Pożyczka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pożyczka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
wrz

Istota:

Ustalenie wysokości zadłużenia wobec udziałowca na moment zapłaty (do końca 2018 r.) odsetek od otrzymanej przed 2015 r. pożyczki

Fragment:

W 2013 roku (...) sp. z o.o. (dalej jako „ Spółka ” lub „ Wnioskodawca ”) zawarła umowę pożyczki (dalej jako: „ Umowa Pożyczki ” lub „ Pożyczka ”) ze spółką prawa holenderskiego („ Pożyczkodawca ”). Pożyczkodawca jest obecnie i był na dzień udzielenia Pożyczki jedynym wspólnikiem Spółki. Zgodnie z Umową, Pożyczka jest wypłacana w transzach na wniosek Spółki. Przed 1 stycznia 2015 r. (tj. przed zmianą przepisów dotyczących tzw. „ niedostatecznej kapitalizacji ”) w ramach Umowy Pożyczki nastąpiły wypłaty transz Pożyczki do Spółki („ 1 Transza Pożyczki ”). Spłata Pożyczki jest przewidziana najpóźniej na 30 czerwca 2020 r., nie jest przy tym wykluczone, że spłata nastąpi wcześniej, przed końcem 2018 roku. Wnioskodawca zaciągnął Pożyczkę na cele finansowania, prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu inwestycji deweloperskiej. Wydatek związany ze spłacanymi odsetkami będzie/jest ponoszony w celu osiągnięcia przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. W związku z faktem, że w momencie wypłaty transz Pożyczki Pożyczkodawca był jedynym udziałowcem Wnioskodawcy, Spółka powzięła wątpliwość, w jaki sposób prawidłowo ustalić wartość zadłużenia Spółki wobec podmiotów kwalifikowanych na potrzeby stosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r.

2018
7
wrz

Istota:

1. Czy spłata przez Wnioskodawcę pożyczki zaciągniętej przez poprzednika prawnego (spółkę przejmowaną) skutkować będzie zastosowaniem przepisów art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2018 r., w celu ustalenia, czy i jaka część odsetek podlegać będzie wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu po stronie Wnioskodawcy?2. Czy dla oceny jaka ewentualnie część odsetek od spłacanej przez Wnioskodawcę pożyczki powinna być wyłączona z kosztów uzyskania przychodów należy uprzednio ustalić łączną wartość zadłużenia Wnioskodawcy wobec podmiotów wskazanych w przepisie art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2018 r. oraz wartość kapitałów własnych Wnioskodawcy na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek?

Fragment:

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2017 r., nie uznaje się za koszt uzyskania przychodu odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez inną spółkę, jeżeli w obu tych spółkach ten sam podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę wobec spółki udzielającej pożyczki oraz wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) spółki otrzymującej pożyczkę, uwzględniającego również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego spółki otrzymującej pożyczkę - w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek. Z kolei zgodnie z art. 7 ustawy nowelizującej, do odsetek od kredytów (pożyczek), w przypadku których kwota udzielonego podatnikowi kredytu (pożyczki) została temu podatnikowi faktycznie przekazana przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 15c lub art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz ust. 6, 7b, 7g i 7h ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

2018
6
wrz

Istota:

Czy w przypadku rozliczenia transakcji zabezpieczającej, poprzez zapłatę przez podmiot oferujący zabezpieczenie kwoty odpowiadającej wartości nominalnej pożyczki udzielonej przez Spółkę na rzecz klienta, w części stanowiącej spłatę niespłaconego kapitału, Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036, z późn. zm., dalej: „ustawa CIT”)?

Fragment:

Często okazuje się, że mimo podejmowania prób odzyskania należności, dłużnicy w dalszym ciągu nie spłacają pożyczek. W efekcie, Spółka ponosi straty - kwoty pożyczek, które wypłaciła wcześniej pożyczkobiorcom w ramach umów pożyczek nie są spłacane, co generuje ryzyko utraty płynności finansowej lub ograniczenia akcji pożyczkowej, a w konsekwencji utraty lub ograniczenia przyszłego źródła przychodów, poprzez ograniczenie lub uniemożliwienie Spółce udzielania pożyczek kolejnym klientom, którym mogłaby udzielić, gdyby dysponowała niespłaconymi przez dłużników kwotami pożyczek. W celu zabezpieczenia finansowania swojej dalszej działalności gospodarczej i udzielanych pożyczek, Spółka zamierza zabezpieczyć się przed ryzykiem braku spłaty pożyczek lub opóźnienia w spłacie pożyczek. Wnioskodawca zamierza zawrzeć transakcje zabezpieczającą ryzyko kredytowe z podmiotem krajowym lub z siedzibą w Unii Europejskiej, który specjalizuje się w przejmowaniu ryzyka niewypłacalności dłużników. Skutkiem zawarcia transakcji zabezpieczającej jest przeniesienie przez Spółkę do oferującego zabezpieczenie podmiotu ryzyka niespłacalności pożyczek udzielonych przez Spółkę, w zamian za ustalone wynagrodzenie uiszczane przez Spółkę na rzecz podmiotu oferującego zabezpieczenie.

