IBPBI/1/415-866/14/ESZ | Interpretacja indywidualna

Czy wartość umorzonej pożyczki w części przypadającej na wspólnika jest zaliczana do przychodów opodatkowanych, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 6, czy też nie powinna być zaliczana do przychodów opodatkowanych, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2, jako dotacja otrzymana na pokrycie zakupu środków trwałych z uwagi, że na taki cel zostały wydatkowane, a amortyzacja od tych środków nie jest kosztem uzyskania przychodów? Czy bieżąca amortyzacja od środków trwałych w części pokrytej umorzoną pożyczką, w przypadku zaliczenia do przychodów, jest kosztem uzyskania przychodu?
IBPBI/1/415-866/14/ESZinterpretacja indywidualna
  1. pożyczka
  2. środek trwały
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 lipca 2014 r. (data wpływu do Organu 23 lipca 2014 r.), uzupełnionym 21 października 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie:

  • konieczności uznania za przychód podatkowy umorzonej pożyczki oraz
  • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej środków trwałych zakupionych z otrzymanej pożyczki, podlegającej częściowemu umorzeniu

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2014 r. do Organu wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie konieczności uznania za przychód umorzonej pożyczki oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej środków trwałych zakupionych z otrzymanej pożyczki, podlegającej częściowemu umorzeniu. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 9 października 2014 r. Znak: IBPBI/1/415-866/14/ESZ, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 21 października 2014 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania i konserwowania mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu. W 2010 r. w wyniku gwałtownej powodzi zostały zalane obiekty firmy, co spowodowało straty związane z prowadzoną działalnością. W związku z tym spółka wystąpiła o pomoc w uzyskaniu środków finansowych na złagodzenie skutków klęski żywiołowej. Pożyczka została udzielona z funduszu pożyczkowego " ..." z przeznaczeniem na inwestycję rozwojową na zakup środków trwałych przez Fundację Rozwoju Regionalnego, która jest dysponentem środków w oparciu o projekt finansowy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa, w ramach Działania "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw". Pomoc udzielona na podstawie zawartej umowy ma charakter pomocy de minimis. Pomocy udzielono po przeprowadzeniu oceny wniosku w oparciu o warunki dopuszczalności pomocy przewidzianej w § 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013). Podstawowym warunkiem udzielenia pożyczki był zakup środków trwałych, po dniu złożenia wniosku. Celem przedsięwzięcia, w ramach którego zakupiono środki trwałe, tj. maszynę do czyszczenia jelit (jeliciarkę), specjalistyczny samochód do przewozu żywca o zabudowie trzypoziomowej, piłę ubojową (piłę, transformator, obciążnik), jest osiągnięcie wyższych wydajności produkcyjnych, podniesienie poziomu sanitarno - higienicznego, zmniejszenie uciążliwości pracy i polepszenie dobrostanu zwierząt. Ww. cel został zrealizowany poprzez zakup wyżej wymienionych środków trwałych, które były amortyzowane po ich przekazaniu do użytkowania.

Umowa została podpisana 30 maja 2011 r. W ramach umowy spółka otrzymała pożyczkę w kwocie 300 tys. zł; kwota ta została przekazana na konto firmy w dwóch transzach tj. 21 czerwca 2011 r. i 3 października 2011 r. Pożyczka była oprocentowana. Spółka od 27 czerwca 2011 r. spłacała pożyczkę w ratach wraz z odsetkami, a wartość odsetek zaliczona została w koszty uzyskania przychodów. Zgodnie z uchwałą z dnia 27 marca 2014 r. Komisja do spraw umarzania pożyczek zawartych w ramach funduszu pożyczkowego "..." stwierdziła spełnienie warunków umorzenia pożyczki i umorzyła część pożyczki w kwocie 150 tys. zł. Pozostała część pożyczki została spłacona do 27 lutego 2014 r. (było to warunkiem umorzenia pożyczki).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
  1. Czy wartość umorzonej pożyczki w części przypadającej na wspólnika jest zaliczana do przychodów opodatkowanych, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 6, czy też nie powinna być zaliczana do przychodów opodatkowanych, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2, jako dotacja otrzymana na pokrycie zakupu środków trwałych z uwagi, że na taki cel zostały wydatkowane, a amortyzacja od tych środków nie jest kosztem uzyskania przychodów...
  2. Czy bieżąca amortyzacja od środków trwałych w części pokrytej umorzoną pożyczką, w przypadku zaliczenia do przychodów, jest kosztem uzyskania przychodu...

