Pożyczka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pożyczka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
6
cze

Istota:

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności udzielania oprocentowanych pożyczek na rzecz podmiotu powiązanego.

Fragment:

Pożyczki nie są zabezpieczone. Wnioskodawca nie pobiera prowizji, ani jakichkolwiek innych opłat związanych z udzieleniem pożyczki, nie przepro¬wadza procedur związanych z badaniem zdolności kredytowej powiązanych spółek, ani in¬nych procedur czy usług charakterystycznych dla zawodowej działalności pożyczkowej. Jedynym kosztem udzielenia pożyczki jest oprocentowanie, niezbędne z uwagi na instytu¬cję pożyczki Ad.3. Okres spłaty udzielonych pożyczek wynosi dwa lata. Faktycznie pożyczki niejednokrotnie zwracane są wcześniej, jeśli podmiot wsparty pożyczką ma taką możliwość. Wcześniejsza spłata nie wymaga zgody Wnioskodawcy. Pozwala to podmiotowi wspartemu pożyczką zmniejszyć koszt oprocentowania - korzyść z odsetek nie jest celem pożyczek udzielanych przez Wnioskodawcę na wsparcie powiązanych spółek. Ad.4. Pożyczki udzielane przez Wnioskodawcę innym spółkom (wyłącznie powiązanym) są do-konywane na podstawie umowy cywilnoprawnej – umowy pożyczki. W związku z powyższym opisem w zakresie podatku od towarów i usług zadano następujące pytanie: Czy w zdarzeniu opisanym powyżej, udzielenie pożyczek przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu powiązanego stanowiło czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT? Stanowisko Wnioskodawcy: W ocenie wnioskodawcy udzielenie pożyczek na rzecz podmiotów powiązanych, w opisywanym przypadku nie stanowiło czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT.

2018
2
cze

Istota:

W zakresie ustalenia momentu uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego oraz prowizji za opcje dodatkowe

Fragment:

Zgodnie z umową pożyczki, poszczególne płatności zaliczane są najpierw na raty zaległe, następnie na raty bieżące w następującej kolejności: najpierw kwota z tytułu pożyczki (czyli całkowitej kwoty pożyczki oraz kredytowanych kosztów pożyczki), a następnie na odsetki umowne. Na koniec pokrywane są ewentualne inne zobowiązania powstałe z tytułu lub w związku z umową pożyczki. Dodatkowo w przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki (tj. przed terminem określonym w harmonogramie spłat) prowizja, opłata za usługi dodatkowe oraz odsetki umowne ulegają obniżeniu proporcjonalnie do okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy. Z tytułu wcześniejszej spłaty pożyczki nie są już pobierane żadne dodatkowe prowizje ani opłaty. W konsekwencji, początkowo skalkulowana kwota wyżej wymienionych opłat nie ma charakteru trwałego na moment zawarcia umowy pożyczki. W zależności od nieznanych na moment zawarcia umowy pożyczki zdarzeń wysokość kwot, które ostatecznie będą należne od pożyczkobiorcy, mogą ulec zmianie. W sytuacji całkowitej wcześniejszej spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę oraz po dokonaniu ostatecznego rozliczenia pożyczki przez Wnioskodawcę, w przypadku wystąpienia nadpłaty Wnioskodawca będzie zobowiązany do zwrotu kwoty nadpłaty na rachunek wskazany przez pożyczkobiorcę.

2018
30
maj

Istota:

Czy wartość niespłaconych zobowiązań Wnioskodawcy z tytułu Pożyczki, istniejącej na moment wykreślenia Wnioskodawcy z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Spółka nie posiada i nie będzie posiadała w przyszłości (do momentu zakończenia postępowania likwidacyjnego i wykreślenia Spółki z rejestru przedsiębiorców KRS, a w konsekwencji ustania bytu prawnego Spółki) majątku, który pozwoliłby Spółce na całkowitą spłatę zobowiązań wobec Pożyczkodawcy z tytułu Pożyczki. Przysługująca Pożyczkodawcy wierzytelność z tytułu Pożyczki nie jest przedawniona i nie ulegnie przedawnieniu do momentu zakończenia postępowania likwidacyjnego i wykreślenia Spółki z rejestru przedsiębiorców KRS, a w konsekwencji ustania bytu prawnego Spółki. Na chwilę obecną Wnioskodawca w sposób uprawniony zakłada, że zobowiązanie z tytułu Pożyczki do momentu zakończenia postępowania likwidacyjnego i wykreślenia Spółki z rejestru przedsiębiorców KRS nie zostanie w żadnej formie umorzone przez Pożyczkodawcę, tj. nie dojdzie do potrącenia, odnowienia, zwolnienia z długu ani żadnej innej formy umorzenia zobowiązania z tytułu Pożyczki przez Pożyczkodawcę. W związku z powyższym istnieje duże prawdopodobieństwo, że po zakończonym postępowaniu likwidacyjnym, w dniu wykreślenia Spółki z rejestru przedsiębiorców KRS i w konsekwencji ustaniu bytu prawnego Spółki, po stronie pasywów Wnioskodawcy pozostanie niespłacona Pożyczka. Podsumowując - Wnioskodawca może zostać wykreślony z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wraz z niespłaconymi zobowiązaniami, w wyniku przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

2018
30
maj

Istota:

Opodatkowanie czynności udzielania pożyczek

Fragment:

W 2018 r. pożyczkobiorca – Spółka N. – czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług – w ramach umowy zaciągnął u Wnioskodawcy pożyczkę. Pożyczka jest odpłatna – z tytułu jej udzielenia pożyczkobiorca jest zobowiązany do zapłaty Wnioskodawcy – pożyczkodawcy wynagrodzenia w postaci odsetek kapitałowych. Wnioskodawca nie udzielił dotąd pożyczek żadnym innym podmiotom. Istota umowy pożyczki została zawarta w art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.). Zgodnie z art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. W wyniku spełnienia świadczenia przez dającego pożyczkę, określone przedmioty majątkowe stają się własnością biorącego pożyczkę. Zasilają one jednak tylko czasowo majątek biorącego pożyczkę, który obowiązany jest do zwrotu, tj. do przeniesienia na drugą stronę własności tej samej ilości pieniędzy albo rzeczy tego samego rodzaju. Udzielanie pożyczek przez podatnika podatku od towarów i usług spełnia przesłanki uznania tych czynności za podlegające opodatkowaniu, niezależnie od częstotliwości i celu ich udzielenia, czy statusu nabywcy.

2018
30
maj

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT oraz korzystanie ze zwolnienia od tego podatku otrzymanych przez Wnioskodawcę Opłat za Zarządzanie, moment powstania obowiązku podatkowego, brak obowiązku wystawiania faktury dokumentującej wykonanie usługi

Fragment:

Na mocy Umowy pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do zapłaty prowizji przygotowawczej od Umowy pożyczki, jak również prowizji za zaangażowanie od kwoty postawionej do dyspozycji pożyczki. Prowizje zostaną wypłacone Pożyczkodawcy. Po nabyciu Wierzytelności przez Wnioskodawcę, Wnioskodawcy będzie przysługiwała opłata administracyjna za zarządzanie pożyczką w wysokości 1,5% kwoty pożyczki rocznie. Opłata będzie doliczana do kwoty pożyczki po zakończeniu każdego roku i będzie ostatecznie uiszczona przez Pożyczkobiorcę w momencie zwrotu pożyczki lub w innej dacie ustalonej przez strony. Jak wskazał Wnioskodawca, opłata administracyjna jest wynagrodzeniem za czynności zaplecza organizacyjnego oraz czynności administracyjne związane z udzieloną pożyczką. Usługa ta obejmuje m.in. administrowanie kontem pożyczki, naliczanie odsetek, monitorowanie stanu zadłużenia (w tym kontakt z pożyczkobiorcą w przypadku ryzyka opóźnień w spłacie i innych kwestiach związanych z regulowaniem zobowiązań przez pożyczkobiorcę), koordynację kontaktów między podmiotami zaangażowanymi w umowę pożyczki (np. między pożyczkobiorcą a agentem zabezpieczeń). (...) Przedstawiona w zdarzeniu przyszłym usługa zarządzania pożyczką jest, ze względu na zakres i charakter, świadczeniem wpisującym się w zakres czynności objętych zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy.