2018
6
wrz

Istota:

Skoro wierzytelność została umorzona przez Wnioskodawcę/byłego pracodawcę, nie zaś przez Sąd - w ramach postępowania upadłościowego, to tym samym należy uznać, że umorzenie ww. kwoty nie było związane z postępowaniem upadłościowym, a w konsekwencji Wnioskodawca nie miał podstaw do zastosowania do kwoty umorzonej przez siebie pożyczki zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 142 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym miał obowiązek wystawić dla byłej pracownicy/emerytki informację PIT-8C, w której zobowiązany był wykazać przychody/dochody przez nią uzyskane z ww. tytułu.

Fragment:

Jak wynika z opisu stanu faktycznego, w dniu 12 maja 2017 r. emerytka/była pracownica Wnioskodawcy (Zespołu Szkół Ogólnokształcących), w związku z trudną sytuacją materialną, toczącym się postępowaniem upadłościowym oraz niskimi dochodami zwróciła się do Dyrektora Szkół Ogólnokształcących o umorzenie niespłaconej części pożyczki udzielonej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 5.900 zł. Dyrektor Szkoły - korzystając ze swoich uprawnień zawartych w Regulaminie ZFŚS - przychylił się do wniosku emerytki i w dniu 30 maja 2017 r. rozpatrzył pozytywnie wniosek, w efekcie czego część pożyczki (w kwocie 5.900 zł) umorzył. O zaistniałym fakcie został poinformowany Wydział Obsługi Finansowo - Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powiatu X, który prowadzi obsługę księgową Szkoły. Na podstawie przedstawionych dokumentów – w lutym 2018 r. - została sporządzona informacja PIT-8C, w której uwzględniono ww. kwotę. Wnioskodawca uznał bowiem, że wartość niespłaconej pożyczki - na cele mieszkaniowe z ZFŚS, umorzonej na wniosek dłużniczki – stanowi przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Informacja PIT-8C została przedłożona w Urzędzie Skarbowym w Y i przesłana byłej pracownicy. W dniu umorzenia zobowiązania wynikającego z pożyczki mieszkaniowej, jak również w momencie sporządzania informacji PIT-8C Wnioskodawca nie posiadał wiedzy czy kwota tej pożyczki objęta jest postępowaniem egzekucyjnym.

2018
2
wrz

Istota:

Skutki podatkowe zawarcia umowy pożyczki

Fragment:

Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu Pożyczkodawcy jednorazowo całej kwoty pożyczki wraz z odsetkami, w terminie 1 miesiąca od daty wskazanej w umowie o roboty budowlane jako termin zakończenia robót na rachunek bankowy Pożyczkodawcy. Termin przekraczający o miesiąc umowną datę zakończenia robót został przyjęty celem dokonania odbiorów robót i ich rozliczenia. Z powyższego wyraźnie widać, że pożyczka została udzielona w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na potrzeby sfinansowania prowadzonej inwestycji. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy Wnioskodawczyni jako biorąca pożyczkę jest obowiązana od kwoty wypłaconej pożyczki zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych? Zdaniem Wnioskodawczyni, Pożyczkodawca będący jednocześnie kontrahentem z umowy o roboty budowlane udzielił pożyczki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mimo że nie jest to zasadniczy zakres jego działalności i czynność taka nie została wskazana w przedmiocie działalności w KRS, dlatego też udzielenie pożyczki należy uznać za czynność wykonywaną w ramach działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Wobec powyższego, czynność udzielenia pożyczki według stanu przedstawionego we wniosku jako czynność opodatkowana podatkiem od towarów i usług (zwolniona na zasadzie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług) nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych a podlega przepisom podatku od towarów i usług.

