Pożyczka nieoprocentowana | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pożyczka nieoprocentowana. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
18
sty

Istota:

Skutki podatkowe udzielenia pracownikom nieoprocentowanej pożyczki

Fragment:

Niemniej jednak w sytuacji, gdy zakład pracy nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie udzielania pożyczek lub kredytów, a zasady udzielania tych kredytów (pożyczek) stosowane są według jednolitych reguł wobec wszystkich pracowników, wówczas brak jest podstaw do zakwalifikowania niezapłaconych odsetek z umowy pożyczki nieoprocentowanej jako przychodu ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ze swej istoty umowa pożyczki nakłada na pożyczającego obowiązek zwrotu tej samej ilości pieniędzy. Zatem, z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych kwota pożyczki jest świadczeniem zwrotnym; jak wynika z powyższej definicji powinna zostać zwrócona przez pożyczkobiorcę. Konsekwentnie - sama pożyczka nie stanowi dochodu podatkowego dla pożyczkobiorcy, ponieważ w wyniku jej udzielenia nie następuje stałe przysporzenie majątkowe dla pracownika. Z opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka posiada regulamin udzielania pożyczek pracownikom, wprowadzony w 2009 r., natomiast w 2013 r. dokonano zmiany regulaminu, poprzez dodanie do niego możliwości udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe. Każdy z pracowników może otrzymać pożyczkę na zasadach określonych w regulaminie. Przedmiotem działalności Spółki nie jest udzielanie pożyczek. Pożyczki udzielane są ze środków obrotowych Spółki. Spółka nie posiada zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Spółka zgodnie z regulaminem udziela dwóch rodzajów pożyczek.

2014
9
sty

Istota:

Do jakiej kategorii źródeł przychodów należy zaliczyć wypłacane pracownikowi w przyszłości wynagrodzenie z tytułu wykonywania czynności prokurenta?

Fragment:

Wyrazem jej praktycznej realizacji jest art. 11 ust. 1 ww. ustawy, z którego treści wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy źródłem przychodów są „ inne źródła ”. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

2011
1
cze

Istota:

Czy nieoprocentowana pożyczka udzielana pracownikom ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stanowi przychód ze stosunku pracy?

Fragment:

Zdaniem wnioskodawcy, udzielanie pożyczek nieoprocentowanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie stanowi dla pracownika przychodu, gdyż umowa pożyczki nakłada na pożyczającego obowiązek zwrotu tej samej kwoty pieniędzy. Obowiązujący regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dopuszcza udzielanie pożyczek nieoprocentowanych. Zakład pracy nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie udzielania pożyczek, a ich udzielanie odbywa się według tych samych zasad dla wszystkich pracowników. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. W myśl zasady powszechnego opodatkowania wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

2011
1
maj

Istota:

Udzielenie nieoprocentowanej pożyczki nie stanowi po stronie pożyczkodawcy nieodpłatnego świadczenia

Fragment:

Umowa pożyczki może być udzielona nieodpłatnie lub odpłatnie, tj. za oznaczonym wynagrodzeniem w formie odsetek. Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodami z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymywane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Nieodpłatne świadczenie w znaczeniu prawa podatkowego obejmuje nie tylko świadczenie w rozumieniu prawa cywilnego (działanie lub zaniechanie na rzecz innej strony), ale w jego zakres wchodzą także wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne oraz gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne przysporzenie majątku mające konkretny wymiar finansowy. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż udziałowiec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zamierza udzielić spółce nieoprocentowanej pożyczki. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż udzielenie nieoprocentowanej pożyczki nie stanowi po stronie pożyczkodawcy nieodpłatnego świadczenia.

2011
1
kwi

Istota:

Czy udzielanie pracownikom nieoprocentowanych pożyczek ze środków obrotowych oraz ZFŚS podlega opodatkowaniu VAT?

Fragment:

W przedstawionym stanie faktycznym, opisaną w nim czynność możemy ewentualnie traktować jako nieodpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 w/w ustawy. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż w przypadku opisanych wyżej pożyczek nie występuje płatność w postaci należnych odsetek. Natomiast opodatkowaniu VAT podlega odpłatne świadczenie usług, bądź nieodpłatne świadczenie usług, które z założenia mają charakter odpłatny. Ponadto dla obowiązku rozliczenia podatku niezbędne jest nie tylko wystąpienie czynności będącej przedmiotem opodatkowania, ale również jest konieczne wskazanie momentu powstania obowiązku podatkowego oraz określenia podstawy opodatkowania. Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług pośrednictwa finansowego, do których zalicza się m.in. udzielanie pożyczek, powstaje na zasadach ogólnych. Zgodnie z brzmieniem art. 19 ust. 1 i 4 cyt. ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2- 21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

2011
1
kwi

Istota:

Wątpliwości Podatnika budzi, czy otrzymanie nieoprocentowanej pożyczki stanowi nieodpłatne świadczenie podlegające wycenie, a w konsekwencji opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

W myśl art. 720 Kodeksu cywilnego umowa pożyczki jest czynnością prawną dwustronną, przez którą dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku, zaś biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej ilości. Pożyczka może być udzielona zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie, tj. za określonym wynagrodzeniem w formie odsetek. Udzielenie pożyczki pieniężnej nieoprocentowanej jest świadczeniem nieodpłatnym, którego istota tkwi w możliwości korzystania z cudzego kapitału bez konieczności ponoszenia ze swej strony jakichkolwiek ciężarów. Wskazując, iż wartość otrzymanych nieodpłatnie świadczeń stanowi przychód podatkowy, ustawodawca określił również zasady ustalania ich wartości, w zależności od rodzaju świadczenia. W przypadku otrzymania nieoprocentowanej pożyczki zastosowanie znajduje art. 12 ust. 6 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym wartość nieodpłatnych świadczeń ustala się na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

2011
1
kwi

Istota:

Czy różnica między wysokością odsetek zaewartych w umowie (umowa pomiędzy pracodawcą a pracownikiem), a odsetkami kredytów bankowych jest przychodem pracownika?

