2461-IBPB-1-3.4510.791.2016.1.JKT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W którym momencie Wnioskodawca powinien rozpoznawać przychód z tytułu Opłaty operacyjnej należnej z tytułu obsługi umów pożyczek?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 17 sierpnia 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 26 sierpnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu rozpoznania przychodu podatkowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 sierpnia 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu rozpoznania przychodu podatkowego.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”). Wnioskodawca podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i sama rozlicza swoje przychody.

Wnioskodawca jest Spółką, która prowadzi działalność gospodarczą polegającą na udzielaniu pożyczek osobom fizycznym (dalej: „Klient”). Spółka udziela pożyczek jedno i wielo ratalnych, tj. spłacanych jednorazowo albo w ratach miesięcznych. Pożyczki jednoratalne udzielane są na okres nieprzekraczający 30 dni i spłacane są po jego upływie w jednej racie. Pożyczki wieloratalne udzielane są na okres nie dłuższy niż 48 miesięcy i spłacane są w równych miesięcznych ratach (miesiąc - około trzydziestodniowy okres). Spółka nie wyklucza udzielania pożyczek na inne terminy niż wskazane powyżej lub ograniczenie pożyczek do jednoratalnych albo wieloratalnych.

Przy zawieraniu umowy pożyczki wieloratalnej Klient otrzymuje harmonogram spłat miesięcznych, wskazujący datę płatności każdej raty. Rata stanowi sumę wymagalnych w dacie spłaty: kwoty kapitału oraz poszczególnych opłat i odsetek (dalej: „Rata”).

Zasady naliczania i pobierania opłat i odsetek są i będą wyszczególnione w umowie zawieranej z Klientem, w tym w Regulaminie (dalej: „Umowa”).

W szczególności, Spółka pobiera od Klienta wynagrodzenie za usługę wykonywaną na rzecz Klienta w postaci czynności związanych z obsługą umowy pożyczki, obejmujących obsługę spłat i monitorowanie ich terminowości („Opłata operacyjna”). W przypadku pożyczki spłacanej jednorazowo, Opłata operacyjna jest wymagalna (należna) w momencie wykonania usługi, tj. na koniec okresu obowiązywania umowy pożyczki. W przypadku pożyczki spłacanej w ratach miesięcznych, Opłata operacyjna jest rozliczana w miesięcznych okresach rozliczeniowych. W takim przypadku Opłata operacyjna zostaje rozłożona proporcjonalnie na okresy miesięczne i staje się należna i wymagalna w ostatnim dniu każdego miesięcznego okresu rozliczeniowego przyjętego w Umowie z Klientem, w odniesieniu do danej części Opłaty operacyjnej wynikającej z harmonogramu spłat. 

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W którym momencie Wnioskodawca powinien rozpoznawać przychód z tytułu Opłaty operacyjnej należnej z tytułu obsługi umów pożyczek?

Zdaniem Wnioskodawcy, powinien on rozpoznawać przychód podatkowy z tytułu Opłaty operacyjnej pobieranej przez niego na następujących zasadach:

  • w przypadku pożyczki spłacanej jednorazowo - na koniec okresu pożyczki (termin spłaty pożyczki), nie później jednak niż na dzień wystawienia faktury albo uregulowania Opłaty operacyjnej;
  • w przypadku pożyczki spłacanej w ratach miesięcznych - w ostatnim dniu każdego przyjętego w Umowie z Klientem miesięcznego okresu rozliczeniowego - w części Opłaty operacyjnej przypadającej zgodnie z harmonogramem spłat na dany okres, do dnia zakończenia albo wygaśnięcia Umowy, niezależnie od daty faktycznej spłaty Raty.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Wnioskodawca wskazuje, że przed 1 kwietnia 2016 r. Spółka działała jako spółka jawna i nie była podatnikiem podatku dochodowego. Wspólnicy spółki jawnej, dwie spółki z ograniczona odpowiedzialnością w styczniu 2015 r. wystąpiły z wnioskami o interpretacje indywidualne w stanie faktycznym opisanym w niniejszym wniosku. W dniu 28 kwietnia 2015 r. wydane zostały interpretacje podatkowe dotyczące momentu rozpoznawania przychodu podatkowego z tytułu Opłaty operacyjnej, w których organ podatkowy uznał stanowisko wspólników Spółki (analogiczne do stanowiska opisanego poniżej) za prawidłowe. Sygnatury wskazanych wniosków to: ILPB4/4510-1-45/15-2/DS oraz sygn. ILPB4/4510-1-46/15-2/ŁM).

