Pożyczka | Interpretacje podatkowe

Pożyczka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pożyczka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Stawka podatku VAT dla usług związanych z udzielaniem pożyczki.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, czynny zarejestrowany podatnik podatku VAT, zajmuje się udzielaniem pożyczek mikroprzedsiębiorcom. W związku z udzieloną pożyczką Wnioskodawca może obciążyć pożyczkobiorcę następującymi opłatami: odsetkami od pożyczki pobieranymi w trakcie trwania umowy pożyczki, opłatą za ryzyko pobieraną przy uruchomieniu pożyczki, opłatą za monitoring pożyczki (accounting fee) pobieraną przy uruchomieniu pożyczki, opłatą za wcześniejszą spłatę pożyczki pobieraną w trakcie trwania umowy pożyczki, opłatą za zmianę harmonogramu pobieraną w trakcie trwania umowy pożyczki, opłatami za wysyłanie monitów związanych z nieterminową spłatą pożyczki pobieranymi w trakcie trwania umowy pożyczki, opłatami za wizyty windykacyjne wynikające z nieterminowej spłaty pożyczki pobieranymi w trakcie trwania umowy pożyczki, odsetkami karnymi w przypadku opóźnień w spłacie pożyczki i/lub odsetek, karami w przypadku niespełnienie warunków umowy, kosztami związanymi z windykacją sądową pożyczki (prowizje komornicze). Czynności windykacyjne, z tytułu których Spółka pobiera opłaty wskazane w punkcie 7 nie są realizowane przez Wnioskodawcę we własnym zakresie - Wnioskodawca zleca te czynności podmiotom zewnętrznym.
2017
21
wrz

Istota:
Brak możliwości zaliczenia do KUP nieściągalnych wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek
Fragment:
Zdaniem Spółki, wszystkie powyższe przesłanki zostaną spełnione odnośnie opisanych kwot niespłaconych, wymagalnych i nieprzedawnionych wierzytelności wynikających z pożyczek udzielonych przez Spółkę. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca udziela pożyczek, które są dla Spółki źródłem przychodu z tytułu odsetek, prowizji i innych opłat. Przed udzieleniem pożyczki Wnioskodawca zawsze dokonuje oceny zdolności kredytowej konsumenta, tak aby zminimalizować ryzyko braku spłaty udzielonej pożyczki. Również już po udzieleniu pożyczki, Spółka na bieżąco monitoruje terminową spłatę, a w przypadku wystąpienia opóźnienia w spłacie lub ryzyka takiego opóźnienia, Wnioskodawca podejmuje odpowiednie działania,w tym czynności windykacyjne. Jednak w praktyce występują sytuacje, że pomimo zachowania należytej staranności przez Spółkę, nie dochodzi do odzyskania pożyczki wraz z odsetkami, prowizjami i innymi opłatami. Takie niespłacone kwoty pożyczek udzielonych przez Spółkę stanowią dla niej realne obciążenie majątkowe (koszt), ponieważ Wnioskodawca nie odzyska środków pieniężnych, które faktycznie przekazał lub w inny sposób udostępnił pożyczkobiorcy. Niniejszym, Spółka ponosi ekonomiczny koszt pożyczek, które nie zostaną spłacone. Jednocześnie, udzielanie pożyczek stanowi przedmiot działalności Spółki generujący przychody podatkowe dla Wnioskodawcy - występowanie niespłacanych pożyczek stanowi nieunikniony aspekt takiej działalności.
2017
19
wrz

