2461-IBPB-1-3.4510.925.2016.1.IZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy wartość zadłużenia Wnioskodawcy obliczona na potrzeby zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o PDOP, może zostać pomniejszona o wartość Pożyczek udzielonych na rzecz Spółek Córek przez Spółkę, zgodnie z art. 16 ust. 7g ustawy o PDOP?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 18 października 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 25 października 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości pomniejszenia wartości zadłużenia Wnioskodawcy wobec podmiotów powiązanych (Spółek Córek) o wartość Pożyczek udzielonych na ich rzecz, zgodnie z art. 16 ust. 7g ustawy o pdop – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 października 2016 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości pomniejszenia wartości zadłużenia Wnioskodawcy wobec podmiotów powiązanych (Spółek Córek) o wartość Pożyczek udzielonych na ich rzecz, zgodnie z art. 16 ust. 7g ustawy o pdop.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest spółką akcyjną, podlegającą w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, niezależnie od miejsca ich osiągania. Większościowym akcjonariuszem Spółki, posiadającym nie mniej niż 25% jej akcji (dających nie mniej niż 25% liczby praw głosu w Spółce), jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Polsce (dalej: „Spółka Matka”). Jedynym udziałowcem Spółki Matki (posiadającym 100% jej udziałów) jest spółka kapitałowa z siedzibą we Włoszech (dalej: „Spółka Babka”).

Dodatkowo Spółka posiada nie mniej niż 25% udziałów/akcji (dających nie mniej niż 25% liczby praw głosu) w:

  1. spółce kapitałowej mającej siedzibę w Polsce (dalej: „Spółka Polska”).
  2. spółce kapitałowej z siedzibą na terytorium Czech (dalej: „Spółka Czeska”).
  3. spółce kapitałowej z siedzibą na terytorium Słowacji (dalej: „Spółka Słowacka”)

-w dalszej części niniejszego wniosku Spółka Polska, Spółka Czeska, Spółka Słowacka mogą być określane łącznie, jako: „Spółki Córki”.

Spółka Babka udzieliła Spółce pożyczek (możliwe, że w przyszłości Spółka otrzyma kolejne finansowanie od Spółki Babki w formie pożyczki lub obligacji). W związku z zaciągniętymi pożyczkami, Spółka jest zobowiązana do płatności odsetek na rzecz Spółki Babki.

Spółka udzieliła pożyczek na rzecz Spółki Polskiej, Spółki Czeskiej oraz Spółki Słowackiej, a jednocześnie, Spółka Słowacka wyemitowała oprocentowane obligacje, które zostały objęte przez Spółkę (dalej: „pożyczki udzielone przez Spółkę na rzecz Spółki Polskiej/Spółki Czeskiej/Spółki Słowackiej” oraz obligacje wyemitowane przez Spółkę Słowacką i objęte przez Spółkę będą określane łącznie jako: „Pożyczki udzielone na rzecz Spółek Córek”).

Dodatkowo, Wnioskodawca wskazuje, że rozważane jest dokonanie połączenia Spółki ze Spółką Matką. Połączenie miałoby być dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm. – winno być: t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm., dalej: „KSH”), przez przeniesienie całego majątku Spółki Matki na Spółkę z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji, które Spółka przyzna jedynemu wspólnikowi Spółki Matki, tj. Spółce Babce (tzw. połączenie przez przejęcie).

W efekcie, po połączeniu Spółka Babka stanie się bezpośrednim akcjonariuszem Wnioskodawcy posiadającym nie mniej niż 25% akcji (i odpowiednio nie mniej niż 25% praw głosu) Spółki.

Każda z umów pożyczek, wskazana w niniejszym opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, (tj. pomiędzy Spółką Babką i Spółką oraz pomiędzy Spółką a Spółką Polską/Spółką Czeską/Spółką Słowacką) została zawarta po dniu 31 grudnia 2014 r., również kwoty wynikające z tych pożyczek zostały faktycznie przekazane po dniu 31 grudnia 2014 r. Dodatkowo, obligacje zostały wyemitowane przez Spółkę Słowacką i objęte przez Spółkę po dniu 31 grudnia 2014 r.

Płatność odsetek przez Spółkę na rzecz Spółki Babki z tytułu zaciągniętych pożyczek będzie miała miejsce zarówno przed, jak i po połączeniu opisanym powyżej (przy czym, część odsetek została już zapłacona przez Spółkę na rzecz Spółki Babki).

Spółka nie będzie stosować regulacji w zakresie ograniczenia możliwości zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15c ustawy o PDOP (tj. Spółka nie dokona wyboru stosowania tych regulacji na podstawie art. 15c ust. 1 oraz ust. 12 ustawy o PDOP).

