Pożyczka | Interpretacje podatkowe

Pożyczka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pożyczka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, zgodnie z którym likwidacja Spółki osobowej i wydanie przez Spółkę osobową oraz otrzymanie przez Wnioskodawcę w ramach likwidacji tej spółki wierzytelności z tytułu udzielonych Wnioskodawcy pożyczek w odniesieniu do kwoty głównej, oraz ich wygaśnięcie w drodze konfuzji nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy?
Fragment:
W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanym zdarzeniu przyszłym, wygaśnięcie zobowiązania Wnioskodawcy (wspólnika Spółki osobowej) wobec Spółki osobowej z tytułu pożyczek oraz potencjalnych odsetek naliczonych od tych pożyczek, poprzez konfuzję, następującą w wyniku likwidacji Spółki osobowej, na skutek połączenia w rękach tej samej osoby (Wnioskodawcy) prawa (wierzytelności Spółki osobowej z tytułu udzielonych Wnioskodawcy pożyczek oraz odsetek od tych pożyczek), i korelatywnie sprzężonego z nim obowiązku (zobowiązania Wnioskodawcy z tytułu otrzymanych pożyczek oraz potencjalnie odsetek od tych pożyczek), nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o PDOF. Ponadto, należy wskazać, że w przypadku wystąpienia potencjalnie odsetek naliczonych, lecz nieotrzymanych przez Spółkę osobową z tytułu udzielonych pożyczek, zastosowanie powinien znaleźć przepis art. 14 ust. 3 pkt 2 ustawy o PDOF, zgodnie, z którym do przychodów nie zalicza się kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek. Należy przy tym wskazać, że na gruncie przepisów ustawy o PDOF (wskazanych powyżej), spółki osobowe, za wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej, nie są traktowane jako podatnicy podatku dochodowego.
2016
12
sie

Istota:
Czy prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, zgodnie z którym rozwiązanie Spółki osobowej i wydanie przez Spółkę osobową oraz otrzymanie przez Wnioskodawcę w ramach rozwiązania tej spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego wierzytelności z tytułu udzielonych Wnioskodawcy pożyczek w odniesieniu do kwoty głównej, oraz ich wygaśnięcie w drodze konfuzji nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy?
Fragment:
W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanym zdarzeniu przyszłym, wygaśnięcie zobowiązania Wnioskodawcy (wspólnika Spółki osobowej) wobec Spółki osobowej z tytułu pożyczek oraz potencjalnych odsetek naliczonych od tych pożyczek, poprzez konfuzję, następującą w wyniku likwidacji Spółki osobowej, na skutek połączenia w rękach tej samej osoby (Wnioskodawcy) prawa (wierzytelności Spółki osobowej z tytułu udzielonych Wnioskodawcy pożyczek oraz odsetek od tych pożyczek), i korelatywnie sprzężonego z nim obowiązku (zobowiązania Wnioskodawcy z tytułu otrzymanych pożyczek oraz potencjalnie odsetek od tych pożyczek), nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o PDOF. Ponadto, należy wskazać, że w przypadku wystąpienia potencjalnie odsetek naliczonych, lecz nieotrzymanych przez Spółkę osobową z tytułu udzielonych pożyczek, zastosowanie powinien znaleźć przepis art. 14 ust. 3 pkt 2 ustawy o PDOF, zgodnie, z którym do przychodów nie zalicza się kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek. Należy przy tym wskazać, że na gruncie przepisów ustawy o PDOF (wskazanych powyżej), spółki osobowe, za wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej, nie są traktowane jako podatnicy podatku dochodowego.
2016
12
sie

