Pożyczka | Interpretacje podatkowe

Pożyczka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pożyczka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy udzielenie pożyczki opisanej we wniosku spowoduje po stronie Wnioskodawczyni powstanie przychodu w postaci wartości nieodpłatnego świadczenia z tytułu nieprzewidzianych w umowie pożyczki odsetek i tym samym będzie wymagać od Wnioskodawczyni zapłaty podatku dochodowego od takiego przychodu?
Fragment:
Zarówno Pożyczkodawca, jak i mąż Wnioskodawczyni w przedmiocie prowadzonej działalności gospodarczej nie mają wskazanego udzielania pożyczek. Pożyczka będzie nieoprocentowana, co zostanie ujęte w umowie pożyczki poprzez zapis: „ Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca zgodnie ustalają, iż pożyczka nie będzie oprocentowana ” – Wnioskodawczyni zobowiązana będzie do zwrotu nominalnej kwoty pożyczki bez jakichkolwiek odsetek. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy pożyczki Wnioskodawczyni złoży deklarację PCC-3 oraz zapłaci należny z tego tytułu podatek. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy udzielenie pożyczki opisanej we wniosku spowoduje po stronie Wnioskodawczyni powstanie przychodu w postaci wartości nieodpłatnego świadczenia z tytułu nieprzewidzianych w umowie pożyczki odsetek i tym samym będzie wymagać od Wnioskodawczyni zapłaty podatku dochodowego od takiego przychodu? Zdaniem Wnioskodawczyni, udzielenie przez Pożyczkodawcę nieoprocentowanej pożyczki nie będzie skutkować po stronie Pożyczkobiorcy powstaniem przychodu w postaci wartości nieodpłatnego świadczenia z tytułu nieprzewidzianych w umowie pożyczki odsetek. Tym samym, po stronie Wnioskodawczyni, nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od takiego przychodu. Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2017
11
sty

Istota:
Gdy dochodzi do przedawnienia zobowiązania pożyczkobiorcy, pożyczkobiorca osiąga przychód z innych źródeł w wysokości przedawnionego zobowiązania (składającego się z należności głównej oraz odsetek umownych wymagalnych na dzień przedawnienia).
Fragment:
Podkreślić należy, że otrzymanie pożyczki i jej spłata na warunkach przewidzianych w umowie pożyczki jest obojętne podatkowo. Przychód po stronie pożyczkobiorcy pojawia się w przypadku, kiedy dochodzi do umorzenia pożyczki lub jej części, wtedy bowiem dłużnik osiąga konkretne przysporzenie majątkowe (przychód). Z chwilą bowiem umorzenia wierzytelności z tego tytułu, pożyczka traci swój zwrotny charakter i staje się trwałym (definitywnym) przysporzeniem majątkowym pożyczkobiorcy. Odnosząc się do sytuacji opisanej w zdarzeniu przyszłym, tj. przedawnienia zobowiązania do spłaty części zobowiązania pożyczkowego wobec A., zanim nastąpi uregulowanie lub umorzenie tego zobowiązania organ stoi na stanowisku, że pożyczkobiorcy dochodzi do powstania realnego przysporzenia majątkowego, które podlega opodatkowaniu. Przedawnienie zobowiązania jest zdarzeniem prawnym, powodującym określone skutki w zakresie możliwości dochodzenia zobowiązań. Zgodnie z art. 117 § 2 Kodeksu cywilnego, po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
2017
11
sty

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłaconych wspólnikom Spółki odsetek od pożyczki
Fragment:
(...) pożyczek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu własnego takiej spółdzielni; odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez inną spółkę, jeżeli w obu tych spółkach ten sam podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę wobec spółki udzielającej pożyczki oraz wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) spółki otrzymującej pożyczkę, uwzględniającego również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego spółki otrzymującej pożyczkę – w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia, określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu własnego takiej spółdzielni. W tym miejscu zwrócić uwagę należy, że ustawa nowelizująca z dnia 29 sierpnia 2014 r. wprowadziła zmianę sposobu obliczania limitu odsetek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów poprzez odejście od wartości kapitału zakładowego jako miernika branego pod uwagę przy obliczaniu tego limitu na rzecz odniesienia się do kapitału własnego spółki z jednoczesną zmianą wskaźnika wartości zadłużenia do wysokości kapitału z 1:3 na 1:1.
2017
11
sty

