Pożyczka | Interpretacje podatkowe

Pożyczka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pożyczka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Teza (zapytanie): skoro wydania pozwolenia na budowę lub przebudowę szkoły nie można traktować jako sprawy z zakresu nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej, to konsekwentnie czynność cywilnoprawna mająca za przedmiot pożyczkę na budowę i modernizacje budynku szkoły nie może być uznana jako dokonana w sprawie nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej
Fragment:
Z kolei zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą każdorazowej wypłaty środków pieniężnych, jeżeli umowa pożyczki określa, że wypłata środków pieniężnych nastąpi niejednokrotnie i ich suma nie jest znana w chwili zawarcia umowy. Ponadto, obowiązek podatkowy przy umowie pożyczki ciąży na biorącym pożyczkę (art. 4 pkt 7 cyt. ustawy). W myśl art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania przy umowie pożyczki stanowi kwota lub wartość pożyczki, a w przypadku umowy określającej, że wypłata środków pieniężnych nastąpi niejednokrotnie i ich suma nie jest znana w chwili zawarcia umowy – kwota każdorazowej wypłaty środków pieniężnych. Przepis art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy od czynności cywilnoprawnych określa stawkę podatku, która, od umowy pożyczki, wynosi 2%. W związku z powyższym, należy stwierdzić, że umowa pożyczki podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na biorącym pożyczkę. Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
2016
3
gru

Istota:
W zakresie określenia momentu kwalifikacji do kosztów podatkowych: odsetek od kredytów / pożyczek przeznaczonych na zakup gruntów oraz sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego.
Fragment:
Nabycie gruntów może następować ze środków zewnętrznych (kredytów i pożyczek). Sama budowa również może być finansowana w całości bądź w części ze środków zewnętrznych (kredytów i pożyczek). Wnioskodawca ponosić będzie koszty obsługi takiego finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Prowizje będą w szczególności dotyczyły czynności udzielenia pożyczek / kredytów. Sposób ujmowania dla celów rachunkowych kosztów obsługi finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów przeznaczonych na zakup gruntów oraz sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego prowadzonego przez Wnioskodawcę zależeć będzie od tego, czy dla danego etapu prowadzone będą prace deweloperskie, a mianowicie: w trakcie etapu, w którym prowadzone są prace deweloperskie, ujmowanie kosztów finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów z reguły nie zależeć będzie od momentu ich poniesienia czy zapłaty, gdyż stanowić one będą element kosztu wytworzenia zapasów, rozpoznawanego dopiero w dacie sprzedaży poszczególnych lokali w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego; w odniesieniu do etapów, dla których nie są prowadzone prace deweloperskie, rozliczanie kosztów obsługi finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów odbywać się będzie na bieżąco (w dacie poniesienia).
2016
2
gru

Istota:
W którym momencie Wnioskodawca powinien rozpoznawać przychód z tytułu Opłaty operacyjnej należnej z tytułu obsługi umów pożyczek?
Fragment:
W przypadku pożyczki spłacanej jednorazowo, Opłata operacyjna jest wymagalna (należna) w momencie wykonania usługi, tj. na koniec okresu obowiązywania umowy pożyczki. W przypadku pożyczki spłacanej w ratach miesięcznych, Opłata operacyjna jest rozliczana w miesięcznych okresach rozliczeniowych. W takim przypadku Opłata operacyjna zostaje rozłożona proporcjonalnie na okresy miesięczne i staje się należna i wymagalna w ostatnim dniu każdego miesięcznego okresu rozliczeniowego przyjętego w Umowie z Klientem, w odniesieniu do danej części Opłaty operacyjnej wynikającej z harmonogramu spłat.  W związku z powyższym zadano następujące pytanie: W którym momencie Wnioskodawca powinien rozpoznawać przychód z tytułu Opłaty operacyjnej należnej z tytułu obsługi umów pożyczek? Zdaniem Wnioskodawcy, powinien on rozpoznawać przychód podatkowy z tytułu Opłaty operacyjnej pobieranej przez niego na następujących zasadach: w przypadku pożyczki spłacanej jednorazowo - na koniec okresu pożyczki (termin spłaty pożyczki), nie później jednak niż na dzień wystawienia faktury albo uregulowania Opłaty operacyjnej; w przypadku pożyczki spłacanej w ratach miesięcznych - w ostatnim dniu każdego przyjętego w Umowie z Klientem miesięcznego okresu rozliczeniowego - w części Opłaty operacyjnej przypadającej zgodnie z harmonogramem spłat na dany okres, do dnia zakończenia albo wygaśnięcia Umowy, niezależnie od daty faktycznej spłaty Raty.
2016
2
gru

Istota:
W zakresie określenia momentu kwalifikacji do kosztów podatkowych: odsetek od kredytów / pożyczek przeznaczonych na zakup gruntów oraz sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego.
Fragment:
Nabycie gruntów może następować ze środków zewnętrznych (kredytów i pożyczek). Sama budowa również może być finansowana w całości bądź w części ze środków zewnętrznych (kredytów i pożyczek). Wnioskodawca już poniósł i ponosić będzie koszty obsługi takiego finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Prowizje w szczególności dotyczą czynności udzielenia pożyczek / kredytów. Sposób ujmowania dla celów rachunkowych kosztów obsługi finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów przeznaczonych na zakup gruntów oraz sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego prowadzonego przez Wnioskodawcę zależy od tego, czy dla danego etapu prowadzone są już prace deweloperskie, a mianowicie: w trakcie etapu, w którym prowadzone są już prace deweloperskie, ujmowanie kosztów finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów z reguły nie zależy od momentu ich poniesienia czy zapłaty, gdyż stanowią one element kosztu wytworzenia zapasów, rozpoznawanego dopiero w dacie sprzedaży poszczególnych lokali w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego; w odniesieniu do etapów, dla których nie są jeszcze prowadzone prace deweloperskie, rozliczanie kosztów obsługi finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów odbywa się na bieżąco (w dacie poniesienia).
2016
1
gru