Istota:
Pożyczki udzielone Spółce będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli zostaną spełnione przesłanki zawarte w art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast w przypadku opodatkowania pożyczek podatkiem od towarów i usług/ podatkiem od wartości dodanej lub też zwolnienia z tego podatku, obowiązek podatkowy od powyższych czynności nie powstanie na podstawie art. 2 ust. 4 ww. ustawy.
Fragment:
W rozumieniu wskazanych przepisów udzielenie pożyczki stanowi zatem świadczenie usług. Czynność udzielenia pożyczek powinna być zakwalifikowana do kategorii usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym, podkategoria PKWiU 65.22.10. Art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT stanowi, iż zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W pozycji 3 tegoż załącznika wymieniono jako zwolnione od podatku usługi pośrednictwa finansowego sklasyfikowane w sekcji J posiadające oznaczenie PKWiU 65-67, co oznacza, iż udzielenie pożyczki stanowi czynność zwolnioną od podatku VAT. Zdaniem Spółki, w świetle wskazanych wyżej przepisów, należy przyjąć, iż udzielenie Spółce pożyczki przez F., jak również przez L., stanowi usługę finansową, która jest zwolniona od podatku VAT. Z kolei, wobec jednoznacznego brzmienia przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o p.c.c. omawiane pożyczki nie będą podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Do pożyczki, która zostanie udzielona Spółce przez F., znajdzie zastosowanie art. 27 ust. 4 pkt 4 ustawy o VAT, która stanowi, iż w przypadku usług finansowych miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności.
2016
12
sie

Istota:
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że umowa pożyczki nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca środki pieniężne będące przedmiotem umowy pożyczki w chwili jej zawarcia będą znajdowały się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz umowa pożyczki zostanie zawarta poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Fragment:
Umowa pożyczki została uregulowana w art. 720 i n. Kodeksu cywilnego, wedle którego – przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy oznaczonych co do gatunku i tej samej jakości. Powyżej 500 zł należy umowę pożyczki zawrzeć przynajmniej w formie zwykłej pisemnej. Nie dochowanie tej formy nie skutkuje jednak bezwzględną nieważnością czynności prawnej mającej charakter umowy ustnej. Jak to określił Sąd Najwyższy w wyroku z 17.09.2015 r., II CSK 581/14: Umowa pożyczki trwa od chwili jej zawarcia, wzmocnionego wydaniem przedmiotu pożyczki aż do jej zwrotu, niezależnie od tego, że strony określiły w umowie, kiedy ten zwrot powinien był nastąpić, a w rzeczywistości nie nastąpił. Przechodząc na grunt rozpatrywanej sprawy podpisanie, okres trwania, spełnienia świadczenia zwrotu pożyczki i zakończenie tej umowy będzie mieć miejsce zagranicą. Strony wyłączyły możliwość zwrotu pożyczki w innej postaci niż bezgotówkowa lub na terytorium Polski na rachunek w oddziale polskiego banku lub inny rachunek prowadzony przez polską instytucję finansową.
2016
10
sie

Istota:
Czy uzyskane umorzenie pożyczki z WFOŚiGW będzie stanowiło przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 updop?
Fragment:
Spółdzielnia zaciągnęła pożyczkę w kwocie 114 370,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie pn. „ Modernizacja instalacji przygotowującej ciepłą wodę użytkową w oparciu o zastosowanie systemu kolektorów słonecznych ”. W dniu 11 maja 2016 r. Zarząd WFOŚ, w związku z terminową spłatą 60% pożyczki, umorzył pozostałe 40% , tj. kwotę 45 748 zł. Spółdzielnia powyższą kwotę umorzenia przeznaczy na cele funduszu remontowego, czyli na remont bądź termomodernizację zasobów mieszkaniowych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy uzyskane umorzenie pożyczki z WFOŚiGW będzie stanowiło przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 updop... Zdaniem Wnioskodawcy, w razie przeznaczenia kwoty umorzenia na cele funduszu remontowego, częściowe umorzenie pożyczki, niezależnie od charakteru zadania (ekologiczne lub nie), spełnia funkcję dofinansowania spółdzielczych zasobów mieszkaniowych, które Minister Finansów np. w wyjaśnieniach z 5 marca 2008 r. uznał za przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, wolne od podatku (...)
2016
7
sie

