Pożyczka | Interpretacje podatkowe

Pożyczka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pożyczka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w odniesieniu do transakcji pożyczki, która została zawarta przed 1 stycznia 2017 r., należy uznać, że jest „dokonywana” – w rozumieniu art. 9a ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o CIT - w kolejnych latach podatkowych (począwszy od 2017 r.), aż do momentu upływu terminu udzielenia pożyczki i w efekcie – w przypadku przekroczenia limitu wskazanego w art. 9a ust. 1d - Spółka będzie zobowiązana do sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla tej transakcji również w kolejnych latach (począwszy od 2017 r.)?
Fragment:
Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm., dalej: „ KC ”), przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. W ocenie Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę powyższe definicje transakcja „ dochodzi do skutku ” - jest dokonywana w momencie zobowiązania się pożyczkodawcy do jej udzielenia i zobowiązania się pożyczkobiorcy do jej spłaty - czyli de facto w momencie zawarcia umowy pożyczki. Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, w ocenie Wnioskodawcy, w odniesieniu do transakcji pożyczki wskazanej w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym: która została zawarta przed 1 stycznia 2017 r. (została „ dokonana ” przed 1 stycznia 2017 r.), należy uznać, że nie jest „ dokonywana ” - w rozumieniu art. 9a ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o CIT - w kolejnych latach podatkowych (począwszy od 2017 r.) i w efekcie - w przypadku przekroczenia limitu wskazanego w art. 9a ust. 1d - Spółka nie będzie zobowiązana do sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla tej transakcji również w kolejnych latach (począwszy od 2017 r.).
2017
11
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania udzielanej pożyczki finansowej za czynność zwolnioną od podatku VAT.
Fragment:
Jednocześnie Wnioskodawca w ramach przedmiotu działalności, określonego w Krajowym Rejestrze Sądowym, nie zawarł udzielania pożyczek. Wnioskodawca udzielił pożyczki środków pieniężnych na rzecz innej spółki kapitałowej (dalej: Pożyczka). Spółka nie wyklucza możliwości udzielania w przyszłości pożyczek, choć nie jest to przesądzone i nie będzie to główna działalność gospodarcza Spółki. W przypadku zawarcia w przyszłości podobnych umów pożyczki procedura udzielania ich będzie analogiczna jak opisana we wniosku. Pożyczka została udzielona ze środków obrotowych Spółki, wygenerowanych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę, zgromadzonych na jej rachunkach bankowych. Pożyczka została udzielona na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej i będzie miała charakter odpłatny – zostanie udzielona za wynagrodzeniem w postaci oprocentowania, a zapłata odsetek będzie dokumentowana przez Wnioskodawcę wystawieniem faktury VAT. Umowa Pożyczki została zawarta na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W chwili zawarcia umowy Pożyczki środki pieniężne znajdowały się na terytorium Polski. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy czynność udzielenia przez Wnioskodawcę Pożyczki stanowi odpłatne świadczenie usług, mieszczące (...)
2017
10
lis

Istota:
Czy dla potrzeb stosowania art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT i określenia czy co najmniej 50% przychodów FFI jako zagranicznej spółki osiągniętych w roku podatkowym pochodzi z katalogu przychodów wymienionych w tym przepisie, Wnioskodawca powinien w całości przychodów tej zagranicznej spółki uwzględnić przychód w wysokości kwoty umorzonych FFI zobowiązań tj.:
a. kwoty umorzonych FFI odsetek od Pożyczek L1 oraz
b. o ile takie wystąpią, kwot umorzonych FFI kwot głównych Pożyczek L1.
Fragment:
Z perspektywy Grupy finansowanie to realizowane jest w następujący sposób: Spółka zawiera umowy pożyczek z QHL Na tej podstawie Spółka przekazuje środki finansowe na rzecz QHL, w dalszej kolejności QHL przekazuje otrzymane środki tytułem wkładów na kapitał własny SG. Na Pożyczki SGH składają się w szczególności następujące umowy pożyczkowe: umowa pożyczki z 14 lipca 2015 r., umowa pożyczki z 12 sierpnia 2015 r., umowa pożyczki z 18 września 2015 r., umowa pożyczki z 10 listopada 2015 r., umowa pożyczki z 6 stycznia 2016 r., umowa pożyczki z 21 czerwca 2016 r., umowa pożyczki z 5 lipca 2016 r., umowa pożyczki z 19 sierpnia 2016 r., umowa pożyczki z 26 września 2016 r., umowa pożyczki z 17 listopada 2016 r., umowa pożyczki z 7 grudnia 2016 r., umowa pożyczki z 6 czerwca 2017 r., umowa pożyczki z 20 czerwca 2017 r., umowa pożyczki z 23 czerwca 2017 r. Wnioskodawca nie wyklucza również, że w przyszłości Spółka udzieli kolejnych bezpośrednich pożyczek do QHL, które wejdą w skład Pożyczek SGH. W tym miejscu Wnioskodawca przedstawił uproszczony schemat finansowania pożyczkowego w ramach Grupy. Zmiana sytuacji ekonomicznej inwestycji zagranicznych w ramach Grupy W ostatnich latach znaczący wpływ na sytuację ekonomiczną inwestycji zagranicznych Grupy miała zmiana sytuacji na rynkach międzynarodowych, w szczególności spadek cen miedzi oraz innych metali pozyskiwanych w ramach działalności Grupy, jak również osiągnięte parametry produkcyjne oraz konieczność poniesienia nakładów w istniejących inwestycjach.
2017
8
lis

Istota:
Czy dla potrzeb stosowania art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT i określenia czy co najmniej 50% przychodów QHL jako zagranicznej spółki osiągniętych w roku podatkowym pochodzi z katalogu przychodów wymienionych w tym przepisie, Wnioskodawca powinien w całości przychodów tej zagranicznej spółki uwzględnić przychód w wysokości kwoty umorzonych QHL zobowiązań tj.:
a. kwoty umorzonych QHL odsetek od Pożyczek SGH oraz
b. o ile takie wystąpią, kwot umorzonych QHL kwot głównych Pożyczek SGH
Fragment:
Z perspektywy Grupy finansowanie to realizowane jest w następujący sposób: Spółka zawiera umowy pożyczek z QHL Na tej podstawie Spółka przekazuje środki finansowe na rzecz QHL, w dalszej kolejności QHL przekazuje otrzymane środki tytułem wkładów na kapitał własny SG. Na Pożyczki SGH składają się w szczególności następujące umowy pożyczkowe: umowa pożyczki z 14 lipca 2015 r., umowa pożyczki z 12 sierpnia 2015 r., umowa pożyczki z 18 września 2015 r., umowa pożyczki z 10 listopada 2015 r., umowa pożyczki z 6 stycznia 2016 r., umowa pożyczki z 21 czerwca 2016 r., umowa pożyczki z 5 lipca 2016 r., umowa pożyczki z 19 sierpnia 2016 r., umowa pożyczki z 26 września 2016 r., umowa pożyczki z 17 listopada 2016 r., umowa pożyczki z 7 grudnia 2016 r., umowa pożyczki z 6 czerwca 2017 r., umowa pożyczki z 20 czerwca 2017 r., umowa pożyczki z 23 czerwca 2017 r. Wnioskodawca nie wyklucza również, że w przyszłości Spółka udzieli kolejnych bezpośrednich pożyczek do QHL, które wejdą w skład Pożyczek SGH. W tym miejscu Wnioskodawca przedstawił uproszczony schemat finansowania pożyczkowego w ramach Grupy. Zmiana sytuacji ekonomicznej inwestycji zagranicznych w ramach Grupy W ostatnich latach znaczący wpływ na sytuację ekonomiczną inwestycji zagranicznych Grupy miała zmiana sytuacji na rynkach międzynarodowych, w szczególności spadek cen miedzi oraz innych metali pozyskiwanych w ramach działalności Grupy, jak również osiągnięte parametry produkcyjne oraz konieczność poniesienia nakładów w istniejących inwestycjach.
2017
8
lis