Istota:
Czy zaistniała czynność udzielenia pożyczki spełnia kryteria działalności gospodarczej wg art. 15 ust. 2 ustawy o VAT?
Fragment:
Posiadane środki nie są duże, stąd uzupełniający charakter dla działalności podstawowej o niestałych dochodach; zasięgał porad prawnych w kwestii omówienia dostępnych możliwości formalnych ich wad, zalet, ryzyk i omówienia zapisów właściwej umowy; rozszerzył działalność o właściwe PKD 64.92 - udzielanie pożyczek pieniężnych poza systemem bankowym; zawarł umowę pożyczki jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą; pożyczka została udzielona podmiotowi gospodarczemu niepowiązanemu rodzinnie, zarządczo ani udziałowo; pożyczka została udzielona odpłatnie w celu zarobkowym; planuje, że analizowana umowa pożyczki jest rozpoczynającą czynnością tego rodzaju w Pana działalności. Podobną interpretację ustalił WSA w Łodzi w prawomocnym wyroku z dnia 14 października 2011 roku; sygn. akt I WSA/Łd 1085/11. W wyroku tym WSA nie zgodził się z organami podatkowymi, które wskazując, że pożyczka udzielona przez spółkę nie została dokonana w ramach działalności gospodarczej, miały na uwadze okoliczność, że czynność ta została dokonana jednorazowo, a ponadto, że nie została wskazana w przedmiocie uwidocznionym w KRS pożyczkodawcy jako rodzaj prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Sąd uznał, że decydujące znaczenie dla uznania pożyczkodawcy za podatnika VAT w związku ze sporną czynnością miały dwie okoliczności: wykorzystanie przy udzieleniu pożyczki przedsiębiorstwa spółki pożyczkodawcy oraz odpłatny charakter czynności.
2017
19
wrz

Istota:
1) Czy u Wnioskodawcy powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w związku ze zbyciem nieruchomości przewłaszczonej na jego rzecz w celu zabezpieczenia spłaty udzielonej przez niego pożyczki?
2) Jeżeli przychód u Wnioskodawcy powstaje, to czy wartość odzyskanej kwoty pożyczki z odsetkami oraz wartość zwróconej nadwyżki między ceną sprzedaży nieruchomości a wartością pożyczki wraz z odsetkami, stanowią koszty uzyskania przychodu o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Zgodnie z powyższym stanem faktycznym oraz art. 30e ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód będzie stanowił różnicę między ceną sprzedaży nieruchomości (790.000,00 zł), a kosztami uzyskania przychodu, czyli wartością udzielonej pożyczki z odsetkami (222.166,96 zł) oraz kwotą zwróconej nadwyżki ponad udzieloną pożyczkę (567.833,04 zł). W przedmiotowej sytuacji koszty uzyskania przychodu są równe przychodowi ze sprzedaży nieruchomości w związku z czym nie występuje dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości, albowiem pożyczkodawcy nie uzyskują przysporzenia majątkowego ponad kwotę udzielonej pożyczki wraz z odsetkami. Sprzedaż nieruchomości służyła jedynie odzyskaniu kwoty udzielonej pożyczki z odsetkami. W takim celu została sporządzona umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie, w której wprost wskazano, że przy sprzedaży nieruchomości pożyczkodawcy potrącą przysługującą im kwotę pożyczki wraz z odsetkami, natomiast nadwyżka uzyskanej ceny sprzedaży zostanie zwrócona pożyczkobiorcy. Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 10 grudnia 2012 r., znak ITPB1/415-1007/12/MR , w przypadku niewywiązania się dłużnika z obowiązku spłaty pożyczki, ostateczne przeniesienie własności nieruchomości zabezpieczającej wykonanie tej umowy na wierzyciela, nastąpi w dniu zawarcia w formie aktu notarialnego umowy pożyczki i przeniesienia własności nieruchomości.
2017
16
wrz

