IBPBI/1/415-1076/14/BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie ustalenia źródła przychodów do jakiego należy zaliczyć przychody z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 września 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 19 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie ustalenia źródła przychodów do jakiego należy zaliczyć przychody z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie ustalenia źródła przychodów do jakiego należy zaliczyć przychody z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, będącą rezydentem Rzeczypospolitej Polskiej; prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niewykluczone, że rozpocznie udzielać pożyczek innym podmiotom (osobom fizycznym, spółkom osobowym, osobom prawnym) oraz obejmować obligacje. Będzie to robił w sposób zorganizowany i z dużą częstotliwością. Wnioskodawca rozważa również czerpanie dochodów z zakupu i sprzedaży udziałów i akcji w spółkach. Przed udzieleniem pierwszej pożyczki, bądź objęciem pierwszej emisji obligacji Wnioskodawca dokonana stosownej zmiany w przedmiocie prowadzonej działalności gospodarczej poprzez uwzględnienie działalności finansowej w przedmiocie działalności gospodarczej. Wnioskodawca wskazał przy tym, że środki (pieniądze) na pożyczki, bądź objęcie obligacji, będą pochodziły z majątku prywatnego, bądź z działalności gospodarczej. Niewykluczone, że większość obrotu w danym roku podatkowym (rok rocznie) Wnioskodawca będzie realizował wyłącznie z jednym partnerem gospodarczym (podmiotem) na podstawie jednej, bądź kilku umów pożyczkowych, alternatywnie jednej, bądź kilku emisji obligacji z zamiarem wykonywania tych czynności w następnych okresach sprawozdawczych. Zarówno odsetki od pożyczek, jak i obligacji będą wpływały na konto dedykowane wyłącznie prowadzonej działalności gospodarczej. Zarówno w umowie pożyczki jak i przy objęciu obligacji, Wnioskodawca będzie posługiwał się klauzulą, że powyższe czynności wykonuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Ponadto Wnioskodawca zamierza również uzyskiwać przychody ze sprzedaży udziałów i akcji w spółkach posiadających osobowość prawną lub/i spółkach komandytowo-akcyjnych na rzecz innych podmiotów, w tym również osób fizycznych. Realizując ten cel gospodarczy Wnioskodawca, będący zbywcą udziałów lub/i akcji oraz kontrahenci, to jest nabywcy udziałów lub/i akcji, będą zawierać umowy na czas oznaczony (np. 3 lata), których treść będzie obejmowała szereg postanowień co do ceny, terminu, czynności, jakie mają być w czasie obowiązywania umowy podejmowane i innych warunków dot. przeniesienia własności udziałów w spółkach, kar umownych, prawa odkupu itp. Charakter zawieranych umów wyrażony ich postanowieniami (zapisami) będzie taki, że ich celem nie będzie inwestowanie w spółki i osiąganie dochodu (przychodu) z praw wynikających z posiadania udziałów, lecz osiąganie przychodu (dochodu) z czynności polegających na zbyciu względnie nabyciu (sprzedaż/odkup) udziałów lub/i akcji w spółkach posiadających osobowość prawną oraz akcji w spółkach komandytowo-akcyjnych. Rozliczenia finansowe wynikające z powyższych umów przeniesienia własności udziałów lub/i akcji będą realizowane wyłącznie za pośrednictwem rachunków bankowych prowadzonych dla celów wykonywanej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. W ramach czynności nabycia lub sprzedaży udziałów lub/i akcji, Wnioskodawca będzie się posługiwał klauzulą, że powyższe czynności wykonuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Do jakiego źródła przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy zakwalifikować otrzymany przychód z tytułu odsetek od pożyczek...

(pytanie ujęte we wniosku pod nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody uzyskiwane z tytułu odsetek od pożyczek będą stanowić w opisanym stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z treścią przepisu art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm., zwany dalej „u.p.d.o.f.”), dochody osiągnięte przez podatników z pozarolniczej działalności gospodarczej, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Z punktu widzenia omawianej problematyki istotne jest, zdaniem Wnioskodawcy, wskazanie czym w rozumieniu u.p.d.o.f. jest działalność gospodarcza, bowiem jeśli danego rodzaju czynność (czynności) będzie (będą) uznana(e) za działalność gospodarczą, względnie uznana(e) za wykonywaną(e) w ramach dzielności gospodarczej, to wówczas nie będzie również budziło wątpliwości, że uzyskane z tego tytułu przychody (dochody) winny być opodatkowane na zasadach takich, jak przychody (dochody) z działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f., działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

  1. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
  2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Treść definicji zawartej w cyt. art. 5a pkt 6 ww. ustawy daje podstawę by przyjąć, że dla uznania określonej działalności za działalność gospodarczą konieczne jest m.in. łączne spełnienie trzech warunków, tj. wykonywanie tej działalności:

  • w celu osiągnięcia dochodu - przy czym nawet ewentualna strata będąca wynikiem tej działalności nie pozbawia jej statusu działalności gospodarczej, bowiem istotny jest sam zamiar osiągnięcia dochodu,
  • w sposób ciągły - jednakże przesłanki tej nie należy rozumieć jako konieczność wykonywania działalności bez przerwy. Istotny jest zamiar powtarzalności określonych czynności celem osiągnięcia dochodu. Przy czym o ciągłości nie przesądza prowadzenie danej działalności przez np. kilka lat, lecz powtarzalność (stałość) podejmowanych działań. Wystarczy więc, gdy pożyczka zostanie udzielona choćby średnio raz w miesiącu, a dostatecznie przemawia to za tym, że nie można mówić o sporadycznym, czy jednorazowym wydarzeniu.
  • w sposób zorganizowany - co oznacza, iż podejmowane działania są podporządkowane obowiązującym regułom, normom i służą osiągnięciu celu, mają wpływ na racjonalność gospodarowania posiadanymi środkami, a tym samym uczestnictwa w obrocie gospodarczym.