Istota:
Czy dla potrzeb stosowania art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT należy uznać, że kwoty umorzonych zobowiązań z tytułu Pożyczki B, Pożyczek KI, Pożyczek SGH oraz Pożyczek L1 (które mogą obejmować Umorzone Odsetki i/lub kwoty główne) nie stanowią przychodów pochodzących z tytułów wymienionych w tym przepisie tj. nie stanowią przychodu pochodzącego z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych
Fragment:
Z perspektywy Grupy finansowanie to realizowane jest w następujący sposób: Spółka zawiera umowy pożyczek z QHL Na tej podstawie Spółka przekazuje środki finansowe na rzecz QHL, w dalszej kolejności QHL przekazuje otrzymane środki tytułem wkładów na kapitał własny SG. Na Pożyczki SGH składają się w szczególności następujące umowy pożyczkowe: umowa pożyczki z 14 lipca 2015 r., umowa pożyczki z 12 sierpnia 2015 r., umowa pożyczki z 18 września 2015 r., umowa pożyczki z 10 listopada 2015 r., umowa pożyczki z 6 stycznia 2016 r., umowa pożyczki z 21 czerwca 2016 r., umowa pożyczki z 5 lipca 2016 r., umowa pożyczki z 19 sierpnia 2016 r., umowa pożyczki z 26 września 2016 r., umowa pożyczki z 17 listopada 2016 r., umowa pożyczki z 7 grudnia 2016 r., umowa pożyczki z 6 czerwca 2017 r., umowa pożyczki z 20 czerwca 2017 r., umowa pożyczki z 23 czerwca 2017 r. Wnioskodawca nie wyklucza również, że w przyszłości Spółka udzieli kolejnych bezpośrednich pożyczek do QHL, które wejdą w skład Pożyczek SGH. W tym miejscu Wnioskodawca przedstawił uproszczony schemat finansowania pożyczkowego w ramach Grupy. Zmiana sytuacji ekonomicznej inwestycji zagranicznych w ramach Grupy W ostatnich latach znaczący wpływ na sytuację ekonomiczną inwestycji zagranicznych Grupy miała zmiana sytuacji na rynkach międzynarodowych, w szczególności spadek cen miedzi oraz innych metali pozyskiwanych w ramach działalności Grupy, jak również osiągnięte parametry produkcyjne oraz konieczność poniesienia nakładów w istniejących inwestycjach.
2017
8
lis

Istota:
Czy umorzenie przez KI odsetek lub kwot głównych należności z tytułu Pożyczek L1 nie będzie powodowało powstania dla KI jako wierzyciela przychodu dla potrzeb stosowania art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT
Fragment:
Z perspektywy Grupy finansowanie to realizowane jest w następujący sposób: Spółka zawiera umowy pożyczek z QHL Na tej podstawie Spółka przekazuje środki finansowe na rzecz QHL, w dalszej kolejności QHL przekazuje otrzymane środki tytułem wkładów na kapitał własny SG. Na Pożyczki SGH składają się w szczególności następujące umowy pożyczkowe: umowa pożyczki z 14 lipca 2015 r., umowa pożyczki z 12 sierpnia 2015 r., umowa pożyczki z 18 września 2015 r., umowa pożyczki z 10 listopada 2015 r., umowa pożyczki z 6 stycznia 2016 r., umowa pożyczki z 21 czerwca 2016 r., umowa pożyczki z 5 lipca 2016 r., umowa pożyczki z 19 sierpnia 2016 r., umowa pożyczki z 26 września 2016 r., umowa pożyczki z 17 listopada 2016 r., umowa pożyczki z 7 grudnia 2016 r., umowa pożyczki z 6 czerwca 2017 r., umowa pożyczki z 20 czerwca 2017 r., umowa pożyczki z 23 czerwca 2017 r. Wnioskodawca nie wyklucza również, że w przyszłości Spółka udzieli kolejnych bezpośrednich pożyczek do QHL, które wejdą w skład Pożyczek SGH. W tym miejscu Wnioskodawca przedstawił uproszczony schemat finansowania pożyczkowego w ramach Grupy. Zmiana sytuacji ekonomicznej inwestycji zagranicznych w ramach Grupy W ostatnich latach znaczący wpływ na sytuację ekonomiczną inwestycji zagranicznych Grupy miała zmiana sytuacji na rynkach międzynarodowych, w szczególności spadek cen miedzi oraz innych metali pozyskiwanych w ramach działalności Grupy, jak również osiągnięte parametry produkcyjne oraz konieczność poniesienia nakładów w istniejących inwestycjach.
2017
8
lis

Istota:
Czy w przypadku uznania KI za zagraniczną spółkę kontrolowaną Wnioskodawcy, umorzenie przez KI jako wierzyciela odsetek lub kwot głównych z tytułu Pożyczek L1, nie spowoduje u Wnioskodawcy, jako udziałowca KI, powstania przychodu (dochodu), o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o CIT
Fragment:
Z perspektywy Grupy finansowanie to realizowane jest w następujący sposób: Spółka zawiera umowy pożyczek z QHL Na tej podstawie Spółka przekazuje środki finansowe na rzecz QHL, w dalszej kolejności QHL przekazuje otrzymane środki tytułem wkładów na kapitał własny SG. Na Pożyczki SGH składają się w szczególności następujące umowy pożyczkowe: umowa pożyczki z 14 lipca 2015 r., umowa pożyczki z 12 sierpnia 2015 r., umowa pożyczki z 18 września 2015 r., umowa pożyczki z 10 listopada 2015 r., umowa pożyczki z 6 stycznia 2016 r., umowa pożyczki z 21 czerwca 2016 r., umowa pożyczki z 5 lipca 2016 r., umowa pożyczki z 19 sierpnia 2016 r., umowa pożyczki z 26 września 2016 r., umowa pożyczki z 17 listopada 2016 r., umowa pożyczki z 7 grudnia 2016 r., umowa pożyczki z 6 czerwca 2017 r., umowa pożyczki z 20 czerwca 2017 r., umowa pożyczki z 23 czerwca 2017 r. Wnioskodawca nie wyklucza również, że w przyszłości Spółka udzieli kolejnych bezpośrednich pożyczek do QHL, które wejdą w skład Pożyczek SGH. W tym miejscu Wnioskodawca przedstawił uproszczony schemat finansowania pożyczkowego w ramach Grupy. Zmiana sytuacji ekonomicznej inwestycji zagranicznych w ramach Grupy W ostatnich latach znaczący wpływ na sytuację ekonomiczną inwestycji zagranicznych Grupy miała zmiana sytuacji na rynkach międzynarodowych, w szczególności spadek cen miedzi oraz innych metali pozyskiwanych w ramach działalności Grupy, jak również osiągnięte parametry produkcyjne oraz konieczność poniesienia nakładów w istniejących inwestycjach.
2017
8
lis