Istota:
Obowiązek wliczenia do obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 2 ustawy, obrotu z tytułu transakcji dotyczących udzielania pożyczek oraz poręczeń.
Fragment:
Wnioskodawczyni nie oferuje udzielania Pożyczek oraz Poręczeń szerszemu kręgowi podmiotów, udziela Pożyczek oraz Poręczeń wyłącznie na rzecz Spółek powiązanych (Stan faktyczny). Wnioskodawczyni planuje, że w przyszłości: będzie udzielała Pożyczek na rzecz Spółek powiązanych na analogicznych zasadach, tj. dla Pożyczek w PLN: WIBOR IM + marża w przedziale 1-2% oraz dla Pożyczek w EUR: EURIBOR IM + marża w przedziale 1-2,5%, będzie zawierała umowy Poręczenia ze Spółkami powiązanymi, jednakże oczekiwane, roczne przychody z tego tytułu nie powinny przekroczyć kwoty 2.000.000,00 zł, nie zamierza oferować udzielania pożyczek lub poręczeń szerszemu kręgowi podmiotów, zawieranie umów Pożyczek oraz Poręczeń oferowane będzie wyłącznie na rzecz Spółek powiązanych, nie zamierza utworzyć odrębnego stanowiska pracy związanego z obsługą udzielanych Pożyczek oraz Poręczeń, ani delegować na pracowników obowiązków związanych z udzielaniem Pożyczek lub Poręczeń w takim stopniu, by uzasadniało to konieczność stworzenia odrębnego stanowiska pracy, choćby na część etatu, koszt usług rachunkowych, niezbędnych do świadczenia usług Pożyczek i Poręczeń na rzecz Spółek powiązanych, nie powinien przekroczyć w skali roku kwoty 30.000,00 zł lub równowartości 2% rocznego wynagrodzenia płaconego przez Wnioskodawczynię na rzecz ...
2017
9
wrz

Istota:
Czy Spółka miała prawo zaliczenia skapitalizowanych odsetek od Pożyczki 1 i Pożyczki 2 do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich kapitalizacji (w części, w której nie zwiększały one wartości początkowej budynku)?
Fragment:
Powyższe przemawia również za uznaniem skapitalizowanych odsetek od pożyczki za koszt po stronie pożyczkobiorcy. Stanowisko takie zajął NSA np. w wyroku z 25 marca 2015 r., sygn. akt II FSK 420/14: Stosownie do treści art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. „ a ” u.p.d.o.p. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków: na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów), z tym że kosztem uzyskania przychodów są wydatki na spłatę pożyczki (kredytu) w przypadku, gdy pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, jeżeli: - pożyczkobiorca (kredytobiorca) w związku ze spłatą pożyczki (kredytu) zwraca kwotę kapitału większą niż kwota otrzymanej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą zwrotu kapitału a kwotą otrzymanej pożyczki (kredytu), - pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą udzielonej pożyczki (kredytu) a kwotą zwróconego kapitału. Z treści tej regulacji jednoznacznie wynika, że skapitalizowane odsetki „ od tych pożyczek (kredytów) ” stanowią koszt uzyskania przychodów. Ustawodawca w tym zapisie nie określił z jakim dniem stają się kosztem uzyskania przychodów, uznając że wynika to z istoty pojęcia „ kapitalizacja ”.
2017
7
wrz

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika
Fragment:
Za pośrednictwem Platformy, w przypadku wyboru pożyczki Wnioskodawcy, Inwestor będzie zawierał Umowę Cesji każdorazowo po podjęciu decyzji o zainwestowaniu w wybraną przez siebie pożyczkę udzieloną wcześniej przez Wnioskodawcę. Umowa Cesji będzie zawierała m.in. następujące informacje dotyczące konkretnej Inwestycji: ID Inwestora, ID Pożyczkobiorcy, numer Pożyczki będącej przedmiotem danej Umowy Cesji, określenie elementów, z których będą się składały nabywane przez Inwestora roszczenia wobec Pożyczkobiorcy (tj. np. wysokość kapitału pożyczki w jaką będzie inwestował Inwestor –np. Inwestor będzie mógł zainwestować w nie więcej niż 95% kwoty głównej (kapitału) udzielonej Pożyczki; wysokość należnych odsetek lub prowizji z tytułu udzielonej Pożyczki), cenę po jakiej Inwestorzy nabywają prawa do roszczenia ( Wierzytelności) - w szczególności cena będzie mogła być niższa niż wartość nominalna Wierzytelności w momencie zwarcia Umowy Cesji, zatem może wystąpić tzw. sprzedaż z dyskontem, zysk roczny Inwestora, datę spłaty Pożyczki, informację czy Inwestor nabywa prawo odsprzedaży roszczeń na rzecz Pożyczkodawcy w przypadku opóźniania się przez Pożyczkobiorcę w spłatach na zasadach określonych w Umowie Cesji.
2017
7
wrz