Istota:
Czy odsetki od kredytów / pożyczek przeznaczonych na zakup gruntów oraz sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w całości w momencie ich zapłaty / kapitalizacji odsetek?Czy prowizje od kredytów / pożyczek przeznaczonych na zakup gruntów oraz sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w całości w dacie ich poniesienia, tj. jednorazowo w dacie ujęcia w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku)?
Fragment:
Nabycie gruntów może następować ze środków zewnętrznych (kredytów i pożyczek). Sama budowa również może być finansowana w całości bądź w części ze środków zewnętrznych (kredytów i pożyczek). Wnioskodawca już poniósł i ponosić będzie koszty obsługi takiego finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Prowizje w szczególności dotyczą czynności udzielenia pożyczek / kredytów. Sposób ujmowania dla celów rachunkowych kosztów obsługi finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów przeznaczonych na zakup gruntów oraz sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego prowadzonego przez Wnioskodawcę zależy od tego, czy dla danego etapu prowadzone są już prace deweloperskie, a mianowicie: w trakcie etapu, w którym prowadzone są już prace deweloperskie, ujmowanie kosztów finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów z reguły nie zależy od momentu ich poniesienia czy zapłaty, gdyż stanowią one element kosztu wytworzenia zapasów, rozpoznawanego dopiero w dacie sprzedaży poszczególnych lokali w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego; w odniesieniu do etapów, dla których nie są jeszcze prowadzone prace deweloperskie, rozliczanie kosztów obsługi finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów odbywa się na bieżąco (w dacie poniesienia).
2016
30
lis

Istota:
W zakresie kosztu uzyskania przychodu z tytułu zbycia wierzytelności w ramach rozliczenia transakcji CDS w części dotyczącej kapitału pożyczki
Fragment:
Jeżeli klient Spółki nie spłaci pożyczki w terminie, Spółka podejmuje działania, które mają na celu odzyskanie należnych jej wierzytelności. Dzięki takim działaniom, Wnioskodawca otrzymuje spłatę części niespłaconych w terminie pożyczek. Często okazuje się jednak, że mimo podejmowania prób odzyskania należności, dłużnicy w dalszym ciągu nie spłacają pożyczek. W efekcie, Spółka traci nie tylko przychody (np. w postaci odsetek lub prowizji), ale także kwoty pożyczek, które wypłaciła wcześniej pożyczkobiorcom w ramach umów pożyczek, co generuje ryzyko utraty płynności finansowej lub ograniczenia akcji pożyczkowej, a w konsekwencji utraty lub ograniczenia przyszłego źródła przychodów poprzez ograniczenie lub uniemożliwienie Spółce udzielania pożyczek kolejnym klientom, których mogłaby udzielić gdyby dysponowała niespłaconymi przez dłużników kwotami pożyczek. W celu zabezpieczenia finansowania swojej dalszej działalności gospodarczej i udzielanych pożyczek, Spółka będzie zabezpieczać się przed ryzykiem braku spłaty pożyczek lub opóźnienia w spłacie pożyczek. Wnioskodawca (dalej: „ Przenoszący Ryzyko ”) będzie zawierał transakcje kredytowych instrumentów pochodnych typu swap ryzyka kredytowego (ang.
2016
29
lis

Istota:
W. zakresie określenia momentu kwalifikacji do kosztów podatkowych: odsetek od kredytów / pożyczek przeznaczonych na zakup gruntów oraz sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego
Fragment:
Nabycie gruntów może następować ze środków zewnętrznych (kredytów i pożyczek). Sama budowa również może być finansowana w całości bądź w części ze środków zewnętrznych (kredytów i pożyczek). Wnioskodawca już poniósł i ponosić będzie koszty obsługi takiego finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Prowizje w szczególności dotyczą czynności udzielenia pożyczek / kredytów. Sposób ujmowania dla celów rachunkowych kosztów obsługi finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów przeznaczonych na zakup gruntów oraz sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego prowadzonego przez Wnioskodawcę zależy od tego, czy dla danego etapu prowadzone są już prace deweloperskie, a mianowicie: w trakcie etapu, w którym prowadzone są już prace deweloperskie, ujmowanie kosztów finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów z reguły nie zależy od momentu ich poniesienia czy zapłaty, gdyż stanowią one element kosztu wytworzenia zapasów, rozpoznawanego dopiero w dacie sprzedaży poszczególnych lokali w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego; w odniesieniu do etapów, dla których nie są jeszcze prowadzone prace deweloperskie, rozliczanie kosztów obsługi finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów odbywa się na bieżąco (w dacie poniesienia).
2016
29
lis

Istota:
Czy odsetki od kredytów / pożyczek przeznaczonych na zakup gruntów oraz sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w całości w momencie ich zapłaty / kapitalizacji odsetek?Czy prowizje od kredytów / pożyczek przeznaczonych na zakup gruntów oraz sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w całości w dacie ich poniesienia, tj. jednorazowo w dacie ujęcia w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku)?
Fragment:
Nabycie gruntów może następować ze środków zewnętrznych (kredytów i pożyczek). Sama budowa również może być finansowana w całości bądź w części ze środków zewnętrznych (kredytów i pożyczek). Wnioskodawca już poniósł i ponosić będzie koszty obsługi takiego finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Prowizje w szczególności dotyczą czynności udzielenia pożyczek / kredytów. Sposób ujmowania dla celów rachunkowych kosztów obsługi finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów przeznaczonych na zakup gruntów oraz sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego prowadzonego przez Wnioskodawcę zależy od tego, czy dla danego etapu prowadzone są już prace deweloperskie, a mianowicie: w trakcie etapu, w którym prowadzone są już prace deweloperskie, ujmowanie kosztów finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów z reguły nie zależy od momentu ich poniesienia czy zapłaty, gdyż stanowią one element kosztu wytworzenia zapasów, rozpoznawanego dopiero w dacie sprzedaży poszczególnych lokali w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego; w odniesieniu do etapów, dla których nie są jeszcze prowadzone prace deweloperskie, rozliczanie kosztów obsługi finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów odbywa się na bieżąco (w dacie poniesienia).
2016
29
lis

