Pożyczka | Interpretacje podatkowe

Pożyczka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pożyczka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie ustalenia, czy w odniesieniu do pożyczek „D”, które zostały zawarte przed 1 stycznia 2017 r., należy uznać, że są „dokonywane” w rozumieniu art. 9a ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o CIT w kolejnych latach podatkowych (począwszy od 2017 r.), aż do momentu upływu terminu udzielenia pożyczki i w efekcie Wnioskodawca będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla tych transakcji również w kolejnych latach
Fragment:
W ocenie Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę powyższe definicje, transakcja „ dochodzi do skutku ”, jest dokonywana w odniesieniu do umowy pożyczki w momencie zobowiązania się pożyczkodawcy do jej udzielenia i zobowiązania się pożyczkobiorcy do jej spłaty, czyli w momencie zawarcia umowy pożyczki. Należy przy tym podkreślić, że regulacje prawne w żaden sposób nie wskazują, że realizowanie umów poprzez zaciąganie kolejnych transz pożyczek w latach następujących po roku, w którym umowa została zawarta, skutkuje „ dokonaniem ” nowej transakcji. Przyjęcie innego stanowiska, doprowadziłoby do sytuacji, w której zaciągnięcie kolejnej transzy skutkowałaby „ dokonaniem ” nowej transakcji. Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji zaciągania kolejnych transz pożyczki i/lub przedłużenia terminu spłaty pożyczek i/lub odsetek oraz podwyższenia kwoty udzielonej pożyczki wskazanej w zdarzeniu przyszłym trzeba uznać, że transakcje te nie są „ dokonywane ” w rozumieniu art. 9a ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o CIT począwszy od wprowadzenia zmian do pierwotnej umowy aż do momentu upływu terminu udzielenia pożyczki i w efekcie Spółka nie będzie zobowiązana do sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla tych transakcji w kolejnych latach (począwszy od momentu przedłużenia terminu spłaty pożyczek). Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, w ocenie Wnioskodawcy, w odniesieniu do pożyczek „ D ”, które zostały zawarte przed 1 stycznia 2017 r. (zostały „ dokonane ” przed 1 stycznia 2017 r.), należy uznać, że nie są „ dokonywane ” w rozumieniu art. 9a ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o CIT w kolejnych latach podatkowych (począwszy od 2017 r.), i w efekcie Spółka nie będzie zobowiązana do sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla tych transakcji również w kolejnych latach (począwszy od 2017 r.).
2018
16
mar

Istota:
W zakresie ustalenia, czy w odniesieniu do pożyczek „C”, które zostały zawarte przed 1 stycznia 2017 r., należy uznać, że są „dokonywane” w rozumieniu art. 9a ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o CIT w kolejnych latach podatkowych (począwszy od 2017 r.), aż do momentu upływu terminu udzielenia pożyczki i w efekcie Wnioskodawca będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla tych transakcji również w kolejnych latach
Fragment:
Należy przy tym podkreślić, że regulacje prawne w żaden sposób nie wskazują, że zmiana umowy w zakresie wydłużenia terminu jej obowiązywania i/lub podwyższenia kwoty udzielonej pożyczki, skutkuje „ dokonaniem ” nowej transakcji. Przyjęcie innego stanowiska, doprowadziłoby do sytuacji, w której każda zmiana terminu spłaty zobowiązania czy też zaciągnięcie kolejnej transzy (żadne przepisy nie różnicują skutków zmiany terminu spłaty zobowiązania od danej kategorii transakcji np. pożyczki, dostawy towarów, umowy najmu) skutkowałaby „ dokonaniem ” nowej transakcji. Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji przedłużenia terminu spłaty pożyczek i/lub odsetek oraz podwyższenia kwoty udzielonej pożyczki wskazanej w zdarzeniu przyszłym trzeba uznać, że transakcje te nie są „ dokonywane ” w rozumieniu art. 9a ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o CIT począwszy od momentu przedłużenia terminu spłaty oraz podwyższenia kwoty pożyczek aż do momentu upływu terminu udzielenia pożyczki i w efekcie Spółka nie będzie zobowiązana do sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla tych transakcji w kolejnych latach (począwszy od momentu przedłużenia terminu spłaty pożyczek). Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, w ocenie Wnioskodawcy, w odniesieniu do pożyczek „ C ”, które zostały zawarte przed 1 stycznia 2017 r. (zostały „ dokonane ” przed 1 stycznia 2017 r.), należy uznać, że nie są „ dokonywane ” w rozumieniu art. 9a ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o CIT w kolejnych latach podatkowych (począwszy od 2017 r.), i w efekcie Spółka nie będzie zobowiązana do sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla tych transakcji również w kolejnych latach (począwszy od 2017 r.).
2018
16
mar