2018
2
wrz

Istota:

Dotyczy skutków podatkowych związanych z umorzeniem zobowiązań wynikających z zawartej umowy pożyczki na skutek śmierci pożyczkobiorcy i związanych z tym obowiązków płatnika

Fragment:

Przychodem takim jest jednak umorzona kwota pożyczki (jako nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczenie). Przy czym, w przypadku umorzenia pożyczki za życia pożyczkobiorcy wartość umorzonej pożyczki stanowi jego przychód. Jeśli umorzenie pożyczki następuje po śmierci pożyczkobiorcy, a w regulaminie lub w umowie o udzielenie pożyczki zawarto zapis o obowiązku uregulowania niespłaconych rat pożyczki przez spadkobierców po śmierci pożyczkobiorcy, to udzielona pożyczka umorzona zostaje spadkobiercy. W tej sytuacji przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskuje spadkobierca, przejmujący obowiązki dłużnika. Zatem, w przypadku, gdy po śmierci pożyczkobiorcy, dochodzi do umorzenia pożyczki spadkobiercy, który przejął obowiązki dłużnika, u tego spadkobiercy powstaje przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten odpowiada wartości umorzonej pożyczki lub jej części. Natomiast wyłącznie w sytuacji, gdy żadne zapisy nie precyzują obowiązku uregulowania niespłaconych rat pożyczki przez spadkobiercę, a udzielona pożyczka umarzana jest zmarłemu pracownikowi, na pracodawcy nie ciążą obowiązki płatnika z przedmiotowego tytułu w stosunku do spadkobierców zmarłego pracownika.

2018
1
wrz

Istota:

W zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy pożyczki.

Fragment:

(...) pożyczki pieniężnej do łącznej wysokości 1.750.000 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych); Strony umowy pożyczki wskazały, że pożyczka udzielana jest w celu zakupu przez Pożyczkobiorcę oznaczonej nieruchomości gruntowej, wybudowania na tej nieruchomości domu jednorodzinnego oraz jego wykończenia; Pożyczka w całości lub w części będzie przekazywana na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy w terminie do 10 dni od dnia złożenia przez Pożyczkobiorcę stosownej dyspozycji wypłaty; Zwrot pożyczki nastąpi w ciągu 1 roku od dnia złożenia przez Pożyczkodawcę wezwania do zwrotu pożyczki, przy czym wezwanie to nie może zostać złożone wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia zawarcia umowy pożyczki; Na zabezpieczenie roszczenia o zwrot pożyczki Pożyczkobiorca ustanowi na rzecz Pożyczkodawcy hipotekę umowną na nieruchomości zakupionej z kwoty pożyczki – w szczegółowych terminach określonych w umowie pożyczki; Dodatkowo: Strony postanowiły, że wszelkie ewentualne koszty związane z zawarciem umowy pożyczki ponosi Pożyczkobiorca (Wnioskodawca); Strony postanowiły, że umowa pożyczki podlega prawu szwedzkiemu (prawo szwedzkie (...)

2018
1
wrz

Istota:

Opodatkowanie czynności udzielania pożyczek

Fragment:

Świadczonej przez Spółkę usłudze odpowiada zatem świadczenie wzajemne Pożyczkobiorcy, polegające na zapłacie na rzecz Spółki odsetek od otrzymanej w ramach umowy kwoty pieniężnej (pożyczki). W ocenie Zainteresowanych świadczenie przez Spółkę usługi polegającej na udzieleniu pożyczki spełnia również podmiotowe przesłanki warunkujące objęcie tej czynności opodatkowaniem podatkiem VAT. Spółka udzieliła bowiem pożyczki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, działając jako podatnik podatku VAT. Wynagrodzenie, które Spółka uzyska z tytułu pożyczki zostanie przeznaczone na bieżące finansowanie działalności Spółki. Zwolnienie z VAT Zainteresowani uważają jednocześnie, że wykonywana przez Spółkę usługa polegająca na udzieleniu pożyczki jest objęta zwolnieniem od opodatkowania. W art. 43 ust. 1 pkt 38 Ustawy VAT przewidziano zwolnienie od opodatkowania VAT usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usług pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także usług zarządzania kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę. W związku z powyższym, czynność udzielenia przez Spółkę na rzecz Pożyczkobiorcy pożyczki stanowiąc usługę udzielenia pożyczki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i jednocześnie jest objęta zwolnieniem przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 38 Ustawy VAT.

2018
29
sie

Istota:

W zakresie opodatkowania umów pożyczek.