2018
29
maj

Istota:

Umowa pożyczki zawarta w Hiszpanii.

Fragment:

W dniu zawarcia umowy pożyczki, środki pieniężne będące przedmiotem umowy pożyczki znajdowały się na rachunkach bankowych pożyczkodawcy prowadzonych przez banki mające siedzibę na terenie Hiszpanii. W wykonaniu umowy pożyczki, środki pieniężne zostały przekazane Wnioskodawcy poprzez wykonanie przelewów z powyższych rachunków na rachunek bankowy Wnioskodawcy prowadzony również w banku z siedzibą na terenie Hiszpanii. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy umowa pożyczki podlegała na terenie Polski opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, zawarcie umowy pożyczki w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego nie podlegało opodatkowaniu na terytorium Polski podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Za takim stanem rzeczy przemawia brzmienie art. 1 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1150), zgodnie z którym umowa pożyczki podlega opodatkowaniu podatkiem wynikającym z tej ustawy w sytuacji, gdy będące przedmiotem tej umowy rzeczy znajdują się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane są za granicą, nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2018
28
maj

Istota:

Czy wartość niespłaconych zobowiązań Wnioskodawcy z tytułu Pożyczki, istniejącej na moment wykreślenia Wnioskodawcy z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, również w przypadku złożenia oświadczenia pożyczkodawcy o zrzeczeniu się dochodzenia roszczeń wobec Wnioskodawcy?

Fragment:

Spółka nie posiada i nie będzie posiadała w przyszłości (do momentu zakończenia postępowania likwidacyjnego i wykreślenia Spółki z rejestru przedsiębiorców KRS, a w konsekwencji ustania bytu prawnego Spółki) majątku, który pozwoliłby Spółce na całkowitą spłatę zobowiązań wobec Pożyczkodawcy z tytułu Pożyczki. Przysługująca Pożyczkodawcy wierzytelność z tytułu Pożyczki nie jest przedawniona i nie ulegnie przedawnieniu do momentu zakończenia postępowania likwidacyjnego i wykreślenia Spółki z rejestru przedsiębiorców KRS, a w konsekwencji ustania bytu prawnego Spółki. Na chwilę obecną Wnioskodawca w sposób uprawniony zakłada, że zobowiązanie z tytułu Pożyczki do momentu zakończenia postępowania likwidacyjnego i wykreślenia Spółki z rejestru przedsiębiorców KRS nie zostanie w żadnej formie umorzone przez Pożyczkodawcę, tj. nie dojdzie do potrącenia, odnowienia, zwolnienia z długu ani żadnej innej formy umorzenia zobowiązania z tytułu Pożyczki przez Pożyczkodawcę. W związku z powyższym istnieje duże prawdopodobieństwo, że po zakończonym postępowaniu likwidacyjnym, w dniu wykreślenia Spółki z rejestru przedsiębiorców KRS i w konsekwencji ustaniu bytu prawnego Spółki, po stronie pasywów Wnioskodawcy pozostanie niespłacona Pożyczka. Może się jednak zdarzyć sytuacja, że w postępowaniu likwidacyjnym Wnioskodawcy sąd rejestrowy zażąda złożenia przez Pożyczkodawcę jako wierzyciela, którego zobowiązanie nie zostało zaspokojone w toku likwidacji, jednostronnego oświadczenia o zrzeczeniu się dochodzenia roszczeń wobec Wnioskodawcy (dalej: „ Oświadczenie ”).

2018
28
maj

Istota:

Powstanie przychodu z tytułu niespłaconych i nieprzedawnionych Zobowiązań z Pożyczek (kapitału pożyczki oraz naliczonych odsetek) oraz Zobowiązań Handlowych, które pozostaną w Spółce na dzień zakończenia jej likwidacji i wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców KRS.