Istota:
W zakresie ustalenia, czy w odniesieniu do pożyczek „B”, które zostały zawarte przed 1 stycznia 2017 r., należy uznać, że są „dokonywane” w rozumieniu art. 9a ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o CIT w kolejnych latach podatkowych (począwszy od 2017 r.), aż do momentu upływu terminu udzielenia pożyczki i w efekcie Wnioskodawca będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla tych transakcji również w kolejnych latach
Fragment:
Pożyczki udzielane przez Spółkę jawną w ramach finansowania grupy i których dotyczy niniejsze zapytanie można generalnie podzielić na cztery grupy: – pożyczki, które zostały udzielone przed 1 stycznia 2017 r. i do dnia dzisiejszego nie zostały jeszcze spłacone; – pożyczki, które zostały udzielone przed 1 stycznia 2017 r. i do dnia dzisiejszego nie zostały jeszcze spłacone, oraz w stosunku do których został podpisany aneks zmieniający termin spłaty; – pożyczki, które zostały udzielone przed 1 stycznia 2017 r. i do dnia dzisiejszego nie zostały jeszcze spłacone, oraz w stosunku do których został podpisany aneks zmieniający zarówno termin spłaty jak i kwotę; – pożyczki które zostały udzielone przed 1 stycznia 2017 r. o tzw. limit odnawialny. Ten rodzaj pożyczki udostępnia podmiotowi z grupy limit środków, który jest wykorzystywany przez spółkę z grupy zgodnie z jej aktualnym zapotrzebowaniem. Spółka, której został udostępniony limit środków w ramach umowy pożyczki może swobodnie z niego korzystać aż do jego wyczerpania. W związku z nowym brzmieniem art. 9a ustawy o CIT, który wszedł w życie 1 stycznia 2017 r. Wnioskodawca (jako podmiot wyznaczony do przygotowania dokumentacji dla Spółki jawnej) ma wątpliwości co do sposobu określenia szczegółowego zakresu dokumentacji jaką powinna przygotować w stosunku do realizowanych z podmiotami powiązanymi transakcji pożyczkowych, które zostały zawarte przed 1 stycznia 2017 r., ale ich realizacja trwa do chwili obecnej.
2018
16
mar

Istota:
W zakresie ustalenia, czy w odniesieniu do pożyczek „A”, które zostały zawarte przed 1 stycznia 2017 r., należy uznać, że są „dokonywane” w rozumieniu art. 9a ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o CIT w kolejnych latach podatkowych (począwszy od 2017 r.), aż do momentu upływu terminu udzielenia pożyczki i w efekcie Wnioskodawca będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla tych transakcji również w kolejnych latach
Fragment:
Pożyczki udzielane przez Spółkę jawną w ramach finansowania grupy i których dotyczy niniejsze zapytanie można generalnie podzielić na cztery grupy: – pożyczki, które zostały udzielone przed 1 stycznia 2017 r. i do dnia dzisiejszego nie zostały jeszcze spłacone; – pożyczki, które zostały udzielone przed 1 stycznia 2017 r. i do dnia dzisiejszego nie zostały jeszcze spłacone, oraz w stosunku do których został podpisany aneks zmieniający termin spłaty; – pożyczki, które zostały udzielone przed 1 stycznia 2017 r. i do dnia dzisiejszego nie zostały jeszcze spłacone, oraz w stosunku do których został podpisany aneks zmieniający zarówno termin spłaty jak i kwotę; – pożyczki które zostały udzielone przed 1 stycznia 2017 r. o tzw. limit odnawialny. Ten rodzaj pożyczki udostępnia podmiotowi z grupy limit środków, który jest wykorzystywany przez spółkę z grupy zgodnie z jej aktualnym zapotrzebowaniem. Spółka, której został udostępniony limit środków w ramach umowy pożyczki może swobodnie z niego korzystać aż do jego wyczerpania. W związku z nowym brzmieniem art. 9a ustawy o CIT, który wszedł w życie 1 stycznia 2017 r. Wnioskodawca (jako podmiot wyznaczony do przygotowania dokumentacji dla Spółki jawnej) ma wątpliwości co do sposobu określenia szczegółowego zakresu dokumentacji jaką powinna przygotować w stosunku do realizowanych z podmiotami powiązanymi transakcji pożyczkowych, które zostały zawarte przed 1 stycznia 2017 r., ale ich realizacja trwa do chwili obecnej.
2018
16
mar

