Pożyczka | Interpretacje podatkowe

Pożyczka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pożyczka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych dotyczących zawarcia umowy pożyczki
Fragment:
Spółka udzieliła Wnioskodawcy pożyczki pieniężnej (w roku 2014 Spółka udzieliła również drugiej pożyczki pieniężnej innej osobie fizycznej będącej wspólnikiem i członkiem zarządu Spółki). Pożyczka została udzielona na podstawie podpisanej pomiędzy Spółką a Wnioskodawcą umowy pożyczki, ze środków pieniężnych Spółki wygenerowanych w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Pożyczka udzielona Wnioskodawcy, jak również druga pożyczka udzielona innej osobie fizycznej, mają charakter odpłatny, czyli Spółce z tytułu udzielonych pożyczek przysługuje wynagrodzenie w postaci odsetek. Wcześniej Spółka nie udzielała pożyczek i nie prowadziła działalności w tym zakresie. Spółka jednak nie wyklucza, że w przyszłości, w przypadku posiadania nadwyżki środków finansowych, udzieli kolejnej pożyczki bądź pożyczek, również odpłatnych. Spółka zarówno w umowie Spółki jak i we wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie swojej działalności nie ma wpisanego do przedmiotu działalności udzielania pożyczek ani też innej podobnej działalności finansowej. Udzielone pożyczki, w tym pożyczka dla Wnioskodawcy, stanowią dla Spółki działalność mającą charakter poboczny względem działalności podstawowej.
2017
23
lut

Istota:
W zakresie uznania za neutralne podatkowo wygaśnięcia (konfuzji) zobowiązań i wierzytelności z tytułu umowy pożyczki, w związku z przejęciem spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą.
Fragment:
Roszczenie, z tytułu odsetek, stanowiące świadczenie o charakterze ubocznym w stosunku do kwoty głównej Pożyczki, analogicznie jak wierzytelności z tytułu Pożyczki wygaśnie na skutek konfuzji, czyli bez spełnienia świadczenia przez dłużnika. Podsumowując powyższe, zdaniem Wnioskodawców konfuzja wierzytelności i zobowiązań z tytułu Pożyczki w wyniku Połączenia będzie zdarzeniem, które nie będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego zarówno po stronie Wnioskodawcy I, jak i Wnioskodawcy II. Zgodnie, z art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). Jak wynika z powyższego, odsetki z tytułu pożyczek mogą zostać rozpoznane jako przychód podatkowy lub koszt uzyskania przychodów dopiero z momentem ich faktycznej zapłaty lub kapitalizacji. Dopóki spłata/kapitalizacja odsetek nie następuje, pozostają one neutralne podatkowo. Reguła ta będzie miała zastosowanie również do odsetek z tytułu Pożyczki. Ponieważ, w przypadku Połączenia, zobowiązania i wierzytelności z tytułu Pożyczki, w tym również z tytułu odsetek od Pożyczki, wygasną - Wnioskodawca II nie będzie uprawniony do rozpoznania ich w kosztach uzyskania przychodów.
2017
18
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności udzielania pożyczek przez Spółkę na rzecz jej udziałowca.
Fragment:
Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest kwestia, opodatkowania czynności udzielenia pożyczki Wnioskodawcy przez Spółkę. W tym miejscu należy wskazać, że istota umowy pożyczki zawarta została w art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016, poz. 380, z późn. zm.). Zgodnie z art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. W wyniku spełnienia świadczenia przez dającego pożyczkę, określone przedmioty majątkowe stają się własnością biorącego pożyczkę. Zasilają one jednak tylko czasowo majątek biorącego pożyczkę, który obowiązany jest do zwrotu, tj. do przeniesienia na drugą stronę własności tej samej ilości pieniędzy albo rzeczy tego samego rodzaju. Udzielanie pożyczek przez podatnika podatku od towarów i usług spełnia przesłanki uznania tych czynności za podlegające opodatkowaniu, niezależnie od częstotliwości i celu ich udzielenia, czy statusu nabywcy. Udzielanie pożyczek przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w związku z jej prowadzeniem, można identyfikować i zaliczać do zawodowej płaszczyzny jednostki, a więc uznać za rodzącą obowiązki w podatku od towarów i usług.
2017
18
lut