Istota:
Czy zawarte przez Spółkę – pożyczkodawcę umowy pożyczki będą podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Spółka udzieliła dwóch pożyczek: Spółka zakupiła udziały w spółce hiszpańskiej i udzieliła spółce pożyczki. Zgodnie z umową pożyczki Spółka przelała na konto hiszpańskiej spółki kwotę pożyczki. Zawarta umowa pożyczki stanowi m.in., że: z tytułu udzielenia pożyczki Pożyczkodawcy przysługuje oprocentowanie w wysokości 3% w skali roku; spłata nastąpi w ciągu 5 lat. W momencie podpisywania umowy pożyczki środki pieniężne znajdowały się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a umowa została zawarta poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pożyczkobiorca spółka z Hiszpanii jest podatnikiem podatku od wartości dodanej posiadającym siedzibę działalności gospodarczej w Hiszpanii. Pożyczka została udzielona dla siedziby działalności gospodarczej. Spółka w bieżącym roku założyła spółkę w Szwecji oraz udzieliła nowo powstałej spółce pożyczki. Zawarta umowa pożyczki stanowi m.in., że: z tytułu udzielenia pożyczki Pożyczkodawcy przysługuje oprocentowanie w wysokości 2% w skali roku; spłata nastąpi w ciągu 1,5 roku. W momencie podpisywania umowy pożyczki środki pieniężne znajdowały się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a umowa została zawarta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2017
8
lis

Istota:
Czy udzielenie Pożyczki przez Pożyczkodawcę, będzie korzystało z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: „PCC”)?
Fragment:
W celu finansowania działalności w ramach struktury międzynarodowej Grupy Kapitałowej, w latach 2013 – 2016 KG S.A. udzielała pożyczek m.in. do F. 1. Na Pożyczki PLH składają się w szczególności następujące umowy pożyczkowe: umowa pożyczki z dnia 28 lutego 2013 r., umowa pożyczki z dnia 5 kwietnia 2013 r., umowa pożyczki z dnia 13 maja 2013 r., umowa pożyczki z dnia 7 marca 2014 r., umowa pożyczki z dnia 24 kwietnia 2014 r., umowa pożyczki z dnia 29 lipca 2014 r., umowa pożyczki z dnia 21 listopada 2014 r., umowa pożyczki z dnia 28 stycznia 2015 r., umowa pożyczki z dnia 19 marca 2015 r., umowa pożyczki z dnia 7 maja 2015 r., umowa pożyczki z dnia 28 maja 2015 r., umowa pożyczki z dnia 2 lutego 2016 r. Pożyczkodawca w wyniku Połączenia I odpowiada za ww. zobowiązania z tytułu pożyczek. Obecna uproszczona struktura wybranych spółek oraz wybranych pożyczek w Grupie Kapitałowej została przestawiona na poniższym schemacie. Rys. 3: W tym miejscu Zainteresowani przedstawili uproszczony schemat wybranych strumieni finansowania pożyczkowego w ramach Grupy Kapitałowej. Planowane udzielenie oprocentowanej pożyczki przez Pożyczkodawcę do Pożyczkobiorcy. Pożyczkodawca rozważa udzielenie oprocentowanej pożyczki do Pożyczkobiorcy (dalej: „ Pożyczka ”). Udzielenie Pożyczki może pozwolić, w szczególności, na uproszczenie strumienia przepływów finansowych bezpośrednio od Pożyczkobiorcy do Polski i refinansowanie pożyczek, od których dokonano odpisów aktualizujących w związku ze zmianą sytuacji ekonomicznej inwestycji zagranicznych, o której mowa w dalszej części niniejszego wniosku.
2017
8
lis

Istota:
Czy spłata odsetek od Pożyczki będzie podlegała ograniczeniom przewidzianym w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r., w przypadku następujących w przyszłości, na mocy zawartego aneksu do umowy, zmian w zakresie daty spłaty Pożyczki po 1 stycznia 2015 r.?
Fragment:
Wnioskodawca zawarł z jedną ze spółek należących do grupy kapitałowej (spółką kapitałową prawa belgijskiego z siedzibą w Belgii) umowę pożyczki (dalej: „ Pożyczki ”). Umowa Pożyczki została zawarta przed 1 stycznia 2015 r., również kwota Pożyczki została faktycznie przekazana przed 1 stycznia 2015. Tym samym, w momencie zawarcie umowy Pożyczki, pomiędzy Wnioskodawcą a Pożyczkodawcą zachodziły powiązania udziałowe, które powodowałyby wystąpienie ograniczeń z tytułu tzw. cienkiej kapitalizacji przewidzianych w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ ustawy o CIT ”) w brzmieniu przed 1 stycznia 2015 r. Dnia 1 grudnia 2014 r. został zawarty aneks o zmianie terminu płatności z 1 sierpnia 2015 r. na 31 lipca 2018 r. Pożyczkodawca i Wnioskodawca rozważają kolejne zmiany postanowień umownych Pożyczki. W umowie Pożyczki zostaną na nowo zmienione postanowienia dotyczące daty spłaty Pożyczki. Zmiany będą uzależnione od czynników gospodarczych oraz sytuacji finansowej Wnioskodawcy i mogą wystąpić jeszcze kilkukrotnie w okresie obowiązywania umowy Pożyczki. Umowa Pożyczki nie zawiera zapisów, które ograniczałyby możliwość wydłużenia okresu spłaty Pożyczki. W pozostałym zakresie umowa Pożyczki pozostanie bez zmian, w szczególności zmianie nie ulegną prawa i obowiązki Wnioskodawcy i Wierzyciela.
2017
4
lis