Istota:
W zakresie konsekwencji podatkowych zawierania i rozliczania transakcji CDS
Fragment:
Niespłacanie przez klientów pożyczek w terminie wiąże sięz ograniczeniem środków pieniężnych, które Spółka może wykorzystać w celu udzielenia nowych pożyczek i uzyskania przychodów z tytułu udzielenia takich nowych pożyczek. Ponadto, niespłacenie pożyczek w terminie przez klientów generuje po stronie Spółki dodatkowe koszty związane z próbami odzyskania środków pieniężnych. Zawarcie przez Spółkę transakcji CDS i poniesienie związanych z tym kosztów jest więc uzasadnionym dążeniem Spółki do zminimalizowania ryzyka niespłacenia pożyczki przez klienta. Realizacja ryzyka niespłacenia pożyczki wiąże się ze stratami dla Spółki i z zagrożeniem utraty płynności finansowej. W przypadku braku zawartej transakcji CDS Spółka mogłaby nie otrzymać należnych kwot nominalnych pożyczek oraz m in. odsetek, prowizji lub innych opłat od udzielonej pożyczki, co w krótkim okresie mogłoby doprowadzić do utraty płynności finansowej, a co za tym idzie, konieczności zaprzestania działalności gospodarczej, jaką jest udzielanie przez Spółkę pożyczek. Dzięki zawieranym transakcjom CDS w ramach realizacji transakcji i wykupu wierzytelności pożyczkowych przez Przejmującego Ryzyko efektywnie Spółka otrzyma od Przejmującego Ryzyko spłatę pełnej wartości udzielonych pożyczek objętych transakcją CDS i związanych z nimi należności.
2017
2
wrz

Istota:
W zakresie konsekwencji podatkowych zawierania i rozliczania transakcji CDS
Fragment:
Niespłacanie przez klientów pożyczek w terminie wiąże sięz ograniczeniem środków pieniężnych, które Spółka może wykorzystać w celu udzielenia nowych pożyczek i uzyskania przychodów z tytułu udzielenia takich nowych pożyczek. Ponadto, niespłacenie pożyczek w terminie przez klientów generuje po stronie Spółki dodatkowe koszty związane z próbami odzyskania środków pieniężnych. Zawarcie przez Spółkę transakcji CDS i poniesienie związanych z tym kosztów jest więc uzasadnionym dążeniem Spółki do zminimalizowania ryzyka niespłacenia pożyczki przez klienta. Realizacja ryzyka niespłacenia pożyczki wiąże się ze stratami dla Spółki i z zagrożeniem utraty płynności finansowej. W przypadku braku zawartej transakcji CDS Spółka mogłaby nie otrzymać należnych kwot nominalnych pożyczek oraz m in. odsetek, prowizji lub innych opłat od udzielonej pożyczki, co w krótkim okresie mogłoby doprowadzić do utraty płynności finansowej, a co za tym idzie, konieczności zaprzestania działalności gospodarczej, jaką jest udzielanie przez Spółkę pożyczek. Dzięki zawieranym transakcjom CDS w ramach realizacji transakcji i wykupu wierzytelności pożyczkowych przez Przejmującego Ryzyko efektywnie Spółka otrzyma od Przejmującego Ryzyko spłatę pełnej wartości udzielonych pożyczek objętych transakcją CDS i związanych z nimi należności.
2017
2
wrz

