IBPP4/4512-157/15/PK | Interpretacja indywidualna

Rozpoznanie importu usług z tytułu zaciągnięcia pożyczki
IBPP4/4512-157/15/PKinterpretacja indywidualna
 1. import usług
 2. miejsce świadczenia
 3. pożyczka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 30 kwietnia 2015 r. (data wpływu 11 maja 2015 r.) uzupełnionym pismem z 8 lipca 2015 r. (data wpływy 14 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania importu usług z tytułu zaciągnięcia pożyczki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie rozpoznania importu usług z tytułu zaciągnięcia pożyczki. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 8 lipca 2015 r. znak: IBPP4/4512-190/15/PK.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Spółka) należy do międzynarodowej grupy kapitałowej (dalej: Grupa). Przedmiotem działalności Spółki jest projektowanie i produkcja łożysk.

Wnioskodawca posiada siedzibę na terytorium Polski i jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Spółka składa miesięczne deklaracje VAT, zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy o VAT.

W ciągu ostatnich lat Spółka otrzymywała od podmiotów z Grupy z siedzibą w USA oraz z siedzibą w Luksemburgu (dalej razem: Pożyczkodawcy) pożyczki, od których naliczane były odsetki (dalej: Pożyczki).

W okresie od 2011 r. do chwili obecnej Spółka otrzymała łącznie 5 Pożyczek, w tym 3 pożyczki od podmiotu z siedzibą w Luksemburgu (w roku 2011, 2012 i 2013) oraz 2 pożyczki od podmiotu z siedzibą w USA (w 2014 i 2015 roku). Pożyczki te udzielane były na okres 1 roku.

Pożyczkodawcy nie są i nie byli bezpośrednimi udziałowcami Spółki. Pożyczkodawcy nie posiadają siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski.

Pożyczkodawca z siedzibą w Luksemburgu jest podatnikiem podatku od wartości dodanej, nakładanego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju, natomiast Pożyczkodawca z siedzibą w USA nie jest podatnikiem podatku od wartości dodanej nakładanego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju (jednocześnie, podmioty te nie są zarejestrowane dla potrzeb VAT w Polsce).

Pożyczkodawcy nie posiadają siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski

W związku z powyższym opisem zadano pytanie.

Czy udzielone Spółce Pożyczki powinny zostać rozpoznane przez Spółkę jako import usług w rozumieniu art. 2 pkt 9 oraz art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, podlegający jednocześnie zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy udzielone Spółce Pożyczki powinny zostać rozpoznane przez Spółkę jako import usług w rozumieniu art. 2 pkt 9 oraz art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT <ustawa o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)>, podlegający jednocześnie zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT.

Uzasadnienie:

1.Uznanie Pożyczek za usługi w rozumieniu Ustawy o VAT

W świetle z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi natomiast art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę brzmienie powołanych przepisów, w ocenie Wnioskodawcy należy przyjąć, że każde świadczenie (zarówno działanie, jak i zaniechanie), które nie jest dostawą towarów stanowi, co do zasady, usługę w rozumieniu ustawy o VAT.

Podkreślenia wymaga, że aby dane świadczenie stanowiło usługę muszą być spełnione następujące warunki:

 • nabywca jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,
 • świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Należy również zaznaczyć, że aby dane świadczenie stanowiło usługę podlegającą opodatkowaniu VAT, oba powyższe warunki powinny być spełnione łącznie. Dana czynność podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wówczas, gdy istnieje bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą, a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych.

Zgodnie z art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 121), przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Wnioskodawcy czynności polegające na udzielaniu pożyczek podlegających oprocentowaniu stanowią odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT. Odsetki otrzymane z tytułu pożyczek stanowią natomiast wynagrodzenie z tytułu udzielenia pożyczek.

Co istotne, aby dana czynność podlegała opodatkowaniu VAT musi być wykonana przez podatnika. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie natomiast z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r.), działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły do celów zarobkowych.