Powstanie przychodu

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. 2014, poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa CIT”) przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Kwestia momentu rozpoznawania przychodów podatkowych w przypadku osób prawnych została uregulowana w art. 12 ustawy CIT.

Na podstawie art. 12 ust. 3 powołanej ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Natomiast, moment rozpoznania przychodów dla celów podatkowych określają m.in. przepisy art. 12 ust. 3a, ust. 3c ustawy CIT.

W myśl art. 12 ust. 3a ustawy CIT, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3g oraz 3j-3m, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Natomiast, zgodnie z art. 12 ust. 3c ww. ustawy, jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Zgodnie z powszechnie akceptowaną przez organy podatkowe definicją „okres rozliczeniowy” oznacza umownie zdefiniowany powtarzalny przedział czasowy, którego upłynięcie pociąga za sobą obowiązek uregulowania przez dane podmioty wzajemnych zobowiązań finansowych, np. miesiąc, kwartał, rok (przykładowo: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 grudnia 2014 r., sygn. IBPBI/2/423-1280/14/SD, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 14 listopada 2014 r., sygn. ITPB3/423-397/14/KK).

W przypadku tzw. pożyczek jednoratalnych, zdaniem Wnioskodawcy, znajdzie zastosowanie art. 12 ust. 3a ustawy CIT. Zatem przychód powstanie w dniu wykonania usługi, nie później niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności. Dniem wykonania usługi obsługi umowy pożyczki jest zdaniem Wnioskodawcy, dzień spłaty wynikający z Umowy. Jednakże, jeśli Klient spłaci pożyczkę przed tym dniem, dniem powstania przychodu z tytułu Opłaty operacyjnej będzie dzień otrzymania opłaty operacyjnej przez Spółkę.

W przypadku pożyczek wieloratalnych, usługa obsługi umowy pożyczki, zgodnie z Umową, będzie rozliczana w miesięcznych okresach rozliczeniowych. W takim przypadku, zdaniem Wnioskodawcy, należy zastosować art. 12 ust. 3c ustawy CIT. Zatem, przychód podatkowy powstanie w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego w odniesieniu do Opłaty operacyjnej należnej za dany okres, zgodnie z harmonogramem spłat. Nie ma przy tym znaczenia czy należność została faktycznie uregulowana ani dzień faktycznej zapłaty.

Należy zaznaczyć, że do podobnych wniosków doszedł Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 10 stycznia 2012 r., o sygn. ILPB3/423-477/11-2/JG; Reasumując, skoro w zawartych umowach strony przyjęły miesięczny sposób rozliczania usług pośrednictwa finansowego oraz ubezpieczeniowego, to zgodnie z art. 12 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za datę powstania przychodu w przypadku opisanych przez Spółkę umów, należy uznać ostatni dzień miesięcznego okresu rozliczeniowego określonego w umowie (miesiąc kalendarzowy), bez względu na dzień uzyskania raportu o kwocie należnej prowizji, wystawienia faktury, czy moment dokonania płatności za wykonane usługi.

W związku z powyższym, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w opisanym przez niego stanie faktycznym, powinien on rozpoznawać przychód podatkowy z tytułu Opłaty operacyjnej na następujących zasadach:

  • w przypadku pożyczki spłacanej jednorazowo - na koniec okresu pożyczki (w terminie spłaty pożyczki), nie później jednak niż na dzień wystawienia faktury albo otrzymania Opłaty operacyjnej przez Spółkę;
  • w przypadku pożyczki spłacanej w ratach miesięcznych - w ostatnim dniu każdego przyjętego w Umowie z Klientem miesięcznego okresu rozliczeniowego - w części przypadającej na dany okres zgodnie z harmonogramem spłat, do dnia zakończenia albo wygaśnięcia umowy pożyczki, niezależnie od daty faktycznej spłaty każdej Raty.

Podejście takie zostało zaprezentowane w interpretacjach indywidualnych dotyczących rozliczanego w okresach rozliczeniowych wynagrodzenia za usługę zabezpieczenia (poręczenia) pożyczki lub obsługi pożyczki przykładowo w:

Zdaniem Wnioskodawcy, wnioski przedstawione w tych interpretacjach mogą mieć zastosowanie w opisanym zdarzeniu przyszłym (winno być stanie faktycznym).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.