Istota:
W zakresie określenia momentu kwalifikacji do kosztów podatkowych: odsetek od kredytów / pożyczek przeznaczonych na zakup gruntów oraz sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego
Fragment:
Nabycie gruntów może następować ze środków zewnętrznych (kredytów i pożyczek). Sama budowa również może być finansowana w całości bądź w części ze środków zewnętrznych (kredytów i pożyczek). Wnioskodawca ponosić będzie koszty obsługi takiego finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Prowizje będą w szczególności dotyczyły czynności udzielenia pożyczek / kredytów. Sposób ujmowania dla celów rachunkowych kosztów obsługi finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów przeznaczonych na zakup gruntów oraz sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego prowadzonego przez Wnioskodawcę zależeć będzie od tego, czy dla danego etapu prowadzone będą prace deweloperskie, a mianowicie: w trakcie etapu, w którym prowadzone są prace deweloperskie, ujmowanie kosztów finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów z reguły nie zależeć będzie od momentu ich poniesienia czy zapłaty, gdyż stanowić one będą element kosztu wytworzenia zapasów, rozpoznawanego dopiero w dacie sprzedaży poszczególnych lokali w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego; w odniesieniu do etapów, dla których nie są prowadzone prace deweloperskie, rozliczanie kosztów obsługi finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów odbywać się będzie na bieżąco (w dacie poniesienia).
2016
29
lis

Istota:
Czy odsetki od kredytów / pożyczek przeznaczonych na zakup gruntów oraz sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w całości w momencie ich zapłaty / kapitalizacji odsetek?Czy prowizje od kredytów / pożyczek przeznaczonych na zakup gruntów oraz sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w całości w dacie ich poniesienia, tj. jednorazowo w dacie ujęcia w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku)?
Fragment:
Nabycie gruntów może następować ze środków zewnętrznych (kredytów i pożyczek). Sama budowa również może być finansowana w całości bądź w części ze środków zewnętrznych (kredytów i pożyczek). Wnioskodawca już poniósł i ponosić będzie koszty obsługi takiego finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Prowizje w szczególności dotyczą czynności udzielenia pożyczek / kredytów. Sposób ujmowania dla celów rachunkowych kosztów obsługi finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów przeznaczonych na zakup gruntów oraz sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego prowadzonego przez Wnioskodawcę zależy od tego, czy dla danego etapu prowadzone są już prace deweloperskie, a mianowicie: w trakcie etapu, w którym prowadzone są już prace deweloperskie, ujmowanie kosztów finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów z reguły nie zależy od momentu ich poniesienia czy zapłaty, gdyż stanowią one element kosztu wytworzenia zapasów, rozpoznawanego dopiero w dacie sprzedaży poszczególnych lokali w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego; w odniesieniu do etapów, dla których nie są jeszcze prowadzone prace deweloperskie, rozliczanie kosztów obsługi finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów odbywa się na bieżąco (w dacie poniesienia).
2016
29
lis

Istota:
Czy odsetki od kredytów / pożyczek przeznaczonych na zakup gruntów oraz sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w całości w momencie ich zapłaty / kapitalizacji odsetek?Czy prowizje od kredytów / pożyczek przeznaczonych na zakup gruntów oraz sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w całości w dacie ich poniesienia, tj. jednorazowo w dacie ujęcia w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku)?
Fragment:
Nabycie gruntów może następować ze środków zewnętrznych (kredytów i pożyczek). Sama budowa również może być finansowana w całości bądź w części ze środków zewnętrznych (kredytów i pożyczek). Wnioskodawca już poniósł i ponosić będzie koszty obsługi takiego finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Prowizje w szczególności dotyczą czynności udzielenia pożyczek / kredytów. Sposób ujmowania dla celów rachunkowych kosztów obsługi finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów przeznaczonych na zakup gruntów oraz sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego prowadzonego przez Wnioskodawcę zależy od tego, czy dla danego etapu prowadzone są już prace deweloperskie, a mianowicie: w trakcie etapu, w którym prowadzone są już prace deweloperskie, ujmowanie kosztów finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów z reguły nie zależy od momentu ich poniesienia czy zapłaty, gdyż stanowią one element kosztu wytworzenia zapasów, rozpoznawanego dopiero w dacie sprzedaży poszczególnych lokali w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego; w odniesieniu do etapów, dla których nie są jeszcze prowadzone prace deweloperskie, rozliczanie kosztów obsługi finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów odbywa się na bieżąco (w dacie poniesienia).
2016
29
lis