Istota:
Opodatkowanie czynności udzielenia pożyczki pieniężnej
Fragment:
Udzielanie pożyczki przez podatnika podatku od towarów i usług spełnia przesłanki uznania tych czynności za podlegającą opodatkowaniu, niezależnie od częstotliwości i celu jej udzielenia, czy statusu nabywcy. Udzielanie bowiem pożyczki przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w związku z jej prowadzeniem, można identyfikować i zaliczać do zawodowej płaszczyzny jednostki, a więc uznać za rodzącą obowiązki w podatku od towarów i usług. Udzielenie pożyczki stanowi świadczenie na rzecz innego podmiotu, polegające na udostępnieniu kapitału na wskazany w umowie okres czasu. Czynność udzielenia pożyczki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zamian za wynagrodzenie (odsetki), stanowi zatem odpłatne świadczenie usług, co do zasady, podlegające opodatkowaniu VAT. Zatem, odsetki otrzymane z tytułu udzielonej pożyczki stanowią wynagrodzenie z tytułu jej udzielenia. Z opisu sprawy wynika, że pożyczka udzielana przez Wnioskodawcę jest pożyczką odpłatną. Z tytułu udzielenia pożyczki Wnioskodawca otrzyma wynagrodzenie w postaci odsetek spłacanych przez Kierownika Produkcji, któremu Wnioskodawca udzielił pożyczki. Niewątpliwie Wnioskodawca posiada status podatnika VAT w związku z prowadzoną działalnością w zakresie obrotu elementami ogrodzeniowymi, produkcją i handlem bramami zautomatyzowanymi i kołowrotami oraz świadczy usługi związane z produkcją i handlem tymi elementami.
2017
11
sty

Istota:
Opodatkowanie transakcji otrzymania pożyczki od podmiotu zagranicznego
Fragment:
Usługa udzielania pożyczki przez I z na rzecz O, została wykonana z terytorium innego państwa członkowskiego. Przy czym warunkowa umowa pożyczki została zawarta w Warszawie, a przekazanie pożyczki nastąpiło przelewem bankowym na prowadzony dla Pożyczkobiorcy przez D rachunek zastrzeżony. Tak, udzielanie pożyczki przez I z na rzecz O zostało wyświadczone dla miejsca siedziby działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Polsce. Udzielenie pożyczki przez I jest nieodpłatne, od kwoty pożyczki celowej - zgodnie z umową - nie były naliczane żadne odsetki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy świadczenie usługi będącej przedmiotem Umowy pożyczki podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług (VAT) z uwagi na treść art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenie usługi będącej przedmiotem Umowy pożyczki podlega zwolnieniu od podatku VAT, ponieważ stanowi usługę udzielenia pożyczki pieniężnej w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT. Przepis art. 8 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.
2017
5
sty

Istota:
Czy zawarcie umowy pożyczki nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z faktem, iż otrzymana przez Wnioskodawcę od Pożyczkodawcy pożyczka podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz jednocześnie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług?
Fragment:
W związku z faktem, że sama umowa spółki Pożyczkodawcy, jak wskazano wcześniej wprost potwierdza, że przedmiot działalności Pożyczkodawcy będzie obejmował m.in. pozostałą finansową działalność usługową (PKD 64.9), oznacza to, że Pożyczkodawca może zawierać umowy pożyczek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem Pożyczkodawca jest rozpoznany jako podatnik podatku od towarów i usług z tytułu udzielanych pożyczek. Ustawa o podatku od towarów i usług zwalnia jednak niektóre czynności od opodatkowania. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę. W świetle wskazanej regulacji czynność udzielania pożyczek, mimo że należy do zakresu ustawy o podatku od towarów i usług, nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. W odniesieniu do Pożyczkodawcy oznacza to, że udzielanie przez niego pożyczek podlega podatkowi od towarów i usług. Niemniej na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług czynność ta będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Podsumowując Wnioskodawca wskazał, że: udzielenie mu pożyczki pieniężnej przez Pożyczkodawcę, prowadzącego działalność gospodarczą m.in. w zakresie pozostałej finansowej działalności usługowej, stanowi świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, z tytułu udzielanych pożyczek Pożyczkodawca jest podmiotem opodatkowanym podatkiem od towarów i usług, z tym, że na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług jest z tego podatku zwolniony.
2016
31
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania i dokumentowania odsetek od pożyczki po jej przejęciu od FIZ
Fragment:
Dla T jest to także korzystne z następujących powodów: T zamierza pozyskane środki z emisji obligacji zainwestować w korzystny sposób opierając się na zasadzie, że odsetki od wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych na długi termin są wyższe niż koszt finansowania długiem na termin krótszy. Istota umowy pożyczki została zawarta w art. 720 ww. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Zgodnie z ww. przepisem, przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. W wyniku spełnienia świadczenia przez dającego pożyczkę, określone przedmioty majątkowe stają się własnością biorącego pożyczkę. Zasilają one jednak tylko czasowo majątek biorącego pożyczkę, który obowiązany jest do zwrotu, tj. do przeniesienia na drugą stronę własności tej samej ilości pieniędzy albo rzeczy tego samego rodzaju. Udzielenie pożyczki stanowi świadczenie na rzecz innego podmiotu, polegające na udostępnieniu kapitału na wskazany w umowie okres czasu. Czynność udzielenia pożyczki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zamian za wynagrodzenie (odsetki), stanowi zatem odpłatne świadczenie usług, co do zasady, podlegające opodatkowaniu VAT.
2016
22
gru

