Pożyczka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pożyczka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
gru

Istota:

Stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w ww. wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, odpisanych jako nieściągalne, wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek, w odniesieniu do których spełnione zostały przesłanki udokumentowania nieściągalności określone w art. 16 ust. 2 ustawy CIT na podstawie:- art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a ustawy CIT – jest prawidłowe,
- art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b ustawy CIT – jest nieprawidłow

Fragment:

Wnioskodawca oferuje swoim klientom długoterminowe pożyczki gotówkowe na podstawie umów o kredyt konsumencki w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o kredycie konsumenckim (dalej: „ pożyczkami ”). Oprócz samego kapitału pożyczki oraz odsetek od pożyczki, pożyczkobiorcy są również zobowiązani do uiszczania m.in. następujących opłat: opłata przygotowawcza, wynagrodzenie prowizyjne, prowizja za opcje dodatkowe (do wyboru dla klienta, np. odroczenie/obniżenie raty, przyśpieszona wypłata, powiadomienia SMS). Powyższe kwoty mają co do zasady charakter opłat należnych za usługę obsługi udzielonych pożyczek. Wnioskodawca udziela pożyczek dopiero po dokonaniu oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy, do czego zobowiązuje Wnioskodawcę art. 9 ustawy o kredycie konsumenckim. Dokonanie oceny zdolności kredytowej odbywa się na podstawie informacji uzyskanych od pożyczkobiorcy i na podstawie informacji pozyskanych ze zbiorów danych Wnioskodawcy oraz odpowiednich baz danych lub w celu ustalenia czy pożyczkobiorca powinien być w stanie w odpowiednich terminach spłacić uzyskaną pożyczkę wraz z odsetkami, prowizjami i innymi opłatami wynikającymi z umowy pożyczki. Niezależnie od powyższego, część pożyczek udzielonych przez Wnioskodawcę, pomimo ich wymagalności, nie jest spłacana przez pożyczkobiorców (w całości lub części).

2018
12
gru

Istota:

Stosowanie art. 15c ustawy o CIT

Fragment:

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania: Czy odsetki od pożyczki przyznanej Wnioskodawcy w związku z realizacją opisanego w stanie faktycznym projektu stanowią koszty finansowania dłużnego wynikające z kredytów (pożyczek) wykorzystywanych do sfinansowania długoterminowego projektu z zakresu infrastruktury publicznej w rozumieniu art. 15c ust. 8 ustawy o CIT i w rezultacie, dla celów stosowania art. 15c ust. 1 ustawy o CIT, czy Wnioskodawca przy wyliczaniu nadwyżki kosztów finansowania dłużnego nie będzie brał pod uwagę kosztów finansowania dłużnego odnoszących się do pożyczki wykorzystywanej do zrealizowania projektu, a także przy obliczaniu dochodu referencyjnego w rozumieniu art. 15c ust. 1 ustawy o CIT nie będzie uwzględniał dochodu wynikającego z realizacji projektu? Niezależnie od pytania nr 1, czy do opisanych w stanie faktycznym kosztów finansowania dłużnego (wynikających z pożyczki zawartej i otrzymanej przed 1 stycznia 2018 r.) należy w 2018 r. stosować art. 15c w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad pytania nr 1 Odsetki od pożyczki uzyskanej w związku z realizacją projektu opisanego w stanie faktycznym stanowią koszty finansowania dłużnego wynikające z kredytów (pożyczek) wykorzystywanych do sfinansowania długoterminowego projektu z zakresu infrastruktury publicznej w rozumieniu art. 15c ust. 8 ustawy o CIT i w rezultacie kosztów odsetek związanych z projektem nie uwzględnia się przy obliczaniu nadwyżki kosztów finansowania dłużnego oraz dochodu referencyjnego z art. 15c ust. 1 ustawy o CIT.