Istota:
W zakresie określenia momentu kwalifikacji do kosztów podatkowych: odsetek od kredytów / pożyczek przeznaczonych na zakup gruntów oraz sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego.
Fragment:
Nabycie gruntów może następować ze środków zewnętrznych (kredytów i pożyczek). Sama budowa również może być finansowana w całości bądź w części ze środków zewnętrznych (kredytów i pożyczek). Wnioskodawca już poniósł i ponosić będzie koszty obsługi takiego finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Prowizje w szczególności dotyczą czynności udzielenia pożyczek / kredytów. Sposób ujmowania dla celów rachunkowych kosztów obsługi finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów przeznaczonych na zakup gruntów oraz sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego prowadzonego przez Wnioskodawcę zależy od tego, czy dla danego etapu prowadzone są już prace deweloperskie, a mianowicie: w trakcie etapu, w którym prowadzone są już prace deweloperskie, ujmowanie kosztów finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów z reguły nie zależy od momentu ich poniesienia czy zapłaty, gdyż stanowią one element kosztu wytworzenia zapasów, rozpoznawanego dopiero w dacie sprzedaży poszczególnych lokali w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego; w odniesieniu do etapów, dla których nie są jeszcze prowadzone prace deweloperskie, rozliczanie kosztów obsługi finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów odbywa się na bieżąco (w dacie poniesienia).
2016
29
lis

Istota:
Czy odsetki od kredytów / pożyczek przeznaczonych na zakup gruntów oraz sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w całości w momencie ich zapłaty / kapitalizacji odsetek?Czy prowizje od kredytów / pożyczek przeznaczonych na zakup gruntów oraz sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w całości w dacie ich poniesienia, tj. jednorazowo w dacie ujęcia w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku)?
Fragment:
Nabycie gruntów może następować ze środków zewnętrznych (kredytów i pożyczek). Sama budowa również może być finansowana w całości bądź w części ze środków zewnętrznych (kredytów i pożyczek). Wnioskodawca już poniósł i ponosić będzie koszty obsługi takiego finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Prowizje w szczególności dotyczą czynności udzielenia pożyczek / kredytów. Sposób ujmowania dla celów rachunkowych kosztów obsługi finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów przeznaczonych na zakup gruntów oraz sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego prowadzonego przez Wnioskodawcę zależy od tego, czy dla danego etapu prowadzone są już prace deweloperskie, a mianowicie: w trakcie etapu, w którym prowadzone są już prace deweloperskie, ujmowanie kosztów finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów z reguły nie zależy od momentu ich poniesienia czy zapłaty, gdyż stanowią one element kosztu wytworzenia zapasów, rozpoznawanego dopiero w dacie sprzedaży poszczególnych lokali w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego; w odniesieniu do etapów, dla których nie są jeszcze prowadzone prace deweloperskie, rozliczanie kosztów obsługi finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów odbywa się na bieżąco (w dacie poniesienia).
2016
29
lis

Istota:
W zakresie określenia momentu kwalifikacji do kosztów podatkowych: odsetek od kredytów / pożyczek przeznaczonych na zakup gruntów oraz sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego.
Fragment:
Nabycie gruntów może następować ze środków zewnętrznych (kredytów i pożyczek). Sama budowa również może być finansowana w całości bądź w części ze środków zewnętrznych (kredytów i pożyczek). Wnioskodawca już poniósł i ponosić będzie koszty obsługi takiego finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Prowizje w szczególności dotyczą czynności udzielenia pożyczek / kredytów. Sposób ujmowania dla celów rachunkowych kosztów obsługi finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów przeznaczonych na zakup gruntów oraz sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego prowadzonego przez Wnioskodawcę zależy od tego, czy dla danego etapu prowadzone są już prace deweloperskie, a mianowicie: w trakcie etapu, w którym prowadzone są już prace deweloperskie, ujmowanie kosztów finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów z reguły nie zależy od momentu ich poniesienia czy zapłaty, gdyż stanowią one element kosztu wytworzenia zapasów, rozpoznawanego dopiero w dacie sprzedaży poszczególnych lokali w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego; w odniesieniu do etapów, dla których nie są jeszcze prowadzone prace deweloperskie, rozliczanie kosztów obsługi finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów odbywa się na bieżąco (w dacie poniesienia).
2016
29
lis

Istota:
W zakresie określenia momentu kwalifikacji do kosztów podatkowych: odsetek od kredytów / pożyczek przeznaczonych na zakup gruntów oraz sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego.
Fragment:
Nabycie gruntów może następować ze środków zewnętrznych (kredytów i pożyczek). Sama budowa również może być finansowana w całości bądź w części ze środków zewnętrznych (kredytów i pożyczek). Wnioskodawca już poniósł i ponosić będzie koszty obsługi takiego finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Prowizje w szczególności dotyczą czynności udzielenia pożyczek / kredytów. Sposób ujmowania dla celów rachunkowych kosztów obsługi finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów przeznaczonych na zakup gruntów oraz sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego prowadzonego przez Wnioskodawcę zależy od tego, czy dla danego etapu prowadzone są już prace deweloperskie, a mianowicie: w trakcie etapu, w którym prowadzone są już prace deweloperskie, ujmowanie kosztów finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów z reguły nie zależy od momentu ich poniesienia czy zapłaty, gdyż stanowią one element kosztu wytworzenia zapasów, rozpoznawanego dopiero w dacie sprzedaży poszczególnych lokali w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego; w odniesieniu do etapów, dla których nie są jeszcze prowadzone prace deweloperskie, rozliczanie kosztów obsługi finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów odbywa się na bieżąco (w dacie poniesienia).
2016
29
lis