Fragment:

Wnioskodawca aktualnie posiada nieprzedawnione zobowiązania pieniężne z tytułu umów pożyczek (tj. kapitały pożyczek oraz naliczone odsetki od tych pożyczek) (dalej łącznie jako: „ Zobowiązania z Pożyczek ”) oraz zobowiązania z tytułu nieuregulowanych zobowiązań handlowych wraz z odsetkami (dalej łącznie jako: „ Zobowiązania Handlowe ”) — oba rodzaje zobowiązań są w stosunku do swojego jedynego udziałowcy, będącego spółką kapitałową z siedzibą w jednym z krajów Unii Europejskiej. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że środki pieniężne gromadzone przez likwidatora w ramach prowadzonego postępowania likwidacyjnego nie wystarczą na pokrycie Zobowiązań z Pożyczek oraz Zobowiązań Handlowych. Tym samym, na koniec likwidacji w Spółce najprawdopodobniej pozostaną niespłacone Zobowiązania z Pożyczek oraz Zobowiązania Handlowe, przy czym nadal nie będą to zobowiązania przedawnione. Jedyny udziałowiec Spółki-wierzyciel z tytułu Zobowiązań z Pożyczek oraz Zobowiązań Handlowych nie egzekwuje aktualnie przysługujących mu względem Spółki tych wierzytelności, Jednocześnie, na chwilę obecną jedyny udziałowiec Spółki-wierzyciel nie wyraża zgody na umorzenie Zobowiązań z Pożyczek oraz Zobowiązań Handlowych (w tym na zwolnienie Spółki z długu).

2018
23
maj

Istota:

W zakresie:1. Czy w przypadku dokonania wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów podatkowych - odpowiednio - kwoty wierzytelności z tytułu należności licencyjnych, kwoty kapitału pożyczek i/lub wierzytelności o zapłatę naliczonych odsetek (w wartości brutto)?2. Czy w przypadku dokonania podwyższenia kapitału zakładowego i zapasowego w zamian za zobowiązanie do wniesienia wkładu pieniężnego a następnie dokonanie potrącenia wzajemnych wierzytelności o jego wniesienie oraz o zapłatę wkładu w postaci wierzytelności Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podatkowego w postaci wartości - odpowiednio - kwoty wierzytelności z tytułu należności licencyjnych, kwoty kapitału pożyczek i/lub wierzytelności o zapłatę naliczonych odsetek (w wartości brutto)?3. Czy w przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów podatkowych - odpowiednio - kwoty wierzytelności z tytułu należności licencyjnych, kwoty kapitału pożyczek i/lub wierzytelności o zapłatę naliczonych odsetek (w wartości brutto)?

Fragment:

W przypadku wierzytelności o zapłatę należności licencyjnych oraz wierzytelności o zwrot kapitału pożyczek, kosz uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT, należy ustalić w wysokości ich wartości nominalnej (w kwocie brutto). W tej części stanowisko Wnioskodawcy jest zatem prawidłowe. Inaczej rzecz się będzie miała w przypadku wierzytelności o zapłatę naliczonych odsetek od pożyczek. O ile w przypadku wierzytelności o zwrot kapitału pożyczki spełnione zostaną przesłanki rozpoznania kosztu uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy CIT, tj. wydatek na wytworzenie takiej wierzytelności został faktycznie poniesiony i nie został jednocześnie zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, o tyle w przypadku wierzytelności o zapłatę naliczonych odsetek od pożyczki nie zostanie spełniony pierwszy z powyższych warunków – Wnioskodawca nie poniósł faktycznie żadnych wydatków na wytworzenie takiej wierzytelności. Z tej zatem przyczyny, w przypadku wierzytelności o zapłatę naliczonych odsetek od pożyczki, Wnioskodawca nie będzie mógł rozpoznać kosztu uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT, na podstawie art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy CIT. W tej części stanowisko Wnioskodawcy jest zatem nieprawidłowe.

2018
20
maj

Istota:

W zakresie zastosowania ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

Spółki prowadzą projekty deweloperskie, które wymagają finansowania pożyczkami. Pożyczki udzielane były Spółkom w latach 2013-2017 przez dwa podmioty (dalej: „ Pożyczkodawcy ”) należące do tej samej grupy kapitałowej. Środki otrzymane z pożyczek Spółki przeznaczyły na cele związane z prowadzeniem swojej działalności gospodarczej, w tym na zagwarantowanie płynności realizowanych projektów. Pożyczki udzielane były Spółkom w następujących okolicznościach: część pożyczek została udzielona i wypłacona Spółkom przed 1 stycznia 2015 r. w czasie, gdy Spółki funkcjonowały w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „ Pożyczki z Grupy 1 ”); część pożyczek została udzielona i wypłacona Spółkom po 1 stycznia 2015 r. w czasie, gdy Spółki również funkcjonowały w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „ Pożyczki z Grupy 2 ”); część pożyczek została udzielona i wypłacona Spółkom po 1 stycznia 2015 r. i po przekształceniu Spółek w spółki komandytowe (dalej: „ Pożyczki z Grupy 3 ”). Pożyczki były udzielane przez Pożyczkodawców, którzy: w okresie do 31 grudnia 2014 r. posiadali bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów w Spółkach; w okresie (...)

2018
16
maj

Istota:

Ustalenie źródła przychodów w związku z otrzymanymi odsetkami od udzielonych pożyczek.Możliwość zaliczenia odsetek od zaciągniętych pożyczek do kosztów uzyskania przychodów.

Fragment:

Mając na uwadze treść ww. przepisów należy wskazać, że odsetki z tytułu udzielanych pożyczek mogą stanowić przychód zarówno z pozarolniczej działalności gospodarczej, jak i z tytułu kapitałów pieniężnych. Kryterium, które decyduje o kwalifikacji odsetek do konkretnego źródła przychodów, jest to, czy udzielane przez Wnioskodawcę pożyczki stanowiły część jego pozarolniczej działalności gospodarczej, czy też wykonywane były poza zakresem tej działalności. W konsekwencji w pierwszej kolejności należy ustalić, czy spełnione są wszystkie kryteria uznania działalności polegającej na udzielaniu pożyczek za działalność gospodarczą, tj. czy czynności te były wykonywane w celu osiągnięcia zysku, oraz prowadzone były w sposób zorganizowany i ciągły. W ocenie Wnioskodawcy fakt, iż pożyczki były oprocentowane jasno przemawia za tym, że działał on z nastawieniem na zysk, tj. w celu osiągnięcia przychodu w postaci odsetek od kwot udzielonych pożyczek. Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, bez znaczenia jest fakt, czy prowadzona działalność skutkowałaby zrealizowaniem zysku, tj. osiągnięciem nadwyżki odsetek od udzielonych pożyczek nad odsetkami od zaciągniętych pożyczek. Ustawa o PIT jasno stwierdza, że kryterium prowadzonej działalności gospodarczej nie jest uzależnione od osiągnięcia zysku – w przeciwnym razie wszelkie przejawy niedochodowej aktywności gospodarczej nie mogłyby zostać uznane za działalność gospodarczą.

2018
10
maj

Istota:

Ustalenie czy w 2018 r. do odsetek od pożyczek udzielonych i przekazanych Spółce przed 1 stycznia 2015 r. mają zastosowanie przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz ust. 6 i 7b Ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym do końca 2014 r.

Fragment:

Kolejna część pożyczek (tzw. Pożyczki z Grupy 2) została udzielona Spółce przez Pożyczkodawców, którzy nie byli już jej bezpośrednimi wspólnikami a Spółka w dalszym ciągu funkcjonowała w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Były to więc pożyczki udzielone Spółce przez tzw. spółki-babki. Ostatnia część pożyczek (tzw. Pożyczki z Grupy 3) została udzielona przez Pożyczkodawców do Spółki, która funkcjonowała już w formie spółki komandytowej (czyli po przekształceniu ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Były to pożyczki udzielone przez tzw. spółki-babki do spółki osobowej. Podsumowując, istnieją 3 grupy pożyczek udzielone przed rokiem 2015, z tytułu których Spółka spłaca odsetki: pożyczki udzielone przez bezpośrednich udziałowców posiadających w momencie udzielenia pożyczek po 50% udziałów (Pożyczki z Grupy 1); pożyczki udzielone przez tzw. spółki-babki do spółki kapitałowej (Pożyczki z Grupy 2); pożyczki udzielone przez tzw. spółki-babki do spółki osobowej (Pożyczki z Grupy 3). Odsetki od tych pożyczek były spłacane w przeszłości i będą spłacane w 2018 r. oraz w latach następnych. Odsetki, jeżeli dojdzie do ich zapłaty, są uwzględniane w wyniku podatkowym Wspólnika.