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, na Wnioskodawcy (jako pożyczkobiorcy) nie będzie spoczywał obowiązek podatkowy w podatku PCC z tytułu zawarcia poza terytorium Polski Umowy Pożyczki, której przedmiotem będą środki pieniężne znajdujące się na rachunku bankowym prowadzonym w Szwajcarii?
Fragment:
Skoro z przepisu art. 720 KC wynika, iż przedmiotem umowy pożyczki mogą być pieniądze lub rzeczy oznaczone co do gatunku, to w świetle art. 1 ust. 4 pkt 1) ustawy o PCC, Umowa Pożyczki podlega podatkowi PCC, jeżeli w dacie zawarcia jej przedmiot (pieniądze) znajdował się w Polsce (niezależnie od miejsca zawarcia Umowy Pożyczki czy też siedziby stron tej umowy). W świetle natomiast art. 1 ust. 4 pkt 2) ustawy o PCC, Umowa PCC podlega podatkowi PCC również, jeżeli w chwili zawarcia Umowy Pożyczki, jej przedmiot (pieniądze) znajdował się poza Polską a (i) pożyczkobiorca (Wnioskodawca) ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski, i (ii) czynność została dokonana na terytorium Polski. Jak wskazano w zdarzeniu przyszłym we Wniosku, (i) Umowa Pożyczki zostanie zawarta poza Polską a (ii) środki pieniężne, będące przedmiotem Umowy Pożyczki w chwili zawarcia Umowy Pożyczki nie będą znajdowały się na terytorium Polski – będą się bowiem znajdowały na rachunku bankowym prowadzonym w Szwajcarii (przez bank z siedzibą w Szwajcarii) co oznacza, iż w realiach niniejszej sprawy nie zostanie spełniona druga z przesłanek, o której mowa w art. 1 ust. 4 pkt 2) ustawy o PCC. Reasumując, Umowa Pożyczki nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem PCC.
2016
7
sie

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, na Wnioskodawcy (jako pożyczkobiorcy) nie będzie spoczywał obowiązek podatkowy w podatku PCC z tytułu zawarcia poza terytorium Polski Umowy Pożyczki, której przedmiotem będą środki pieniężne znajdujące się na rachunku bankowym prowadzonym w Szwajcarii?
Fragment:
Skoro z przepisu art. 720 KC wynika, iż przedmiotem umowy pożyczki mogą być pieniądze lub rzeczy oznaczone co do gatunku, to w świetle art. 1 ust. 4 pkt 1) ustawy o PCC, Umowa Pożyczki podlega podatkowi PCC, jeżeli w dacie zawarcia jej przedmiot (pieniądze) znajdował się w Polsce (niezależnie od miejsca zawarcia Umowy Pożyczki czy też siedziby stron tej umowy). W świetle natomiast art. 1 ust. 4 pkt 2) ustawy o PCC, Umowa PCC podlega podatkowi PCC również, jeżeli w chwili zawarcia Umowy Pożyczki, jej przedmiot (pieniądze) znajdował się poza Polską a (i) pożyczkobiorca (Wnioskodawca) ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski, i (ii) czynność została dokonana na terytorium Polski. Jak wskazano w zdarzeniu przyszłym we Wniosku, (i) Umowa Pożyczki zostanie zawarta poza Polską a (ii) środki pieniężne, będące przedmiotem Umowy Pożyczki w chwili zawarcia Umowy Pożyczki nie będą znajdowały się na terytorium Polski – będą się bowiem znajdowały na rachunku bankowym prowadzonym w Szwajcarii (przez bank z siedzibą w Szwajcarii) co oznacza, iż w realiach niniejszej sprawy nie zostanie spełniona druga z przesłanek, o której mowa w art. 1 ust. 4 pkt 2) ustawy o PCC. Reasumując, Umowa Pożyczki nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem PCC.
2016
5
sie