Istota:
1. Czy Wnioskodawca zawierając jako pożyczkodawca umowę pożyczki pieniężnej z osobą prawną: spółką osobową lub kapitałową należącą do Grupy Kapitałowej X lub z osobą prawną nienależącą do Grupy Kapitałowej X, powinien być traktowany jak podmiot opisany w art. 4 pkt 9 ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, a co za tym idzie czy powinien podlegać opodatkowaniu na zasadach opisanych w ww. ustawie?
2. Czy Wnioskodawca zawierając jako pożyczkodawca umowę pożyczki pieniężnej z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, powinien być traktowany jak podmiot opisany w art. 4 pkt 9 ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, a co za tym idzie czy powinien podlegać opodatkowaniu na zasadach opisanych w tej ustawie?
Fragment:
Wnioskodawca udziela pożyczek zarówno osobom fizycznym będącym podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, które są bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, jak i pożyczek, które nie są bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że Wnioskodawca zawierając jako pożyczkodawca umowę pożyczki pieniężnej z osobą prawną, zarówno należącą do Grupy Kapitałowej X, jak i nienależącą do Grupy Kapitałowej X, nie będzie podmiotem, o którym mowa w art. 4 pkt 9 uonif, a co za tym idzie nie będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach opisanych w uonif. Nie spełnia on bowiem przesłanek kwalifikujących go jako kredytodawcę w rozumieniu uokk; osoby prawne, z którymi Wnioskodawca zawiera umowy pożyczki, nie spełniają definicji konsumenta zawartej w art. 221 KC, która odnosi się wyłącznie do osób fizycznych. W przypadku zawierania umów pożyczek z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, należy mieć na uwadze cel na jaki pożyczka ta zostanie przeznaczona. W przypadku umów pożyczek zawieranych z osobami fizycznymi, którym pożyczki te zostają udzielone wyłącznie w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, Wnioskodawca nie będzie spełniał przesłanek do uznania go za kredytodawcę, bowiem osoby te nie będą spełniały definicji konsumenta.
2016
21
gru

Istota:
Stosowanie zasad wynikających z treści art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
Taka intencja ustawodawcy wynika z brzmienia art. 7 ust. 2 ustawy nowelizującej również w części, w której przepis ten stanowi, że w przypadku wyboru metody alternatywnej, podatnicy nie stosują ograniczeń w zaliczaniu odsetek od pożyczki (kredytu) do kosztów uzyskania przychodów, wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie również w praktyce stosowania prawa podatkowego. W interpretacji indywidualnej Ministra Finansów wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 października 2015 r. (sygn. IBPB-1-3/4510-242/15/IZ ), Dyrektor stwierdził, że: „w przypadku, gdy w związku z otrzymaniem w trakcie roku podatkowego pożyczki od powiązanego podmiotu „ kwalifikowanego ” podatnik nie zdecyduje się na stosowanie regulacji zawartej w art. 15c updop w roku otrzymania tej pożyczki, może zdecydować o wyborze metody określonej w tym przepisie w kolejnych latach podatkowych – o ile w tych latach wciąż spłaca odsetki od tej pożyczki. O wyborze stosowania tej metody w innym roku niż rok otrzymania pożyczki podatnik musi zawiadomić w formie pisemnej, właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego (zgodnie z art. 15c ust. 1 updop)”. Podsumowując, w odniesieniu do odsetek od pożyczek zaciągniętych w roku poprzedzającym zgłoszenie stosowania metody alternatywnej z art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które zostaną zapłacone po rozpoczęciu stosowania metody alternatywnej, znajdą zastosowanie regulacje art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2016
21
gru

Istota:
Obowiązki płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że na podstawie zawartych umów udzielone zostały pracownikom zwrotne pożyczki na cele mieszkaniowe ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych („ ZFŚS ”). Do umów tych po stronie Pożyczkodawcy w ramach sukcesji uniwersalnej zgodnie art. 55 2 k.c. w związku z aportem przedsiębiorstwa wstąpiła Spółka. Przedmiotowe pożyczki mieszkaniowe podlegały spłacie w ratach, zgodnie z harmonogramami zawartymi w umowach. W umowach pożyczek zapisano, że niespłacone kwoty pożyczek staną się natychmiast wymagalne z dniem rozwiązania umów o pracę. Z częścią pracowników zostały rozwiązane umowy o pracę w latach 2008-2009 i do dnia złożenia wniosku nie zostały spłacone zadłużenia z tytułu zawartych umów pożyczek z ZFŚS. Spółka nie występowała na drogę sądową z żądaniem ich zapłaty. Spółka dokona umorzenia pożyczek. Spółce nie jest znany status prawny i majątkowy tych osób jaki może być aktualny na datę umorzenia pożyczki. Osoby te mogą mieć obecnie status rencisty, emeryta, być czynne zawodowo lub być niepracujące. Niewykluczone jest, że któryś z pożyczkobiorców nie żyje. Spółka dokona umorzenia należności byłych pracowników, które na dzień umorzenia, jak wynika z wniosku, było zobowiązaniem przedawnionym.
2016
17
gru