Fragment:

Na podstawie Umowy Spółka udzieliła Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej. W Umowie przewidziano należne Spółce wynagrodzenie za udzielenie pożyczki. Wynagrodzeniem tym są należne Spółce odsetki, do których zapłaty na rzecz Spółki zobowiązany jest Pożyczkobiorca. Zapłata odsetek na rzecz Spółki nastąpi wraz ze spłatą kwoty głównej pożyczki. Celem udzielenia pożyczki przez Spółkę było czerpanie zysku z działalności gospodarczej, a nie wsparcie finansowe wspólnika, który zobowiązał się zwrócić Spółce kwotę pożyczki wraz z odsetkami. Czynność udzielenia pożyczki wspólnikowi przez Wnioskodawcę jest działaniem, które generuje przychody Spółki. Spółka osiąga korzyść poprzez wykorzystanie majątku (pieniędzy) w celu uzyskania dochodu, co stanowi zyskowny i bezpieczny sposób inwestowania środków finansowych. Obciążenie odsetkami w momencie ich wymagalności Spółka udokumentuje fakturą. Spółka nie wyklucza, że w przyszłości będzie udzielać kolejnych pożyczek, zarówno na rzecz Pożyczkobiorcy, jak i innych podmiotów. Ewentualne przyszłe pożyczki będą udzielane Pożyczkobiorcy na analogicznych zasadach do pożyczki udzielonej na podstawie Umowy. Pożyczki udzielane będą w sytuacji posiadania przez Spółkę nadwyżek środków finansowych, a otrzymywane z ich tytułu wynagrodzenie w postaci odsetek przeznaczane będzie na finansowanie bieżącego funkcjonowania Spółki.

2018
29
sie

Istota:

Aby Wnioskodawczyni mogła skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 9 pkt 10 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych powinna była złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od dokonania czynności, czyli liczonym w terminie od 27 marca 2018 r. Tym samym Wnioskodawczyni nie będzie mogła skorzystać z ww. zwolnienia, jeżeli złoży stosowną deklarację w ciągu 14 dni od sporządzenia opisanej we wniosku umowy, ponieważ nie wypełnia ona znamion umowy pożyczki, a jedynie umowy potwierdzającej w przeszłości zawarcie takiej pożyczki.

Fragment:

W związku z tym, że od 27 marca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 roku Wnioskodawczyni i jej siostra nie mogły dojść do porozumienia we wszystkich elementach umowy pożyczki, zwłaszcza dotyczących daty zwrotu pożyczki, jak i ewentualnego oprocentowania udzielonej pożyczki, umowę pożyczki zawarły 30 czerwca 2018 roku w formie pisemnej, po porozumieniu się w kwestii istotnych elementów pożyczki, o których mowa powyżej. Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że termin na skorzystanie przez nią ze zwolnienia, określonego w art. 9 pkt 10 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, należy liczyć od dnia zawarcia umowy pożyczki, która to umowa została wg Wnioskodawczyni zawarta 30 czerwca 2018 roku. W związku z tym, złożenie do 14 lipca 2018 roku deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu i udokumentowanie otrzymania pożyczki na rachunek bankowy, pozwoli Wnioskodawczyni na skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia. Z takim stanowiskiem nie można się zgodzić. W myśl art. 720 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025) przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

2018
24
sie

Istota:

Powstanie przychodu z tytułu prowizji od pożyczki.

Fragment:

Wysokość prowizji jest zróżnicowana w zależności od kwoty pożyczki oraz okresu na jaki pożyczka została udzielona. Prowizja za udzielenie pożyczki jest należna Wnioskodawcy w dacie spłaty pożyczki. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty prowizji jednorazowo w terminie spłaty pożyczki ustalonym w umowie pożyczki tj. na koniec okresu na jaki została udzielona pożyczka, wraz z kwotą kapitału oraz pozostałymi opłatami i odsetkami (jeśli zostały naliczone). W ocenie organu, z samego faktu, że pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty prowizji będącej wynagrodzeniem Pożyczkodawcy za przygotowanie umów, udostępnienie środków pieniężnych oraz obsługę pożyczki dopiero w terminie spłaty pożyczki, nie można wywodzić, iż pożyczkodawca pobiera z związku z tym wynagrodzenie za odrębną (niezależną) usługę od udzielenia pożyczki. O tym, że jest to usługa zależna od usługi udzielenia pożyczki świadczą następujące fakty: wysokość prowizji jest znana w momencie pozytywnego rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki (tego faktu nie zmienia ewentualne zmniejszenie opłaty w związku z wcześniejszą spłatą pożyczki, prowizja za udzielenie pożyczki wchodzi w skład całkowitego kosztu pożyczki, prowizja za udzielenie pożyczki jest obowiązkowa dla pożyczkobiorcy i dotyczy przygotowania, udzielenia oraz obsługi pożyczki.