Spółka nie wyklucza udzielenia dalszego finansowania na rzecz Spółek Córek lub innych podmiotów powiązanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wartość zadłużenia Wnioskodawcy obliczona na potrzeby zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o PDOP, może zostać pomniejszona o wartość Pożyczek udzielonych na rzecz Spółek Córek przez Spółkę, zgodnie z art. 16 ust. 7g ustawy o PDOP?

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość zadłużenia Wnioskodawcy obliczona na potrzeby zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o PDOP, może zostać pomniejszona o wartość Pożyczek udzielonych na rzecz Spółek Córek przez Spółkę, zgodnie z art. 16 ust. 7g ustawy o PDOP.

Ustalenie kręgu podmiotów kwalifikowanych na gruncie przepisów o niedostatecznej kapitalizacji.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o PDOP, za koszty uzyskania przychodów nie uważa się odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez podmiot posiadający bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo udzielonych łącznie przez podmioty posiadające łącznie bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, uwzględniającego również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego spółki - w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia wobec tych podmiotów, określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek.

Jednocześnie, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o PDOP, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez inną spółkę, jeżeli w obu tych spółkach ten sam podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę wobec spółki udzielającej pożyczki oraz wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) spółki otrzymującej pożyczkę, uwzględniającego również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego spółki otrzymującej pożyczkę - w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia, określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek (...).

Jak stanowi art. 16 ust. 6 ustawy o PDOP in principio, wskaźnik procentowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, posiadanych udziałów (akcji) w spółce określa się na podstawie liczby praw głosu, jakie w związku z posiadanymi udziałami (akcjami) przysługują danemu podmiotowi; przepis art. 11 ust. 5b stosuje się odpowiednio (...).

Z kolei, z treści art. 11 ust. 5b ww. ustawy, wynika, że określając wielkość udziału pośredniego, jaki podmiot posiada w kapitale innego podmiotu, przyjmuje się zasadę, że jeżeli jeden podmiot posiada w kapitale drugiego podmiotu określony udział, a ten drugi posiada taki sam udział w kapitale innego podmiotu, to pierwszy podmiot posiada udział pośredni w kapitale tego innego podmiotu w tej samej wysokości; jeżeli wartości te są różne, za wysokość udziału pośredniego przyjmuje się wartość niższą.

Mając na uwadze powyższe regulacje, jak również fakt, że:

  1. Spółka Matka posiada nie mniej niż 25% akcji Spółki (jak również nie mniej niż 25% liczby praw głosu w Spółce),
  2. Spółka Babka posiada 100% udziałów (i praw głosu) w Spółce Matce,

-należy uznać, że w przypadku wypłaty odsetek przez Spółkę na rzecz Spółki Babki z tytułu zaciągniętych pożyczek (przy odpowiednim poziomie zadłużenia Spółki wobec określonych podmiotów powiązanych), mogą one potencjalnie podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji - jako odsetki wypłacane na rzecz podmiotu posiadającego w Spółce pośrednio nie mniej niż 25% jej akcji i odpowiednio praw głosu (tj. zastosowanie może znaleźć art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o PDOP). Jednocześnie, po przeprowadzeniu połączenia pomiędzy Spółką i Spółką Matką (i w efekcie wydania akcji Spółki na rzecz Spółki Babki), Spółka Babka będzie podmiotem posiadającym w Spółce bezpośrednio nie mniej niż 25% jej akcji (jak również nie mniej niż 25% praw głosu).

Dodatkowo, w związku z faktem, że jak zostało to wskazane, Spółka Babka posiada jednocześnie:

  1. pośrednio (a po przeprowadzonym połączeniu bezpośrednio) nie mniej niż 25% akcji Spółki (jak również nie mniej niż 25% liczby praw głosu w Spółce),
  2. pośrednio nie mniej niż 25% udziałów/akcji w każdej ze Spółek Córek (jak również nie mniej niż 25% liczby praw głosu w tych podmiotach)

-„podmiotami powiązanymi” w rozumieniu art. 16 ust. 7g w związku z art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o PDOP, dla celów niedostatecznej kapitalizacji będą również Spółki Córki.

Wskazany powyżej krąg podmiotów powiązanych na gruncie obecnie obowiązujących przepisów ustawy o PDOP w zakresie niedostatecznej kapitalizacji, zdaniem Wnioskodawcy, nie ulegnie modyfikacjom na skutek połączenia pomiędzy Spółką i Spółką Matką, gdyż powiązania kapitałowe pomiędzy Spółką i Spółką Babką, a także pomiędzy Spółką i Spółkami Córkami będą nadal powiązaniami „relewantnymi” na gruncie przepisów o niedostatecznej kapitalizacji (tj. mogącymi skutkować zastosowaniem art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o PDOP) w równorzędnym stopniu jak przed opisywanym połączeniem pomiędzy Spółką i Spółką Matką.