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, na Wnioskodawcy (jako pożyczkobiorcy) nie będzie spoczywał obowiązek podatkowy w podatku PCC z tytułu zawarcia poza terytorium Polski Umowy Pożyczki, której przedmiotem będą środki pieniężne znajdujące się na rachunku bankowym prowadzonym w Szwajcarii?
Fragment:
Skoro z przepisu art. 720 KC wynika, iż przedmiotem umowy pożyczki mogą być pieniądze lub rzeczy oznaczone co do gatunku, to w świetle art. 1 ust. 4 pkt 1) ustawy o PCC, Umowa Pożyczki podlega podatkowi PCC, jeżeli w dacie zawarcia jej przedmiot (pieniądze) znajdował się w Polsce (niezależnie od miejsca zawarcia Umowy Pożyczki czy też siedziby stron tej umowy). W świetle natomiast art. 1 ust. 4 pkt 2) ustawy o PCC, Umowa PCC podlega podatkowi PCC również, jeżeli w chwili zawarcia Umowy Pożyczki, jej przedmiot (pieniądze) znajdował się poza Polską a (i) pożyczkobiorca (Wnioskodawca) ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski, i (ii) czynność została dokonana na terytorium Polski. Jak wskazano w zdarzeniu przyszłym we Wniosku, (i) Umowa Pożyczki zostanie zawarta poza Polską a (ii) środki pieniężne, będące przedmiotem Umowy Pożyczki w chwili zawarcia Umowy Pożyczki nie będą znajdowały się na terytorium Polski – będą się bowiem znajdowały na rachunku bankowym prowadzonym w Szwajcarii (przez bank z siedzibą w Szwajcarii) co oznacza, iż w realiach niniejszej sprawy nie zostanie spełniona druga z przesłanek, o której mowa w art. 1 ust. 4 pkt 2) ustawy o PCC. Reasumując, Umowa Pożyczki nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem PCC.
2016
5
sie

Istota:
Powstanie obowiązku podatkowego w związku ze świadczeniem usługi terenowej obsługi pożyczki po dokonaniu przez Wnioskodawcę zbycia wierzytelności na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego.
Fragment:
Opłata ta stanowi element usługi udzielenia oprocentowanej pożyczki pieniężnej, co potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w wydanej dla Wnioskodawcy interpretacji indywidualnej z dnia 16 marca 2016 r., nr (...). Obowiązek podatkowy powstał w związku z tym zdarzeniem zawarcia umowy pożyczki. Fakt późniejszej cesji wierzytelności w ramach umowy o sekurytyzację pozostaje bez wpływu na to, że Wnioskodawca realizuje zobowiązanie w związku ze świadczeniem usługi terenowej obsługi pożyczki (w ramach umowy o sekurytyzację nie dojdzie do przeniesienia zobowiązań z umów pożyczek). Wierzytelności będące przedmiotem sekurytyzacji wynikać będą z pożyczek udzielonych przez Wnioskodawcę i stanowić będą roszczenia w stosunku do pożyczkobiorców o spłatę pożyczek wraz z należnym oprocentowaniem oraz ewentualnie innymi opłatami. W efekcie zawarcia umowy przedmiotem sekurytyzacji nie będą prawa do naliczania i pobierania opłat z tytułu terenowej obsługi pożyczki, bowiem opłaty te są naliczane i pobierane przez Wnioskodawcę przy zawieraniu umowy pożyczki. Po drugie, jak wskazano wcześniej fundusz sekurytyzacyjny nie będzie podejmował żadnych działań w zakresie terenowej obsługi pożyczki. Ponadto, z pisma z dnia 31 maja 2016 r. – stanowiącego uzupełnienie do wniosku – wynika, że: Wnioskodawca zbywając do funduszu sekurytyzacyjnego wierzytelności uzgodni w umowie sposób działania doradców klientów w związku z realizacją świadczeń w zakresie odbioru spłat rat pożyczek przez doradcę klienta.
2016
3
sie