Dodatkowo należy wskazać, że zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym w okresie do 31 marca 2013 r. działalność gospodarcza rozumiana była jako wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy (...).

W ocenie Spółki, ze wskazanych powyżej definicji (zarówno w brzmieniu obowiązującym obecnie, jak również przed 1 kwietnia 2013 r.) należy wnioskować, że podatnikiem są te wszystkie podmioty, które występują w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Zatem, jeżeli podatnik dokona czynności w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, to niezależnie od tego, czy taka czynność zostanie zaklasyfikowana jako typowa dla prowadzonej przez niego działalności, czy też poboczna, będzie on podatnikiem VAT z tytułu tej czynności. W konsekwencji, jeśli będzie możliwość zaklasyfikowania takiej czynności jako np. odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług, będzie ona podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy należy przyjąć, iż udzielanie oprocentowanych pożyczek pieniężnych, w przypadku, jeśli są dokonywane w ramach prowadzonej przez dany podmiot działalności gospodarczej, będzie podlegało opodatkowaniu VAT.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, ze udzielanie pożyczek przez podatnika spełnia przesłanki uznania tych czynności za podlegające opodatkowaniu, niezależnie od częstotliwości i celu ich udzielenia, czy statusu nabywcy. Udzielanie bowiem pożyczek przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w związku z jej prowadzeniem, można identyfikować i zaliczać do zawodowej płaszczyzny jednostki, a więc uznać za rodzącą obowiązki w podatku od towarów i usług, nawet gdy te czynności nie znajdują się w jej zakresie przedmiotowym.

Na powyższą ocenę nie będzie mieć wpływu czy są one dokonywane przez podmiot mający formalny status instytucji finansowej (np. banku). Istotne jest jedynie, aby były dokonywane w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Podobne stanowisko wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 20 listopada 2013 r. (sygn. ILPP2/443-804/13-2/MN) wskazując, że: „Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym” oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, który w interpretacji indywidualnej z dnia 12 września 2013 r. (sygn. ILPP2/443-552/13-2/MN) potwierdził stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym: „udzielanie pożyczek przez podatnika podatku od towarów i usług spełnia przesłanki uznania tych czynności za podlegające opodatkowaniu, niezależnie od częstotliwości i celu ich udzielenia, czy statusu nabywcy” oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, który w interpretacji indywidualnej z dnia 13 sierpnia 2013 r. (sygn. IBPP2/443-427/13/ICz) wskazał, iż: „udzielanie pożyczek przez podatnika podatku od towarów i usług spełnia przesłanki uznania tych czynności za podlegające opodatkowaniu, niezależnie od częstotliwości i celu ich udzielenia, czy statusu nabywcy. Udzielanie bowiem pożyczek przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w związku z jej prowadzeniem, można identyfikować i zaliczać do zawodowej płaszczyzny jednostki, a więc uznać za rodzącą obowiązki w podatku od towarów i usług” (podobne stanowisko zaprezentował również Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 17 maja 2013 r., sygn. IBPP2/443-158/13/IK oraz interpretacji indywidualnej z dnia 12 kwietnia 2013 r., sygn. IBPP2/443-23/13/IK).

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, udzielenie Pożyczek przez Pożyczkodawców stanowi usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, podlegającą opodatkowaniu VAT.

2.Uznanie Pożyczek za import usług w rozumieniu Ustawy o VAT.

Dla prawidłowego rozliczenia podatku VAT w przypadku świadczenia usług istotne jest określenie miejsca świadczenia danej usługi- Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dana usługa podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Zgodnie z ogólną zasada wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym obecnie (od 1 lipca 2011 r.) miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem przepisów wskazanych w ustawie o VAT (w art. 28b ust. 1 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 czerwca 2011 r. jako miejsce świadczenia usług wskazane było miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem przepisów wskazanych w ustawie o VAT).