Istota:
Czy w przypadku opodatkowania odsetek umownych od pożyczek udzielanych przez osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą ale nie w zakresie udzielania pożyczek i kredytów Wnioskodawca będzie płatnikiem podatku i jakie będą obowiązki podatkowe nałożone na Wnioskodawcę z tego tytułu?
Fragment:
Każdorazowo, bez względu na to, czy drugą stroną umowy będzie osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej czy osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą ale nie w zakresie udzielania pożyczek i kredytów czy też osoba fizyczna lub prawna zajmująca się stale i w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej udzielaniem pożyczek i kredytów, przedmiotem umowy będzie kwota pożyczki, którą Wnioskodawca pożyczy od Finansującego, na następujących warunkach : Finansujący pożycza Wnioskodawcy kwotę z góry ustaloną i wpisaną w umowie pożyczki, umowa pożyczki zostaje zawarta na czas określony lub na czas nieokreślony z możliwością wcześniejszego wypowiedzenia, po upływie okresu kredytowania wskazanego w umowie pożyczki jako okres, na który umowa zostaje zawarta lub z końcem upływu okresu wypowiedzenia umowy pożyczki zawartej na czas nieokreślony Wnioskodawca zwraca całą kwotę pożyczoną wraz z odsetkami umownymi od udzielonej kwoty pożyczki w wysokości określonej w umowie jako % od kwoty pożyczonej, pożyczka może być udzielona przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą lecz nie związaną z udzielaniem pożyczek i kredytów oraz osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą, przedmiotem której jest udzielanie pożyczek i kredytów, umowa będzie miała odpłatny charakter.
2017
18
lut

Istota:
Czy odsetki umowne związane z udzieloną pożyczką w momencie ich faktycznej zapłaty będą mogły być zaliczone do kosztów prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej bez względu na to, kto będzie drugą stroną umowy?
Fragment:
Każdorazowo, bez względu na to, czy drugą stroną umowy będzie osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej czy osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą ale nie w zakresie udzielania pożyczek i kredytów czy też osoba fizyczna lub prawna zajmująca się stale i w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej udzielaniem pożyczek i kredytów, przedmiotem umowy będzie kwota pożyczki, którą Wnioskodawca pożyczy od Finansującego, na następujących warunkach: Finansujący pożycza Wnioskodawcy kwotę z góry ustaloną i wpisaną w umowie pożyczki, umowa pożyczki zostaje zawarta na czas określony lub na czas nieokreślony z możliwością wcześniejszego wypowiedzenia, po upływie okresu kredytowania wskazanego w umowie pożyczki jako okres, na który umowa zostaje zawarta lub z końcem upływu okresu wypowiedzenia umowy pożyczki zawartej na czas nieokreślony Wnioskodawca zwraca całą kwotę pożyczoną wraz z odsetkami umownymi od udzielonej kwoty pożyczki w wysokości określonej w umowie jako % od kwoty pożyczonej, pożyczka może być udzielona przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą lecz nie związaną z udzielaniem pożyczek i kredytów oraz osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą, przedmiotem której jest udzielanie pożyczek i kredytów, umowa będzie miała odpłatny charakter.
2017
18
lut

Istota:
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym pożyczki zaciągane przez Wnioskodawcę od Pożyczkodawcy, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w Polsce?
Fragment:
W celu ograniczenia ryzyka oraz pozyskania finansowania do prowadzenia dalszej działalności gospodarczej Spółka zamierza zaciągnąć pożyczki lub pożyczki inwestycyjne (dalej: „ pożyczka ” lub „ umowa pożyczki ”). Spółka zamierza zawrzeć umowy pożyczek z osobami fizycznymi (inwestorami indywidualnymi) niemającymi miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz z przedsiębiorcami niemającymi siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których działalność obejmuje kredytowanie oraz udzielanie pożyczek (dalej: „ Pożyczkodawca ”). Umowy pożyczek będą zawierane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a środki pieniężne stanowiące przedmiot tych umów w momencie podpisania znajdują się poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym pożyczki zaciągane przez Wnioskodawcę od Pożyczkodawcy, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w Polsce? W opinii Wnioskodawcy, zaciągane przez niego pożyczki od Pożyczkodawcy nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w Polsce. Pożyczki (zawierane poza terytorium RP, których przedmiot w momencie podpisania znajduje się poza granicami RP) udzielane Spółce przez Pożyczkodawcę niemającego miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzącego działalność w zakresie kredytowania oraz udzielania pożyczek, są zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych.
2017
14
lut