Istota:
Czy na Spółce komandytowej w związku z przejęciem praw do opisanych pożyczek przez nowego wspólnika spoczywał z dniem 1 lutego 2017 r. obowiązek naliczenia oraz zadeklarowania podatku od czynności cywilnoprawnych według stawki podatkowej w wysokości 0,5%?
Fragment:
(...) pożyczek plus należnych odsetek w wysokości 1.029.646,10 zł. Natomiast od zawartych przez Wnioskodawcę umów pożyczek wymienionych punktach 2-4, Wnioskodawca (Spółka komandytowa) nie zadeklarował i nie zapłacił podatku od czynności cywilnoprawnych, zanim doszło do przejęcia z dniem 1 lutego 2017 r. praw wynikających z tychże umów przez nowego wspólnika Wnioskodawcy, tj. przez G.M. Powodem niezapłacenia podatku od ww. pożyczek był fakt, iż pożyczającym nie byli wspólnicy Wnioskodawcy, a w zakres ich działalności (podmiotów udzielających pożyczek – pożyczkodawcy na dzień udzielania pożyczek dla spółki komandytowej byli też podatnikami podatku od towarów i usług czynnymi) wchodziło także udzielanie pożyczek finansowych. Przed nabyciem przez Pana G.M. praw do spółki komandytowej (stania się przez ww. wspólnikiem), Spółce zostały udzielone pożyczki przez poniżej wymienione osoby i podmioty w poniżej opisanych kwotach i terminach: P.H.: 3 marca 2015 r. w kwocie 921.000,00 zł, z czego została do dnia przejęcia praw do umowy pożyczki zwrócona kwota pożyczki wraz należnymi odsetkami w wysokości 80.200,63 zł, 7 kwietnia 2015 r. w kwocie 42.000,00 zł, 14 kwietnia 2016 r. w kwocie 39.900,00 zł, 21 czerwca 2016 r. w kwocie 53.000,00 zł, 26 lipca 2016 r. w kwocie 11.200,00 zł, 30 sierpnia 2016 r. w kwocie 12.800,00 zł.
2018
13
mar

Istota:
Czy pożyczki, które zamierza zaciągnąć Fundacja nie będą podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Zaciągnięte pożyczki mają być przeznaczone na realizację nie wszystkich celów statutowych. Pożyczki będą przeznaczone na krzewienie nauki, edukacji i oświaty. Chcąc zrealizować cel polegający na krzewieniu nauki, edukacji i oświaty Fundacja zamierza wybudować budynek, który będzie wykorzystywany do celów działalności naukowej, szkolnej i oświatowej. To właśnie na budowę oraz wyposażenie budynku zostaną wydatkowane pieniądze uzyskane z pożyczki. Ponadto, Fundacja zamierza nabyć niezbędne środki trwałe oraz wyposażenie nie stanowiące środków trwałych potrzebne do wykonywania działalności naukowej, szkolnej i oświatowej. Zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia. Umowa pożyczki jest czynnością cywilnoprawną. Pożyczki zostaną zaciągnięte na realizację celu określnego jako krzewienie nauki, edukacji i oświaty. W związku z powyższym zaciągnięcie pożyczek uznać należy za czynność cywilnoprawną w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej, które na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych.
2018
13
mar

Istota:
W zakresie ustalenia, czy w odniesieniu do pożyczek wskazanych w stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym zawartych w formie umów pożyczek lub weksli, które zostały zawarte przed 1 stycznia 2017 r. należy uznać, że Spółka będzie zobowiązana do sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla tych pożyczek w kolejnych latach (począwszy od 2017 r.)
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: Ustawa o CIT) umowy w zakresie: otrzymania przed 1 stycznia 2017 roku finansowania od podmiotów powiązanych [dalej: Pożyczkodawcy] na podstawie umów pożyczek lub emisji weksli [dalej łącznie: Otrzymane Pożyczki]; udzielenia przed 1 stycznia 2017 roku oprocentowanego finansowania podmiotom powiązanym [dalej: Pożyczkobiorcy] na podstawie umów pożyczek lub objęcia weksli [dalej łącznie: Udzielone Pożyczki], Otrzymane finansowanie zostało udzielone Spółce na podstawie umów (pożyczek lub weksli) zawartych przed 1 stycznia 2017 roku. Środki finansowe wynikające z tych umów zostały przekazane Spółce przed 1 stycznia 2017 roku. Udzielone finansowanie zostały udostępnione Pożyczkobiorcom na podstawie umów (pożyczek lub weksli) zawartych przed 1 stycznia 2017 roku, a środki finansowe wynikające z tych umów zostały przekazane Pożyczkobiorcom również przed 1 stycznia 2017 roku. Termin spłaty Otrzymanych i Udzielonych Pożyczek [dalej: Pożyczki] przypadają na przyszłe okresy rozliczeniowe. Spółka nie wyklucza możliwości, iż w przyszłości terminy spłaty Pożyczek i/lub odsetek stanowiących wynagrodzenie z tytułu ich udzielenia będą przedłużane. Spółka zawarła lub zamierza zawrzeć również inne transakcje z podmiotami powiązanymi. Spółka jest zobowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1 Ustawy o CIT.
2018
10
mar