Istota:
W zakresie ustalenia, czy dla potrzeb stosowania art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT i określenia czy co najmniej 50% przychodów KI jako zagranicznej spółki osiągniętych w roku podatkowym pochodzi z katalogu przychodów wymienionych w tym przepisie, Wnioskodawca powinien w całości przychodów tej zagranicznej spółki uwzględnić przychód w wysokości kwoty umorzonych KI zobowiązań tj.:a. kwoty umorzonych KI odsetek od Pożyczki B i umorzonych odsetek od Pożyczek KI orazb. o ile takie wystąpią, kwot umorzonych KI kwot głównych Pożyczki B oraz Pożyczek KI.
Fragment:
Z perspektywy Grupy finansowanie to realizowane jest w następujący sposób: Spółka zawiera umowy pożyczek z QHL Na tej podstawie Spółka przekazuje środki finansowe na rzecz QHL, w dalszej kolejności QHL przekazuje otrzymane środki tytułem wkładów na kapitał własny SG. Na Pożyczki SGH składają się w szczególności następujące umowy pożyczkowe: umowa pożyczki z 14 lipca 2015 r., umowa pożyczki z 12 sierpnia 2015 r., umowa pożyczki z 18 września 2015 r., umowa pożyczki z 10 listopada 2015 r., umowa pożyczki z 6 stycznia 2016 r., umowa pożyczki z 21 czerwca 2016 r., umowa pożyczki z 5 lipca 2016 r., umowa pożyczki z 19 sierpnia 2016 r., umowa pożyczki z 26 września 2016 r., umowa pożyczki z 17 listopada 2016 r., umowa pożyczki z 7 grudnia 2016 r., umowa pożyczki z 6 czerwca 2017 r., umowa pożyczki z 20 czerwca 2017 r., umowa pożyczki z 23 czerwca 2017 r. Wnioskodawca nie wyklucza również, że w przyszłości Spółka udzieli kolejnych bezpośrednich pożyczek do QHL, które wejdą w skład Pożyczek SGH. W tym miejscu Wnioskodawca przedstawił uproszczony schemat finansowania pożyczkowego w ramach Grupy. Zmiana sytuacji ekonomicznej inwestycji zagranicznych w ramach Grupy W ostatnich latach znaczący wpływ na sytuację ekonomiczną inwestycji zagranicznych Grupy miała zmiana sytuacji na rynkach międzynarodowych, w szczególności spadek cen miedzi oraz innych metali pozyskiwanych w ramach działalności Grupy, jak również osiągnięte parametry produkcyjne oraz konieczność poniesienia nakładów w istniejących inwestycjach.
2017
3
lis

Istota:
Czy dla potrzeb stosowania art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT przychód zagranicznej spółki z tytułu umorzenia części bądź całości kwot głównych Pożyczki B, Pożyczek KI, Pożyczek L1 oraz Pożyczek SGH oraz odsetek od tych pożyczek powstanie w momencie dokonania danego umorzenia
Fragment:
Z perspektywy Grupy finansowanie to realizowane jest w następujący sposób: Spółka zawiera umowy pożyczek z QHL Na tej podstawie Spółka przekazuje środki finansowe na rzecz QHL, w dalszej kolejności QHL przekazuje otrzymane środki tytułem wkładów na kapitał własny SG. Na Pożyczki SGH składają się w szczególności następujące umowy pożyczkowe: umowa pożyczki z 14 lipca 2015 r., umowa pożyczki z 12 sierpnia 2015 r., umowa pożyczki z 18 września 2015 r., umowa pożyczki z 10 listopada 2015 r., umowa pożyczki z 6 stycznia 2016 r., umowa pożyczki z 21 czerwca 2016 r., umowa pożyczki z 5 lipca 2016 r., umowa pożyczki z 19 sierpnia 2016 r., umowa pożyczki z 26 września 2016 r., umowa pożyczki z 17 listopada 2016 r., umowa pożyczki z 7 grudnia 2016 r., umowa pożyczki z 6 czerwca 2017 r., umowa pożyczki z 20 czerwca 2017 r., umowa pożyczki z 23 czerwca 2017 r. Wnioskodawca nie wyklucza również, że w przyszłości Spółka udzieli kolejnych bezpośrednich pożyczek do QHL, które wejdą w skład Pożyczek SGH. W tym miejscu Wnioskodawca przedstawił uproszczony schemat finansowania pożyczkowego w ramach Grupy. Zmiana sytuacji ekonomicznej inwestycji zagranicznych w ramach Grupy W ostatnich latach znaczący wpływ na sytuację ekonomiczną inwestycji zagranicznych Grupy miała zmiana sytuacji na rynkach międzynarodowych, w szczególności spadek cen miedzi oraz innych metali pozyskiwanych w ramach działalności Grupy, jak również osiągnięte parametry produkcyjne oraz konieczność poniesienia nakładów w istniejących inwestycjach.
2017
3
lis

Istota:
Czy umorzenie części bądź całości odsetek od Pożyczki B nie spowoduje powstania u Wnioskodawcy przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Z perspektywy Grupy finansowanie to realizowane jest w następujący sposób: Spółka zawiera umowy pożyczek z Q L. Na tej podstawie Spółka przekazuje środki finansowe na rzecz Q L, w dalszej kolejności Q L przekazuje otrzymane środki tytułem wkładów na kapitał własny SG. Na Pożyczki SGH składają się w szczególności następujące umowy pożyczkowe: umowa pożyczki z 14 lipca 2015 r., umowa pożyczki z 12 sierpnia 2015 r., umowa pożyczki z 18 września 2015 r., umowa pożyczki z 10 listopada 2015 r., umowa pożyczki z 6 stycznia 2016 r., umowa pożyczki z 21 czerwca 2016 r., umowa pożyczki z 5 lipca 2016 r., umowa pożyczki z 19 sierpnia 2016 r., umowa pożyczki z 26 września 2016 r., umowa pożyczki z 17 listopada 2016 r., umowa pożyczki z 7 grudnia 2016 r., umowa pożyczki z 6 czerwca 2017 r., umowa pożyczki z 20 czerwca 2017 r., umowa pożyczki z 23 czerwca 2017 r. Wnioskodawca nie wyklucza również, że w przyszłości Spółka udzieli kolejnych bezpośrednich pożyczek do QHL, które wejdą w skład Pożyczek SGH. W tym miejscu Wnioskodawca przedstawił uproszczony schemat finansowania pożyczkowego w ramach Grupy. Zmiana sytuacji ekonomicznej inwestycji zagranicznych w ramach Grupy W ostatnich latach znaczący wpływ na sytuację ekonomiczną inwestycji zagranicznych Grupy miała zmiana sytuacji na rynkach międzynarodowych, w szczególności spadek cen miedzi oraz innych metali pozyskiwanych w ramach działalności Grupy, jak również osiągnięte parametry produkcyjne oraz konieczność poniesienia nakładów w istniejących inwestycjach.
2017
31
paź

Istota:
Przyjmując więc, że w świetle prawa luksemburskiego udzielona pożyczka będzie zwolniona z zapłaty podatku od wartości to powyższa czynność będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Na Pożyczki SGH składają się w szczególności następujące umowy pożyczkowe: umowa pożyczki z 14 lipca 2015 r., umowa pożyczki z 12 sierpnia 2015 r., umowa pożyczki z 18 września 2015 r., umowa pożyczki z 10 listopada 2015 r., umowa pożyczki z 6 stycznia 2016 r., umowa pożyczki z 21 czerwca 2016 r., umowa pożyczki z 5 lipca 2016 r., umowa pożyczki z 19 sierpnia 2016 r., umowa pożyczki z 26 września 2016 r., umowa pożyczki z 17 listopada 2016 r., umowa pożyczki z 7 grudnia 2016 r., umowa pożyczki z 6 czerwca 2017 r., umowa pożyczki z 20 czerwca 2017 r., umowa pożyczki z 23 czerwca 2017 r. Pożyczkodawca nie wyklucza również, iż w przyszłości udzieli kolejnych bezpośrednich pożyczek do SG H., które wejdą w skład Pożyczek SGH. Finansowanie udzielone przez Pożyczkodawcę do F. 1 (zobowiązania pożyczkowe przejęte następnie przez F. 1 sp. z o.o. w wyniku Połączenia I) (dalej: „ Pożyczki PLH ”) W celu finansowania działalności w ramach struktury międzynarodowej Grupy kapitałowej, w latach 2013-2016 Pożyczkodawca udzielał pożyczek m.in. do F. 1. Na Pożyczki PLH składają się w szczególności następujące umowy pożyczkowe: umowa pożyczki z 28 lutego 2013 r., umowa pożyczki z 5 kwietnia 2013 r., umo 1 sp. z o.o. w wyniku Połączenia I odpowiada za ww. zobowiązania z tytułu pożyczek PLH.
2017
31
paź