Istota:
Czy odsetki od kredytów / pożyczek przeznaczonych na zakup gruntów oraz sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w całości w momencie ich zapłaty / kapitalizacji odsetek?Czy prowizje od kredytów / pożyczek przeznaczonych na zakup gruntów oraz sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w całości w dacie ich poniesienia, tj. jednorazowo w dacie ujęcia w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku)?
Fragment:
Nabycie gruntów może następować ze środków zewnętrznych (kredytów i pożyczek). Sama budowa również może być finansowana w całości bądź w części ze środków zewnętrznych (kredytów i pożyczek). Wnioskodawca już poniósł i ponosić będzie koszty obsługi takiego finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Prowizje w szczególności dotyczą czynności udzielenia pożyczek / kredytów. Sposób ujmowania dla celów rachunkowych kosztów obsługi finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów przeznaczonych na zakup gruntów oraz sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego prowadzonego przez Wnioskodawcę zależy od tego, czy dla danego etapu prowadzone są już prace deweloperskie, a mianowicie: w trakcie etapu, w którym prowadzone są już prace deweloperskie, ujmowanie kosztów finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów z reguły nie zależy od momentu ich poniesienia czy zapłaty, gdyż stanowią one element kosztu wytworzenia zapasów, rozpoznawanego dopiero w dacie sprzedaży poszczególnych lokali w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego; w odniesieniu do etapów, dla których nie są jeszcze prowadzone prace deweloperskie, rozliczanie kosztów obsługi finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów odbywa się na bieżąco (w dacie poniesienia).
2016
29
lis

Istota:
W. zakresie określenia momentu kwalifikacji do kosztów podatkowych: odsetek od kredytów / pożyczek przeznaczonych na zakup gruntów oraz sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego
Fragment:
Nabycie gruntów może następować ze środków zewnętrznych (kredytów i pożyczek). Sama budowa również może być finansowana w całości bądź w części ze środków zewnętrznych (kredytów i pożyczek). Wnioskodawca już poniósł i ponosić będzie koszty obsługi takiego finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Prowizje w szczególności dotyczą czynności udzielenia pożyczek / kredytów. Sposób ujmowania dla celów rachunkowych kosztów obsługi finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów przeznaczonych na zakup gruntów oraz sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego prowadzonego przez Wnioskodawcę zależy od tego, czy dla danego etapu prowadzone są już prace deweloperskie, a mianowicie: w trakcie etapu, w którym prowadzone są już prace deweloperskie, ujmowanie kosztów finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów z reguły nie zależy od momentu ich poniesienia czy zapłaty, gdyż stanowią one element kosztu wytworzenia zapasów, rozpoznawanego dopiero w dacie sprzedaży poszczególnych lokali w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego; w odniesieniu do etapów, dla których nie są jeszcze prowadzone prace deweloperskie, rozliczanie kosztów obsługi finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów odbywa się na bieżąco (w dacie poniesienia).
2016
29
lis

Istota:
Czy odsetki od kredytów / pożyczek przeznaczonych na zakup gruntów oraz sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w całości w momencie ich zapłaty / kapitalizacji odsetek?Czy prowizje od kredytów / pożyczek przeznaczonych na zakup gruntów oraz sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w całości w dacie ich poniesienia, tj. jednorazowo w dacie ujęcia w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku)?
Fragment:
Nabycie gruntów może następować ze środków zewnętrznych (kredytów i pożyczek). Sama budowa również może być finansowana w całości bądź w części ze środków zewnętrznych (kredytów i pożyczek). Wnioskodawca już poniósł i ponosić będzie koszty obsługi takiego finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Prowizje w szczególności dotyczą czynności udzielenia pożyczek / kredytów. Sposób ujmowania dla celów rachunkowych kosztów obsługi finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów przeznaczonych na zakup gruntów oraz sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego prowadzonego przez Wnioskodawcę zależy od tego, czy dla danego etapu prowadzone są już prace deweloperskie, a mianowicie: w trakcie etapu, w którym prowadzone są już prace deweloperskie, ujmowanie kosztów finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów z reguły nie zależy od momentu ich poniesienia czy zapłaty, gdyż stanowią one element kosztu wytworzenia zapasów, rozpoznawanego dopiero w dacie sprzedaży poszczególnych lokali w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego; w odniesieniu do etapów, dla których nie są jeszcze prowadzone prace deweloperskie, rozliczanie kosztów obsługi finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów odbywa się na bieżąco (w dacie poniesienia).
2016
29
lis

Istota:
CIT w zakresie określenia momentu kwalifikacji do kosztów podatkowych: odsetek od kredytów / pożyczek przeznaczonych na zakup gruntów oraz sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego
Fragment:
Nabycie gruntów może następować ze środków zewnętrznych (kredytów i pożyczek). Sama budowa również może być finansowana w całości bądź w części ze środków zewnętrznych (kredytów i pożyczek). Wnioskodawca już poniósł i ponosić będzie koszty obsługi takiego finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Prowizje w szczególności dotyczą czynności udzielenia pożyczek / kredytów. Sposób ujmowania dla celów rachunkowych kosztów obsługi finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów przeznaczonych na zakup gruntów oraz sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego prowadzonego przez Wnioskodawcę zależy od tego, czy dla danego etapu prowadzone są już prace deweloperskie, a mianowicie: w trakcie etapu, w którym prowadzone są już prace deweloperskie, ujmowanie kosztów finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów z reguły nie zależy od momentu ich poniesienia czy zapłaty, gdyż stanowią one element kosztu wytworzenia zapasów, rozpoznawanego dopiero w dacie sprzedaży poszczególnych lokali w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego; w odniesieniu do etapów, dla których nie są jeszcze prowadzone prace deweloperskie, rozliczanie kosztów obsługi finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów odbywa się na bieżąco (w dacie poniesienia).
2016
29
lis

