Pożyczka od wspólnika | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pożyczka od wspólnika. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy odsetki od tych pożyczek mogą być w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, czy też, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, od części pożyczek przekraczającej trzykrotność kapitału zakładowego Spółki nie stanowią kosztów uzyskania przychodu?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20.12.2007r. (data wpływu 04.01.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia w koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 04.01.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia w koszty uzyskania przychodów (...)

2011
1
maj

Istota:

Pytanie podatnika brzmi:czy w przedstawionym stanie faktycznym istnieje obowiązek naliczenia i odprowadzenia podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki z dnia 25.10.2006r.

Fragment:

(...) W dniu 25 października 2006r. została zawarta umowa pożyczki w wysokości 2.000.000USD pomiędzy „R” sp. z o.o z siedzibą w P D a „N ” sp. z o.o. z siedzibą w L. Udzielona spółce „N” przez spółkę „R” pożyczka zdaniem wnioskodawcy jest związana z prowadzoną przez pożyczkobiorcę działalnością gospodarczą. Środki uzyskane na podstawie umowy pożyczki spółka „N” przeznaczyła na zakup udziałów w spółce kapitałowej. W ocenie spółki „N"zakup udziałów jest inwestycją, która w przyszłości przyniesie spółce dochody w postaci wypłacanej dywidendy. Zdaniem wnioskodawcy w orzecznictwie sądowym przyjmuje się, iż prowadzenie działalności gospodarczej rozumie się jako działanie zmierzające do uzyskania przychodów, czyli zakup udziałów w spółce kapitałowej powinien być traktowany jako aspekt działalności gospodarczej który w świetle art. 9 pkt 10 lit. g ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy pożyczka udzielona przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej z przeznaczeniem na prowadzenie przez nią działalności gospodarczej podlega przepisom podatku od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

(...) P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.03.2006 r. (data wpływu do US 10.03.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowegoNaczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga p o s t a n a w i a uznać stanowisko Spółki wyrażone we wniosku jako prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Ze stanu faktycznego zawartego we wniosku wynika, że Wspólnik Spółki zamierza udzielić Spółce pożyczki z przeznaczeniem na prowadzenie jej działalności gospodarczej poprzez finansowanie przygotowania projektu developerskiego oraz samofinansowanie projektu w części wymaganej przez bank. Spółka pyta, czy pożyczka udzielona przez wspólnika spółce kapitałowej z przeznaczeniem na prowadzenie przez nią działalności gospodarczej podlega przepisom podatku od czynności (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu udzielanie przez wspólnika spółce z o.o. pożyczek pieniężnych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście działając stosownie do treści art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005 r., Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.10.2005 r. (data wpływu 19.10.2005 r. bez znaku) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Podatnik pismem z dnia 19.10.2005 r. (data wpływu 19.10.2005 r. bez znaku) zwrócił się z zapytaniem dotyczącym opodatkowania podatkiem od towarów i usług w okresie 2004 r. i 2005 r. czynności udzielania pożyczek zawieranych na podstawie umów przez niego jako wspólnika spółki kapitałowej z tą spółką kapitałową. Podatnik wyjaśnia, że jest wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zarazem na podstawie umowy o pracę wykonuje funkcje (...)

2011
1
maj

Istota:

Zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych umowy pożyczki udzielonej spółce kapitałowej przez jej wspólnika przed dniem 01.01.2007r. gdy przelew pieniędzy nastąpił w 2007r.

Fragment:

(...) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi, na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 11.06.2007r.(data wpływu do tut. organu 02.07.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych umowy pożyczki udzielonej spółce kapitałowej przez jej wspólnika przed dniem 01.01.2007r. gdy przelew pieniędzy nastąpił w 2007r. postanawia uznać za prawidłowe stanowisko Spółki. W dniu 02.07.2007r. do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczący opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy pożyczki udzielonej Spółce przez jej udziałowca. Czynności prawne zostały zawarte w 2006r., a więc w okresie (...)

2011
1
maj

Istota:

- dotyczy zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielonej Spółce przez akcjonariusza w 2006 r. w części wykorzystanej po dniu 01.01.2007r.

Fragment:

(...) Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku Strony o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w sprawie zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielonej Spółce przez akcjonariusza w 2006 r. w części wykorzystanej po dniu 01.01.2007 r., uznaje stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe. Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że Spółka zawarła umowę pożyczki, w formie aktu notarialnego, ze Spółką z siedzibą w S.. będącą jedynym akcjonariuszem wnioskodawcy. Z wniosku wynika, iż zgodnie z postanowieniami ww. umowa pożyczki opiewa na kwotę 480 000 000,00 EUR, natomiast dostępna jest w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2009r. Spółka we wniosku podaje, iż w 2006 r. nie wykorzystała (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy pożyczka udzielona Spółce Jawnej przez wspólnika, na wydatki związane z rozpoczęciem i bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej Spółki, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ?

Fragment:

(...) Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że Pani H. jest wspólnikiem Spółki Jawnej "K". Przedmiotem działalności Spółki jest udzielanie pożyczek poza systemem bankowym, natomiast Podatniczka jako wspólnik udzieliła Spółce pożyczki na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej. Pieniądze te zgodnie z wnioskiem zostały w całości wydane w związku z prowadzonym rodzajem działalności na pożyczki dla indywidualnych klientów. Zdaniem wnioskodawcy w/w pożyczki udzielone na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 9 pkt 10 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Po przeanalizowaniu przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego oraz obowiązujących przepisów prawa wyjaśnia się, co następuje Zgodnie z przepisem art. 9 pkt 10 lit. g ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy od udzielonej przez wspólnika spółce pożyczki, na wydatki związane z prowadzeniem działalności, powstał obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych? Zatem czy prawidłowo postąpiła spółka nie składając na tą okoliczność deklaracji podatkowej PCC-1?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 22.08.2006 r. (data wpływu 04.09.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych - stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 22.08.2006 r. (data wpływu 04.09.2006 r.) Podatnik zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych przedstawiając następujący stan faktyczny: Podatnik rozpoczął od (tu miesiąc i rok) działalność przedmiotem której jest budowa i sprzedaż mieszkań. W dniu (tu dwie daty) na podstawie umowy pożyczki z dnia (tu data) Spółka otrzymała od wspólnika (...)

2011
1
mar

Istota:

Spółka rozważa możliwość udzielenia pożyczki pieniężnej jednemu ze wspólników Udzielenie tej pożyczki ma charakter incydentalny i nie jest związane z działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa które zajmuje się wynajmem pomieszczeń . Udzielenie tej pożyczki jednostka chce potraktować jako świadczenie usług na rzecz osoby fizycznej , odnosząc tę czynność do PKWiU 65.22.10-00.00 - usługi udzielania pożyczek świadczone poza systemem bankowym.Jednostka stoi na stanowisku , iż na podstawie art 43 ust.1 pkt. 1 ustawy o VAT oraz załącznika do tej ustawy nr 4 poz.3 przedmiotowa czynność jest zwolniona z podatku od towarów i usług .

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 8 poz. 60 ze zmianami ) , Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 października 2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej naliczenia podatku od towarów i usług w przypadku udzielenia pieniężnej pożyczki wspólnikowi Spółki z o.o. -stwierdza, iż stanowisko Jednostki jest prawidłowe . UZASADNIENIE Pismem z dnia 28 października 2005 r. Jednostka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której na dzień złożenia wniosku nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Przedstawiono (...)