Istota:
W zakresie ustalenia znaczenia pojęcia „dokonywane” i obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych w sytuacji przedłużenia terminu spłaty Pożyczek i/lub odsetek stanowiących wynagrodzenie Spółki bądź Pożyczkodawcy z tytułu ich udzielenia (dokonanego po 31 grudnia 2016 r.)
Fragment:
Jedną z tego rodzaju transakcji są transakcje otrzymania oprocentowanych pożyczek przed 1 stycznia 2017 roku [dalej: Pożyczki] od podmiotu powiązanego [dalej: Pożyczkodawca]. Pożyczki zostały udzielone Spółce na podstawie umów pożyczek zawartych w 2003 roku oraz w 2010 roku, a środki finansowe wynikające z tych umów zostały przekazane Spółce przed 1 stycznia 2017 roku. Termin spłaty Pożyczek przypada na dzień 30 grudnia 2018 roku. Spółka nie wyklucza możliwości, iż w przyszłości termin spłaty Pożyczek i/lub odsetek z tytułu Pożyczek będzie przedłużany. Spółka dokonuje i zamierza dokonywać również innego rodzaju transakcje i inne zdarzenia z różnymi Podmiotami Powiązanymi. Zasadniczo Wnioskodawca nabywa od Podmiotów Powiązanych lub świadczy na ich rzecz różnego rodzaju usługi, dla przykładu: transakcje przeprowadzenia badań laboratoryjnych, obsługi banku krwi, świadczenia usług medycznych, wynajmu pomieszczeń czy też sprzedaży materiałów i odczynników medycznych. W zależności od przypadku, wartość poszczególnych transakcji może przekroczyć albo może nie przekroczyć limitu dotyczącego sporządzenia dokumentacji cen transferowych ustalonego indywidualnie dla Spółki w sposób zgodny z art. 9a ust. 1d Ustawy CIT.
2018
10
mar

Istota:
W zakresie ustalenia, czy w sytuacji przedłużenia terminu spłaty Pożyczek i/lub odsetek Spółka będzie zobowiązana do sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla tych Pożyczek w kolejnych latach począwszy od momentu przedłużenia terminu ich spłaty
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: Ustawa o CIT) umowy w zakresie: otrzymania przed 1 stycznia 2017 roku finansowania od podmiotów powiązanych [dalej: Pożyczkodawcy] na podstawie umów pożyczek lub emisji weksli [dalej łącznie: Otrzymane Pożyczki]; udzielenia przed 1 stycznia 2017 roku oprocentowanego finansowania podmiotom powiązanym [dalej: Pożyczkobiorcy] na podstawie umów pożyczek lub objęcia weksli [dalej łącznie: Udzielone Pożyczki], Otrzymane finansowanie zostało udzielone Spółce na podstawie umów (pożyczek lub weksli) zawartych przed 1 stycznia 2017 roku. Środki finansowe wynikające z tych umów zostały przekazane Spółce przed 1 stycznia 2017 roku. Udzielone finansowanie zostały udostępnione Pożyczkobiorcom na podstawie umów (pożyczek lub weksli) zawartych przed 1 stycznia 2017 roku, a środki finansowe wynikające z tych umów zostały przekazane Pożyczkobiorcom również przed 1 stycznia 2017 roku. Termin spłaty Otrzymanych i Udzielonych Pożyczek [dalej: Pożyczki] przypadają na przyszłe okresy rozliczeniowe. Spółka nie wyklucza możliwości, iż w przyszłości terminy spłaty Pożyczek i/lub odsetek stanowiących wynagrodzenie z tytułu ich udzielenia będą przedłużane. Spółka zawarła lub zamierza zawrzeć również inne transakcje z podmiotami powiązanymi. Spółka jest zobowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1 Ustawy o CIT.
2018
10
mar