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy pożyczki
Fragment:
Pożyczkodawca zamierza udzielić pożyczki (pożyczek) Wnioskodawcy. Pożyczkodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Środki pieniężne z których zostanie udzielona Pożyczka pochodzą z pożyczek od innych niż Wnioskodawca spółek, kredytu bankowego uzyskanego przez Pożyczkodawcę lub środków własnych wypracowanych w toku własnej działalności gospodarczej. Przedmiot działalności Pożyczkodawcy zgodnie z umową spółki obejmuje m.in. Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z). Z tytułu udzielanych pożyczek Pożyczkodawca otrzyma wynagrodzenie w postaci odsetek. Pożyczkodawca udzielał już pożyczek. Na tle przedstawionego opisu wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy przynajmniej jedna ze stron transakcji jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu udzielenia Pożyczki. W tym miejscu należy wskazać, że istota pożyczki zawarta została w art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.). Zgodnie z art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.
2017
2
wrz

Istota:
Czy Wnioskodawczyni podlega obowiązkowi opodatkowania przychodu od przedawnionej wierzytelności oddalonej prawomocnym wyrokiem przez Sąd z uwagi na przedawnienie wierzytelności?
Fragment:
Wnioskodawczyni zawarła z Bank S.A. umowę pożyczki gotówkowej. Bank udzielił Wnioskodawczyni pożyczki gotówkowej w kwocie 16 767 zł 07 gr na okres od dnia zawarcia umowy pożyczki do dnia 4 września 2012 r. łącznie na warunkach określonych w umowie. Pożyczkobiorcy zgodnie z § 1 pkt 3 umowy została przekazana do dyspozycji kwota 11 358 zł. Wnioskodawczyni zobowiązała się do spłaty udzielonej jej pożyczki wraz z odsetkami w 48 miesięcznych ratach, płatnych do dnia 4 każdego kolejnego miesiąca począwszy od 4 października 2008 r. - § 1 pkt 5 umowy pożyczki. Zgodnie z § 3 ust. 5 umowy pożyczkobiorca oświadczyła, że poddaje się egzekucji do kwoty zadłużenia 55 651 zł 20 gr, do wysokości której Bank mógł wystawić bankowy tytuł egzekucyjny w razie niewywiązania się z warunków umowy pożyczki bądź niewykonania obowiązków w przypadku odstąpienia od umowy. Pożyczkobiorca wyraziła jednocześnie zgodę na wykonanie przez Bank przelewu praw wynikających z umowy pożyczki na rzecz osób trzecich, w tym na towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzących fundusz sekurytyzacyjny lub wybrany przez Bank fundusz sekurytyzacyjny - § 3 pkt 5 ust. 1 i 2 umowy. Wnioskodawczyni nie wywiązała się z zobowiązań umownych i zaprzestała regulowania spłat pożyczki.
2017
2
wrz

Istota:
Skoro umowa pożyczki będzie stanowiła czynność objętą zakresem podatku od towarów i usług, powyższa pożyczka korzysta z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Pożyczkodawca zamierza udzielić pożyczki (pożyczek) Wnioskodawcy (dalej: „ Pożyczka ”). Pożyczkodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Środki pieniężne z których zostanie udzielona Pożyczka pochodzą z pożyczek od innych niż Wnioskodawca spółek, kredytu bankowego uzyskanego przez Pożyczkodawcę lub środków własnych wypracowanych w toku własnej działalności gospodarczej. Przedmiot działalności Pożyczkodawcy zgodnie z umową spółki obejmuje m.in. Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z). Z tytułu udzielanych pożyczek Pożyczkodawca otrzyma wynagrodzenie w postaci odsetek. Pożyczkodawca udzielał już pożyczek. Spółka uprzejmie wskazuje, iż miejscem zawarcia umowy pożyczki opisanej w stanie faktycznym złożonego Wniosku jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Miejscem gdzie będą znajdowały się środki pieniężne w chwili zawarcia umowy pożyczki jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W opinii Spółki, transakcja udzielenia Spółce pożyczki (dalej: ..Pożyczka") stanowi działalność gospodarczą D. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej: „ Pożyczkodawca ”). Wskazuje na to zarobkowy charakter Pożyczki, ujęcie w umowie spółki, iż przedmiot działalności Pożyczkodawcy obejmuje m. in.
2017
30
sie