Istotnym jest również, jak wskazuje Wnioskodawca, że bez znaczenia dla kwalifikacji przychodu, jako przychodu z działalności gospodarczej, pozostaje, czy dana czynność jest wpisana do zakresu działalności gospodarczej - istotne jest to, że dany przychód jest faktycznie osiągany z prowadzonej działalności gospodarczej.

Ponadto, o charakterze czynności, tj. o wykonywaniu ich w ramach działalności gospodarczej nie przesądza to, czy czynności te są wykonywane na rzecz jednego, czy wielu kontrahentów. Tak więc, w ocenie Wnioskodawcy, można wykonywać daną czynność, np. udzielać pożyczek na rzecz jednego kontrahenta lub w przeważającej mierze na rzecz jednego kontrahenta (pod względem kwot jak też liczby zawieranych umów), a takie czynności również będą uznawane za działalność gospodarczą (względnie wykonywane w ramach działalności gospodarczej).

Co więcej, ustawowa definicja działalności gospodarczej nigdzie nie wskazuje na źródło finansowania kapitału względnie majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej. Nawet więc jeśli kapitał (środki pieniężne) niezbędne dla udzielania pożyczek pochodzą (w całości lub części) z majątku prywatnego podatnika będącego osobą fizyczną, lecz udzielając pożyczek osoba ta będzie występowała jako przedsiębiorca, to uzyskany z tego tytułu przychód (dochód) będzie przychodem (dochodem) osiągniętym z działalności gospodarczej i dlatego winien być opodatkowany na zasadach opodatkowania przychodu (dochodu) właściwych dla działalności gospodarczej.

Dla uznania czynności polegających na udzielaniu pożyczek za działalność gospodarczą ważne, w ocenie Wnioskodawcy, jest to, że aktywność podatnika ma charakter zarobkowy, nastawiona jest na osiąganie zysku w postaci odsetek od udzielanych pożyczek, nosi również znamiona działalności zorganizowanej oraz można jej przypisać cechę ciągłości. Bez znaczenia jest tutaj, że pożyczanie pieniędzy nie jest głównym źródłem dochodu, ale ma charakter działalności ubocznej, wykonywanej poza świadczeniem pracy najemnej.

W ocenie Wnioskodawcy, ponieważ udzielanie pożyczek będzie wykonywane w ramach działalności gospodarczej, niezależnie od częstotliwości udzielanych pożyczek, przychody z tytułu otrzymanych odsetek będą stanowiły przychody z działalności gospodarczej i będą podlegały zasadom podatkowym przyjętym dla tej działalności.

W stanowisku Wnioskodawca odniósł się również do możliwości opodatkowania ww. przychodów jako przychodów z tzw. kapitałów pieniężnych, wskazując, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f., za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się odsetki od pożyczek, które w myśl art. 30a ust. 1 pkt 1 są opodatkowane 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, lecz z tym zastrzeżeniem, że udzielenie pożyczek nie jest przedmiotem działalności gospodarczej. Tak więc a contrario w przypadku gdy udzielanie pożyczek jest wykonywane w ramach działalności gospodarczej - a mając na względzie opisany stan faktyczny (winno być zdarzenie przyszłe) sprawy, jak też orzecznictwo sądów administracyjnych oraz interpretacje organów podatkowych, tak jest w niniejszej sprawie - to nie jest możliwe opodatkowanie ww. przychodu w formie zryczałtowanej, o której mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. Zatem do tych przychodów, zdaniem Wnioskodawcy, należy stosować zasady opodatkowania wskazane w art. 27 (zasady ogólne) lub art. 30c (podatek liniowy), to jest zasady przyjęte dla opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej.

Podsumowując, Wnioskodawca wskazał, że w opisane we wniosku dochody (przychody) uzyskiwane z tytułu udzielania pożyczek, będą uzyskiwane w wyniku czynności spełniających ustawowe przesłanki ku temu, by uznać je za wykonywane w ramach działalności gospodarczej i dlatego też nie będą, zdaniem Wnioskodawcy, opodatkowane jako przychody z kapitałów pieniężnych na zasadach określonych w art. 30a u.p.d.o.f., lecz na zasadach właściwych dla opodatkowania przychodów (dochodów) z działalności gospodarczej, to jest w sposób wynikający z art. 27 u.p.d.o.f.

Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska Wnioskodawca powołał:

  • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 21 maja 2008 r. Znak: ITPB1/415-167/08/AK,
  • interpretację indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 lutego 2010 r. Znak: IPPB1/415-969/09-2/EC,
  • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 lutego 2012 r. sygn. akt II FSK 1472/10.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku numerami 2 i 3 wydane zostaną odrębne interpretacje indywidualne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.