Istota:
W zakresie określenia momentu kwalifikacji do kosztów podatkowych: odsetek od kredytów / pożyczek przeznaczonych na zakup gruntów oraz sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego.
Fragment:
Nabycie gruntów może następować ze środków zewnętrznych (kredytów i pożyczek). Sama budowa również może być finansowana w całości bądź w części ze środków zewnętrznych (kredytów i pożyczek). Wnioskodawca już poniósł i ponosić będzie koszty obsługi takiego finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Prowizje w szczególności dotyczą czynności udzielenia pożyczek / kredytów. Sposób ujmowania dla celów rachunkowych kosztów obsługi finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów przeznaczonych na zakup gruntów oraz sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego prowadzonego przez Wnioskodawcę zależy od tego, czy dla danego etapu prowadzone są już prace deweloperskie, a mianowicie: w trakcie etapu, w którym prowadzone są już prace deweloperskie, ujmowanie kosztów finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów z reguły nie zależy od momentu ich poniesienia czy zapłaty, gdyż stanowią one element kosztu wytworzenia zapasów, rozpoznawanego dopiero w dacie sprzedaży poszczególnych lokali w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego; w odniesieniu do etapów, dla których nie są jeszcze prowadzone prace deweloperskie, rozliczanie kosztów obsługi finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów odbywa się na bieżąco (w dacie poniesienia).
2016
29
lis

Istota:
W zakresie określenia momentu kwalifikacji do kosztów podatkowych: odsetek od kredytów / pożyczek przeznaczonych na zakup gruntów oraz sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego.
Fragment:
Nabycie gruntów może następować ze środków zewnętrznych (kredytów i pożyczek). Sama budowa również może być finansowana w całości bądź w części ze środków zewnętrznych (kredytów i pożyczek). Wnioskodawca już poniósł i ponosić będzie koszty obsługi takiego finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Prowizje w szczególności dotyczą czynności udzielenia pożyczek / kredytów. Sposób ujmowania dla celów rachunkowych kosztów obsługi finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów przeznaczonych na zakup gruntów oraz sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego prowadzonego przez Wnioskodawcę zależy od tego, czy dla danego etapu prowadzone są już prace deweloperskie, a mianowicie: w trakcie etapu, w którym prowadzone są już prace deweloperskie, ujmowanie kosztów finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów z reguły nie zależy od momentu ich poniesienia czy zapłaty, gdyż stanowią one element kosztu wytworzenia zapasów, rozpoznawanego dopiero w dacie sprzedaży poszczególnych lokali w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego; w odniesieniu do etapów, dla których nie są jeszcze prowadzone prace deweloperskie, rozliczanie kosztów obsługi finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów odbywa się na bieżąco (w dacie poniesienia).
2016
29
lis

Istota:
W zakresie określenia momentu kwalifikacji do kosztów podatkowych: odsetek od kredytów / pożyczek przeznaczonych na zakup gruntów oraz sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego.
Fragment:
Nabycie gruntów może następować ze środków zewnętrznych (kredytów i pożyczek). Sama budowa również może być finansowana w całości bądź w części ze środków zewnętrznych (kredytów i pożyczek). Wnioskodawca już poniósł i ponosić będzie koszty obsługi takiego finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Prowizje w szczególności dotyczą czynności udzielenia pożyczek / kredytów. Sposób ujmowania dla celów rachunkowych kosztów obsługi finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów przeznaczonych na zakup gruntów oraz sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego prowadzonego przez Wnioskodawcę zależy od tego, czy dla danego etapu prowadzone są już prace deweloperskie, a mianowicie: w trakcie etapu, w którym prowadzone są już prace deweloperskie, ujmowanie kosztów finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów z reguły nie zależy od momentu ich poniesienia czy zapłaty, gdyż stanowią one element kosztu wytworzenia zapasów, rozpoznawanego dopiero w dacie sprzedaży poszczególnych lokali w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego; w odniesieniu do etapów, dla których nie są jeszcze prowadzone prace deweloperskie, rozliczanie kosztów obsługi finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów odbywa się na bieżąco (w dacie poniesienia).
2016
29
lis

Istota:
W zakresie określenia momentu kwalifikacji do kosztów podatkowych: odsetek od kredytów / pożyczek przeznaczonych na zakup gruntów oraz sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego.
Fragment:
Nabycie gruntów może następować ze środków zewnętrznych (kredytów i pożyczek). Sama budowa również może być finansowana w całości bądź w części ze środków zewnętrznych (kredytów i pożyczek). Wnioskodawca już poniósł i ponosić będzie koszty obsługi takiego finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Prowizje w szczególności dotyczą czynności udzielenia pożyczek / kredytów. Sposób ujmowania dla celów rachunkowych kosztów obsługi finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów przeznaczonych na zakup gruntów oraz sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego prowadzonego przez Wnioskodawcę zależy od tego, czy dla danego etapu prowadzone są już prace deweloperskie, a mianowicie: w trakcie etapu, w którym prowadzone są już prace deweloperskie, ujmowanie kosztów finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów z reguły nie zależy od momentu ich poniesienia czy zapłaty, gdyż stanowią one element kosztu wytworzenia zapasów, rozpoznawanego dopiero w dacie sprzedaży poszczególnych lokali w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego; w odniesieniu do etapów, dla których nie są jeszcze prowadzone prace deweloperskie, rozliczanie kosztów obsługi finansowania zewnętrznego w postaci odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek / kredytów odbywa się na bieżąco (w dacie poniesienia).
2016
29
lis

Istota:
Zdaniem Wnioskodawcy, udzielenie przez Spółkę pożyczek w przyszłości, w przedmiotowym stanie sprawy stanowić będzie czynność opodatkowaną podatkiem VAT jako odpłatne świadczenie usług, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, które na mocy art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku.
Fragment:
W toku prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka udzieliła oprocentowane pożyczki osobom fizycznym i w przyszłości również zamierza udzielać oprocentowanych pożyczek podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym. W umowie Spółki, obok przedmiotów działalności ujawnionych w Rejestrze Przedsiębiorców KRS, jako przedmiot działalności została wskazana działalność w zakresie pożyczek tj. PKD 64.92.Z pozostałe formy udzielania kredytów. Pożyczki zostały i będą udzielane ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Spółki. Pożyczek jest więcej niż jedna i będą udzielane na rzecz kilku różnych podmiotów. Celem udzielenia pożyczek jest i będzie uzyskanie wynagrodzenia w wysokości odsetek od udzielonych pożyczek. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy udzielenie przez Spółkę pożyczek w przyszłości, stanowić będzie czynność opodatkowaną podatkiem VAT jako odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, które to będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na gruncie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, udzielenie przez Spółkę pożyczek w przyszłości, w przedmiotowym stanie sprawy stanowić będzie czynność opodatkowaną podatkiem VAT jako odpłatne świadczenie usług, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, które na mocy art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku.
2016
29
lis

