ILPB3/423-661/14-4/KS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia, jak ustalić wartość mnożnej budującą limit odsetek od pożyczek podlegających zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w danym roku podatkowym odnoszącą się do „wartości podatkowej aktywów, zawierającej wartości nominalnej kwot udzielonych pożyczek oraz pomniejszanej o wartości niematerialne i prawne”, o której mowa w art. 15c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
ILPB3/423-661/14-4/KSinterpretacja indywidualna
  1. odsetki
  2. odsetki od pożyczki
  3. pożyczka
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 08 grudnia 2014 r. (data wpływu 15 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia, jak ustalić wartość mnożnej budującą limit odsetek od pożyczek podlegających zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w danym roku podatkowym odnoszącą się do „wartości podatkowej aktywów, zawierającej wartości nominalnej kwot udzielonych pożyczek oraz pomniejszanej o wartości niematerialne i prawne”, o której mowa w art. 15c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 24 lutego 2015 r. – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej określenia, jak ustalić wartość mnożnej budującą limit odsetek od pożyczek podlegających zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w danym roku podatkowym odnoszącą się do „wartości podatkowej aktywów, zawierającej wartości nominalnej kwot udzielonych pożyczek oraz pomniejszanej o wartości niematerialne i prawne”, o której mowa w art. 15c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca jest podmiotem posiadającym osobowość prawną, mającym siedzibę w Polsce oraz podlegającym w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce ich osiągania (tj. podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu).

Działalność Spółki jest finansowana m.in. poprzez pożyczki udzielone Spółce przez podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej, co Spółka, które posiadają bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% akcji Spółki, albo w których nie mniej niż 25% udziałów lub akcji bezpośrednio lub pośrednio posiada podmiot posiadający bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% akcji Spółki.

W przyszłości, tj. po 31 grudnia 2014 r., Spółka także planuje korzystać z finansowania udostępnianego przez podmioty spełniające powyższe warunki, przy czym, możliwe jest, że po 31 grudnia 2014 r. Spółka zaciągnie nowe pożyczki od takich podmiotów.

Rok podatkowy Spółki kończy się 31 marca. Począwszy od pierwszego roku podatkowego Spółki zaczynającego się po 31 grudnia 2014 r. Spółka planuje dokonać wyboru stosowania zasad określonych w art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Pismem stanowiącym uzupełnienie wniosku pełnomocnik działający w imieniu Spółki wskazał, że data zawarcia umów pożyczek/przekazania wynikających z nich środków pozostaje bez znaczenia. Niemniej jednakże, gdyby okoliczność ta była istotna, Spółka uprzejmie wnosi, aby wydana interpretacja wskazywała różnice w traktowaniu podatkowym dla poszczególnych pożyczek z perspektywy daty ich zawarcia/przekazania wynikających z tych umów środków, ze względu na fakt, że Spółce zależy na uzyskaniu interpretacji przepisów mających zastosowanie dla pożyczek udzielonych po 31 grudnia 2014 r., w tym w szczególności po 31 marca 2015 r.

W konsekwencji w Spółce mogą wystąpić następujące przypadki:

  1. umowa zawarta przed 31 grudnia 2014 r., środki wynikające z tej umowy faktycznie przekazano przed 31 grudnia 2014 r. i spłacone w okresie po 31 grudnia 2014 r., ale do 31 marca 2015 r.,
  2. umowa zawarta przed 31 grudnia 2014 r., środki wynikające z tej umowy faktycznie przekazane przed 31 grudnia 2014 r. i spłacone w okresie po 31 marca 2015 r.,
  3. umowa zawarta przed 31 grudnia 2014 r., środki wynikające z tej umowy faktycznie przekazane po 31 grudnia 2014 r., a przed 31 marca 2015 r. i spłacone również w okresie po 31 grudnia 2014 r., ale do 31 marca 2015 r.,
  4. umowa zawarta przed 31 grudnia 2014 r., środki wynikające z tej umowy przekazane w okresie po 31 grudnia 2014 r., a przed 31 marca 2015 r. i spłacone po 31 marca 2015 r.,
  5. umowa zawarta w okresie po 31 grudnia 2014 r., ale do 31 marca 2015 r., środki wynikające z tej umowy przekazane i spłacone w okresie po 31 grudnia 2014 r., ale do 31 marca 2015 r.,
  6. umowa zawarta po dniu 31 marca 2015 r., środki wynikające z tej umowy przekazane i spłacone po 31 marca 2015 r.

Mając na uwadze przedstawione powyżej zdarzenie przyszłe, w celu wyeliminowania wątpliwości co do stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawca wnosi o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Jak należy ustalić wartość mnożnej budującą limit odsetek od pożyczek podlegających zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w danym roku podatkowym odnoszącą się do „wartości podatkowej aktywów, zawierającej wartości nominalnej kwot udzielonych pożyczek oraz pomniejszanej o wartości niematerialne i prawne”, o której mowa w art. 15c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, użyte w art. 15c ust. 2 ustawy o podatku pojęcie „wartości podatkowej aktywów” należy rozumieć zgodnie z definicją podatkowej wartości aktywów zamieszczoną w art. 37 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a dla celów kalkulacji przewidzianej w art. 15c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wartość ta zawiera również wartości nominalne udzielonych pożyczek oraz ulega pomniejszeniu o wartość wartości niematerialnych i prawnych (WNiP), którą również należy określić zgodnie z definicją art. 37 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

Zgodnie z art. 15c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym mogą podlegać odsetki od pożyczek, w tym udzielonych przez podmioty niepowiązane, w wysokości nieprzekraczającej wartości odpowiadającej iloczynowi wartości stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok podatkowy (Stopa referencyjna NBP) powiększonej o 1,25 punktu procentowego i wartości podatkowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w tym ujętych zgodnie z wartością nominalną kwot udzielonych pożyczek, z wyjątkiem wartości niematerialnych i prawnych. Wartość tych aktywów określa się według stanu na ostatni dzień danego roku podatkowego.

Jednocześnie, zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy o rachunkowości, wartością podatkową aktywów jest kwota wpływająca na pomniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przypadku uzyskania z nich, w sposób pośredni lub bezpośredni, korzyści ekonomicznych. W przypadku, gdy uzyskanie korzyści ekonomicznych z tytułu określonych aktywów nie powoduje pomniejszenia podstawy obliczenia podatku dochodowego, to wartość podatkowa aktywów jest ich wartością księgową.

Mając na uwadze fakt, że art. 15c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odwołuje się do pojęcia „wartości podatkowej aktywów” w rozumieniu przepisów o rachunkowości, a także ze względu na fakt, że ustawa o rachunkowości zawiera definicję legalną „wartości podatkowej aktywów”, zdaniem Spółki, dla potrzeb stosowania zasad określonych w art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy przyjąć rozumienie definicji „podatkowej wartości aktywów” wynikające z art. 37 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Definicję tę należy konsekwentnie stosować na potrzeby przepisu art. 15c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym dla określenia wartości WNiP, która ma pomniejszać wartość podatkową aktywów budującą wraz ze Stopą referencyjną NBP, powiększoną o 1,25 pp., limit odsetek podlegających zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w danych roku podatkowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy wskazać, że z uwagi na fakt, iż to pytanie podatkowe wyznacza zakres przedmiotowy wniosku, niniejsza interpretacja dotyczy tylko spraw będących przedmiotem zapytania Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione we wniosku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. W konsekwencji przedmiotem niniejszej interpretacji nie jest ocena czy w przedstawionych –w piśmie uzupełniającym – przez Spółkę przypadkach zastosowanie znajdzie art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.