Istota:
W zakresie ustalenia czy otrzymanie pożyczek od wspólników w K. sp. z o.o. jest przychodem opodatkowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz czy przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu czynszu najmu dla tych najemców, którym w związku z udzieleniem K. sp. z o.o. pożyczki lub pożyczek obniżono czynsz, pozostaje na dotychczasowym poziomie
Fragment:
Niektórzy wspólnicy K. sp. z o.o. udzielą spółce pożyczki lub pożyczek. Pożyczka od Wspólnika będzie się charakteryzowała między innymi długim, wieloletnim okresem trwania. K. sp. z o.o. jako pożyczkobiorczyni będzie zobowiązana do spożytkowania całej kwoty pożyczki na przedterminową, pozaharmonogramową spłatę kredytu inwestycyjnego lub pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego. Oprocentowanie pożyczki od Wspólnika ma być niższe niż oprocentowanie zaciągniętych pożyczki i kredytu inwestycyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego. Pożyczkodawca będzie miał zagwarantowane prawo do obniżenia czynszu z umowy najmu lokalu użytkowego. Zabezpieczeniem zwrotu pożyczki od Wspólnika będzie hipoteka na nieruchomości, jeśli pożyczkodawca wyrazi takie życzenie w umowie pożyczki. K. sp. z o.o. i pożyczkodawca zawrą aneks do umowy najmu lokalu użytkowego, w którym obniżą czynsz, lub rozwiążą dotychczasową umowę i zawrą nową umowę najmu z niższą niż dotychczas kwotą czynszu. Jest wysoce prawdopodobne, że po upływie terminu na zwrot pożyczki Wspólnikowi, zamiast przekazać pożyczkodawcy pieniądze, K. sp. z o.o. przekaże mu lokal użytkowy w budynku handlowo-usługowym. Udzielenie pożyczek przez niektórych wspólników K. sp. z o.o. będzie korzystne dla spółki, bo lepiej mieć wielu drobnych wierzycieli niż tylko jednego dużego wierzyciela takiego jak bank.
2017
25
paź

Istota:
W zakresie ustalenia, czy umorzenie części bądź całości odsetek od Pożyczek KI oraz Pożyczek SGH nie spowoduje powstania u Spółki przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Z perspektywy Grupy finansowanie to realizowane jest w następujący sposób: Spółka zawiera umowy pożyczek z Q L. Na tej podstawie Spółka przekazuje środki finansowe na rzecz Q L, w dalszej kolejności Q L przekazuje otrzymane środki tytułem wkładów na kapitał własny SG. Na Pożyczki SGH składają się w szczególności następujące umowy pożyczkowe: umowa pożyczki z 14 lipca 2015 r., umowa pożyczki z 12 sierpnia 2015 r., umowa pożyczki z 18 września 2015 r., umowa pożyczki z 10 listopada 2015 r., umowa pożyczki z 6 stycznia 2016 r., umowa pożyczki z 21 czerwca 2016 r., umowa pożyczki z 5 lipca 2016 r., umowa pożyczki z 19 sierpnia 2016 r., umowa pożyczki z 26 września 2016 r., umowa pożyczki z 17 listopada 2016 r., umowa pożyczki z 7 grudnia 2016 r., umowa pożyczki z 6 czerwca 2017 r., umowa pożyczki z 20 czerwca 2017 r., umowa pożyczki z 23 czerwca 2017 r. Wnioskodawca nie wyklucza również, że w przyszłości Spółka udzieli kolejnych bezpośrednich pożyczek do Q L, które wejdą w skład Pożyczek SGH. W tym miejscu Wnioskodawca przedstawił uproszczony schemat finansowania pożyczkowego w ramach Grupy. Zmiana sytuacji ekonomicznej inwestycji zagranicznych w ramach Grupy W ostatnich latach znaczący wpływ na sytuację ekonomiczną inwestycji zagranicznych Grupy miała zmiana sytuacji na rynkach międzynarodowych, w szczególności spadek cen miedzi oraz innych metali pozyskiwanych w ramach działalności Grupy, jak również osiągnięte parametry produkcyjne oraz konieczność poniesienia nakładów w istniejących inwestycjach.
2017
24
paź

Istota:
W zakresie ustalenia, czy umorzenie części bądź całości kwot głównych z tytułu Pożyczek KI oraz Pożyczek SGH nie spowoduje powstania u Wnioskodawcy przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Z perspektywy Grupy finansowanie to realizowane jest w następujący sposób: Spółka zawiera umowy pożyczek z Q L. Na tej podstawie Spółka przekazuje środki finansowe na rzecz Q L, w dalszej kolejności Q L przekazuje otrzymane środki tytułem wkładów na kapitał własny SG. Na Pożyczki SGH składają się w szczególności następujące umowy pożyczkowe: umowa pożyczki z 14 lipca 2015 r., umowa pożyczki z 12 sierpnia 2015 r., umowa pożyczki z 18 września 2015 r., umowa pożyczki z 10 listopada 2015 r., umowa pożyczki z 6 stycznia 2016 r., umowa pożyczki z 21 czerwca 2016 r., umowa pożyczki z 5 lipca 2016 r., umowa pożyczki z 19 sierpnia 2016 r., umowa pożyczki z 26 września 2016 r., umowa pożyczki z 17 listopada 2016 r., umowa pożyczki z 7 grudnia 2016 r., umowa pożyczki z 6 czerwca 2017 r., umowa pożyczki z 20 czerwca 2017 r., umowa pożyczki z 23 czerwca 2017 r. Wnioskodawca nie wyklucza również, że w przyszłości Spółka udzieli kolejnych bezpośrednich pożyczek do Q L, które wejdą w skład Pożyczek SGH. W tym miejscu Wnioskodawca przedstawił uproszczony schemat finansowania pożyczkowego w ramach Grupy. Zmiana sytuacji ekonomicznej inwestycji zagranicznych w ramach Grupy W ostatnich latach znaczący wpływ na sytuację ekonomiczną inwestycji zagranicznych Grupy miała zmiana sytuacji na rynkach międzynarodowych, w szczególności spadek cen miedzi oraz innych metali pozyskiwanych w ramach działalności Grupy, jak również osiągnięte parametry produkcyjne oraz konieczność poniesienia nakładów w istniejących inwestycjach.
2017
24
paź

