0113-KDIPT2-2.4011.429.2018.2.SR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Możliwość zaliczenia spłaty pożyczki zaciągniętej u osoby fizycznej na zakup lokalu mieszkalnego do własnych celów mieszkaniowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 26 kwietnia 2018 r., uzupełnionym pismem z dnia 6 czerwca 2018 r. (data wpływu 8 czerwca 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 kwietnia 2018 r. wpłynął do Organu podatkowego wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), w związku z powyższym pismem z dnia 25 maja 2018 r., Nr 0113-KDIPT2-2.4011.249.2018.1.SR, wezwano Wnioskodawcę na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłane zostało w dniu 25 maja 2018 r. (skutecznie doręczone w dniu 1 czerwca 2018 r.), zaś w dniu 8 czerwca 2018 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 7 czerwca 2018 r.).

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca znajduje się w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Do śmierci matki, wraz z partnerką i dwójką dzieci zamieszkiwał w domu rodziców. Wnioskodawca wraz ze swoją partnerką mieli status osób bezrobotnych oraz na wychowaniu 2 dzieci. W lipcu 2013 r. partnerka Wnioskodawcy wraz z dziećmi wyprowadziła się do swojej matki.

Matka Wnioskodawcy zmarła w dniu 10 kwietnia 2013 r. Wnioskodawca nabył spadek w całości na podstawie testamentu własnoręcznego matki sporządzonego w dniu 11 stycznia 2011 r., otwartego i ogłoszonego w Sądzie Rejonowym P..., I Wydział Cywilny.

Zgodnie z prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w P... z dnia 4 września 2014 r., sygn. akt ..., Wnioskodawca i Jego ojciec byli współwłaścicielami nieruchomości w udziałach po 1/2 części. Postanowienie uprawomocniło się w dniu 26 września 2014 r.

W skład masy spadkowej wszedł:

 1. udział 1/2 w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 229,53 m2, posadowiony na działce nr ewidencyjny 302/13, o powierzchni 1448 m2, położonej w miejscowości ..., gmina ..., księga wieczysta nr ... prowadzona przez Sąd Rejonowy w ..., VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
 2. niezabudowana działka rolna o powierzchni 0,9395 ha, położona w miejscowości ..., gmina ..., księga wieczysta nr ... prowadzona przez Sąd Rejonowy w ...

Nieruchomości wchodziły w skład wspólności majątkowej małżeńskiej rodziców Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie odziedziczył żadnych ruchomości. Wyposażenie mieszkania stanowiły meble i urządzenia domowe zniszczone długoletnim użytkowaniem, nie przedstawiające wartości.

Wnioskodawca wraz z ojcem podjął decyzję o sprzedaży domu ze względu na koszty utrzymania (240 m2). Ojciec Wnioskodawcy zamieszkał w domu swoich rodziców w sąsiedniej miejscowości. Wnioskodawca musiał opuścić dom, gdyż został wystawiony na sprzedaż.

W dniu 1 lipca 2014 r. Wnioskodawca nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 47, o powierzchni 39,02 m2, położonego w budynku nr ... przy ul. ..., wchodzącego w skład zasobów mieszkaniowych ... Spółdzielni Mieszkaniowej w ... (akt notarialny z dnia 1 lipca 2014 r., Rep. A nr ..., zawarty przed notariuszem ... ).

Wymieniony lokal mieszkalny, w którym jest zameldowany i na stałe zamieszkuje, został zakupiony przez Wnioskodawcę z pożyczki w kwocie 82 000 zł udzielonej przez ciotkę Wnioskodawcy, zgodnie z treścią umowy pożyczki z dnia 14 czerwca 2014 r. Podatek PCC od tej pożyczki został opłacony w dniu 1 lipca 2014 r.

Pożyczka w kwocie 82 000 zł pokryła koszty:

 • 78 000 zł ‒ zakup mieszkania,
 • 1 640 zł ‒ podatek od umowy pożyczki,
 • 2 371 zł 80 gr ‒ koszty notarialne.

Na remont mieszkania zostały zakupione materiały budowlane za kwotę 4 693 zł 12 gr, a prace remontowe Wnioskodawca wykonał osobiście.

Ponieważ Wnioskodawca nie pracował, nie był w stanie płacić na utrzymanie dzieci. Fakt ten spowodował, że matka dzieci wystąpiła o zasądzenie alimentów – wyrok Sądu Rejonowego w P..., sygn. akt ... Z powodu braku wpłat wszczęta została egzekucja komornicza.