Fragment:

Zatem na płatniku ciąży obowiązek doliczenia wartości odsetek z tytułu częściowo odpłatnych świadczeń do przychodu pracownika ze stosunku pracy i potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z ogólnymi zasadami. Na powyższe postanowienie strona nie złożyła zażalenia, zatem stało się ono ostateczne. Stosownie do art. 14 b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej organ odwoławczy w drodze decyzji uchyla postanowienie o którym mowa w art. 14a § 4 z urzędu jeżeli postanowienie to rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu po przeanalizowaniu przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, uznał, że postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Czarnkowie z dnia 12 lipca 2006 r. Nr NP.- 415/18/3/06 rażąco narusza prawo i pozostaje w sprzeczności z treścią przepisu art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 z późn. zm./ Z analizy dokumentów wynika, że pożyczka nie podlega umorzeniu i będzie udzielona wyłącznie pracownikom Służby Leśnej, a okres zwrotu kwoty pożyczki nie powinien być dłuższy niż 60 miesięcy.

2011
1
kwi

Istota:

Czy otrzymana nieoprocentowana pożyczka tworzy po stronie pożyczkodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Fragment:

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego jeżeli uzna, że zażalenie podatnika zasługuje na uwzględnienie. Oceniając legalność zaskarżonego postanowienia oraz przedstawioną przez Pana w złożonym zażaleniu argumentację, należy w punkcie wyjścia zaznaczyć, iż zgodnie z treścią art. 720 § 1 k.c. przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej ilości. Z powyższego wynika zatem, iż oprocentowanie pożyczki nie należy do elementów przedmiotowo istotnych umowy pożyczki, co oznacza że może być ona odpłatna lub nieodpłatna w zależności od woli stron.W stosunkach gospodarczych regułą jest oprocentowanie pożyczki a wówczas świadczenie odsetek jest ekwiwalentem za udzielenie pożyczkobiorcy świadczenia w postaci pieniędzy. Zastrzeżenie odsetek powoduje, że umowa nabiera cech umowy wzajemnej.Rezygnację z tego świadczenia kwalifikować należy jako przypadek otrzymania nieodpłatnego świadczenia, którego wartość odpowiada wartości odsetek, które pożyczkobiorca musiałby zapłacić pożyczkodawcy.Reasumując, pożyczka to świadczenie zwrotne, nie stanowiące samo w sobie przychodu podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2011
1
kwi

Istota:

Czy otrzymana od kontrahenta pożyczka (nieoprocentowana) spłacana poprzez udzielenie rabatu stanowić będzie dla spółki nieodpłatne świadczenie ?

Fragment:

Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego oraz pytania Spółki, Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach stwierdza co następuje: Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są w szczególności wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie świadczeń. Zgodnie z ugruntowanym w doktrynie poglądem, dla celów podatkowych przez nieodpłatne świadczenie należy rozumieć wszystkie zdarzenia prawne lub gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku podatnika, mające konkretny wymiar finansowy. W wyroku z dnia 22 marca 2001 r., sygn. akt I SA/Gd 2027/98, NSA stwierdził, że ?Nieodpłatnym świadczeniem o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jest takie zdarzenie, którego następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, tj. takim, w którym korzyść majątkową ma otrzymać tylko jedna strona?. Z załączonej umowy jak i z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż pożyczkobiorca zobowiązany jest do zakupu określonej ilości poszczególnych produktów. Pożyczka spłacana będzie poprzez kompensatę z udzielanym rabatem, wysokość rabatów przy realizacji określonej ilości zakupów zapewni spłatę pożyczki.

2011
1
kwi

Istota:

Cy udzielenie pracownikom nieoprocentowanej pożyczki ze środków obrotowych pracodawcy powoduje powstanie przychodu ze stosunku pracy?

Fragment:

Wprawdzie ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia nieodpłatnego świadczenie, jednak w orzecznictwie i doktrynie jednolicie przyjmuje się, że pojęcie to jest związane ze stosunkami prawnymi o charakterze zobowiązaniowym i rozumiane być musi jako świadczenie, z którym nie jest związana zapłata w jakiejkolwiek postaci. Takim stosunkiem prawnym jest umowa pożyczki, przez którą - zgodnie z art. 720 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) - dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Wartość przedmiotu pożyczki nie powiększa majątku pożyczkobiorcy na stałe, może on nim dysponować jako własnym tylko przez określony czas. Natomiast dla dającego pożyczkę korzyścią gospodarczą z zawarcia umowy pożyczki jest wynagrodzenie w postaci odsetek za korzystanie z jego majątku, dlatego też powszechną praktyką gospodarczą jest udzielanie pożyczek oprocentowanych.