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że usługa finansowa, polegająca na udzielaniu pożyczek nie została wymieniona w wyjątkach określonych w art. 28b ustawy o VAT, a także w kolejnych po art. 28b regulacjach ustawy o VAT, tj. art. 28c - 28e (zarówno w brzmieniu obowiązującym obecnie, jak również od początku 2011 r.).

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy dla określenia miejsca jej świadczenia należy stosować zasadę ogólną wynikającą ze wspomnianego art. 28b ustawy o VAT.

Dodatkowo, należy zauważyć, że powyższe regulacje dotyczą określenia miejsca świadczenia usług dla podmiotu posiadającego status podatnika i określają, jako miejsce opodatkowania, terytorium kraju, w którym usługobiorca posiada siedzibę.

W art. 28a ustawy o VAT wprowadzona została definicja podatnika, na potrzeby stosowania przepisów regulujących miejsce świadczenia przy świadczeniu usług.

W świetle tego przepisu:

-ilekroć w ustawie o VAT jest mowa o podatniku, rozumie się przez to:

 • podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
 • osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 • podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

W świetle powołanej regulacji podatnikiem jest osoba wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Należy podkreślić, iż za podatników są uznawane również podmioty wykonujące działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami innych państw członkowskich oraz państw trzecich.

Biorąc pod uwagę powołane powyżej regulacje ustawy o VAT, w ocenie Wnioskodawcy, w przypadku Pożyczek otrzymanych w latach 2011-2015 od Pożyczkodawców miejscem świadczenia usługi udzielania Pożyczek będzie miejsce, w którym usługobiorca (Wnioskodawca) posiada siedzibę tj. Polska.

Niezależnie od powyższego, dla rozliczenia podatku, poza określeniem miejsca świadczenia konieczne jest wskazanie podatnika zobowiązanego do dokonania tego rozliczenia.

Kwestie te uregulowane zostały w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

a. Art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT w brzmieniu obowiązującym obecnie (od 1 kwietnia 2013 r).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 w brzmieniu obowiązującym obecnie (od 1 kwietnia 2013 r.) podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a.usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,

b.usługobiorcą jest

 • w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b - podatnik, o którym mowa w art. 15, tub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4,
 • w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4.

Zgodnie natomiast z art. 17 ust. 2 ustawy o VAT w przypadku wymienionym m.in. w art. 17 ust. 1 pkt 4 usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

b. Art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 marca 2013 r.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym do 31 marca 2013 r.) podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 Ustawy o VAT w przypadku wymienionym m.in. w art. 17 ust. 1 pkt 4 usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

Jak stanowi natomiast ust. 3 tego artykułu przepis ust. 1 pkt 4 stosuje się, jeżeli usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b (również osoba prawna niebędąca takim podatnikiem, zarejestrowana jako podatnik VAT UE, zgodnie z art. 97).

Mając na uwadze powołane powyżej regulacje (zarówno w brzmieniu obowiązującym do 31 marca 2013 r. jak również od 1 kwietnia 2013 r.) zdaniem Wnioskodawcy stwierdzić należy, iż w odniesieniu do Pożyczek otrzymanych przez Wnioskodawcę od Pożyczkodawców w latach 2011-2015 podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia powyższej transakcji jest Spółka.

W konsekwencji. Wnioskodawca powinien rozpoznać po swojej stronie import usług (zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy o VAT rozumiany jako świadczenie usług, z tytułu wykonania, których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4).

3.Uznanie Pożyczek jako usługa zwolniona z VAT

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT (przepis ten obowiązuje w niezmienionym brzmieniu od 1 stycznia 2011 r.), zwalnia się od podatku usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę.

Stosownie do art. 43 ust. 15 ustawy o VAT, wskazane wyżej zwolnienie nie ma zastosowania do:

 • czynności ściągania długów, w tym factoringu,
 • usług doradztwa,
 • usług w zakresie leasingu.