2018
3
gru

Istota:

Ustalenie czy odsetki od Pożyczki zapłacone do końca lipca 2018 roku, na gruncie przepisów Ustawy CIT oraz przepisów ustaw zmieniających Ustawę CIT na przestrzeni lat 2013-2018, biorąc pod uwagę rok podatkowy Spółki, będą mogły być zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów

Fragment:

Celem Pożyczki podanym w umowie pożyczki był zakup udziałów w spółce zależnej od pożyczkodawcy. Kwota Pożyczki została przekazana Spółce w 2013 roku. Pożyczkodawca, będący wierzycielem z tytułu udzielonej pożyczki, jeszcze w 2013 r. dokonał cesji ww. wierzytelności na rzecz swojego jedynego akcjonariusza. Następnie w wyniku innych przekształceń własnościowych na szczeblu grupowym wierzytelność z tytułu pożyczki była przekazywana tytułem cesji pomiędzy podmiotami zależnymi od akcjonariusza pierwotnego pożyczkodawcy, by ostatecznie stać się wierzytelnością przysługującą temu akcjonariuszowi. Dłużnikiem z tytułu Pożyczki przez cały okres od daty zaciągnięcia Pożyczki w 2013 roku do daty całkowitej spłaty Pożyczki była Spółka. Pożyczka, wraz z kwotą naliczonych odsetek została ostatecznie spłacona w lipcu 2018 r. (5 lat po nabyciu udziałów). Dnia 30 stycznia 2015 r. zostało zarejestrowane połączenie Spółki ze spółką, na której zakup udziałów zaciągnięto pożyczkę. Połączenie polegało na przejęciu całego majątku spółki przejmowanej przez Spółkę, które zostało przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

2018
24
lis

Istota:

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia wskazać należy, że w związku ze sprzedażą spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przez Wnioskodawcę i przekazaniem całej kwoty ze sprzedaży na spłatę pożyczki zaciągniętej od Pani Krystyny W. na sfinansowanie zakupu mieszkania przez matkę Wnioskodawcy – nie sposób uznać, że Wnioskodawcy przysługuje możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego z uwagi na fakt, że Wnioskodawca nie jest współwłaścicielem lokalu, w którym mieszka. Ponadto niniejsza pożyczka została zaciągnięta przez matkę Wnioskodawcy u osoby fizycznej, co dodatkowo wyklucza możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania w myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie został spełniony ustawowy warunek dotyczący podmiotu udzielającego kredytu lub pożyczki na zakup prawa do lokalu mieszkalnego.Zatem przychód uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wydatkowany na spłatę ww. pożyczki nie podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1, spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a, spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b - w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30; Przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e, rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach (art. 21 ust. 26 ww. ustawy).

2018
16
lis

Istota:

Opodatkowanie czynności przejęcia budynku firmy za udzielone pożyczki

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 24 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności przejęcia budynku firmy za udzielone pożyczki. Wniosek uzupełniono w dniu 24 października 2018 r. (data wpływu 29 października 2018 r.) na wezwanie Organu z dnia 15 października 2018 r. (doręczone w dniu 22 października 2018 r.). We wniosku (uzupełnionym pismem z dnia 23 października 2018 r.) przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe : Wnioskodawca wraz z żoną Joanną L. są właścicielami firmy J. Sp. z o.o., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym - wpisaną do Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorstw pod nr KRS. Spółka powstała 26 sierpnia 1994 roku . w składzie wspólników Maria J. (Teściowa), która miała 10% udziałów za wkład działki budowlanej, Janusz P., który miał 45% udziałów (pożyczka w wysokości 45.000 PLN) oraz Mirosław L. (Wnioskodawca) z udziałami (pożyczka w wysokości 45.000 PLN) Prezesem został Fryderyk J. (Teść). W roku 1995 Wnioskodawca wraz z byłym wspólnikiem Januszem P. udzielili pożyczek dla firmy J. na budowę budynku biurowo-gospodarczego. Pożyczki jakie udzielili firmie J. są zapisane w formie pożyczek i obciążają konto firmy. W roku 1997 Wnioskodawca przejął udziały w firmie od wspólnika Janusza P., a w roku 2011 po śmierci Teściowej jej udziały odziedziczyła żona Wnioskodawcy Joanna L.

2018
16
lis

Istota:

Czy zgodnie z art. 21 ust. 25-30 pkt 2 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód ze sprzedaży nieruchomości przeznaczony na spłatę pożyczki gotówkowej uznawany jest za wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe?