Istota:
Interpretacja indywidualna dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie daty powstania przychodu z tytułu warunkowego umorzenia pożyczki.
Fragment:
W trakcie prowadzonych negocjacji spółka C. sp. k. wyraziła gotowość złożenia oświadczenia, że w przypadku zbycia przez Panią A. udziałów Wnioskodawcy w jakiejkolwiek formie opisanej w Umowie Sprzedaży Udziałów zawartej 30 czerwca 2015 roku, spółka C. sp. k. dokona umorzenia pożyczki nr 1 przy czym warunkiem umorzenia tej pożyczki jest spłata pozostałych zobowiązań Wnioskodawcy wynikających z: umowy pożyczki zawartej z Panią C.; umowy pożyczki zawartej z Panem D; umowy pożyczki zawartej z Panem B; umowy pożyczki na rzecz B. sp. z o. o. W kontekście przedstawionego zdarzenia przyszłego postawiono następujące pytanie. Czy przychód Wnioskodawcy w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888, z późn. zm.) polegający na umorzeniu długu wynikającego z pożyczki wobec C. sp. k. powstanie i będzie uwzględniany w roku podatkowym, w którym złożone zostanie oświadczenie spółki C. sp. k. o warunkowym umorzeniu długu (tj. w przypadku ziszczenia się określonego w tym oświadczeniu warunku), czy też w/wymieniony przychód powstanie i będzie uwzględniany w roku podatkowym, w którym ziści się warunek wynikający z tego oświadczenia, tj. w roku podatkowym, w którym z punktu widzenia materialnego prawa cywilnego dojdzie do definitywnego umorzenia długu? Stanowisko Wnioskodawcy. W ocenie Wnioskodawcy przyszłe oświadczenie złożone przez C. sp. k. stanowić będzie zwolnienie z długu, wskutek którego Wnioskodawca osiągnąłby przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.
2017
11
lut

Istota:
Czy Wnioskodawca słusznie nalicza 19% zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu odsetek od umowy pożyczki zawartej między Wnioskodawcą a wspólnikiem i odprowadza go do urzędu skarbowego?
Fragment:
Całą otrzymaną z banku kwotę pożyczki wpłacił na konto Spółki, z którą zawarł umowę pożyczki, co w skrócie oznacza, że wspólnik zaciągnął pożyczkę w banku, gdzie występuje jako pożyczkobiorca, następnie wpłacił całą kwotę na konto Spółki, z którą zawarł umowę pożyczki, gdzie występuje jako pożyczkodawca. W sprawie nie nastąpiła zmiana dłużnika wobec banku, nadal jest nim wspólnik. W sprawie nie mamy do czynienia z przejęciem przez Wnioskodawcę zobowiązania wspólnika wobec banku, to wspólnik reguluje zobowiązanie wobec banku jako osoba fizyczna. Środki finansowe na pokrycie pożyczki i odsetek wobec banku przelewa wspólnik ze swojego prywatnego rachunku bankowego. Wspólnik nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie udzielania pożyczek. Pomiędzy Wnioskodawcą a wspólnikiem została zawarta umowa pożyczki i jej postanowienia są następujące: pożyczkodawca (wspólnik) zobowiązuje się udzielić pożyczkobiorcy (Wnioskodawcy) pożyczki w kwocie: 40 000 zł na sfinansowanie bieżącej działalności Wnioskodawcy (pożyczkobiorcy). W związku z faktem, że na potrzeby udzielenia pożyczki została zaciągnięta przez pożyczkodawcę (wspólnika) pożyczka gotówkowa w banku – umowa pożyczki nr ... stanowi załącznik nr 1 do umowy i w całości została wniesiona do Spółki, Spółka zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z jej zaciągnięciem.
2017
10
lut