Istota:
Moment powstania przychodu z tytułu umorzenia części pożyczki wraz z odsetkami
Fragment:
W roku bieżącym Spółka zwróciła się do Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o umorzenie pożyczki wraz z odsetkami. W dniu 26 maja 2017 r. Spółka otrzymała decyzję informującą o umorzeniu pożyczki wraz z odsetkami. Umorzenie to nastąpiło pod następującymi warunkami: przeznaczeniem środków pochodzących z umorzenia na realizację innego zadania; rozliczeniem środków pochodzących z umorzenia w terminie do dnia 31 maja 2022 r. Ponadto w uzupełnieniu wniosku wskazano, że umorzenie ww. pożyczki nastąpi pod warunkiem rozwiązującym tzn. niewydatkowanie umorzonej kwoty na realizację określonego zadania oraz niezaliczenie środków pochodzących z umorzenia w wyznaczonym terminie (do 31 maja 2022 r.) spowoduje ustanie skutków umorzenia i konieczność spłaty umorzonej kwoty pożyczki. Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że skoro jak wynika z wniosku, umorzenie pożyczki wraz z odsetkami nastąpi pod warunkiem rozwiązującym, to oznacza że wola stron umowy świadcząca o wywodzeniu przez nich skutków prawnych umorzenia pożyczki wraz z odsetkami ujawni się począwszy od momentu zawarcia umowy umorzenia tej pożyczki. W konsekwencji w analizowanym przypadku, datą powstania przychodu z tytułu umorzenia części pożyczki wraz z odsetkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie dzień zawarcia umowy o umorzeniu części pożyczki wraz z odsetkami, a nie jak wskazał Wnioskodawca, że obowiązek podatkowy powstanie w momencie spełnienia warunków postawionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tj. 31 maja 2022 r.
2017
29
sie

Istota:
Jeżeli Wnioskodawczyni złoży w wymaganym terminie właściwemu organowi podatkowemu deklarację w podatku od czynności cywilnoprawnych, dotyczącą umowy pożyczki zawartej z siostrą i udokumentuje otrzymanie przez siebie środków pieniężnych, będących przedmiotem tej umowy, na swój rachunek bankowy, to zostaną spełnione przesłanki warunkujące zwolnienie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, określone w art. 9 pkt 10 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 5 lipca 2017 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych pożyczki od siostry. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawczyni ma zamiar zaciągnąć pożyczkę nieoprocentowaną od siostry. Pożyczka w wysokości 700.000,00 zł (siedemset tysięcy PLN) zostanie przeznaczona na cel mieszkaniowy (zakup mieszkania). Siostra Wnioskodawczyni jest w związku małżeńskim (wspólnota majątkowa) i środki pochodzą z majątku wspólnego. Wnioskodawczyni także jest w związku małżeńskim, także we wspólnocie majątkowej. Wnioskodawczyni dokonuje zakupu mieszkania wspólnie z mężem, na współwłasność. Współmałżonek siostry na piśmie, w umowie pożyczki wyrazi zgodę na przedmiotową pożyczkę. Zwrot pożyczki nastąpi w ratach. Pożyczka będzie nieoprocentowana, udzielona na 15 lat. Umowa pożyczki będzie zawarta na piśmie, nie notarialnie a środki zostaną przekazane na rachunek bankowy (wspólny Wnioskodawczyni i męża). Żadna ze stron nie prowadzi działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy Wnioskodawczyni jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki? Zdaniem Wnioskodawczyni, jako siostra pożyczkodawcy jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, po spełnieniu dwóch warunków: otrzymaniu pożyczki przelewem na konto (udokumentowaniu jej) i złożeniu deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego w odpowiednim urzędzie skarbowym.
2017
29
sie