Istota:
W zakresie:
1. Czy w związku ze spłatą pożyczki po dniu 31 stycznia 2016 r., aż do momentu, w którym Pożyczkodawca pozostawać będzie w powiązaniu pośrednim z Pożyczkobiorcą, Wnioskodawcy nie obowiązują przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT obowiązującej w roku 2014, jak również nie obowiązują przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 obecnie obowiązującej ustawy o CIT w związku z art. 7 ust. 1 i art. 12 ustawy zmieniającej, i czy w związku z tym, Wnioskodawca może w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odsetki od przedmiotowej pożyczki zapłacone po 31 stycznia 2016 r.?
2. Czy po restrukturyzacji, tj. gdy Pożyczkodawca będzie bezpośrednim udziałowcem Pożyczkobiorcy, Wnioskodawca w dalszym ciągu będzie uprawniony do zaliczania w koszty uzyskania przychodów odsetek płaconych do Pożyczkodawcy bez ograniczeń wynikających z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji ?
Fragment:
Językowa wykładnia przepisów o niedostatecznej kapitalizacji wskazuje, że dla stosowania ograniczeń z nich wynikających istotne jest to, żeby udzielający finansowania posiadał status tzw. kwalifikowanego pożyczkodawcy w momencie zawierania umowy pożyczki”. Innymi słowy, zmiana statusu czy to wierzyciela/pożyczkodawcy czy dłużnika/pożyczkobiorcy (stron umowy), dokonana po dniu zawarcia umowy pożyczki, poprzez np. przekształcenie formy prawnej pożyczkobiorcy, na skutek czego staje się on spółką - pożyczkobiorcą, o której mowa w przepisach o niedostatecznej kapitalizacji, nie skutkuje ponowną weryfikacją wystąpienia ograniczeń wynikających z niedostatecznej kapitalizacji, w odniesieniu do określenia rodzaju pożyczek nimi objętych. W związku z powyższym, w momencie spłaty odsetek nie obowiązują Wnioskodawcy ograniczenia wynikające z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji i może on spłacane odsetki zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów. Tezy zawarte w przytoczonym orzecznictwie mają zastosowanie w przypadku Wnioskodawcy ponieważ: na moment udzielenia pożyczki, Wnioskodawca nie był „ spółką ” w rozumieniu przepisów ustawy o CIT, tj. nie był podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, czyli do Wnioskodawcy na moment udzielenia pożyczki nie miały zastosowania przepisy dotyczące niedostatecznej kapitalizacji; na moment udzielenia pożyczki (aż do dnia dzisiejszego), Pożyczkodawca nie posiadał i nadal nie posiada statusu podmiotu, o którym mowa w przepisach o niedostatecznej kapitalizacji, gdyż na moment udzielenia pożyczki nie posiadał udziałów/akcji Wnioskodawcy tylko był z nim powiązany pośrednio.
2016
29
lis

Istota:
Kiedy wystąpi moment obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy z tytułu umorzenia części pożyczki? Czy będzie to data spełnienia ostatniego warunku, tj. pełnego rozliczenia zadania (dzień 1 lipca 2017 r.), według obowiązującego w WFOŚiGW wzoru, w sposób i w terminie określonym w umowie, czy będzie to moment zawarcia umowy o umorzenie, czyli data zwolnienia dłużnika z długu przez wierzyciela, zgodnie z art. 508 Kodeksu cywilnego?
Fragment:
Niewypełnienie warunków wskazanych w umowie umorzenia może zatem jedynie przerwać działanie tych skutków, tj. konieczność spłaty pozostałej części pożyczki (co jest istotą funkcjonowania warunku rozwiązującego). W związku z tym, pismem z 12 października 2016 r. Znak: IBPB-1-1/4510-250/16-1/ZK wezwano Wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień w ww. zakresie, poprzez wskazanie, czy w świetle zawartej przez Spółkę umowy o umorzeniu części pożyczki, ewentualnie zasad udzielania i umarzania pożyczek z WFOŚiGW (jeżeli takie istnieją), umorzenie części pożyczki, o której mowa we wniosku nastąpiło pod warunkiem zawieszającym (dopiero ziszczenie się warunku, tj. wydatkowanie umorzonej kwoty na realizację kolejnego zadania ekologicznego rodzi skutek w postaci umorzenia pożyczki), czy też rozwiązującym (nieziszczenie się warunku, tj. niewydatkowanie umorzonej kwoty na realizację kolejnego zadania ekologicznego powoduje ustanie skutków umorzenia i rodzi konieczność spłaty umorzonej kwoty pożyczki). W piśmie z 19 października 2016 r., stanowiącym odpowiedź na ww. wezwanie, przytaczając niektóre postanowienia zawartej 3 sierpnia 2016 r. umowy w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki, Wnioskodawca stwierdził, że umorzenie wskazanej we wniosku pożyczki nastąpiło pod warunkiem zawieszającym.
2016
29
lis