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4e przychodów z umorzenia przez Pożyczkodawcę części odsetkowej pożyczki lub części kapitałowej pożyczki wraz z odsetkami
Fragment:
Czy przychód z tytułu umorzenia przez Pożyczkodawcę części odsetkowej pożyczki lub części kapitałowej pożyczki wraz z odsetkami będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e Ustawy o CIT? Zdaniem Wnioskodawcy, uzyskany przez niego przychód z umorzenia części odsetkowej pożyczki lub części kapitałowej pożyczki wraz z odsetkami, będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawę art. 17 ust. 1pkt 4e Ustawy CIT. Spółka prowadzi działalność rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 2 Ustawy CIT. Stosownie do art. 2 ust. 1 Ustawy CIT, przychody uzyskiwane z prowadzenia tak zdefiniowanej działalności rolniczej podlegają wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) Ustawy CIT, przychodem są w szczególności wartości umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy. W związku z umorzeniem części odsetkowej pożyczki lub części kapitałowej pożyczki wraz z odsetkami przez Pożyczkodawcę, po stronie Spółki powstanie zatem przychód. Zdaniem Spółki, przychód ten należy uznać za przychód z działalności pozarolniczej, który nie podlega wyłączeniu przedmiotowemu z zakresu Ustawy CIT.
2017
10
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania opłaty rejestracyjnej, przygotowawczej oraz opłaty prolongacyjnej za wydłużenie okresu spłaty pożyczki.
Fragment:
Zatem w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nie można w przypadku powyższego świadczenia mówić, iż jest ono elementem kompleksowej usługi udzielania pożyczek. Wymieniona usługa nie ma w stosunku do usługi udzielenia pożyczki charakteru pomocniczego, lecz jest samodzielnym, odrębnym świadczeniem, które może funkcjonować samoistnie, a oddzielenie powyższego świadczenia od usługi udzielania pożyczek nie ma charakteru sztucznego. Zatem powyższa czynność pomocnicza polegająca na wydłużaniu okresu spłaty pożyczki nie stanowi elementu kompleksowej usługi udzielania pożyczek, nie może również w ocenie Dyrektora ww. Izby Skarbowej korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, z którego ta usługa korzysta, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy. Zdaniem Dyrektora ww. Izby Skarbowej czynność wydłużania okresu spłaty pożyczki nie korzysta również ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 13 ustawy o VAT z uwagi na fakt, że czynność wydłużenia spłaty pożyczki nie jest właściwa oraz niezbędna do świadczenia usługi udzielania pożyczki. Ponadto ww. Dyrektor Izby Skarbowej wskazał, że w zakresie zwolnienia od podatku VAT opłaty rejestracyjnej oraz opłaty przygotowawczej/administracyjnej, wydane zostało osobne rozstrzygnięcie. Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Rozwoju i Finansów (...)
2017
10
lut

Istota:
W zakresie umowy pożyczki
Fragment:
Spółka udzieliła Wnioskodawcy pożyczki pieniężnej (w roku 2014 Spółka udzieliła również drugiej pożyczki pieniężnej innej osobie fizycznej będącej wspólnikiem i członkiem zarządu Spółki). Pożyczka została udzielona na podstawie podpisanej pomiędzy Spółką a Wnioskodawcą umowy pożyczki, ze środków pieniężnych Spółki wygenerowanych w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Pożyczka udzielona Wnioskodawcy, jak również druga pożyczka udzielona innej osobie fizycznej, mają charakter odpłatny, czyli Spółce z tytułu udzielonych pożyczek przysługuje wynagrodzenie w postaci odsetek. Wcześniej Spółka nie udzielała pożyczek i nie prowadziła działalności w tym zakresie. Spółka jednak nie wyklucza, że w przyszłości, w przypadku posiadania nadwyżki środków finansowych, udzieli kolejnej pożyczki bądź pożyczek, również odpłatnych. Spółka zarówno w umowie Spółki jak i we wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie swojej działalności nie ma wpisanego do przedmiotu działalności udzielania pożyczek ani też innej podobnej działalności finansowej. Udzielone pożyczki, w tym pożyczka dla Wnioskodawcy, stanowią dla Spółki działalność mającą charakter poboczny względem działalności podstawowej.
2017
9
lut