W dniu 12 października 2017 r. Wnioskodawca wraz ze swoim ojcem dokonali sprzedaży nieruchomość zabudowanej za kwotę 200 000 zł.

Umowa sprzedaży została zawarta w formie aktu notarialnego, Rep. A nr ..., przed notariuszem ..., a Wnioskodawca z tytułu tej sprzedaży otrzymał przysługującą mu 1/2 kwoty w wysokości 100 000 zł. Z kwoty tej zwrócił Pożyczkodawcy 82 000 zł, za którą to kwotę zakupił w dniu 1 lipca 2014 r. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Działka rolna została sprzedana w dniu 15 lutego 2018 r. Dokonana przez Wnioskodawcę sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości nie nastąpiła w wykonaniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.).

Po sprzedaży zabudowanej działki za kwotę 100 000 zł i działki rolnej za kwotę 17 500 zł (razem 117 500 zł), Wnioskodawca pokrył wszystkie zaległości alimentacyjne w kwocie 36 607 zł 90 gr oraz dokonał zwrotu pożyczki na zakup mieszkania w kwocie 82 000 zł.

W dniu 1 czerwca 2017 r. Wnioskodawca podjął pracę w Szkole Podstawowej z wynagrodzeniem 2 100 zł (brutto). Z wynagrodzenia 1 535 zł (netto) Wnioskodawca płaci systematycznie alimenty w kwocie 800 zł miesięcznie, czynsz w kwocie 302 zł 54 gr, na wyżywienie i pozostałe koszty utrzymania pozostaje Wnioskodawcy kwota 432 zł 46 gr. W tej „krytycznej” sytuacji Wnioskodawca nie jest w stanie zapłacić podatku. Wnioskodawca nie miał możliwości zaciągnięcia kredytu bankowego na zakup mieszkania, gdyż nie pracował i nie miał zdolności kredytowej.

Ponadto, Wnioskodawca wskazał, że nieruchomość gruntowa zabudowana, dla której Sąd Rejonowy w ..., VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW ..., położona jest w:

 • województwie ..., powiecie ..., gminie ..., miejscowości ... i oznaczona jest jako działka ewidencyjna o numerze 143, identyfikator ..., obręb ..., o sposobie korzystania „Ls-lasy”,
 • województwie ..., powiecie ..., gminie ..., miejscowości ..., obrębie ... i oznaczona jest jako działka ewidencyjna o numerach:
   • 302/12, identyfikator ..., o sposobie korzystania „R-grunty orne”,
   • 302/13, identyfikator ..., o sposobie korzystania „Br-grunty rolne zabudowane”,
   • 302/14, identyfikator ..., o sposobie korzystania „S-sady

  o obszarze 1,2740 ha.

  Na nieruchomości o numerze 302/13 o powierzchni 0,1448 ha posadowiony jest budynek mieszkalny, murowany, jednorodzinny, o powierzchni użytkowej 229,53 m2, który znajduje się w stanie do generalnego remontu ‒ rok budowy 1978 r. oraz budynek gospodarczy o powierzchni 70 m2, zaadaptowany po budynku mieszkalnym wybudowanym w 1920 r.

  1. i M. małżonkowie M. nabyli przedmiotową nieruchomość na podstawie umowy przekazania gospodarstwa rolnego z dnia 18 sierpnia 1989 r., zawartej przed M.K., notariuszem w ..., za Rep. A nr ..., do wspólności majątkowej małżeńskiej.

  B.M. zmarła w dniu 10 kwietnia 2013 r., a spadek po niej na podstawie testamentu nabył w całości syn K.M., co potwierdzone jest Postanowieniem z dnia 4 września 2014 r. wydanym przez Sąd Rejonowy w ..., I Wydział Cywilny, sygn. akt ..., prawomocnym z dniem 26 września 2014 r.