Wnioskodawca pragnie również wskazać, że zgodnie z art. 135 ust. 1 lit. b Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1, ze zm.) państwa członkowskie zwalniają transakcje udzielanie kredytów i pośrednictwo kredytowe, oraz zarządzanie kredytami przez kredytodawcę.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, udzielenie pożyczki przez Pożyczkodawców stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, lecz zwolnioną z opodatkowania zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT jako usługa udzielania pożyczek.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, udzielenie Pożyczek przez Pożyczkodawców, stanowi dla Spółki import usług podlegający opodatkowaniu w Polsce. W konsekwencji, rozliczenie VAT z tytułu przedmiotowych usług powinno zostać dokonane przez Wnioskodawcę (będącego nabywcą przedmiotowych usług). Wnioskodawca powinien zatem rozpoznać Pożyczki otrzymane w latach 2011-2015 od Pożyczkodawców jako import usług podlegających zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT.

Powyższe stanowisko potwierdził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej Katowicach w interpretacji indywidualnej z 26 listopada 2014 r. (IBPP4/443-401/14/PK) uznając za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym: „udzielenie pożyczki przez S.S. stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, lecz zwolnioną z opodatkowania zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT jako usługa udzielania pożyczek. (...) udzielenie pożyczki przez podmiot nieposiadający siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju stanowi dla Spółki import usług podlegający opodatkowaniu na terytorium kraju. Do rozliczenia tej transakcji w zakresie podatku od towarów i usług zobowiązany jest Wnioskodawca - jako nabywca przedmiotowych usług. Usługi te będą korzystały ze zwolnienia określonego w art. 43 ust 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług.

Podobnie wypowiedział się również Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 29 maja 2014 r. (IPTPP2/443-234714-2/JS), stwierdzając, że: .zaciągnięcie przez Wnioskodawcę pożyczki od osoby prawnej, nieposiadającej siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, należy uznać za import usług w rozumieniu art. 2 pkt 9 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, podlegający opodatkowaniu na terytorium kraju. Przy czym czynność ta korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy”.

Wnioskodawca pragnie również wskazać, że podobne stanowisko prezentowane jest również przez organy skarbowe w interpretacjach indywidualnych:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 maja 2014 r. (IBPP4/443-74/14/EK),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 22 kwietnia 2014 r. (ILPP4/443-33/14-4/ISN),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 lutego 2014 r. (IPPP3/443-1073/13-2/KT),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 listopada 2013 r. (IPPP3/443-753/13-4/KB),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 września 2013 r. (IBPP4/443-304/13/EK),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 września 2013 r. (ITPP2/443-570/13/AK).

Ponadto Wnioskodawca w uzupełnieniu wskazał:

Że aby dane świadczenie zostało uznane za import usług w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o VAT, w odniesieniu do usługodawcy powinny zostać spełnione następujące warunki:

 • usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca - prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4 (w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r.)
 • usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju (w brzmieniu obowiązującym do 31 marca 2013 r.)

Przez podatnika należy natomiast rozumieć podmiot spełniający warunki określone w art. 15 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Przez działalność gospodarczą należy rozumieć wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy o VAT).

W ocenie Wnioskodawcy Pożyczkodawcy spełniają przesłanki uznania ich za podatników w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT.

Mając na uwadze powołane powyżej regulacje (zarówno w brzmieniu obowiązującym do 31 marca 2013 r. jak również od 1 kwietnia 2013 r.), w ocenie Wnioskodawcy, dla uznania że pożyczki otrzymane od Pożyczkodawców stanowią import usług bez znaczenia pozostaje fakt, czy Pożyczkodawcy są podatnikami podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy stwierdzić należy, iż w odniesieniu do Pożyczek otrzymanych przez Pożyczkodawców w latach 2011-2015 podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia powyższej transakcji jest Wnioskodawca.

Tym samym, Wnioskodawca powinien rozpoznać po swojej stronie import usług (zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy o VAT rozumiany jako świadczenie usług, z tytułu wykonania, których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Dodatkowo informuje się, że w pozostałym zakresie wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.