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT czynności windykacyjnych oraz wezwań do zapłaty.
Fragment:
Zaznaczyć należy, iż skoro czynność udzielenia pożyczki jest na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, uznana za świadczenie usług podlegające tej ustawie, zatem wszelkie opłaty związane z zawartą umową pożyczki podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Warto tutaj zauważyć, że istota umowy pożyczki została określona w art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Zgodnie z art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. W wyniku spełnienia świadczenia przez dającego pożyczkę, określone przedmioty majątkowe stają się własnością biorącego pożyczkę. Zasilają one jednak tylko czasowo majątek biorącego pożyczkę, który obowiązany jest do zwrotu, tj. do przeniesienia na drugą stronę własności tej samej ilości pieniędzy albo rzeczy tego samego rodzaju. W kontekście analizowanej sprawie należy stwierdzić, iż do dochodów uzyskanych z udzielenia pożyczki należy zaliczyć wyłącznie takie dochody które wiążą się bezpośrednio z czasowym przeniesieniem pieniędzy na biorącego pożyczkę. Jak zauważył (...)
2016
17
gru

Istota:
W zakresie określenia, czy:
kwota nominalna pożyczki otrzymana przez P. z tytułu przejęcia pożyczki stanowi przychód podatkowy P. (pytanie nr 1) - jest prawidłowe,odsetki płacone od przejętej pożyczki są kosztem uzyskania przychodu P. w momencie ich zapłaty albo - w przypadku odsetek związanych z finansowaniem nabycia lub wytworzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - zwiększają wartość początkową tych składników (pytanie nr 3)- w części dotyczącej odsetek od pożyczki przeznaczonej na spłatę zobowiązań podatkowych – jest nieprawidłowe,- w pozostałej części – jest prawidłowe,Rekompensata stanowi przychód podatkowy P. w sytuacji, gdy Rekompensatę z tytułu przejęcia pożyczki przez P. wypłaci D. AG na rzecz P. (pytanie nr 4) – jest nieprawidłowe,otrzymana Rekompensata powinna być rozliczona jako pomniejszenie stanowiących koszt uzyskania przychodu odsetek od przejętej pożyczki - pomniejszając je proporcjonalnie w okresie za jaki te odsetki są należne w sytuacji, gdy Rekompensatę z tytułu przejęcia pożyczki przez P. wypłaci D. AG na rzecz P. i przy negatywnej odpowiedzi na pytanie poprzednie (pytanie nr 5) - jest prawidłowe,zapłacona Rekompensata będzie kosztem uzyskania przychodu P. w sytuacji, gdy Rekompensatę z tytułu przejęcia pożyczki wypłaci P. na rzecz D. AG (pytanie nr 7) – jest nieprawidłowe,kwota zapłaconej Rekompensaty będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów, inny niż bezpośrednio związany z przychodem, rozliczany proporcjonalnie do okresu pożyczki, aż do spłaty zadłużenia w sytuacji, gdy Rekompensatę z tytułu przejęcia pożyczki przez P. wypłaci P. na rzecz D. AG oraz w przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie poprzednie (pytanie nr 8) – jest nieprawidłowe,w sytuacji przejęcia pożyczki przez P. od D. AG w trakcie trwania okresu odsetkowego i otrzymania w związku z tym od D. AG kwoty odsetek (narosłych od ostatniego dnia odsetkowego do dnia przejęcia pożyczki) kwota tych narosłych odsetek będzie stanowiła przychód podlegający opodatkowaniu w chwili ich otrzymania przez P. (pytanie nr 9) - jest prawidłowe,w przypadku przejęcia pożyczki udzielonej przez D... na rzecz D. AG, i jeśli przejęta pożyczka została zawarta w walucie obcej, czy przez „wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania” o których mowa w art. 15a ust. 2 pkt 5 i art. 15a ust. 3 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy rozumieć wartość pożyczki w walucie obcej w dniu jej otrzymania w wyniku jej przejęcia, a zatem różnica pomiędzy wartością pożyczki w walucie obcej w dniu jej otrzymania w wyniku przejęcia a wartością tej pożyczki w dniu jej spłaty stanowi różnicę kursową zwiększającą odpowiednio przychody lub koszty uzyskania przychodu, zgodnie z art. 15a ust. 2 pkt 5 i art. 15a ust. 3 pkt 5 ww. ustawy (pytanie nr 10) - jest prawidłowe.
Fragment:
Z finansowego punktu widzenia, pomijając ewentualne skutki podatkowe będące przedmiotem niniejszego wniosku, dla P. nie będzie miało znaczenia, czy pożyczka między D... a D. AG, której przejęcie rozważa, jest zupełnie nową pożyczką (np. pożyczką zawartą przez D. AG i D... w dniu 1 lipca 2012 na okres 5 lat do 30 czerwca 2017r.), czy też pożyczką zawartą 1 lipca 2007 roku na 10 lat do 30 czerwca 2017 r. (czyli której połowa okresu upłynęła). Mechanizm Rekompensaty opisany poniżej pozwala na wyrównanie warunków finansowych obu pożyczek do poziomu rynkowego obowiązującego w dniu przejęcia, a zatem efektywne koszty obsługi pożyczek o tym samym terminie zapadalności i stałej lub odpowiednio zmiennej stopie powinny być te same, mimo różnych wysokości nominalnego oprocentowania. Przejęcie pożyczki W wyniku zawarcia umowy przejęcia pożyczki od D. AG, P. przejmie wszelkie zobowiązania pożyczkobiorcy wynikające z umowy pożyczki zawartej z D..., czyli: zobowiązanie do spłaty na rzecz D... kwoty pożyczki, w dniu jej wymagalności, zobowiązanie do zapłaty na rzecz D... odsetek według umowy pożyczki. W przypadku przejęcia części (np. 25 %) długu pożyczki, P. przejmie odpowiednio obowiązek proporcjonalnej spłaty kapitału i odsetek umowy pożyczki. Dodatkowo z tytułu przejęcia pożyczki strony dokonają rozliczenia Rekompensaty i narosłych odsetek, zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.
2016
17
gru