Zdaniem Wnioskodawcy, umorzona część pożyczki stanowi przychód podatkowy w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wartość umorzonych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki jest przychodem w dacie umorzenia. Natomiast bieżące odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych umorzoną pożyczką, są kosztem uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 6, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy. Przy czym, stosownie do treści art. 14 ust. 3 pkt 6 ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 nie zalicza się kwoty stanowiącej równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także umorzonych pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego.

Sam fakt otrzymania pożyczki jest obojętny podatkowo, gdyż pożyczka z samej swojej istoty podlega zwrotowi. Zgodnie bowiem z art. 720 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121), przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Skutki podatkowe powoduje dopiero umorzenie pożyczki. Z cyt. wyżej przepisów wynika, że co do zasady każda umorzona pożyczka, za wyjątkiem pożyczek z Funduszu Pracy oraz pożyczek, których umorzenie jest związane z postępowaniem upadłościowym, z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, mający wpływ na podstawę opodatkowania.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika m.in., że spółka jawna, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, w wyniku powodzi w 2010 r. poniosła straty związane z prowadzona działalnością. W związku z tym spółka wystąpiła o pomoc w uzyskaniu środków finansowych na złagodzenie skutków klęski żywiołowej. Pożyczka została udzielona z funduszu pożyczkowego " ..." przez Fundację Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na inwestycję rozwojową (zakup środków trwałych). Podstawowym warunkiem udzielenia pożyczki był zakup środków trwałych. W ramach umowy spółka otrzymała pożyczkę w kwocie 300 tys. zł. Firma spłacała pożyczkę w ratach wraz z odsetkami, a wartość odsetek zaliczona została w koszty uzyskania przychodów. Komisja do spraw umarzania pożyczek zawartych w ramach funduszu pożyczkowego umorzyła część pożyczki w kwocie 150 tys. zł, a pozostała część pożyczki została spłacona do 27 lutego 2014 r. (co było warunkiem umorzenia pożyczki).

Biorąc pod uwagę cyt. wyżej przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stwierdzić należy, że wartość umorzonej pożyczki stanowi przychód z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym dla Wnioskodawcy, jako wspólnika tej spółki, przychód ten będzie przypadał w wysokości proporcjonalnej do jego prawa do udziału w zysku tej spółki. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).

W tym też zakresie stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Zauważyć jednakże należy, że przychód ten może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. (Dz.U. Nr 148, poz. 992), o ile w istocie, jak wynika z wniosku, spółka której Wnioskodawca jest wspólnikiem otrzymała pomoc, o której mowa w tej ustawie (przy czym kwestia ta nie była przedmiotem niniejszego wniosku). Zgodnie bowiem z tym przepisem, zwalnia się od podatku dochodowego kwoty umorzonych pożyczek przyznanych przedsiębiorcom, o których mowa w art. 1, a więc przedsiębiorcom, w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 672), którzy ponieśli szkodę w wyniku powodzi z 2010 r., zwanej dalej „powodzią”, z wyłączeniem przedsiębiorców wykonujących działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, w trybie i na zasadach określonych ustawą.

Odnosząc się natomiast do kwestii możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej środków trwałych zakupionych z otrzymanej pożyczki, podlegającej częściowemu umorzeniu, wskazać należy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na:

  • nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
  • nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części,

-wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów przy określaniu dochodu z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d), oraz gdy odpłatne zbycie rzeczy i praw jest przedmiotem działalności gospodarczej, a także w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, bez względu na czas ich poniesienia.

W myśl art. 22 ust. 8 ww. ustawy, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23.

Zauważyć jednak należy, iż w myśl art. 23 ust. 1 pkt 45 tej ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a-22o, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Na gruncie przedmiotowej sprawy w odniesieniu do Wnioskodawcy nie znajduje zastosowania cyt. art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Umorzenie pożyczki i jej uznanie za przychód podatkowy (nawet zwolniony z opodatkowania), nie ma bowiem wpływu na możliwość amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z częściowo umorzonej pożyczki, gdyż umorzenie to nie stanowi formy zwrotu wydatków inwestycyjnych. W związku z powyższym odpisy amortyzacyjne dokonywane od tej części wartości początkowej środków trwałych, których zakup został sfinansowany ze środków pochodzących z umorzonej pożyczki, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę w formie spółki jawnej pozarolniczej działalności gospodarczej. Przy czym i w tym zakresie dla Wnioskodawcy , jako wspólnika tej spółki, koszt podatkowy będzie stanowiła jedynie część tego odpisu, odpowiadająca jego udziałowi w spółce.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

pożyczka
IBPP4/443-415/14/EK | Interpretacja indywidualna

środek trwały
IBPBI/1/423-13/14/AP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.