Istota:
Czy umorzenie części bądź całości kwoty głównej Pożyczki B nie spowoduje powstania u Wnioskodawcy przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Z perspektywy Grupy finansowanie to realizowane jest w następujący sposób: Spółka zawiera umowy pożyczek z Q L. Na tej podstawie Spółka przekazuje środki finansowe na rzecz Q L, w dalszej kolejności Q L przekazuje otrzymane środki tytułem wkładów na kapitał własny SG. Na Pożyczki SGH składają się w szczególności następujące umowy pożyczkowe: umowa pożyczki z 14 lipca 2015 r., umowa pożyczki z 12 sierpnia 2015 r., umowa pożyczki z 18 września 2015 r., umowa pożyczki z 10 listopada 2015 r., umowa pożyczki z 6 stycznia 2016 r., umowa pożyczki z 21 czerwca 2016 r., umowa pożyczki z 5 lipca 2016 r., umowa pożyczki z 19 sierpnia 2016 r., umowa pożyczki z 26 września 2016 r., umowa pożyczki z 17 listopada 2016 r., umowa pożyczki z 7 grudnia 2016 r., umowa pożyczki z 6 czerwca 2017 r., umowa pożyczki z 20 czerwca 2017 r., umowa pożyczki z 23 czerwca 2017 r. Wnioskodawca nie wyklucza również, że w przyszłości Spółka udzieli kolejnych bezpośrednich pożyczek do QHL, które wejdą w skład Pożyczek SGH. W tym miejscu Wnioskodawca przedstawił uproszczony schemat finansowania pożyczkowego w ramach Grupy. Zmiana sytuacji ekonomicznej inwestycji zagranicznych w ramach Grupy W ostatnich latach znaczący wpływ na sytuację ekonomiczną inwestycji zagranicznych Grupy miała zmiana sytuacji na rynkach międzynarodowych, w szczególności spadek cen miedzi oraz innych metali pozyskiwanych w ramach działalności Grupy, jak również osiągnięte parametry produkcyjne oraz konieczność poniesienia nakładów w istniejących inwestycjach.
2017
21
paź

Istota:
Czy umorzenie części bądź całości kwot głównych z tytułu Pożyczek KI, Pożyczki B oraz Pożyczek SGH nie spowoduje powstania u Spółki (członka PGK) oraz F Sp. z o.o. (członka PGK) przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
Fragment:
Z perspektywy Grupy finansowanie to realizowane jest w następujący sposób: Spółka zawiera umowy pożyczek z Q L. Na tej podstawie Spółka przekazuje środki finansowe na rzecz Q L, w dalszej kolejności Q L przekazuje otrzymane środki tytułem wkładów na kapitał własny SG. Na Pożyczki SGH składają się w szczególności następujące umowy pożyczkowe: umowa pożyczki z 14 lipca 2015 r., umowa pożyczki z 12 sierpnia 2015 r., umowa pożyczki z 18 września 2015 r., umowa pożyczki z 10 listopada 2015 r., umowa pożyczki z 6 stycznia 2016 r., umowa pożyczki z 21 czerwca 2016 r., umowa pożyczki z 5 lipca 2016 r., umowa pożyczki z 19 sierpnia 2016 r., umowa pożyczki z 26 września 2016 r., umowa pożyczki z 17 listopada 2016 r., umowa pożyczki z 7 grudnia 2016 r., umowa pożyczki z 6 czerwca 2017 r., umowa pożyczki z 20 czerwca 2017 r., umowa pożyczki z 23 czerwca 2017 r. Wnioskodawca nie wyklucza również, że w przyszłości Spółka udzieli kolejnych bezpośrednich pożyczek do Q L, które wejdą w skład Pożyczek SGH. W tym miejscu Wnioskodawca przedstawił uproszczony schemat finansowania pożyczkowego w ramach Grupy. Zmiana sytuacji ekonomicznej inwestycji zagranicznych w ramach Grupy W ostatnich latach znaczący wpływ na sytuację ekonomiczną inwestycji zagranicznych Grupy miała zmiana sytuacji na rynkach międzynarodowych, w szczególności spadek cen miedzi oraz innych metali pozyskiwanych w ramach działalności Grupy, jak również osiągnięte parametry produkcyjne oraz konieczność poniesienia nakładów w istniejących inwestycjach.
2017
21
paź

Istota:
Czy umorzenie części bądź całości odsetek od Pożyczek KI, Pożyczki B oraz Pożyczek SGH nie spowoduje powstania u Spółki (członka PGK) oraz F Sp. z o.o. (członka PGK) przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
Z perspektywy Grupy finansowanie to realizowane jest w następujący sposób: Spółka zawiera umowy pożyczek z Q L. Na tej podstawie Spółka przekazuje środki finansowe na rzecz Q L, w dalszej kolejności Q L przekazuje otrzymane środki tytułem wkładów na kapitał własny SG. Na Pożyczki SGH składają się w szczególności następujące umowy pożyczkowe: umowa pożyczki z 14 lipca 2015 r., umowa pożyczki z 12 sierpnia 2015 r., umowa pożyczki z 18 września 2015 r., umowa pożyczki z 10 listopada 2015 r., umowa pożyczki z 6 stycznia 2016 r., umowa pożyczki z 21 czerwca 2016 r., umowa pożyczki z 5 lipca 2016 r., umowa pożyczki z 19 sierpnia 2016 r., umowa pożyczki z 26 września 2016 r., umowa pożyczki z 17 listopada 2016 r., umowa pożyczki z 7 grudnia 2016 r., umowa pożyczki z 6 czerwca 2017 r., umowa pożyczki z 20 czerwca 2017 r., umowa pożyczki z 23 czerwca 2017 r. Wnioskodawca nie wyklucza również, że w przyszłości Spółka udzieli kolejnych bezpośrednich pożyczek do Q L, które wejdą w skład Pożyczek SGH. W tym miejscu Wnioskodawca przedstawił uproszczony schemat finansowania pożyczkowego w ramach Grupy. Zmiana sytuacji ekonomicznej inwestycji zagranicznych w ramach Grupy W ostatnich latach znaczący wpływ na sytuację ekonomiczną inwestycji zagranicznych Grupy miała zmiana sytuacji na rynkach międzynarodowych, w szczególności spadek cen miedzi oraz innych metali pozyskiwanych w ramach działalności Grupy, jak również osiągnięte parametry produkcyjne oraz konieczność poniesienia nakładów w istniejących inwestycjach.
2017
20
paź

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym, umowa dotycząca udzielenia pożyczki Wnioskodawcy przez pożyczkodawcę nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych z uwagi na fakt, że przedmiotowa pożyczka będzie czynnością zwolnioną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (spółka komandytowa) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zawarł umowę pożyczki ze spółką powiązaną z siedzibą w Polsce będącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (pożyczkodawca). Pożyczka będzie oprocentowana, tak więc w wyniku jej udzielenia Wnioskodawca jest zobowiązany do spłaty kwoty głównej wraz z odsetkami. Przedmiot działalności pożyczkodawcy wskazany w akcie założycielskim (umowie spółki) zawiera działalność związaną z udzielaniem pożyczek. Udzielanie pożyczek przez podatnika podatku od towarów i usług, którym jest pożyczkodawca spełnia przesłanki uznania czynności udzielenia planowanych pożyczek za czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Udzielanie pożyczek przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą (pożyczkodawcę), w związku z jej prowadzeniem, można identyfikować i zaliczać do zawodowej płaszczyzny jednostki, a więc uznać za rodzącą obowiązki w podatku od towarów i usług. Jednocześnie, udzielenie pożyczki stanowi świadczenie na rzecz innego podmiotu, polegające na udostępnieniu kapitału na wskazany w umowie okres. Czynność udzielenia pożyczki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zamian za wynagrodzenie (odsetki), stanowi zatem odpłatne świadczenie usług, co do zasady podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i korzystające ze zwolnienia przedmiotowego w tym zakresie.
2017
20
paź