Możliwość pomniejszenia zadłużenia o wartość finansowania udzielonego na rzecz Spółek Córek.

Zgodnie z art. 16 ust. 7g ustawy o PDOP, wartość zadłużenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, pomniejsza się o wartość pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym, wskazanym w tych przepisach.

Zatem, należy uznać, że na podstawie powyższej regulacji Ustawodawca umożliwił podatnikom, wobec których zastosowanie mogą znaleźć ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o PDOP, pomniejszenie zadłużenia wobec podmiotów powiązanych (o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o PDOP) o wartość pożyczek udzielonych tym podmiotom powiązanym. W konsekwencji, „wartość zadłużenia” brana pod uwagę przy ustalaniu limitu odsetek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o PDOP będzie wartością „netto”, stanowiącą różnicę między wartością zadłużenia podatnika wobec „kwalifikowanych” podmiotów powiązanych, a wartością pożyczek udzielonych tym podmiotom przez tego podatnika.

W związku z tym, należy uznać, że w myśl przepisu art. 16 ust. 7g ustawy o PDOP, wartość zadłużenia Spółki (będącego zadłużeniem, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o PDOP) powinna ulec pomniejszeniu o wartość środków finansowych przekazanych na rzecz Spółek Córek w ramach Pożyczek udzielonych na rzecz Spółek Córek przez Spółkę (będących podmiotami powiązanymi na gruncie art. 16 ust. 7g w związku z art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o PDOP).

Co istotne, przepis art. 16 ust. 7g ustawy o PDOP, nie wprowadza rozróżnienia na zadłużenie określone w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o PDOP i odrębnie zadłużenie określone w art. 16 ust. 1 pkt 61 tej ustawy, a także na podmioty powiązane wskazane w pkt 60 lub 61, tylko traktuje je zbiorczo. Świadczy o tym jednoznacznie treść tego przepisu, w szczególności brak słowa „odpowiednio” lub innego określenia nakazującego odnieść wartość zadłużenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o PDOP tylko i wyłącznie do pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym wskazanym w tym punkcie (i analogicznie wartość zadłużenia, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o PDOP należy odnieść tylko i wyłącznie do pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym wymienionym w tym punkcie). Tym samym, w przypadku pożyczki otrzymanej od podmiotu wymienionego w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o PDOP, wartość zadłużenia wobec podmiotów powiązanych wskazanych w tej regulacji należy pomniejszyć o łączną wartość pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym wskazanym w art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 tej ustawy.

Powyższe wnioski potwierdzają również wyjaśnienia dotyczące stosowania znowelizowanych przepisów o niedostatecznej kapitalizacji, opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, z których wynika, że „wartość zadłużenia” brana pod uwagę przy ustalaniu limitu odsetek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o PDOP, powinna być wartością „netto”, stanowiącą różnicę między wartością zadłużenia spółki wobec „kwalifikowanych” wspólników (podmiotów), a wartością pożyczek udzielonych tym wspólnikom (podmiotom) przez spółkę.

W celu zachowania równowagi pomiędzy ustaleniem wartości zadłużenia Wnioskodawcy w odniesieniu do podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz pkt 61 ustawy o PDOP, a wartością finansowania w postaci udzielonych pożyczek/objętych obligacji przez Wnioskodawcę na rzecz takich podmiotów (w tym na rzecz Spółek Córek), różnica pomiędzy tymi wartościami powinna być ustalana według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek otrzymanych przez Wnioskodawcę. Na ten bowiem dzień, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o PDOP, określa się proporcję, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia, tj. limitu w celu ustalenia jaka część płaconych odsetek nie może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Jednocześnie, Wnioskodawca zwraca uwagę, że powyższy pogląd, zgodnie z którym podatnik na podstawie art. 16 ust. 7g ustawy o PDOP jest uprawniony do pomniejszenia zadłużenia wskazanego w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o PDOP o wartość pożyczek udzielonych na rzecz podmiotów powiązanych wskazanych w art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz pkt 61 ustawy o PDOP znajduje również odzwierciedlenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych w imieniu Ministra Finansów, przykładowo takie stanowisko zajęli:

  • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 12 sierpnia 2015 r., sygn. IPPB6/4510-97/15-2/AM,
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 2 grudnia 2015 r., sygn. IBPB-1-3/4510-517/15/MO,
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 13 października 2015 r., sygn. IPPB6/4510-218/15-2/TO.