Istota:
W zakresie nie uznania za podatnika podatku od niektórych instytucji finansowych Wnioskodawcy udzielającego Pożyczek na rzecz Współpracowników
Fragment:
Jako Pożyczkę rozumie się nieoprocentowaną (nieodpłatną) pożyczkę na Własne cele mieszkaniowe, udzieloną przez Spółkę na rzecz Uczestnika, na zasadach określonych w Programie pożyczkowym oraz Umowie pożyczki. Postanowienia Programu pożyczkowego stanowią, że każdy z Uczestników, ubiegających się o uzyskanie Pożyczki od Spółki, zobowiązany jest spełnić identyczne wymagania formalne. Spółka udziela Pożyczki w kwocie nieprzekraczającej równowartości sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia netto należnego Uczestnikowi za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, jednakże kwota Pożyczki na rzecz pojedynczego Uczestnika nie może przekroczyć limitu określonego przez Spółkę. W przypadku uwzględnienia Wniosku przyznawane jest prawo do otrzymania Pożyczki - wymogiem otrzymania Pożyczki jest zawarcie Umowy pożyczki ze Spółką. Uczestnik, któremu zostało przyznane prawo do otrzymania Pożyczki i który zawarł ze Spółką Umowę pożyczki, obowiązany jest: Wydatkować Pożyczkę na Własny cel mieszkaniowy określony we Wniosku; Przedstawiać dokumenty, potwierdzające realizację własnego celu mieszkaniowego, na każde wezwanie Spółki; Dokonać zwrotu Pożyczki na warunkach określonych w Programie pożyczkowym i Umowie pożyczki. W przypadku gdy: Spółka rozwiąże z Uczestnikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, a jeżeli jest (...)
2017
4
lut

Istota:
Czy zawarcie przez Wnioskodawczynię, jako pracownika lub zleceniobiorcę Spółki, Umowy pożyczki (nieoprocentowanej), na warunkach określonych w Programie pożyczkowym, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawczyni nieodpłatnego świadczenia i będzie wymagało od Wnioskodawczyni zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)
Fragment:
Jako Pożyczkę rozumie się nieoprocentowaną (nieodpłatną) pożyczkę na własne cele mieszkaniowe, udzieloną przez Spółkę na rzecz Uczestnika, na zasadach określonych w Programie pożyczkowym oraz Umowie pożyczki. Postanowienia Programu pożyczkowego stanowią, że każdy z Uczestników, ubiegających się o uzyskanie Pożyczki od Spółki, zobowiązany jest spełnić identyczne wymagania formalne. Spółka udziela Pożyczki w kwocie nieprzekraczającej równowartości sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia netto należnego Uczestnikowi za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, jednakże kwota Pożyczki na rzecz pojedynczego Uczestnika nie może przekroczyć limitu określonego przez Spółkę. W przypadku uwzględnienia Wniosku przyznawane jest prawo do otrzymania Pożyczki – wymogiem otrzymania Pożyczki jest zawarcie Umowy pożyczki ze Spółką. Uczestnik, któremu zostało przyznane prawo do otrzymania Pożyczki i który zawarł ze Spółką Umowę pożyczki, obowiązany jest: Wydatkować Pożyczkę na własny cel mieszkaniowy określony we wniosku, Przedstawiać dokumenty, potwierdzające realizację własnego celu mieszkaniowego, na każde wezwanie Spółki, Dokonać zwrotu Pożyczki na warunkach określonych w Programie pożyczkowym i Umowie pożyczki. W przypadku gdy: Spółka rozwiąże z Uczestnikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, a jeżeli (...)
2017
2
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania czynności udzielania pożyczek, określenia momentu powstania obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania i stawki dla tej czynności
Fragment:
I tak, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy, zwalnia się od podatku usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę. Należy stwierdzić, że udzielanie pożyczek przez podatnika podatku od towarów i usług spełnia przesłanki uznania tych czynności za podlegające opodatkowaniu, niezależnie od częstotliwości i celu ich udzielenia, czy statusu nabywcy. Udzielanie pożyczek przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w związku z jej prowadzeniem, można identyfikować i zaliczać do zawodowej płaszczyzny jednostki, a więc uznać za rodzącą obowiązki w podatku od towarów i usług. Udzielenie pożyczki stanowi świadczenie na rzecz innego podmiotu, polegające na udostępnieniu kapitału na wskazany w umowie okres czasu. Czynność udzielenia pożyczki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zamian za wynagrodzenie (np. odsetki), stanowi zatem odpłatne świadczenie usług, co do zasady, podlegające opodatkowaniu VAT. W związku z tym, czynność udzielenia pożyczki przez pożyczkodawcę, będącego czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług stanowi czynność wykonywaną w ramach działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.
2017
31
sty

