u tego wspólnika nie wystąpi przychód, w tym także przychód z nieodpłatnych świadczeń z tytułu uczestnictwa w spółce, która otrzymała takie nieodpłatne świadczenie. W sensie podatkowym wspólnik ten świadczy bowiem samemu sobie. Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, że odsetki z tytułu pożyczki udzielonej spółce komandytowej nie będą stanowiły dla Wnioskodawcy (jako wspólnika spółki osobowej) przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń, w takiej części w jakiej Wnioskodawca udzielił pożyczki, bowiem z podatkowego punktu widzenia jest to świadczenie dla samego siebie w takim zakresie, w jakim przychody i koszty spółki osobowej stanowią jej przychody i jej koszty.”
 • Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 stycznia 2011 r., sygn, IPPB1/415-980/10-2/EC: (...) jeżeli wspólnik spółki osobowej wykonuje świadczenie na rzecz tej spółki, to z podatkowego punktu widzenia jest to świadczenie "dla siebie samego" w takim zakresie, w jakim przychody i koszty spółki osobowej stanowią jego przychody i jego koszty. Jeżeli więc takie świadczenia są odpłatne, to u takiego wspólnika nie wystąpią koszty uzyskania przychodów. Jeżeli zaś wspomniane świadczenia są nieodpłatne, u tego wspólnika nie wystąpi ani przychód, ani koszt. Zatem w takim przypadku, nie będzie można mówić o uzyskaniu przez tego wspólnika przychodu z tytułu otrzymanych nieodpłatnych świadczeń, bowiem spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego, a wspólnik - w sensie podatkowym - "świadczył samemu sobie".
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.