Na marginesie, Wnioskodawca zauważa, że zgodnie z art. 16 ust. 7b ustawy o PDOP, przez pożyczkę, o której mowa w ust. 1 pkt 60 i 61 tego artykułu oraz art. 15c, rozumie się każdą umowę, w której dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy; przez pożyczkę tę rozumie się także kredyt, emisję papierów wartościowych o charakterze dłużnym, depozyt nieprawidłowy lub lokatę; pochodnych instrumentów finansowych nie uważa się za pożyczkę w rozumieniu tego przepisu. Należy zatem uznać, że Ustawodawca odnosząc się w powyższej regulacji do emisji papierów wartościowych objął zakresem przepisów dotyczących niedostatecznej kapitalizacji również finansowanie w postaci emisji obligacji. W konsekwencji, finansowanie udzielone przez Spółkę na rzecz Spółki Słowackiej, w postaci emisji obligacji przez Spółkę Słowacką oraz ich objęcia przez Spółkę będzie mogło pomniejszać zadłużenie na podstawie art. 16 ust. 7g ustawy o PDOP, analogicznie do pożyczek udzielonych przez Spółkę na rzecz Spółek Córek (obie te formy finansowania zostały bowiem zrównane ze sobą na gruncie przepisów regulujących ograniczenia z tytułu tzw. niedostatecznej kapitalizacji).

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, wartość zadłużenia Wnioskodawcy obliczona na potrzeby zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o PDOP, może zostać pomniejszona o wartość Pożyczek udzielonych na rzecz Spółek Córek przez Spółkę, zgodnie z art. 16 ust. 7g ustawy o PDOP.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy.

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (niewymienionych w art. 16 ust. 1 updop), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Tak więc kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek (kredytów) z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów). Natomiast, stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 11 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). Odsetki od pożyczki mogą więc zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów dopiero w momencie ich faktycznej zapłaty lub kapitalizacji, jednak pod warunkiem, że nie zachodzą m.in. okoliczności, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop.

I tak, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodu odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez podmiot posiadający bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo udzielonych łącznie przez podmioty posiadające łącznie bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, uwzględniającego również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego spółki – w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia wobec tych podmiotów, określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu własnego takiej spółdzielni;

Z kolei, w myśl art. 16 ust. 1 pkt 61 updop, odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez inną spółkę, jeżeli w obu tych spółkach ten sam podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę wobec spółki udzielającej pożyczki oraz wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) spółki otrzymującej pożyczkę, uwzględniającego również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego spółki otrzymującej pożyczkę – w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia, określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu własnego takiej spółdzielni.

Określając wielkość udziału pośredniego, jaki dany podmiot posiada w kapitale innego podmiotu zastosowanie znajdzie zasada, zgodnie z którą jeżeli jeden podmiot posiada w kapitale drugiego podmiotu określony udział, a ten drugi posiada taki sam udział w kapitale innego podmiotu, to pierwszy podmiot posiada udział pośredni w kapitale tego innego podmiotu w tej samej wysokości; jeżeli zaś wartości te są różne, to za wysokość udziału pośredniego przyjmuje się niższą z tych wartości (art. 16 ust. 6 updop w zw. z art. 11 ust. 5b tej ustawy). W pozostałym zakresie sposób liczenia procentowego wskaźnika posiadanych udziałów (akcji) w spółce (spółdzielni) pozostał bez zmian.

Jednocześnie, zgodnie z art. 16 ust. 7g updop, wartość zadłużenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, pomniejsza się o wartość pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym, wskazanym w tych przepisach. Należy zauważyć, że zezwalając na pomniejszenie poziomu zadłużenia podatnika o kwoty pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym, w art. 16 ust. 7g updop, ustawodawca poprzez wykorzystanie zwrotu „wskazanym w tych przepisach” wskazał wprost kategorię podmiotów powiązanych, tj. wymienionych w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop.

Wobec powyższego, „wartość zadłużenia” brana pod uwagę przy ustalaniu limitu odsetek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop, będzie wartością „netto”, stanowiącą różnicę między wartością zadłużenia podatnika wobec „kwalifikowanych” wspólników (podmiotów powiązanych), a wartością pożyczek udzielonych tym wspólnikom (podmiotom) przez tego podatnika.

W konsekwencji, poziom zadłużenia Spółki na potrzeby zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop, nie może zostać pomniejszony o wartość Pożyczek udzielonych przez Spółkę na rzecz Spółek Córek, ponieważ spółki te nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ww. ustawy.

Zatem, stanowisko Spółki należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo, odnosząc się do powołanych – na poparcie stanowiska Wnioskodawcy – interpretacji organów podatkowych należy zauważyć, że zostały one wydane w odmiennych zdarzeniach przyszłych. Odnosiły się one co prawda do ustalenia wartości zadłużenia, w kontekście art. 16 ust. 7g updop, jednak żadna z nich nie dotyczyła sytuacji analogicznej do omawianej sprawy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.