  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

  Czy przeznaczenie kwoty uzyskanej z odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia w drodze spadku na spłatę pożyczki zaciągniętej od osoby fizycznej, na zakup lokalu mieszkalnego służącego do własnych celów mieszkaniowych podatnika, uprawnia w tym zakresie do zwolnienia od podatku dochodowego tegoż przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, przeznaczonego na cele mieszkaniowe zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

  Zdaniem Wnioskodawcy, kwota uzyskana ze sprzedaży odziedziczonej nieruchomości jest zwolniona z podatku dochodowego, w zakresie kwoty 82 000 zł, ponieważ taką część pieniędzy Wnioskodawca przeznaczył na spłatę pożyczki zaciągniętej na mieszkanie, w którym obecnie mieszka. Nie ma znaczenia, że pożyczka została zaciągnięta od osoby fizycznej, gdyż spełniony został cel przepisu ‒ ratio legis ustawodawcy ‒ przeznaczenie przychodu na własne cele mieszkaniowe podatnika.

  Wnioskodawca podkreśla również, że zaciągnął pożyczkę od osoby fizycznej, dlatego że nie posiadał zdolności kredytowej w bankach i instytucjach kredytowych. Gdyby odmówić zwolnienia z tego tylko powodu, prowadziłoby to do nieuprawnionego różnicowania sytuacji osób, które posiadają takową zdolność kredytowa, od tych które zmuszone były pożyczać pieniądze od osób prywatnych, a nie ma racjonalnego uzasadnienia dla takiego zróżnicowania.

  Uzasadniając swoje stanowisko Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z zapisem art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r., od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy jego obliczenia.

  Zdaniem Wnioskodawcy, opodatkowaniu 19% podatkiem podlega dochód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości stanowiący różnicę pomiędzy wartością zbywanej nieruchomości a kosztami odpłatnego zbycia (art. 19 ww. ustawy) oraz kosztami uzyskani przychodu (art. 22 ust. 6c ww. ustawy).

  Jednakże, stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

  Zgodnie z art. 21 ust. 25 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w powołanym wyżej ust. 1 pkt 131, uważa się:

  1. wydatki poniesione na:
   1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
   2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
   3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
   4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
   5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
   ‒położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,
  2. wydatki poniesione na:
   1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1,
   2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),
   3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)
   ‒w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30;
  3. wartość otrzymanego w ramach odpłatnego zbycia w drodze zamiany znajdującego się w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej:
   1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, lub
   2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub udziału w tych prawach, lub
   3. gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, lub
   4. gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a.

  Dodatkowo ustawodawca w art. 21 ust. 29 ww. ustawy wskazuje, że w przypadku gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa w ust. 25 pkt 2 lit a)-c), stanowi część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych niż wymienione w tych przepisach zobowiązań kredytowych (pożyczkowych) podatnika, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki przypadające na spłatę kredytu (pożyczki) określonego w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c) oraz zapłacone odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c).

  Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku Wnioskodawca przeznaczył na spłatę pożyczki, którą zaciągnął na zakup własnego mieszkania.

  Zgodnie z wyżej cytowanym art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnienie ma zastosowanie do przychodów, które zostały przeznaczone na spłatę kredytu hipotecznego na cele mieszkaniowe lub kredytu refinansowego ostatecznie przeznaczonego na cele mieszkaniowe. Istotne jest to, aby kredyt zaciągnięty był przed uzyskaniem przychodu ze zbycia. Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, że Wnioskodawca powyższy warunek uprawniający do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia spełnił.

  Ustawowe wyrażenie „własne cele mieszkaniowe” świadczy o tym, że ustawodawca przewidując podstawę do ww. zwolnienia podkreślił, że celem nadrzędnym jest zwolnienie tylko takiego przychodu, który został wydatkowany na zaspokojenie „własnych celów mieszkaniowych”, rozumianych jako potrzeba zapewnienia sobie dachu nad głową. Wyraz „mieszkaniowe” w wyrażeniu „własne cele mieszkaniowe”, należy odnosić podmiotowo do zamiaru zamieszkiwania związanego z różnymi sposobami wydatkowania przychodu, a nie do wydatkowania przychodu w znaczeniu jedynie przedmiotowym.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

  Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

  Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

  ‒jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

  Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc kwota uzyskana z tego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

  Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w dniu 10 kwietnia 2013 r. zmarła matka Wnioskodawcy. Wnioskodawca nabył spadek w całości na podstawie testamentu.

  W skład masy spadkowej wszedł udział w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz niezabudowanej działce rolnej. Nieruchomości wchodziły w skład wspólności majątkowej małżeńskiej rodziców Wnioskodawcy.