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru „podatku u źródła” od wypłaty Wynagrodzenia na rzecz Pożyczkodawcy będącego cypryjskim rezydentem podatkowym?
Fragment:
Na podstawie umowy pożyczki, Pożyczkodawca przeniesie na Wnioskodawcę własność określonej liczby akcji SA, a Wnioskodawca będzie zobowiązany do zwrotnego przeniesienia własności tej samej liczby akcji SA w terminie wynikającym z umowy [Umowa Pożyczki]. W czasie trwania Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorca jako właściciel akcji SA, będzie korzystał z tych akcji w pełnym zakresie (dotyczy to m.in. możliwości wykonania praw głosu z akcji będących przedmiotem pożyczki, może akcje umorzyć lub uzyskać z SA dywidendę lub część majątku likwidacyjnego, jeżeli zostanie podjęta przez akcjonariuszy taka decyzja). Z tytułu Umowy Pożyczki Pożyczkodawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie pieniężne [Wynagrodzenie]. Wynagrodzenie przysługujące Pożyczkodawcy nie będzie kalkulowane w oparciu o jakikolwiek współczynnik procentowy. Będzie ono miało charakter stały (kwotowy) i jego ostateczna wysokość zostanie ustalona w drodze negocjacji pomiędzy stronami na etapie zawierania Umowy Pożyczki. Według wiedzy Wnioskodawcy, pożyczkodawca cypryjski nie posiada i nie będzie posiadał w Polsce zakładu w rozumieniu Umowy z Cyprem, z którym związane byłyby akcje SA czy Umowa Pożyczki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru „ podatku u źródła ” od wypłaty Wynagrodzenia na rzecz Pożyczkodawcy będącego cypryjskim rezydentem podatkowym? Zdaniem Wnioskodawcy, Wynagrodzenie z tytułu Umowy Pożyczki nie będzie podlegało w Polsce opodatkowaniu pdop, na podstawie art. 7 albo art. 22 ust. 1 Umowy z Cyprem i tym samym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do poboru „ podatku u źródła ” od Wynagrodzenia wypłacanego na rzecz Pożyczkodawcy będącego cypryjskim rezydentem podatkowym.
2016
17
gru