Istota:
Uznanie usługi udzielania pożyczek za złożoną oraz zwolnienie jej od podatku VAT.
Fragment:
Natomiast w odniesieniu do czynności dodatkowych polegających na pobraniu prowizji za przedłużenie terminu spłaty pożyczki oraz prowizji za podwyższenie kwoty pożyczki należy stwierdzić, że czynności te wykonywane są jednak po faktycznym udzieleniu pożyczki. Na uwagę zasługuje fakt, że wydłużenie okresu spłaty pożyczki lub podwyższeniu kwoty pożyczki jest ściśle związane z umową pożyczki, lecz nie jest to ścisły związek z usługą udzielenia pożyczki. W konsekwencji, czynność prawna polegająca na możliwości wydłużenia terminu spłaty pożyczki lub podwyższeniu kwoty pożyczki nie może być traktowane jako świadczenie o charakterze złożonym dla usługi udzielenia pożyczki. Wydłużenie okresu spłaty pożyczki lub podwyższenie kwoty pożyczki nie służy wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, tj. nie służy wykonaniu usługi udzielenia pożyczki. Może mieć charakter samoistny, zatem nie ma podstaw do traktowania jej jako elementu usługi złożonej. Powyższe czynności nie mają wpływu na samo udzielenie pożyczki. Czynności te wykonywane są po faktycznym udzieleniu pożyczki, a ich celem nie jest zrealizowanie usługi zasadniczej – udzielenie pożyczki. Usługa w postaci udzielenia pożyczki może być bez przeszkód wykonana bez wydłużania terminu spłat lub podwyższeniu kwoty.
2018
9
mar

Istota:
W zakresie ustalenia czy odsetki zapłacone przez Spółkę od pożyczki udzielonej i wypłaconej w 2013 r. przez podmiot niebędący podmiotem kwalifikowanym na gruncie przepisów o niedostatecznej kapitalizacji na moment udzielenia pożyczki, po przeniesieniu pożyczki w drodze subrogacji na podmiot będący udziałowcem, nie będą podlegały ograniczeniom przewidzianym w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61
Fragment:
Regulacja ustawowa nie wskazuje wprost, na jaki moment przypada ocena statusu "kwalifikowanego udziałowca": czy to na dzień zapłaty pożyczki, czy też na moment zawarcia umowy pożyczki. Przepisy stanowią jednak, iż: "Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej wspólnika posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki (...)" – brzmienie art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT do 31 grudnia 2014 r.; "Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych przez spółkę innej spółce (...)" – brzmienie art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT do 31 grudnia 2014 r. Użycie przez Ustawodawcę sformułowania "pożyczek (kredytów) udzielonych (...)" przez jej wspólnika wskazuje, iż momentem decydującym dla określenia statusu pożyczkodawcy kwalifikowanego jest moment udzielenia pożyczki. W przedstawionym stanie faktycznym pożyczka nie była udzielona przez podmiot kwalifikowany. Należy dodatkowo zaznaczyć, iż subrogacja nie jest traktowana jako udzielenie nowej pożyczki, co potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2011 r. (sygn. III SA/Wa 1281/10). Powyższe stanowisko znajduje również potwierdzenie w uchwale Sądu Najwyższego z 17 lipca 2003 r. (sygn. akt III CZP 43/03), w której orzeczono: "U podstaw instytucji subrogacji ustawowej leży kilka zasad konstrukcyjnych.
2018
9
mar

Istota:
W zakresie ustalenia czy odsetki zapłacone przez Spółkę od pożyczki udzielonej i wypłaconej w 2013 r. przez podmiot niebędący podmiotem kwalifikowanym na gruncie przepisów o niedostatecznej kapitalizacji na moment udzielenia pożyczki, po przeniesieniu pożyczki w drodze subrogacji na podmiot będący udziałowcem, nie będą podlegały ograniczeniom przewidzianym w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61
Fragment:
Regulacja ustawowa nie wskazuje wprost, na jaki moment przypada ocena statusu "kwalifikowanego udziałowca": czy to na dzień zapłaty pożyczki, czy też na moment zawarcia umowy pożyczki. Przepisy stanowią jednak, iż: "Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej wspólnika posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki (...)" – brzmienie art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT do 31 grudnia 2014 r.; "Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych przez spółkę innej spółce (...)" – brzmienie art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT do 31 grudnia 2014 r. Użycie przez Ustawodawcę sformułowania "pożyczek (kredytów) udzielonych (...)" przez jej wspólnika wskazuje, iż momentem decydującym dla określenia statusu pożyczkodawcy kwalifikowanego jest moment udzielenia pożyczki. W przedstawionym stanie faktycznym pożyczka nie była udzielona przez podmiot kwalifikowany. Należy dodatkowo zaznaczyć, iż subrogacja nie jest traktowana jako udzielenie nowej pożyczki, co potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2011 r. (sygn. III SA/Wa 1281/10). Powyższe stanowisko znajduje również potwierdzenie w uchwale Sądu Najwyższego z 17 lipca 2003 r. (sygn. akt III CZP 43/03), w której orzeczono: "U podstaw instytucji subrogacji ustawowej leży kilka zasad konstrukcyjnych.
2018
9
mar