Istota:
Czy pożyczki udzielone Wnioskodawcy przez Spółkę, zarówno działającą w formie spółki kapitałowej, jak i w formie spółki komandytowej, będą opodatkowane po stronie Wnioskodawcy podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Pożyczki mogą być zatem udzielone zarówno przez Spółkę działającą w formie spółki kapitałowej, jak również w formie spółki komandytowej. Pożyczki, które zostaną udzielone przez Spółkę będą pożyczkami odpłatnymi. Wynagrodzeniem Spółki z tytułu udzielonych pożyczek będzie oprocentowanie, ustalone na warunkach rynkowych. Spółka zakwalifikuje udzielenie pożyczek jako czynności wchodzące w zakres jej działalności gospodarczej i w konsekwencji podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jednocześnie, w odniesieniu do pożyczek, Spółka zastosuje zwolnienie z tego podatku. Skoro zatem – jak wskazał Wnioskodawca − opisane we wniosku pożyczki – udzielone przez Spółkę kapitałową bądź komandytową podlegać będą uregulowaniom ustawy o podatku od towarów i usług i jako takie zwolnione będą z opodatkowania na podstawie przepisów tejże ustawy, to w analizowanej sprawie znajdzie zastosowanie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W rezultacie na Wnioskodawcy, jako pożyczkobiorcy, z tytułu zawierania opisanych we wniosku umów pożyczek, nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.
2017
31
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Skoro ustawodawca jasno wskazał, że zwolnienie dotyczy spłaty kredytu (pożyczki), zaciągniętego na określony cel, to oznacza, że zarówno w umowie kredytu jak i w umowie pożyczki musi być wskazany ten cel, na jaki zostaną przeznaczone środki uzyskane przez kredytobiorcę i pożyczkobiorcę. Przeznaczenie kredytu bądź pożyczki na cele mieszkaniowe powinno wynikać wprost z zawartej umowy kredytowej/pożyczki. Odpowiadając zatem na pytanie Wnioskodawczyni, w związku z powyższymi wyjaśnieniami należy stwierdzić, że wydatkowanie przychodu ze sprzedaży w 2016 r. odziedziczonej części mieszkania na spłatę pożyczki, nie może być uznane za uprawniające do zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskanego dochodu, jeżeli umowa z bankiem nie wskazuje, że jej przeznaczenie jest związane z realizacją konkretnych celów mieszkaniowych pożyczkobiorcy – Wnioskodawczyni. A więc spłata pożyczki, która nie była przeznaczona na określony cel wynikający z umowy tej pożyczki nie uprawnia do zwolnienia. Z umowy kredytu (pożyczki) musi wynikać wprost, że kredytu (pożyczki) udzielono na cele, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 przytoczonej ustawy. Jeżeli w sprawie Wnioskodawczyni w umowie pożyczki nie określono, że celem zaciągnięcia pożyczki jest cel mieszkaniowy (nabycie nowego mieszkalnia) – to oznacza, że nie zostały spełnione warunki do zastosowania zwolnienia.
2017
31
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Pożyczka
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.