Istota:
Ustalenie czy udzielenie pożyczki przez pożyczkodawcę stanowić będzie odpłatne świadczenie usług oraz czy czynność ta będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy
Fragment:
Pożyczkodawca planuje udzielenie pożyczki. Pożyczkodawca udzielał już pożyczek w przeszłości i ma zamiar ich udzielania w przyszłości. Pożyczka będzie odpłatna, gdyż z tytułu jej udzielenia pożyczkodawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w postaci odsetek. Pożyczka udzielona będzie ze środków obrotowych pożyczkodawcy, a przychody uzyskane z tytułu udzielenia pożyczki pożyczkodawca ma zamiar przeznaczyć w części na działalność restauracyjną, a w części na dalsze udzielanie pożyczek. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy udzielenie pożyczki przez pożyczkodawcę, stanowić będzie odpłatne świadczenie usług oraz czy czynność ta będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy. Istota umowy pożyczki została zawarta w art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.). Zgodnie z ww. przepisem, przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.
2017
26
sie

Istota:
Czy planowane przez Wnioskodawcę czynności polegające na odpłatnym udzielaniu pożyczek za oprocentowaniem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będą podlegać przepisom ustawy o VAT, a w konsekwencji będą korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT?
Fragment:
Wnioskodawca planuje również udzielać pożyczek na rzecz podmiotów z jego grupy kapitałowej w przyszłości. Pożyczka udzielona, jak i pożyczki przyszłe zostają udzielone w szczególności ze środków własnych Wnioskodawcy wygenerowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz otrzymanych od innych podmiotów, np. w drodze oprocentowanej pożyczki. Pożyczki te mają charakter odpłatny, tzn. że umowy pożyczek przewidują (będą przewidywać) stosowne wynagrodzenie w postaci oprocentowania (odsetek). W opisanej sytuacji, Wnioskodawca udzielił i w przyszłości planuje udzielać pożyczek na podstawie stosownych umów zawartych z pożyczkobiorcami, a w zamian za co uzyskał i uzyska w przyszłości prawo do wynagrodzenia w postaci oprocentowania (odsetek). W przeszłości zaistniał i w przyszłości zaistnieje stosunek prawny (stosowne umowy pożyczek) łączący strony transakcji, w którym można zidentyfikować beneficjenta świadczenia (pożyczkobiorca mogący korzystać z udostępnionego kapitału przez pożyczkodawcę) oraz można zidentyfikować wzajemne świadczenie ekwiwalentne (możliwość skorzystania z kapitału w zamian za oprocentowanie). Udzielanie pożyczek przez podatnika podatku od towarów i usług spełnia przesłanki uznania tych czynności za podlegające opodatkowaniu, niezależnie od częstotliwości i celu ich udzielenia, czy statusu nabywcy.
2017
26
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy pożyczki
Fragment:
Na tle przedstawionego opisu wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy przynajmniej jedna ze stron transakcji jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu udzielenia Pożyczki. W tym miejscu należy wskazać, że istota pożyczki zawarta została w art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.). Zgodnie z art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. W wyniku spełnienia świadczenia przez dającego pożyczkę, określone przedmioty majątkowe stają się własnością biorącego pożyczkę. Zasilają one jednak tylko czasowo majątek biorącego pożyczkę, który obowiązany jest do zwrotu, tj. do przeniesienia na drugą stronę własności tej samej ilości pieniędzy albo rzeczy tego samego rodzaju. Udzielanie pożyczek przez podatnika podatku od towarów i usług spełnia przesłanki uznania tych czynności za podlegające opodatkowaniu, niezależnie od częstotliwości i celu ich udzielenia, czy statusu nabywcy. Udzielanie pożyczek przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w związku z jej prowadzeniem, można identyfikować i zaliczać do zawodowej płaszczyzny jednostki, a więc uznać za rodzącą obowiązki w podatku od towarów i usług.
2017
26
sie