Istota:
W zakresie określenia ograniczeń z tytułu „cienkiej kapitalizacji” w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odsetek skapitalizowanych po 1 stycznia 2015 r. od transz Pożyczki otrzymanych przed tą datą w sytuacji, gdy od 1 stycznia 2015 r. Pożyczkodawca uzyskał status tzw. „kwalifikowanego pożyczkodawcy”
Fragment:
Stosownie natomiast do art. 16 ust. 1 pkt 61 ww. ustawy, odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez inną spółkę, jeżeli w obu tych spółkach ten sam podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę wobec spółki udzielającej pożyczki oraz wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) spółki otrzymującej pożyczkę, uwzględniającego również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego spółki otrzymującej pożyczkę – w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia, określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu własnego takiej spółdzielni. O zastosowaniu właściwych przepisów stanowi art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, zgodnie z którym do odsetek od pożyczek (kredytów), w przypadku których kwota udzielonej podatnikowi pożyczki (kredytu) została temu podatnikowi faktycznie przekazana przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r.
2017
20
paź

Istota:
Opodatkowanie czynności udzielania pożyczek.
Fragment:
Wnioskodawca (Spółka z o.o.) zawarł z osobą fizyczną, będącą jedocześnie Prezesem Zarządu Spółki umowę pożyczki, na mocy której Spółka będąca pożyczkodawcą udzieliła pożyczki pieniężnej w kwocie 350.000 zł. Z warunków umowy wynika m.in., że pożyczka została udzielona pożyczkobiorcy na okres do dnia 31 grudnia 2018 r., a za okres wykorzystania pożyczki pożyczkodawcy należą się odsetki liczone według stałej stawki procentowej w wysokości 5%. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatkiem podatku od towarów i usług, i wykonuje czynności opodatkowane VAT. Pożyczka została udzielona ze środków pieniężnych wygenerowanych w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Wcześniej Spółka nie udzielała pożyczek i nie prowadziła działalności w tym zakresie. Spółka zakłada jednak, że w przypadku posiadania nadwyżki środków finansowych, będzie w przyszłości zawierała kolejne odpłatne umowy pożyczek. Spółka, zarówno w umowie Spółki, jak i we wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym, w zakresie swojej działalności nie ma wpisanego do przedmiotu działalności udzielania pożyczek, ani też innej podobnej działalności finansowej. Udzielane przez Spółkę pożyczki (jak również ewentualne pożyczki mające być udzielone w przyszłości) stanowią dla Spółki działalność mającą charakter poboczny względem działalności podstawowej.
2017
20
paź

Istota:
Czy w odniesieniu do transakcji wskazanych w pkt 1-3 stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, które zostały zawarte przed 1 stycznia 2017 r., należy uznać, że są „dokonywane” – w rozumieniu art. 9a ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o CIT - w kolejnych latach podatkowych (począwszy od 2017 r.) aż do momentu upływu terminu udzielenia pożyczki/poręczenia i w efekcie - w przypadku przekroczenia limitu wskazanego w art. 9a ust. 1d - Spółka będzie zobowiązana do sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla tych transakcji również w kolejnych latach (począwszy od 2017 r.)?
Fragment:
Spółka dopuszcza możliwość, że terminy spłaty pożyczek i/lub odsetek będą w przyszłości przedłużane. Spółka zawarła lub zamierza zawrzeć w 2017 r. również inne transakcje m.in. w postaci: udzielenia przed 1 stycznia 2017 r. oprocentowanej pożyczki podmiotowi powiązanemu z siedzibą w Polsce - odsetki podlegają naliczeniu na koniec roku kalendarzowego; udzielenia przed 1 stycznia 2017 r. oprocentowanej pożyczki podmiotowi powiązanemu z siedzibą w Rosji - odsetki podlegają naliczeniu na koniec roku kalendarzowego; udzielenia przed 1 stycznia 2017 r. poręczeń kredytu za wynagrodzeniem w postaci procentu od wartości poręczenia (okres poręczenia kończy się w czerwcu 2017 r.). Spółka dopuszcza możliwość, że terminy spłaty pożyczek i/lub odsetek będą w przyszłości przedłużane. Spółka zawarła lub zamierza zawrzeć w 2017 r. również inne transakcje m.in. w postaci: zakupu produktów; sprzedaży towarów; sprzedaży usługi dzierżawy maszyny; sprzedaży usługi dzierżawy lokalu; sprzedaży usługi logistycznej; sprzedaży usługi hotelowej; sprzedaży usługi gastronomicznej; udzielenia pożyczki; udzielenia poręczenia; zakupu usługi transportowej; zakupu usługi noclegowej - refaktura; zakupu usługi naprawy urządzeń.
2017
19
paź

Istota:
W zakresie sposobu opodatkowania zwrotu kwoty pożyczki oraz otrzymanych odsetek od udzielonej pożyczki.
Fragment:
Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 20 lipca 2017 r. (data wpływu 26 lipca 2017 r.), uzupełnionym 26 września 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania zwrotu kwoty pożyczki oraz otrzymanych odsetek od udzielonej pożyczki: w części dotyczącej zwrotu należności głównej (kwoty pożyczki) - jest prawidłowe, w części dotyczącej otrzymanych odsetek od udzielonej pożyczki - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania zwrotu kwoty pożyczki oraz otrzymanych odsetek od udzielonej pożyczki. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 6 września 2017 r. Znak: 0111-KDIB2-3.4011.129.2017.2.AB, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 26 września 2017 r. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (uzupełniony ostatecznie pismem z 18 września 2017 r. (data wpływu 26 września 2017 r.)). Wnioskodawca na podstawie spisanej i podpisanej umowy pożyczki, w 2007 r. pożyczył znajomemu gotówkę w kwocie 30.700 zł. W momencie zawierania umowy pożyczki Wnioskodawca nie prowadził działalności gospodarczej, której przedmiotem było udzielanie pożyczek. Pożyczkobiorca nie oddał pożyczonej kwoty w terminie ustalonym w umowie.
2017
19
paź