Istota:
W zakresie ustalenia czy udzielanie pożyczki jest wydatkiem niestatutowym podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych 19%, a zwrot pożyczki powoduje korektę tego podatku in minus, oraz czy koszt składki członkowskiej z tytułu przynależności do organizacji międzynarodowej jest kosztem uzyskania przychodu.
Fragment:
Pożyczka może być udzielona nieodpłatnie lub odpłatnie tj. za oznaczonym wynagrodzeniem w formie odsetek w zależności od woli stron. Umowa pożyczki - oprócz skutków w prawie cywilnym - powoduje również określone konsekwencje w prawie podatkowym. Należy jednak zauważyć, że udzielenie pożyczki jest dla pożyczkobiorcy neutralne podatkowo, ponieważ kwotę zaciągniętej pożyczki pożyczkobiorca musi zwrócić pożyczkodawcy. Umowa pożyczki nakłada na pożyczającego obowiązek zwrotu tej samej ilości pieniędzy. Inaczej rzecz biorąc, kwota przenoszona na drugą stronę w wykonaniu takiej umowy ma charakter zwrotny, nie stanowi dla niej definitywnego przysporzenia majątkowego i z tego względu jest zdarzeniem obojętnym pod względem prawnopodatkowym. W przypadku spłaty pożyczki zwrócony kapitał nie będzie dla pożyczkobiorcy kosztem uzyskania przychodów. Wynika to jednoznacznie z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy o CIT, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek. Koszt podatkowy stanowią jednak opłaty, związane z pożyczką, a przede wszystkim odsetki.
2016
17
gru

Istota:
W zakresie ustalenia czy udzielanie pożyczki jest wydatkiem niestatutowym podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych 19%, a zwrot pożyczki powoduje korektę tego podatku in minus, oraz czy koszt składki członkowskiej z tytułu przynależności do organizacji międzynarodowej jest kosztem uzyskania przychodu.
Fragment:
Pożyczka może być udzielona nieodpłatnie lub odpłatnie tj. za oznaczonym wynagrodzeniem w formie odsetek w zależności od woli stron. Umowa pożyczki - oprócz skutków w prawie cywilnym - powoduje również określone konsekwencje w prawie podatkowym. Należy jednak zauważyć, że udzielenie pożyczki jest dla pożyczkobiorcy neutralne podatkowo, ponieważ kwotę zaciągniętej pożyczki pożyczkobiorca musi zwrócić pożyczkodawcy. Umowa pożyczki nakłada na pożyczającego obowiązek zwrotu tej samej ilości pieniędzy. Inaczej rzecz biorąc, kwota przenoszona na drugą stronę w wykonaniu takiej umowy ma charakter zwrotny, nie stanowi dla niej definitywnego przysporzenia majątkowego i z tego względu jest zdarzeniem obojętnym pod względem prawnopodatkowym. W przypadku spłaty pożyczki zwrócony kapitał nie będzie dla pożyczkobiorcy kosztem uzyskania przychodów. Wynika to jednoznacznie z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy o CIT, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek. Koszt podatkowy stanowią jednak opłaty, związane z pożyczką, a przede wszystkim odsetki.
2016
17
gru

Istota:
Zwolnienia z podatku VAT czynności udzielania pożyczek.
Fragment:
Spółka planuje udzielić pożyczek środków pieniężnych na rzecz swojego udziałowca oraz potencjalnie innych podmiotów z grupy. Pożyczki zostaną udzielone ze środków pieniężnych wygenerowanych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę bądź ze sprzedaży posiadanych przez nią aktywów. Planowane pożyczki będą miały charakter odpłatny tj. umowy pożyczek będą zawierać stosowne wynagrodzenie w postaci (rynkowego) oprocentowania. Wnioskodawca zaznacza, że zgodnie z zapisami umowy Spółki działalność Wnioskodawcy obejmuje m.in. pozostałe formy udzielania kredytów (sklasyfikowaną pod PKD: 64.92Z) czy też pozostałą, finansową działalność usługową gdzie indziej niesklasyfikowaną z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (sklasyfikowaną pod PKD: 64.99D), niemniej nie są to jej wiodące działalności. Planowane pożyczki będą miały charakter dodatkowy, uzupełniający do prowadzonej działalności. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy czynności planowane przez Spółkę polegające na odpłatnym udzielaniu pożyczek za oprocentowaniem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będą podlegały przepisom (...)
2016
17
gru

Istota:
Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego w sytuacji wygaśnięcia zobowiązania Wnioskodawcy wobec Spółki osobowej z tytułu pożyczki/pożyczek udzielonej/udzielonych mu przez Spółkę osobową oraz odsetek z tytułu tej/tych pożyczki/pożyczek lub też z tytułu wierzytelności nabytej/nabytych (przejętej /przejętych) przez Spółkę osobową, poprzez konfuzję następującą w wyniku likwidacji bądź rozwiązania Spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu?
Fragment:
(...) pożyczki/pożyczek lub też z tytułu wierzytelności nabytej/nabytych (przejętej /przejętych) przez Spółkę osobową. W przypadku natomiast, gdy dochodzi do połączenia w rękach tej samej osoby prawa (np. wierzytelności z tytułu udzielonej pożyczki/pożyczek) i korelatywnie sprzężonego z nim obowiązku (np. zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki/pożyczek), następuje konfuzja tego prawa podmiotowego. Należy podkreślić, że do wygaśnięcia zobowiązania Wnioskodawcy z tytułu otrzymanej pożyczki/pożyczek oraz odsetek z tytułu tej/tych pożyczki/pożyczek lub też z tytułu wierzytelności nabytej/nabytych (przejętej /przejętych) przez Spółkę osobową dojdzie nie wskutek umorzenia, lecz z mocy prawa poprzez konfuzję prawa podmiotowego, następującą w wyniku likwidacji Spółki osobowej i podziału jej majątku. W szczególności do wygaśnięcia tego zobowiązania nie dojdzie wskutek złożenia odpowiednich oświadczeń woli wierzyciela i dłużnika. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanym zdarzeniu przyszłym, wygaśnięcie zobowiązania Wnioskodawcy wobec Spółki osobowej z tytułu pożyczki/pożyczek oraz odsetek z tytułu tej/tych pożyczki/pożyczek (...)
2016
17
gru