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT, opłat dodatkowych pobieranych przez Spółkę w ramach zawarcia umowy pożyczki oraz moment powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu.
Fragment:
Zgodnie z ww. przepisem, przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. W wyniku spełnienia świadczenia przez dającego pożyczkę, określone przedmioty majątkowe stają się własnością biorącego pożyczkę. Zasilają one jednak tylko czasowo majątek biorącego pożyczkę, który obowiązany jest do zwrotu, tj. do przeniesienia na drugą stronę własności tej samej ilości pieniędzy albo rzeczy tego samego rodzaju. Czynności polegające na udzielaniu pożyczek pieniężnych podlegających oprocentowaniu stanowią odpłatne świadczenie usług i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Udzielanie pożyczek przez podatnika podatku od towarów i usług spełnia przesłanki uznania tych czynności za podlegające opodatkowaniu, niezależnie od częstotliwości i celu ich udzielenia, czy statusu nabywcy. Udzielanie bowiem pożyczek przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w związku z jej prowadzeniem, można identyfikować i zaliczać do zawodowej płaszczyzny jednostki, a więc uznać za rodzącą obowiązki w podatku od towarów i usług, nawet gdy te czynności nie znajdują się w jej zakresie przedmiotowym.
2016
3
sie

Istota:
Opodatkowanie czynności udzielania pożyczek przez Wnioskodawcę oraz uwzględnienia w proporcji ww. czynności
Fragment:
Wnioskodawca zamierza udzielić swojemu jedynemu udziałowcowi oprocentowanej pożyczki. Pożyczka będzie wynosić ok. 3-8 mln zł Oprocentowanie pożyczki nie będzie odbiegało od warunków rynkowych. Zostanie zawarta umowa pożyczki określająca warunki jej udzielenia w szczególności kwotę, walutę, termin wypłaty pożyczki, wysokość oprocentowania, terminy wypłaty odsetek i termin zwrotu pożyczki. Pieniądze zostaną przelane z rachunku bankowego pożyczkodawcy prowadzonego w Polsce na rachunek bankowy pożyczkobiorcy prowadzony w Chinach. Udzielanie pożyczek nie jest wpisane do katalogu działalności spółki. Pożyczkobiorca nie posiada siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju. Siedziba działalności gospodarczej pożyczkobiorcy znajduje się w Chinach. Pożyczka będzie świadczona dla miejsca siedziby działalności gospodarczej pożyczkobiorcy. Pożyczkodawca nie ma planów udzielania takich pożyczek w przyszłości, ale nie wyklucza takich działań sporadycznie. Nie jest to działalność konieczna. Czynność udzielenia pożyczki to czynność pomocnicza. Wnioskodawca nie przewiduje udzielania pożyczek wg wcześniej sporządzonego harmonogramu i nie zamierza tworzyć rozwiązań zapewniających regularność w związku z wykonywaniem usług udzielania pożyczek.
2016
2
sie

Istota:
W jaki sposób ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży udziałów w Spółce?W jaki sposób ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku zbycia udziałów w Spółce kapitałowej nabytych w wyniku Datio in solutum na rzecz tej spółki w celu ich dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem?W jaki sposób ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku przymusowego lub automatycznego umorzenia udziałów w Spółce kapitałowej?
Fragment:
Biorąc pod uwagę cytowany przepis należy stwierdzić, że na gruncie Kodeksu cywilnego umowa pożyczki jest umową nieodpłatną. Niemniej jednak umowa ta może mieć charakter odpłatny. Odpłatność można ustalić w różny sposób, np. w postaci oprocentowania wyrażonego w pieniądzu, przeniesienia własności rzeczy oznaczonych co do tożsamości, zezwolenia na korzystanie z rzeczy, udziału w zysku osiągniętym przez pożyczkobiorcę. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca rozważa zaciągnięcie pożyczki od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terenie Polski. Kwota pożyczki będzie wyrażona w pieniądzu. W efekcie zawarcia umowy pożyczki Wnioskodawca będzie posiadać wobec Spółki wierzytelność o wypłatę kwoty pożyczki. Niewykluczone, że Spółka nie będzie posiadać wystarczających środków pozwalających na wypłatę pożyczki na rzecz Wnioskodawcy. W związku z tym, w celu zwolnienia się ze zobowiązania do przelania kwoty pożyczki, Spółka może za zgodą Wnioskodawcy przenieść na jego rzecz własność udziałów w innej spółce kapitałowej (dalej „ Spółka kapitałowa ”) w drodze tzw. datio in solutum (dalej: „ Datio in solutum ”). Datio in solutum (z łac. świadczenie w miejsce wykonania) określana również jako – świadczenie zamiast wypełnienia – jest formą umowy uregulowanej w art. 453 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
2016
29
lip