Istota:
W przypadku uznania stanowiska Spółki w zakresie pytania nr 1 za prawidłowe, czy w sytuacji przedłużenia terminu spłaty pożyczek i/lub odsetek wskazanych w pkt 1-2 stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego (dokonanego po 31 grudnia 2016 r.) należy uznać, że transakcje te są „dokonywane” - w rozumieniu art. 9a ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o CIT - począwszy od momentu przedłużenia terminu spłaty pożyczek aż do momentu upływu terminu udzielenia pożyczki i w efekcie - w przypadku przekroczenia limitu wskazanego w art. 9a ust. 1d - Spółka będzie zobowiązana do sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla tych transakcji w kolejnych latach (począwszy od momentu przedłużenia terminu spłaty pożyczek)?
Fragment:
(...) pożyczek aż do momentu upływu terminu udzielenia pożyczki i w efekcie - w przypadku przekroczenia limitu wskazanego w art. 9a ust. 1d - Spółka będzie zobowiązana do sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla tych transakcji w kolejnych latach (począwszy od momentu przedłużenia terminu spłaty pożyczek)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji przedłużenia terminu spłaty pożyczek i/lub odsetek wskazanych w pkt 1-2 stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego (dokonanego po 31 grudnia 2016 r.) należy uznać, że transakcje te nie są „ dokonywane ” - w rozumieniu art. 9a ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o CIT - począwszy od momentu przedłużenia terminu spłaty pożyczek aż do momentu upływu terminu udzielenia pożyczki i w efekcie - w przypadku przekroczenia limitu wskazanego w art. 9a ust. 1d - Spółka nie będzie zobowiązana do sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla tych transakcji w kolejnych latach (począwszy od momentu przedłużenia terminu spłaty pożyczek). Zgodnie z art. 9a ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o CIT, podatnicy: 1) których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie (...)
2017
17
paź

Istota:
W zakresie ustalenia czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca, jako instytucja pożyczkowa, o której mowa w ustawie o kredycie konsumenckim, będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisanych jako nieściągalne wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek, w odniesieniu do których spełnione zostały przesłanki udokumentowania nieściągalności wskazane w art. 16 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a lub lit. b ustawy CIT
Fragment:
Wnioskodawca w całym okresie, na który umowa pożyczki została zawarta, wykonuje na rzecz Klienta szereg czynności w zakresie obsługi spłaty pożyczki, a które mają ułatwić Klientowi spłatę należności względem Wnioskodawcy, np.: kontakt telefoniczny w celu poinformowania o wypłacie pożyczki, monitorowanie terminowej spłaty pożyczki przez Wnioskodawcę, wysyłanie na numer telefonu podany przez Klienta wiadomości SMS w celu przypomnienia terminu spłaty pożyczki krótkoterminowej lub raty pożyczki ratalnej, kontakt telefoniczny w celu przypomnienia terminu spłaty pożyczki krótkoterminowej lub terminie zapłaty rat pożyczki ratalnej. W przypadku pożyczek krótkoterminowych opłata przygotowawcza oraz opłata administracyjna płatne są jednorazowo wraz ze spłatą kwoty pożyczki. W przypadku pożyczek ratalnych: opłata przygotowawcza nie dotyczy czynności rozłożonych w czasie i naliczana jest jednorazowo wraz z zawarciem umowy pożyczki i jej spłata rozłożona jest w równych częściach w ratach pożyczki, opłata administracyjna płatna jest w określonych w umowie miesięcznych okresach rozliczeniowych, których ilość zależna jest od okresu spłaty pożyczki. Harmonogram spłaty pożyczki ratalnej uwzględnia płatność opłaty przygotowawczej oraz opłaty administracyjnej należnej za dane okresy rozliczeniowe, tym samym Wnioskodawca z tytułu świadczonych usług uzyskuje od pożyczkobiorcy (Klienta) zapłatę płatną w miesięcznych okresach rozliczeniowych.
2017
17
paź

Istota:
W zakresie ustalenia w którym momencie po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód z tytułu pozaodsetkowych kosztów pożyczki konsumenckiej, tj. naliczanej opłaty przygotowawczej oraz opłaty administracyjnej
Fragment:
Wnioskodawca w całym okresie, na który umowa pożyczki została zawarta, wykonuje na rzecz Klienta szereg czynności w zakresie obsługi spłaty pożyczki, a które mają ułatwić Klientowi spłatę należności względem Wnioskodawcy, np.: kontakt telefoniczny w celu poinformowania o wypłacie pożyczki, monitorowanie terminowej spłaty pożyczki przez Wnioskodawcę, wysyłanie na numer telefonu podany przez Klienta wiadomości SMS w celu przypomnienia terminu spłaty pożyczki krótkoterminowej lub raty pożyczki ratalnej, kontakt telefoniczny w celu przypomnienia terminu spłaty pożyczki krótkoterminowej lub terminie zapłaty rat pożyczki ratalnej. W przypadku pożyczek krótkoterminowych opłata przygotowawcza oraz opłata administracyjna płatne są jednorazowo wraz ze spłatą kwoty pożyczki. W przypadku pożyczek ratalnych: opłata przygotowawcza nie dotyczy czynności rozłożonych w czasie i naliczana jest jednorazowo wraz z zawarciem umowy pożyczki i jej spłata rozłożona jest w równych częściach w ratach pożyczki, opłata administracyjna płatna jest w określonych w umowie miesięcznych okresach rozliczeniowych, których ilość zależna jest od okresu spłaty pożyczki. Harmonogram spłaty pożyczki ratalnej uwzględnia płatność opłaty przygotowawczej oraz opłaty administracyjnej należnej za dane okresy rozliczeniowe, tym samym Wnioskodawca z tytułu świadczonych usług uzyskuje od pożyczkobiorcy (Klienta) zapłatę płatną w miesięcznych okresach rozliczeniowych.
2017
17
paź

Istota:
Określenie źródła przychodu z tytułu przeniesienia praw majątkowych do umów pożyczek gotówkowych wykupywanych przez serwis internetowy.
Fragment:
W przypadku, gdy dłużnik opóźnia się z zapłatą dwóch kolejnych, w pełnej wysokości, rat pożyczki płatnych w terminach zgodnych z umową pożyczki, jak również z zapłatą przedostatniej lub ostatniej raty pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo do żądania zwrotnego, odpłatnego przeniesienia praw z umowy pożyczki z nabywcy na Pożyczkodawcę. Przedmiotem zwrotnego przeniesienia własności są wszelkie prawa przysługujące z zawartej z dłużnikiem umowy pożyczki, z uwzględnieniem wszelkich wpłat dokonanych przez dłużnika tytułem spłaty pożyczki. Ceną zwrotnego przeniesienia praw jest suma równowartości niespłaconego kapitału pożyczki pozostałego do spłaty oraz należnych od dłużnika odsetek kapitałowych. Na cenę zakupu pożyczek składa się cena nabycia określona w umowie przeniesienia prawa majątkowego (w tym kwota pożyczki powiększona o kwotę odsetek), powiększona o podatek od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawczyni przelewa na konto bankowe Pożyczkodawcy cenę nabycia pożyczki. Według Wnioskodawczyni, cena zakupu praw do pożyczek, przekazana na rachunek Pożyczkodawcy nie stanowi jego wynagrodzenia. Wnioskodawczyni wykupiła 37 pożyczek w 2016 r., a osiągnięte przychody z tytułu zawierania umów pożyczek zalicza do przychodów z tytułu praw majątkowych i opodatkowuje je wg skali podatkowej.
2017
14
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Pożyczka
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.