Istota:
Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego w sytuacji wygaśnięcia zobowiązania Wnioskodawcy wobec Spółki osobowej z tytułu pożyczki/pożyczek udzielonej/udzielonych mu przez Spółkę osobową oraz odsetek z tytułu tej/tych pożyczki/pożyczek lub też z tytułu wierzytelności nabytej/nabytych (przejętej /przejętych) przez Spółkę osobową, poprzez konfuzję następującą w wyniku likwidacji bądź rozwiązania Spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu?
Fragment:
(...) pożyczki/pożyczek lub też z tytułu wierzytelności nabytej/nabytych (przejętej /przejętych) przez Spółkę osobową. W przypadku natomiast, gdy dochodzi do połączenia w rękach tej samej osoby prawa (np. wierzytelności z tytułu udzielonej pożyczki/pożyczek) i korelatywnie sprzężonego z nim obowiązku (np. zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki/pożyczek), następuje konfuzja tego prawa podmiotowego. Należy podkreślić, że do wygaśnięcia zobowiązania Wnioskodawcy z tytułu otrzymanej pożyczki/pożyczek oraz odsetek z tytułu tej/tych pożyczki/pożyczek lub też z tytułu wierzytelności nabytej/nabytych (przejętej /przejętych) przez Spółkę osobową dojdzie nie wskutek umorzenia, lecz z mocy prawa poprzez konfuzję prawa podmiotowego, następującą w wyniku likwidacji Spółki osobowej i podziału jej majątku. W szczególności do wygaśnięcia tego zobowiązania nie dojdzie wskutek złożenia odpowiednich oświadczeń woli wierzyciela i dłużnika. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanym zdarzeniu przyszłym, wygaśnięcie zobowiązania Wnioskodawcy wobec Spółki osobowej z tytułu pożyczki/pożyczek oraz odsetek z tytułu tej/tych pożyczki/pożyczek (...)
2016
17
gru

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowanie dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży nieruchomości – wydatkowanie na spłatę pożyczki od osoby fizycznej.
Fragment:
W myśl art. 21 ust. 25 pkt 2 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się m.in. wydatki poniesione na: spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1, spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a, spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30. Katalog wydatków wymienionych w art. 21 ust. 25 ustawy ma charakter zamknięty, jest to wyliczenie enumeratywne. Niezbędnym zatem warunkiem do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia jest wydatkowanie otrzymanego przychodu na cele mieszkaniowe w nim określone.
2016
17
gru

Istota:
Czy w związku z zawarciem umowy pożyczki, o której mowa w opisie stanu faktycznego, Wnioskodawczyni zobowiązana jest do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od tej umowy?
Fragment:
Z kolei, stosownie do art. 9 pkt 10 lit. a) ww. ustawy, zwalnia się od podatku pożyczki udzielane przez przedsiębiorców niemających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, prowadzących działalność w zakresie kredytowania oraz udzielania pożyczek. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni zawarła umowę pożyczki ze spółką kapitałową z siedzibą na Cyprze. Pożyczkodawcą jest cypryjska spółka. Wnioskodawczyni jest pożyczkobiorcą. Umowa pożyczki została zawarta na terenie Polski, a środki pieniężne zostały przelane z rachunku bankowego pożyczkobiorcy, w banku z siedzibą na terenie Polski, na rachunek bankowy Wnioskodawczyni, w banku z siedzibą na terenie Polski. Zgodnie z treścią statutu (umowy spółki) pożyczkodawcy, przedmiotem jego działalności jest m.in. udzielanie pożyczek. Pożyczka została udzielona Wnioskodawcy w ramach działalności przedsiębiorstwa pożyczkodawcy. Wnioskodawczyni zaciągnęła pożyczkę prywatnie (jako konsument) dlatego nie będzie ona opodatkowana polskim podatkiem od towarów i usług ani też nie będzie zwolniona z tego podatku. Jednakże udzielanie pożyczek przez pożyczkodawcę stanowi świadczenie usług, na gruncie prawa podatkowego w zakresie podatku od wartości dodanej kraju siedziby pożyczkodawcy, tj. na Cyprze i jest zwolnione od podatku od wartości dodanej.
2016
15
gru