2018
20
sie

Istota:

Opodatkowanie czynności udzielania pożyczki.

Fragment:

Kwota pożyczki jest oprocentowana, Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu Pożyczkodawcy jednorazowo całej kwoty pożyczki wraz z odsetkami, w terminie 1 miesiąca od daty wskazanej w umowie o roboty budowlane jako termin zakończenia robót na rachunek bankowy Pożyczkodawcy. Istota umowy pożyczki została zawarta w art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.). Zgodnie z art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. W wyniku spełnienia świadczenia przez dającego pożyczkę, określone przedmioty majątkowe stają się własnością biorącego pożyczkę. Zasilają one jednak tylko czasowo majątek biorącego pożyczkę, który obowiązany jest do zwrotu, tj. do przeniesienia na drugą stronę własności tej samej ilości pieniędzy albo rzeczy tego samego rodzaju. Czynności polegające na udzielaniu pożyczek pieniężnych podlegających oprocentowaniu stanowią odpłatne świadczenie usług i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2018
18
sie

Istota:

Uznanie usługi udzielania pożyczek za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT i korzystającą ze zwolnienia od podatku VAT.

Fragment:

W ocenie Zainteresowanych, świadczenie przez Spółkę usługi polegającej na udzieleniu pożyczki spełnia również podmiotowe przesłanki warunkujące objęcie tej czynności opodatkowaniem podatkiem VAT. Spółka udzieliła bowiem pożyczki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (i w ramach tej działalności udzieli ewentualnych przyszłych pożyczek na rzecz Pożyczkobiorcy), działając jako podatnik podatku VAT. Wynagrodzenie, które Spółka uzyska z tytułu pożyczki zostanie przeznaczone na bieżące finansowanie działalności Spółki. Zwolnienie z VAT Zainteresowani uważają, że wykonywana przez Spółkę usługa polegająca na udzieleniu pożyczki jest objęta zwolnieniem od opodatkowania. W art. 43 ust. 1 pkt 38 Ustawy VAT przewidziano zwolnienie od opodatkowania VAT usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usług pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także usług zarządzania kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę. W związku z powyższym, czynność udzielenia przez Spółkę na rzecz Pożyczkobiorcy pożyczki stanowiąc usługę udzielenia pożyczki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i jednocześnie jest objęta zwolnieniem przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 38 Ustawy VAT.

2018
18
sie

Istota:

Świadczenia, których celem nie jest doprowadzenie do zawarcia umowy pożyczki, a jedynie jej obsługa w okresie spłaty, nie mogą być uznane za usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania pożyczek i nie ma do nich zastosowania zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy.

Fragment:

(...) pożyczki; przygotowywanie umowy pożyczki pomiędzy Spółką a Klientem; bieżącą aktualizację informacji przekazywanych potencjalnym Klientom, tj. zapewnienie, że nowe rodzaje pożyczek oraz aktualizacje już istniejących usług, są uwzględniane w aktualnych formularzach wniosków o pożyczkę i umowach pożyczki; utrzymywanie kontaktu między stronami umowy (tzn. Partner informuje Klienta o ofercie Spółki, oraz w drugą stronę Partner informuje Spółkę o chęci zawarcia umowy przez Klienta, Partner przekazuje Spółce wniosek o pożyczkę). Wnioskodawca podkreślił, że pożyczkodawcą jest zawsze Spółka, wszystkie warunki, na których zostaje zawarta umowa pożyczki są zatwierdzane przez Spółkę jako dostawcę usług finansowych. W związku z tym Partner nie ma możliwości wprowadzenia zmian do umów pożyczek albo zmiany warunków, na jakich pożyczki są udzielane przez Spółkę. Jednak Partner, wykonując czynności związane z pośrednictwem finansowym w imieniu i na rzecz Spółki na podstawie stosownego upoważnienia, jest odpowiedzialny za cały proces udzielania pożyczki przez Spółkę Klientowi i bierze udział w negocjowaniu warunków umowy pożyczki poprzez: kontaktowanie się z Klientami na rzecz oraz w imieniu Spółki, oferowanie produktów finansowych Klientom, w tym prezentowanie dostępnych dla Klienta wariantów (opcji) pożyczek, przekazywanie Spółce informacji pozyskanych od Klientów, informowanie obu stron o warunkach zawieranej umowy, a w konsekwencji umożliwienie stronom zawarcia umowy.