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie konsekwencji podatkowych dla Wnioskodawczyni w sytuacji otrzymania nieoprocentowanej pożyczki przez jej męża.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 2017 r. mąż Wnioskodawczyni zawarł umowę pożyczki nieoprocentowanej na kwotę X zł od osoby fizycznej. Spłata pożyczki przewidziana jest do 3 lat od daty zawarcia umowy pożyczki. Pożyczka nie ma związku z żadną działalnością gospodarczą, a jej wykorzystanie to zakup nieruchomości (niezabudowanej działki). Wnioskodawczyni i jej mąż pozostają we wspólności majątkowej. Umowa pożyczki uregulowana została w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.). W myśl art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Mając na uwadze cytowany przepis należy stwierdzić, że na gruncie Kodeksu cywilnego umowa pożyczki jest umową nieodpłatną. Niemniej jednak umowa ta może mieć charakter odpłatny. Odpłatność można ustalić w różny sposób, np. w postaci oprocentowania wyrażonego w pieniądzu, przeniesienia własności rzeczy oznaczonych co do tożsamości, zezwolenia na korzystanie z rzeczy, udziału w zysku osiągniętym przez pożyczkobiorcę.
2018
2
mar

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy pożyczki.
Fragment:
Sp.k., Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania: Sp. z o.o. przedstawiono następujący stan faktyczny: Na podstawie pisemnej umowy spółka komandytowa - Zainteresowana będąca stroną postępowania, udzieliła odpłatnej pożyczki pieniężnej Zainteresowanej niebędącej stroną postępowania - spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Pożyczka udzielona została ze środków wypracowanych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Zainteresowaną (pożyczkodawcę). Obie Zainteresowane są czynnymi podatnikami podatku VAT. Zgodnie z zapisami umowy pożyczki, kwota pożyczki została przelana na rachunek bankowy pożyczkobiorcy w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy. Pożyczka została udzielona na 3 lata. Zwrot pożyczki nastąpić ma w dniu 31 maja 2020 r. na rachunek bankowy pożyczkodawcy, wraz z odsetkami za cały okres korzystania z pożyczki. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6% w stosunku rocznym. Natomiast w razie braku zwrotu pożyczki w ustalonym terminie, naliczane będą odsetki w wysokości 20% w stosunku rocznym. Pożyczkobiorca ma ponadto prawo do spłaty pożyczki w całości lub w części przed ustalonym terminem, natomiast w takim przypadku odsetki od spłaconej kwoty pożyczki liczone będą do dnia jej wpływu na rachunek bankowy pożyczkodawcy. Umowa pożyczki została zawarta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w chwili jej zawarcia środki pieniężne znajdowały się na terytorium Polski.
2018
1
mar

Istota:
W zakresie ustalenia czy czynność udzielania pracownikom niskooprocentowanych pożyczek z innych środków finansowych Spółki niż środki zgromadzone na Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, stanowi odpłatne świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 38
Fragment:
Załącznikiem do Regulaminu, będzie wzór umowy pożyczki. Regulamin będzie określał m.in.: zasady ubiegania się o pożyczkę, wysokość pożyczki, zasady jej zwrotu oraz wysokość oprocentowania. W dalszej kolejności, Regulamin będzie precyzował procedurę występowania do Pożyczkodawcy o pożyczkę oraz sposób akceptacji wniosku i zasady jej udzielenia. Pożyczka będzie ogólnodostępna dla wszystkich pracowników Spółki, którzy spełnią określone przez Spółkę wymagania. Pożyczki udzielane będą Pożyczkobiorcom na jednakowych warunkach i według jednolitych zasad określonych w Regulaminie. Proces udzielenia pożyczek przez Spółkę rozpoczęty zostanie poprzez złożenie wniosku przez zainteresowanego - Pożyczkobiorcę. Następnie, po akceptacji wniosku przez Spółkę i podpisaniu umowy pożyczki przez obie strony transakcji, tj. Pożyczkodawcę i Pożyczkobiorcę, Pożyczkobiorcy przelewana będzie kwota pożyczki na jego rachunek bankowy. Możliwość udzielenia pożyczki będzie skierowana do wszystkich pracowników etatowych Spółki, przy czym ze względu na długoterminowość udzielanych pożyczek, możliwość ubiegania się pracowników o udzielenie pożyczki będzie wymagało aby pracownik był zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
2018
28
lut