  Wnioskodawca wraz z ojcem podjął decyzję o sprzedaży domu. Wnioskodawca musiał opuścić dom, gdyż został wystawiony na sprzedaż. W dniu 1 lipca 2014 r. Wnioskodawca nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Wymieniony lokal mieszkalny, w którym jest zameldowany i na stałe zamieszkuje, został zakupiony przez Wnioskodawcę z pożyczki w kwocie 82 000 zł udzielonej przez ciotkę Wnioskodawcy, zgodnie z treścią umowy pożyczki z dnia 14 czerwca 2014 r. Wnioskodawca nie miał możliwości zaciągnięcia kredytu bankowego na zakup mieszkania, gdyż nie pracował i nie miał zdolności kredytowej.

  Pożyczka w kwocie 82 000 zł pokryła koszty zakupu mieszkania, podatku od umowy pożyczki i koszty notarialne.

  Umowa sprzedaży nieruchomości zabudowanej została zawarta w dniu 12 października 2017 r., a Wnioskodawca z tytułu tej sprzedaży otrzymał przysługującą mu 1/2, kwotę w wysokości 100 000 zł. Z kwoty tej zwrócił Pożyczkodawcy 82 000 zł, za którą to kwotę zakupił w dniu 1 lipca 2014 r. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Działka rolna została sprzedana w dniu 15 lutego 2018 r. Dokonana przez Wnioskodawcę sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości nie nastąpiła w wykonaniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Powyższe oznacza, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotny zatem dla podatku dochodowego jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy. Tak więc dniem nabycia spadku przez Wnioskodawcę jest data śmierci spadkodawcy.

  Biorąc powyższe pod uwagę, dokonana w dniu 12 października 2017 r. sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, nabytego przez Wnioskodawcę w drodze spadku po matce w 2013 r., stanowi źródło przychodu określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ odpłatne zbycie zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

  W myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

  Stosownie do treści art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

  Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30e ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

  Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości, co wynika z treści art. 19 ust. 1 ww. ustawy, jest jej wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

  Zgodnie z art. 22 ust. 6d ww. ustawy za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

  Nadto, zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy wysokość nakładów, o których mowa powyżej, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

  Zgodnie z art. 30e ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

  1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
  2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

  W przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

  Należy jednak wskazać, że tak obliczony dochód może podlegać zwolnieniu z opodatkowania na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 21 ust. 25-30 ww. ustawy.

  Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

  Dochód zwolniony należy zatem obliczyć według następującego wzoru:

  dochód zwolniony = D × W/P

  gdzie:

  D – dochód ze sprzedaży,

  W – wydatki poniesione na cele mieszkaniowe wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

  P – przychód ze sprzedaży.

  Zatem, powyższe zwolnienie może obejmować taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub ww. prawa, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia. W sytuacji, gdy przychód z odpłatnego zbycia zostałby w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód w całości korzystałby ze zwolnienia od podatku dochodowego.

  Zgodnie z art. 21 ust. 25 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w powołanym wyżej ust. 1 pkt 131, uważa się:

  1. wydatki poniesione na:
   1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
   2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
   3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
   4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
   5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
   ‒położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,
  2. wydatki poniesione na:
   1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1,
   2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),
   3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)
   ‒w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

  Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że pożyczka na cele mieszkaniowe zaciągnięta została przez Wnioskodawcę od osoby fizycznej – cioci Wnioskodawcy. Tym samym nie został spełniony ustawowy warunek dotyczący podmiotu udzielającego kredytu lub pożyczki. Wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na spłatę pożyczki zaciągniętej od osoby fizycznej nie uprawnia do zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis art. 21 ust. 25 pkt 2 ww. ustawy wskazuje na możliwość skorzystania ze zwolnienia dochodu od podatku w przypadku spłaty kredytu (pożyczki) zaciągniętego w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

  Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz przywołane przepisy prawa, stwierdzić należy, że dochód z dokonanego w dniu 12 października 2017 r. odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, nabytego w spadku w 2013 r., wydatkowany przez Wnioskodawcę na spłatę pożyczki zaciągniętej od cioci Wnioskodawcy na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, w którym Wnioskodawca zaspokaja własne potrzeby mieszkaniowe, nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a)-b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie został spełniony ustawowy warunek dotyczący podmiotu udzielającego kredytu lub pożyczki na zakup prawa do lokalu mieszkalnego.

  W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

  Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ... w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

  Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

  Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.