Istota:
Zwolnienie od podatku udzielania pożyczek.
Fragment:
W przyszłości Wnioskodawca udzieli pożyczek pieniężnych osobom trzecim. Pożyczki te będą udzielane ze środków obrotowych Wnioskodawcy. Wszystkie pożyczki udzielone zostaną przez Wnioskodawcę za wynagrodzeniem w postaci oprocentowania. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy czynności udzielenia przez Wnioskodawcę pożyczek będą stanowić odpłatne świadczenie usług, podlegające na gruncie ustawy o VAT zwolnieniu z opodatkowania VAT... Zdaniem Wnioskodawcy: Czynności udzielenia przez Wnioskodawcę pożyczek będą stanowić odpłatne świadczenie usług, podlegające na gruncie ustawy o VAT zwolnieniu z opodatkowania VAT. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy VAT, zwolnione z VAT są usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę. Dla stwierdzenia czy udzielanie pożyczek jest „ usługą udzielania pożyczek ”, o której mowa w ustawie o VAT, konieczne jest: ustalenie czy udzielanie Pożyczek stanowi usługę w rozumieniu ustawy o VAT oraz ustalenie czy Wnioskodawca jest podatnikiem VAT z tytułu świadczenia usługi udzielania pożyczek.
2016
29
lip

Istota:
Skutki podatkowe zawarcia nieoprocentowanej pożyczki
Fragment:
Należy podkreślić, że jeżeli strony w umowie pożyczki zastrzegły brak odpłatności w postaci odsetek, to fakt ten nie rodzi skutków podatkowych w postaci uzyskania przez pożyczkobiorcę nieodpłatnego świadczenia. W konsekwencji, na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymanie nieoprocentowanej pożyczki jest obojętne podatkowo. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 10 maja 2016 r. Wnioskodawczyni zawarła umowę pożyczki nieoprocentowanej na kwotę 150 000 zł od osoby fizycznej, niespokrewnionej z Wnioskodawczynią. Spłata pożyczki przewidziana jest do 10 lat od daty zawarcia umowy. Pożyczka nie ma związku z działalnością gospodarczą. Będzie wykorzystana na opłaty związane ze szkołą za granicą. 19 maja 2016 r. umowa pożyczki została zgłoszona właściwemu urzędowi skarbowemu, został opłacony podatek od czynności cywilno-prawnych (pcc) w wysokości 2% wartości pożyczki. Wobec powyższego, biorąc pod uwagę przedstawiony opis stanu faktycznego oraz przywołane uregulowania prawne, należy stwierdzić, że nieoprocentowana pożyczka, którą Wnioskodawczyni zaciągnęła u osoby fizycznej, z którą Wnioskodawczyni nie jest spokrewniona, nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawczyni przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia.
2016
28
lip