Istota:
Opodatkowania czynności udzielenia pożyczki.
Fragment:
Do tej pory Spółka nie udzielała pożyczek innym podmiotom, ale nie można wykluczyć, że w przyszłości takie pożyczki będą przez Spółkę udzielane. Pożyczka zostanie udzielona ze środków pieniężnych wygenerowanych w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Istota umowy pożyczki została zawarta w art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z poźn. zm.). Zgodnie z art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. W wyniku spełnienia świadczenia przez dającego pożyczkę, określone przedmioty majątkowe stają się własnością biorącego pożyczkę. Zasilają one jednak tylko czasowo majątek biorącego pożyczkę, który obowiązany jest do zwrotu, tj. do przeniesienia na drugą stronę własności tej samej ilości pieniędzy albo rzeczy tego samego rodzaju. Czynności polegające na udzielaniu pożyczek pieniężnych podlegających oprocentowaniu stanowią odpłatne świadczenie usług i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2018
28
lut

Istota:
Czy w związku z udzieleniem przez Wnioskodawcę pożyczki dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz zawarciem umowy pożyczki powstanie u którejkolwiek ze stron tej umowy (pożyczkodawcy lub pożyczkobiorcy) obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Wcześniej Spółka nie udzielała pożyczek i nie prowadziła działalności w tym zakresie, trudno jednak jednoznacznie wykluczyć, że w przyszłości w przypadku nadwyżek finansowych nie udzieli kolejnych pożyczek, również odpłatnych. W związku z powyższym opisem zadano (po przeformułowaniu) następujące pytanie: Czy w związku z udzieleniem przez Wnioskodawcę pożyczki dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz zawarciem umowy pożyczki powstanie u którejkolwiek ze stron tej umowy (pożyczkodawcy lub pożyczkobiorcy) obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, udzielenie pożyczki, która podlega regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług, a udzielający pożyczkę działa w danej sytuacji jako podatnik podatku od towarów i usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych pożyczka podlega opodatkowaniu tym podatkiem, a obowiązek podatkowy ciąży na pożyczkobiorcy zgodnie z art. 4 pkt 7 ww. ustawy. Jednak w przedstawionym zdarzeniu, w przypadku otrzymania pożyczki przez osobę fizyczną od spółki zarówno na pożyczkodawcy (...)
2018
26
lut

Istota:
Nie można potwierdzić stanowiska Spółki, że kosztem uzyskania przychodów będzie pełna wysokość kapitału (kwoty głównej) udzielonej pożyczki. Konieczne jest zastosowanie w sprawie proporcjonalnego rozliczenia kosztów przypadających na poszczególne składniki sprzedawanej wierzytelności w stosunku do uzyskanej ceny z tytułu jej zbycia. Dopiero wtedy możliwe jest prawidłowe ustalenie wysokości kosztów z omawianej transakcji.
Fragment:
Odsetki w przypadku odstąpienia od umowy Pożyczki – w wypadku skorzystania przez Pożyczkobiorcę z prawa odstąpienia od umowy pożyczki, odsetki naliczane są zgodnie ze stopą procentową dla umowy pożyczki, za okres od dnia następnego po wypłacie pożyczki do dnia poprzedzającego spłatę pożyczki, w stosunku dziennym, z zastrzeżeniem pożyczek wiązanych co do których Spółce nie przysługuje roszczenie o zwrot kwoty pożyczki, jednakże Spółka zachowuje roszczenie o zapłatę odsetek za okres od dnia następującego po dniu wypłaty Pożyczki do dnia poprzedzającego dzień odstąpienia. Prowizja wstępna za udostępnienie pożyczki – należna Spółce w całości i płatna po wydaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu pożyczki, ale przed udostępnieniem pożyczki,chyba że prowizja ta, zgodnie z dyspozycją pożyczkobiorcy, zostanie opłacona na rachunek Spółki z kwoty pożyczki w dniu udostępnienia pożyczki. W wypadku nie uiszczenia prowizji wstępnej w ciągu pięciu dni roboczych od zawiadomienia o przyznaniu pożyczki, umowa pożyczki z Pożyczkobiorcą jest uważana za niezawartą i pożyczka nie zostanie wypłacona. Spółka może złożyć Pożyczkobiorcy propozycję rozłożenia prowizji wstępnej na raty, w takim wypadku prowizja ta płatna jest w równych częściach w terminach wymagalności każdej z rat pożyczki.
2018
26
lut