Istota:
W zakresie ustalenia, czy należny w Polsce zryczałtowany podatek dochody powinien być kalkulowany wyłącznie od kwoty odsetek za korzystanie z kapitału pożyczki, spłaconych przez Konsumentów
Fragment:
W wyniku powyższych operacji gospodarczych Spółka nabędzie wierzytelności przysługujące pierwotnie Kontrahentom, a wynikające z udzielonych Konsumentom pożyczek. Spłaty zobowiązań wynikających z tytułu scedowanych umów pożyczek będą od momentu cesji następować na rzecz Wnioskodawcy. Umowy pożyczek Zawierane przez Kontrahentów umowy z Konsumentami były oparte o umowy ramowe oraz na ich podstawie zawierane umowy pożyczek. Umowy te określały m.in. zasady udzielania i spłaty pożyczek. Zgodnie z umowami pożyczek, na całkowity koszt pożyczki (w rozumieniu Ustawy o Kredycie) składa się, co do zasady prowizja oraz odsetki (w zależności od Kontrahenta mogły występować umowy w których nie naliczano prowizji lub odsetek). Generalnie, Kontrahent - o ile przewidywała to umowa pożyczki, naliczał odsetki od kwoty kapitału pożyczki (dalej: „ Odsetki ”), począwszy od daty udostępnienia przez Pożyczkodawcę środków z tytułu pożyczki, do dnia poprzedzającego całkowitą spłatę danej pożyczki. Jeżeli, naliczanie odsetek zostało przewidziane w umowie pożyczki, to wówczas zwiększają one sumę zadłużenia z tytułu pożyczki i spłacane są łącznie z kwotą pożyczki. Co do zasady, odsetki naliczane są według zasad wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. z dnia 17 lutego 2016 r„ Dz.
2016
29
lis

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym udzielone przez Gminę poręczenie pożyczki stanowi dla Spółki przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Bez zabezpieczenia spłat pożyczek w postaci poręczenia jak również w postaci ustanowienia zastawu rejestrowego na udziałach, Spółka nie uzyskałaby pożyczek, a tym samym dofinansowania. Udzielenie zabezpieczenia nie było powodowane korzyścią finansową, ale koniecznością zapewnienia działań inwestycyjnych służących realizacji zadań własnych Gminy, do których Spółka została powołana. Projekty POliŚ służą interesowi publicznemu i mają na celu uzyskanie efektu ekologicznego. W konsekwencji relacja między dwoma podmiotami sprowadza się do ich współpracy dążącej do osiągnięcia wspólnego efektu a nie do świadczenia jednego podmiotu na rzecz drugiego własnym kosztem. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy w przedstawionym stanie faktycznym udzielone przez Gminę poręczenie pożyczki stanowi dla Spółki przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie wymienione we wniosku jako 1) Zdaniem Wnioskodawcy, udzielone przez Gminę poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez Spółkę na realizację zadania „ (...) ” realizowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, nie stanowi dla Spółki przychodu z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia, w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie ustalenia, czy do umów Pożyczek zawartych przez Wnioskodawcę przed 1 stycznia 2015 r. będą miały zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Wszystkie umowy pożyczki były zawarte oraz faktycznie udzielone Spółce przed 1 stycznia 2015 r. Każdy z udziałowców, będący osobą fizyczną udzielał pożyczek Spółce oddzielnie lub też łącznie w ramach jednej umowy pożyczki. Przez cały okres, w którym osoba fizyczna (udziałowiec A i B) udzielali pożyczek do Spółki byli tzw. udziałowcami kwalifikowanymi w świetle art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. Spółka w latach 2004-2005 zawarła również umowy pożyczki ze Spółką z/s w Luksemburgu (nie będącej udziałowcem Spółki na moment udzielenia pożyczek). Spółka z/s w Luksemburgu została udziałowcem Spółki dopiero w 14 stycznia 2010 r., obejmując ok 9% udziału w Spółce (Udziałowiec C). W spółce z/s w Luksemburgu udziałowiec A i B nie posiadają udziałów. Wnioskodawca wskazał również, że umowy zostały zawarte, a środki z pożyczek przekazane Wnioskodawcy przed 1 stycznia 2015 r. Na moment obecny łączna wartość zadłużenia tytułem Pożyczek względem udziałowców A, B i C (pozostały do spłaty kapitał Pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami od Pożyczek), w tym również samo zadłużenie względem udziałowców kwalifikowanych (A i B) przekracza trzykrotność kapitału zakładowego Spółki.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania w związku z likwidacją (rozwiązaniem) spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki z o.o. środków pieniężnych, wierzytelności o zwrot pożyczek udzielonych przez spółkę przed i po jej przekształceniu oraz odsetek od pożyczek udzielonych przez tę spółkę na rzecz spółek z grupy oraz podmiotów trzecich
Fragment:
(...) pożyczki – z wyjątkiem wierzytelności z tytułu odsetek od opóźnionej zapłaty oraz wierzytelności z tytułu odsetek od takiej pożyczki, jeżeli wierzytelności te zostały spłacone na rzecz otrzymującego je wspólnika. Zatem, z wyłączenia na podstawie cyt. wyżej art. 14 ust. 8 w związku z art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mogą korzystać tylko wierzytelności, które były uprzednio zarachowane jako przychód należny w spółce niebędącej osobą prawną oraz wierzytelności wynikające z pożyczek udzielonych przez spółkę niebędącą osobą prawną (z wyjątkiem wierzytelności z tytułu odsetek od opóźnionej zapłaty oraz wierzytelności z tytułu odsetek od takiej pożyczki). Z powyższego wyłączenia dotyczącego wyłącznie środków pieniężnych (w ww. rozumieniu) nie mogą zatem korzystać wierzytelności pożyczkowe (w tym odsetkowe) wynikające z pożyczek udzielonych przez spółkę będącą osobą prawną oraz wierzytelności z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych przez spółkę niebędącą osobą prawną. Otrzymanie tych wierzytelności należy bowiem utożsamiać z otrzymaniem niepieniężnego składnika majątkowego, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b oraz ust. 3 pkt 12 lit. b ww. ustawy.
2016
28
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Pożyczka
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.