Pożyczka mieszkaniowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pożyczka mieszkaniowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Skutki podatkowe umorzenia pożyczki.

Fragment:

(...) Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podjęła decyzję o umorzeniu pożyczki. W związku z tym, udzielona pracownikowi pożyczka podlega umorzeniu, a zobowiązanie spłaty wygasa. Wobec powyższego zadano następujące pytania. Czy należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych umorzoną pożyczkę po byłym zmarłym pracowniku... Czy w związku z powyższym należy wystawić informację PIT-8C, jeśli tak, to na kogo... Zdaniem Wnioskodawcy, umorzona pożyczka mieszkaniowa z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, po byłym zmarłym pracowniku, nie jest dziedzicznym prawem majątkowym. Nie przechodzi ona na małżonka, czy innych spadkobierców zmarłego. Wobec tego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym płatnik nie ma obowiązku wystawienia informacji PIT-8C. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za (...)

2011
1
lip

Istota:

Opodatkowanie czynności przekazywania towarów i usług finansowanych w całości lub w części z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 07.07.2009r. (data wpływu 16.07.2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności przekazywania towarów i usług finansowanych w całości lub w części z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16.07.2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od (...)

2011
1
cze

Istota:

W świetle przepisu art. 128 OP oraz art. 14b § 2 OP, organ pierwszej instancji, który już raz, i to w sposób ostateczny, wypowiedział się w stanie faktycznym przedstawionym przez stronę skarżącą, w zakresie analogicznego zagadnienia prawnego, które strona ponownie przedstawia do interpretacji, choć czyni to w sposób jedynie językowo (werbalnie) odmienny, chcąc de facto pominąć rozwiązania prawne przyjęte w art. 14b§2 i art. 14b§5 OP oraz w art. 228§1 pkt 2 OP i uzyskać w ten sposób interpretację korzystną, powinien wydać postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania, uwzględniając dyspozycję art. 165a OP

Fragment:

(...) A. (zwana dalej "Stroną", "Skarżącą") zwróciła się 24 czerwca 2006r. do Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o udzielenie, w trybie art. 14a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, ze zm., dalej zwana "O.p."), pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., dalej zwana "ustawą o VAT"), stawiając pytanie czy odsetki od pożyczek mieszkaniowych udzielanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej jako "ZFŚS") stanowią obrót podlegający przepisom ustawy o VAT. Czy powinny być wykazywane w deklaracji VAT-7 i ujmowane przy ustalaniu proporcji określonej w art. 90 tej ustawy. Strona wskazała, że obowiązek tworzenia ZFŚS wynika z ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 ze zm., dalej jako "ustawa o ZFŚS"). (...)

2011
1
cze

Istota:

Udzielanie oprocentowanych pożyczek ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej (…) Bank reprezentowanej przez pana Wojciecha Skalskiego, przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2008 r. (data wpływu 29 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania działalności socjalnej prowadzonej na podstawie ustawy o ZFŚS, polegającej na: udzielaniu pracownikom oprocentowanych pożyczek na cele mieszkaniowe – jest nieprawidłowe, finansowaniu imprez sportowo-rekreacyjnych dla pracowników – jest (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy umorzona pożyczka mieszkaniowa będzie podstawą do naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i czy będzie ona długiem spadkowym ?

Fragment:

(...) Na podstawie art 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu po zapoznaniu się z wnioskiem .... z dnia 28 maja 2007 r. (data wpływu: 2 lipca 2007r.) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. Z 2000 r. Nr 14 , poz. 176 z późn.zm.) Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest prawidłowe. Uzasadnienie Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny : Spółdzielnia prosi o wydanie decyzji w sprawie opodatkowania umorzonej pożyczki mieszkaniowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych po zmarłym pracowniku.Z dniem 19.05.2006r została rozwiązana umowa o pracę z naszą pracownicą w związku z przejściem na rentę (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy udzielenie pożyczki mieszkaniowej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych powoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług i czy kwota odsetek pobranych od pracowników i przekazanych, zgodnie z ustawą o ZFSS na rachunek funduszu powinna być wykazana w deklaracji VAT-7 jako obrót podlegający przepisom ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60, ze zm.), po rozparzeniu wniosku Strony wniesionego w dniu 17.01.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług,stwierdza że przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Szpital zwraca się z zapytaniem czy udzielenie pożyczki mieszkaniowej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych powoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług i czy kwota odsetek pobranych od pracowników i przekazanych, zgodnie z ustawą o ZFSS na rachunek funduszu powinna być wykazana w deklaracji VAT-7 jako obrót podlegający przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Przedmiotem regulacji ustawowej w art. 2 pkt 1 ustawy z (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy wartość umorzonej pożyczki po śmierci pracownika, stanowi podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód spadkobiercy? Czy na zakładzie pracy zmarłego pracownika ciąży obowiązek wystawienia PIT-8C zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2007r. (data wpływu do tut. BKIP – 5 października 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 października 2007r. (wpływ do tut. BKIP 29 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia pożyczki - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 października 2007r. wpłynął do tut. Biura Krajowej Informacji Podatkowejww. wniosek o udzielenie pisemnej (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dot. opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości przed upływem 2 lat od końca roku, w którym nastąpiło nabycie, wydatkowanego na spłatę pożyczki zaciągniętej w zakładzie pracy z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych

Fragment:

(...) Postanowienie Na podstawie art.14a §1 oraz § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani ... z dnia 06.03.2006r. ( data wpływu do urzędu skarbowego 13.03.2006r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości przed upływem 2 lat od końca roku, w którym nastąpiło nabycie, wydatkowanego na spłatę pożyczki zaciągniętej w zakładzie pracy z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Uzasadnienie W dniu 13.03.2006r. do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek Pani ... o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej opodatkowania przychodu ze (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy udzielenie nieoprocentowanej lub oprocentowanej pożyczki powoduje skutki dla Podatnika jako pożyczkodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa z dnia 3 stycznia 2006r. (data wpływu do Urzędu 04.01.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, tj., Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie ? biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: - uznać stanowisko Strony w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, że udziela on swoim pracownikom różnego rodzaju pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz ze środków obrotowych. Zasady i warunki udzielania pomocy ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych określone są w zarządzeniu Dyrektora Generalnego (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy umorzona pożyczka mieszkaniowa będzie przychodem dla dzieci zmarłego pracownika, w sytuacji gdy nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe ustalające faktycznych spadkobierców przejmująycch obowiązki dłużnika?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny P O S T A N A W I A - UZNAĆ STANOWISKO STRONY ZA PRAWIDŁOWE U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że do Spółki wpłynął wniosek o umorzenie pozostałej do spłacenia pożyczki mieszkaniowej złożony przez córkę zmarłej pracownicy. Zmarła pracownica była wdową mieszkającą z dwójką pełnoletnich dzieci, z których jedno w chwili śmierci matki spełniało warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej. W październiku 2005r. dzieci zmarłej pracownicy wystąpiły do sądu o przeprowadzenie postępowania spadkowego, jednak (...)