Istota:
Zwolnienie od podatku czynności w związku z którymi Wnioskodawca pobiera od pożyczkobiorców opłaty dodatkowe oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu tych czynności.
Fragment:
Przygotowawcze usługi jako usługi pomocnicze mają ścisły związek z udzieleniem pożyczki i ich funkcjonowanie samoistne, w oderwaniu od usługi udzielenia pożyczki pozbawione byłoby sensu. Ponadto oddzielenie świadczeń „ przygotowawczych ” od usługi zasadniczej (udzielenia pożyczki) miałoby charakter sztuczny. Jak wskazano wyżej usługa polegająca na obniżeniu raty (rat) lub odroczeniu terminu płatności raty (rat), wydłużeniu terminu spłaty pożyczki, przyspieszeniu wypłaty kwoty pożyczki (skróceniu terminu postawienia pożyczki do dyspozycji pożyczkobiorcy) i wysyłaniu powiadomień do pożyczkobiorcy o przelewie pożyczki na konto pożyczkobiorcy, terminie płatności raty oraz zaksięgowaniu płatności raty na koncie pożyczkodawcy jest związana z usługą pożyczki i mieści się w jej szeroko ujętej definicji. Dla określenia właściwej stawki podatku od towarów i usług dla tej usługi należy poddać analizie całą treść art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług. Przepis ten stanowi nie tylko o udzieleniu pożyczki, ale także o zarządzeniu pożyczkami przez pożyczkodawcę. Należy wskazać, że przepisy ustawy o VAT nie wyjaśniają co należy rozumieć pod pojęciem zarządzania pożyczką. Zarządzanie w szerokim ujęciu oznacza „ zrobienie czegoś za pomocą wysiłków innych osób ” (por.
2016
15
gru

Istota:
Czy odsetki wypłacane przez Wnioskodawcę będą podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji?
Fragment:
Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 61 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez inną spółkę, jeżeli w obu tych spółkach ten sam podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę wobec spółki udzielającej pożyczki oraz wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) spółki otrzymującej pożyczkę, uwzględniającego również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego spółki otrzymującej pożyczkę – w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia, określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu własnego takiej spółdzielni. Zatem, ograniczeniom przewidzianym w powyższej regulacji podlegają odsetki od pożyczek udzielanych spółce (pożyczkobiorcy) przez określoną grupę podmiotów (pożyczkodawców), tj.: podmiot posiadający bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów spółki, podmioty posiadające łącznie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów spółki, „ spółkę – siostrę ”, jeżeli w obydwu spółkach (pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy) ten sam podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada co najmniej 25% udziałów spółki.
2016
15
gru

Istota:
Kwota pieniędzy wydatkowana przez Wnioskodawcę tytułem udzielenia pożyczek Spółce Zależnej, ustalona na dzień objęcia udziałów w Spółce Zależnej (kwota kapitału tych pożyczek) nie może zostać uznana za wydatek poniesiony na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu (jakimi są własne wierzytelności pożyczkowe) w rozumieniu art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Skutkiem podatkowym tej okoliczności jest niemożność objęcia kwot udzielonych pożyczek instytucją kosztów uzyskania przychodów.
Fragment:
Wnioskodawca udzielał pożyczek spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „ Pożyczkobiorca ” lub „ Spółka Zależna ”). Od pożyczek naliczane są odsetki. Pożyczkobiorca znajduję się obecnie w trakcie postępowania likwidacyjnego. Spółka planuje dokonanie konwersji posiadanych wierzytelności pożyczkowych, na które składać się będzie jedynie kwota główna pożyczek lub kwota główna pożyczek i odsetki, na kapitał zakładowy Pożyczkobiorcy (w ramach aportu niepieniężnego). W zamian za wniesiony aport Spółka otrzyma udziały Pożyczkobiorcy o nominalnej wartości odpowiadającej wyłącznie kwocie głównej pożyczek lub kwocie głównej pożyczek i naliczonym do dnia konwersji odsetkom od pożyczek. Konwersja wierzytelności na kapitał zmniejszy ujemne kapitały własne Pożyczkobiorcy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy przychodem Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów w Spółce Zależnej w zamian za wkład w postaci wierzytelności własnych (wraz z odsetkami) w ramach aportu niepieniężnego będzie wyłącznie nominalna wartość objętych udziałów? Czy kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów w Spółce Zależnej w zamian za wkład w postaci wierzytelności własnych będzie kwota pieniędzy, wydatkowana przez Wnioskodawcę tytułem udzielenia pożyczki Spółce Zależnej, ustalona na dzień objęcia udziałów w Spółce Zależnej? Zdaniem Wnioskodawcy.
2016
13
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Pożyczka
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.