Istota:
Opodatkowania czynności udzielania pożyczki.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca uzyska od Spółki Kapitałowej pożyczkę w ramach zawartej z tą spółką umowy pożyczki. Istota umowy pożyczki zawarta została w art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.). Zgodnie z art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. W wyniku spełnienia świadczenia przez dającego pożyczkę, określone przedmioty majątkowe stają się własnością biorącego pożyczkę. Zasilają one jednak tylko czasowo majątek biorącego pożyczkę, który obowiązany jest do zwrotu, tj. do przeniesienia na drugą stronę własności tej samej ilości pieniędzy albo rzeczy tego samego rodzaju. Udzielanie pożyczek przez podatnika podatku od towarów i usług spełnia przesłanki uznania tych czynności za podlegające opodatkowaniu, niezależnie od częstotliwości i celu ich udzielenia, czy statusu nabywcy. Udzielanie bowiem pożyczek przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w związku z jej prowadzeniem, można identyfikować i zaliczać do zawodowej płaszczyzny jednostki, a więc uznać za rodzącą obowiązki w podatku od towarów i usług.
2016
27
lip

Istota:
Czy wartość niespłaconych zobowiązań z tytułu Pożyczek, pozostających w Spółce na dzień wykreślenia z rejestru będzie stanowić dla niej przychód podatkowy?
Fragment:
W szczególności, Spółka posiada niespłacone pożyczki od udziałowców: (posiadającego 90% udziałów w Spółce) – kwota główna 947.003,41 EUR; odsetki na dzień 30 kwietnia 2016 r. w wysokości 164.263,62 EUR, (10% udziałów w Spółce) – kwota główna 693.962,92 EUR; odsetki na dzień 30 kwietnia 2016 r. w wysokości 66.637,40 EUR (dalej: Pożyczki). Ww. zobowiązania nie uległy przedawnieniu. Pożyczkodawcy nie wyrażają zgody na umorzenie pożyczek i zwolnienie Spółki z długu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w świetle przedstawionego powyżej opisu zdarzenia przyszłego, wartość niespłaconych zobowiązań z tytułu Pożyczek, pozostających w Spółce na dzień wykreślenia z rejestru będzie stanowić dla niej przychód podatkowy... Zdaniem Wnioskodawcy, wartość niespłaconych Pożyczek, w odniesieniu zarówno do kwoty głównej, jak i naliczonych na dzień wykreślenia Spółki z rejestru handlowego odsetek, nie będzie stanowiła dla niej przychodu podatkowego w świetle przepisów art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o PDOP. Poniżej Wnioskodawca przedstawia argumenty za ww. stanowiskiem. Uzasadnienie Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3) ustawy o PDOP przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności, m.in. wartość, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 8, umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów). Z kolei zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 8 ww. ustawy, do przychodów podatkowych nie zalicza się kwot stanowiących równowartość umorzonych zobowiązań, jeżeli ich umorzenie jest związane z: bankowym postępowaniem ugodowym, postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego naprawczego oraz realizacja programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw.
2016
26
lip

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT, z zastosowaniem zwolnienia od tego podatku czynności udzielenia pożyczki/pożyczek.
Fragment:
Pożyczkodawca na moment zawarcia umowy pożyczki (umów pożyczek) z Wnioskodawcą będzie zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy czynność udzielenia pożyczki/pożyczek w celu osiągnięcia zysku w postaci odsetek od pożyczek będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT i jednocześnie będzie korzystała ze zwolnienia od tego podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT. Należy wskazać, że istota umowy pożyczki została zawarta w art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.). Zgodnie z art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. W wyniku spełnienia świadczenia przez dającego pożyczkę, określone przedmioty majątkowe stają się własnością biorącego pożyczkę. Zasilają one jednak tylko czasowo majątek biorącego pożyczkę, który obowiązany jest do zwrotu, tj. do przeniesienia na drugą stronę własności tej samej ilości pieniędzy albo rzeczy tego samego rodzaju.
2016
22
lip