Istota:
Czy czynność udzielenia pożyczki przez Pożyczkodawcę, na warunkach wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego, podlegała będzie wyłączeniu od opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, przewidzianemu w art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Pożyczkodawca planuje udzielenie pożyczki Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania. Pożyczkodawca udzielał już pożyczek w przeszłości i ma zamiar ich udzielać w przyszłości. Umowa pożyczki będzie zawarta na terytorium Polski, a wypłata pożyczki nastąpi na rachunek Pożyczkobiorcy prowadzony przez bank znajdujący się na terytorium Polski. Pożyczka będzie odpłatna, gdyż z tytułu jej udzielenia Pożyczkodawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w postaci odsetek. Pożyczka udzielona będzie ze środków obrotowych Pożyczkodawcy, a przychody uzyskane z tytułu udzielenia pożyczki Pożyczkodawca ma zamiar przeznaczyć w części na działalność restauracyjną, a w części na dalsze udzielanie pożyczek. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie. Czy czynność udzielenia pożyczki przez Pożyczkodawcę, na warunkach wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego, podlegała będzie wyłączeniu od opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, przewidzianemu w art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? Mając na uwadze przedmiot niniejszej interpretacji, tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, Organ poniżej przywołał stanowisko Zainteresowanych odnoszące się tylko do podatku od czynności cywilnoprawnych, czyli do pytania oznaczonego we wniosku nr 2.
2017
24
sie

Istota:
Czy w zaistniałej sytuacji Wnioskodawca podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że 12 maja 2017 r. została zawarta umowa pożyczki pomiędzy K. Sp. z o.o. (pożyczkodawcą), a pożyczkobiorcami m.in. Wnioskodawcą. Przedmiotem umowy było udzielenie pożyczki pieniężnej w kwocie 200.000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych). Pożyczka w ww. kwocie została przekazana pożyczkobiorcom 19 maja 2017 r. na rachunek bankowy pożyczkobiorców. Pożyczkodawca udzielił pożyczkobiorcy pożyczki ze środków obrotowych firmy. Pożyczkodawca jest podatnikiem VAT. Z cytowanego przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają takie czynności, w których przynajmniej jedna ze stron z tytułu ich dokonania (dokonania tych czynności) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub zwolniona z podatku od towarów i usług (z wyjątkiem określonych czynności, które w przedmiotowej sprawie nie występują). W związku z tym należy podkreślić, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania umowy pożyczki podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy opisana we wniosku umowa pożyczki podlega regulacjom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710, ze zm.), bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia udzielonej pożyczki podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
2017
24
sie

Istota:
Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do poboru podatku zryczałtowanego w związku z przekazywaniem Operatorowi spłat wierzytelności nabytych przez Inwestorów, dokonanych przez Pożyczkobiorców na konto Pożyczkodawcy?
Fragment:
W ramach swojej podstawowej działalności gospodarczej Wnioskodawca udziela pożyczek osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie o kredycie konsumenckim oraz nie wyklucza możliwości udzielania w przyszłości pożyczek także osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą (dalej: „Pożyczkobiorcy, „ Pożyczka/i ”). Zgodnie z przykładową umową pożyczki, Pożyczkobiorca jest zobowiązany dokonywać spłat w terminie określonym w umowie pożyczki. Kwota pożyczki do spłaty przez Pożyczkobiorcę (dalej: „ Wierzytelność ”) przykładowo może zawierać w sobie następujące elementy: kapitał, prowizję odsetki - odsetki od kapitału, określone stałą stawką w umowie Pożyczki inne opłaty W przypadku zalegania ze spłatą Wierzytelności, Pożyczkobiorca ma obowiązek zapłaty odsetek za opóźnienie. W celu poprawy swojej płynności finansowej lub w celu pozyskania nowego źródła finansowania, Wnioskodawca rozpocznie współpracę ze spółką kapitałową, która posiada siedzibę i zarząd na terytorium Łotwy (dalej: „ Operator ”). Operator należy do tzw. branży fintech. Współpraca Wnioskodawcy z Operatorem uregulowana zostanie w umowie o współpracy (dalej: „ Umowa o Współpracy ”).
2017
24
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Pożyczka
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.