Istota:
Wnioskodawca nie będzie miał prawa do zaliczenia do kup, odpisanych jako nieściągalne, wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b updop, niezależnie od tego, czy zostały one prawidłowo udokumentowane w sposób określony w art. 16 ust. 2 updop, ponieważ nie spełnia wymogów podmiotowych określonych w tym przepisie, tzn. działalność Wnioskodawcy nie podlega nadzorowi państwowego organu nadzoru nad rynkiem finansowym.
Fragment:
Wnioskodawca oferuje swoim klientom długoterminowe pożyczki gotówkowe na podstawie umów o kredyt konsumencki w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o kredycie konsumenckim [dalej: „ pożyczkami ” (powinno być „ pożyczka ” – przyp. tut. Organu)]. Oprócz samego kapitału pożyczki oraz odsetek od pożyczki, pożyczkobiorcy są również zobowiązani do uiszczania m.in. następujących opłat: opłata przygotowawcza, wynagrodzenie prowizyjne, prowizja za opcje dodatkowe (do wyboru dla klienta, np. odroczenie/obniżenie raty, przyśpieszona wypłata, powiadomienia SMS). Powyższe kwoty mają co do zasady charakter opłat należnych za usługę obsługi udzielonych pożyczek. Wnioskodawca udziela pożyczek dopiero po dokonaniu oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy, do czego zobowiązuje Wnioskodawcę art. 9 ustawy o kredycie konsumenckim. Dokonanie oceny zdolności kredytowej odbywa się na podstawie informacji uzyskanych od pożyczkobiorcy i na podstawie informacji pozyskanych ze zbiorów danych Wnioskodawcy oraz odpowiednich baz danych lub w celu ustalenia czy pożyczkobiorca powinien być w stanie w odpowiednich terminach spłacić uzyskaną pożyczkę wraz z odsetkami, prowizjami i innymi opłatami wynikającymi z umowy pożyczki. Niezależnie od powyższego, część pożyczek udzielonych przez Wnioskodawcę, pomimo ich wymagalności, nie jest spłacana przez pożyczkobiorców (w całości lub części).
2018
23
lut

Istota:
Opodatkowanie czynności udzielania pożyczek.
Fragment:
Na podstawie Umowy Spółka udzieliła Pożyczkobiorcy oprocentowanej pożyczki pieniężnej (dalej „ Pożyczka ”). Oznacza to, że Pożyczka ma charakter odpłatny - z tytułu jej udzielenia Spółka otrzymuje bowiem od Pożyczkobiorcy wynagrodzenie w postaci odsetek. Jak wynika z Umowy, Pożyczkobiorca ma obowiązek zapłaty na rzecz Spółki odsetek wraz ze zwrotem kwoty nominalnej Pożyczki. Przy zawarciu Umowy Pożyczkobiorca działał w charakterze osoby prywatnej. Spółka nie wyklucza, iż w przyszłości zawierać będzie kolejne umowy pożyczek z Pożyczkobiorcą. Pożyczkobiorca może zawrzeć w przyszłości umowy pożyczek ze Spółką działając w ramach prowadzonej działalności gospodarczej albo poza zakresem tej działalności (jako osoba prywatna). Wszystkie pożyczki udzielane przez Spółkę finansowane są z jej środków własnych. W każdym przypadku udzielana przez Spółkę pożyczka stanowi pożyczkę oprocentowaną, tj. z tytułu udzielenia pożyczki Spółka otrzymuje od Pożyczkobiorcy wynagrodzenie w postaci odsetek. Powyższe okoliczności dotyczyć będą również ewentualnych przyszłych pożyczek udzielanych przez Spółkę Pożyczkobiorcy. Wynagrodzenie z tytułu udzielanych pożyczek stanowi dla Spółki przychód z prowadzonej działalności gospodarczej, przeznaczany na finansowanie bieżącego funkcjonowania Spółki.
2018
21
lut

Istota:
Opodatkowanie transakcji zbycia udziału w nieruchomości lokalowej.
Fragment:
Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania Tm Sp. z o.o. przedstawiono następujący stan faktyczny: Na podstawie pisemnej umowy spółka komandytowa - Zainteresowana będąca stroną postępowania, udzieliła odpłatnej pożyczki pieniężnej Zainteresowanej niebędącej stroną postępowania - spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Pożyczka udzielona została ze środków wypracowanych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Zainteresowaną (pożyczkodawcę). Obie Zainteresowane są czynnymi podatnikami podatku VAT. Zgodnie z zapisami umowy pożyczki, kwota pożyczki została przelana na rachunek bankowy pożyczkobiorcy w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy. Pożyczka została udzielona na 3 lata. Zwrot pożyczki nastąpić ma w dniu 31 maja 2020 r. na rachunek bankowy pożyczkodawcy, wraz z odsetkami za cały okres korzystania z pożyczki. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6% w stosunku rocznym. Natomiast w razie braku zwrotu pożyczki w ustalonym terminie, naliczane będą odsetki w wysokości 20% w stosunku rocznym. Pożyczkobiorca ma ponadto prawo do spłaty pożyczki w całości lub w części przed ustalonym terminem, natomiast w takim przypadku odsetki od spłaconej kwoty pożyczki liczone będą do dnia jej wpływu na rachunek bankowy pożyczkodawcy. Umowa pożyczki została zawarta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w chwili jej zawarcia środki pieniężne znajdowały się na terytorium Polski.
2018
21
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Pożyczka
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.