Istota:
Zwolnienie od podatku usług udzielania pożyczek pod zastaw wraz z usługami dodatkowymi.
Fragment:
Sensem tej czynności jest otrzymanie pożyczki. Na dodatkowe świadczenia lombardu (np. przechowanie) godzi się on, aby ją uzyskać. Biorąc to pod uwagę, należy stwierdzić, że wszystkie świadczenia lombardu w istocie stanowią jedną całość sprowadzającą się do udzielenia pożyczki. Istotą działalności lombardów jest udzielanie pożyczek pod zastaw i wyświadczenie usługi głównej bez należytego przyjęcia zabezpieczenia jest w przypadku tego rodzaju usług niemożliwe. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy opłata naliczona za przechowanie towaru przekazanego przez klienta firmie udzielającej pożyczki, na zabezpieczenie tej pożyczki korzysta ze zwolnienia z VAT, podobnie jak usługa podstawowa to jest pożyczka, której to zabezpieczenie dotyczy... Zdaniem Wnioskodawcy, opłata naliczona za przechowanie towaru przekazanego przez klienta firmie udzielającej pożyczki, na zabezpieczenie tej pożyczki korzysta ze zwolnienia z VAT podobnie jak usługa podstawowa to jest pożyczka, której to zabezpieczenie dotyczy. Z punktu widzenia VAT lombard świadczy jedną usługę kompleksową. Sensem opisanych czynności jest otrzymanie pożyczki. Na dodatkowe świadczenia lombardu (np. przechowanie) klient godzi się, aby ją uzyskać.
2016
22
lip

Istota:
W zakresie opodatkowania pożyczki pieniężnej
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i stanowiska Wnioskodawcy wynika, iż Wnioskodawca będąc podatnikiem VAT otrzymał na potrzeby swojej działalności pożyczkę od podmiotu krajowego, także podatnika VAT. Pożyczka ma charakter odpłatny i została udzielona w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Umowa została podpisana w Polsce i dotyczyła środków znajdujących się w Polsce. Pożyczkodawca zamierza dokonywać takich czynności w przyszłości. Biorąc pod uwagę powyższe, udzielanie przez Pożyczkodawcę odpłatnej pożyczki wypełnia dyspozycje przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 8 ust. 1 oraz art. 15 ust. 2 ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych, niezależnie od częstotliwości i celu jej udzielenia czy statusu nabywcy. Udzielanie bowiem pożyczek przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, można identyfikować i zaliczać do zawodowej płaszczyzny jednostki, a więc uznać za rodzącą obowiązki w podatku od towarów i usług, nawet gdy te czynności nie znajdują się w jej zakresie przedmiotowym. Wyszczególnione w pozycji 3 załącznika nr 4 do ustawy usługi pośrednictwa finansowego Sekcja J ex (65-67) korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, zatem usługi udzielania pożyczek pieniężnych, które świadczone są poza systemem bankowym korzystają ze zwolnienia od podatku VAT.
2016
19
lip

Istota:
Czy zaciągnięta nieoprocentowana pożyczka u udziałowca w przedstawionym stanie faktycznym będzie podlegała opodatkowaniu wg art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy CIT?
Fragment:
Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że Spółka otrzymała nieoprocentowaną pożyczkę od jednego z udziałowców organizacji producentów owoców i warzyw. Pożyczka ta służyć ma realizacji zadań inwestycyjnych tej organizacji, co określone jest w umowie pożyczki. Pożyczka służyć ma zakupowi sadzonek jabłoni, zakładaniu instalacji nad sadami, mającymi na celu ochronę upraw przed ptakami lub nadmiernymi opadami deszczu, oraz na zakupie opryskiwaczy sadowniczych. Instytucję pożyczki definiuje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2015 r., poz. 1311). Zgodnie z art. 720 § 1 niniejszej ustawy, przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Warto zaznaczyć, że przepisy Kodeksu cywilnego nie określają obowiązku ustalenia wynagrodzenia za otrzymanie pożyczki. Pożyczka może być więc nieoprocentowana. W tej sytuacji dochodzi do osiągnięcia korzyści majątkowej przez Spółkę. Nie musi bowiem ponosić kosztów związanych z korzystaniem z kapitału.
2016
17
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Pożyczka
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.