Fragment:

Wnioskodawca wraz z małżonką dokonali wg tytułu „ pożyczka-Podwyższenie ” do kwoty 93 308 zł 71 gr. na spłatę raty kupna samochodu i urządzenie pokoju dziecka. W dniu 29 grudnia 2017 r. Wnioskodawca wraz z małżonką dokonali w celu zmniejszenia raty pożyczki oraz wydłużenia okresu spłaty tytuł umowy „ Pożyczka podwyższenie ” w kwocie 76 606 zł 48 gr. Całkowity koszt do spłaty wynosił 108 868 zł 63 gr; Zwrot „ dokonaliśmy konsolidacji kredytu ” oznacza, że „ Pożyczka gotówkowa ” z dnia 10 maja 2013 r. została dnia 8 grudnia 2015 r. podwyższona – tytuł umowy: „ Pożyczka gotówkowa – Podwyższenie ”, która to 29 grudnia 2017 r. została podwyższona – tytuł umowy: „ Pożyczka gotówkowa – Podwyższenie ”. W podpisanych umowach cel pożyczki nie jest zapisany. Pieniądze zostały przeznaczone na wymienione przez Wnioskodawcę we wcześniejszym punkcie cele; Remont mieszkania w G. został przeprowadzony z zebranych środków własnych (nagrody, trzynastki, gratyfikacje urlopowe, pożyczki z kasy zapomogowo-pożyczkowej od pracodawcy); Remont domu w S. dokonany był ze środków własnych (trzynastki, nagrody, gratyfikacje urlopowe, pożyczki z kasy zapomogowo-pożyczkowej od pracodawcy); Tytuł własności domu – „ Umowa sprzedaży i oświadczenie o ustanowieniu hipoteki ”; W domu w S.

2018
15
lis

Istota:

Opodatkowanie oraz zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT czynności udzielenia pożyczki.

Fragment:

Choć wskutek umowy pożyczki, pożyczkobiorca uzyskuje własność środków pieniężnych, to jednak nie uzyskuje tytułu permanentnego do dysponowania nimi, jak właściciel. Istotą umowy pożyczki jest to, że zakłada ona zwrot uzyskanej kwoty pożyczki. Typową natomiast cechą dostawy towarów jest trwałość przeniesienia własności towarów, którą nie cechuje się umowa pożyczki. Ponadto, w przypadku pożyczki, uzyskanie kwoty pożyczki przez pożyczkobiorcę nie powoduje przekazania przez niego ekwiwalentu jej wartości pożyczkodawcy, co również jest typowe dla dostawy towarów. Nie oznacza to, że Wnioskodawca nie uzyskuje żadnego ekwiwalentu swojego świadczenia. Otrzymuje wszak odsetki, jednak ich wysokość znacząco odbiega od wartości kwoty pożyczki. Przedstawione okoliczności potwierdzają, że opisane w zdarzeniu przyszłym udzielenie pożyczek, może zostać uznane za świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 uVAT. Uzyskanie przez Wnioskodawcę odsetek jest też przejawem odpłatności każdej z pożyczek, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 uVAT. Trzeba też tu wskazać, że udzielenie pożyczki stanowi przeniesienie prawa, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 uVAT i następuje w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej każdego z podmiotów zaangażowanych.

2018
8
lis

Istota:

Obowiązki płatnika związane z poborem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaty odsetek od zawieranych umów pożyczek.

Fragment:

Inwestycja w Wierzytelności będzie polegała na tym, że Inwestor po wyborze danej Wierzytelności będzie udzielał Wnioskodawcy finasowania w formie pożyczki, natomiast sama Wierzytelność (tj. pożyczka udzielona przez Wnioskodawcę pożyczkobiorcy) będzie stanowiła dla Inwestora zabezpieczenie udzielonej przez niego pożyczki. Podstawą każdej inwestycji Inwestora w Wierzytelność będzie umowa pożyczki, w której uczestniczyć będą: Wnioskodawca - jako pożyczkobiorca, Inwestor - jako pożyczkodawca oraz Operator - jako podmiot odpowiedzialny m. in. za dokonywanie rozliczeń inwestycji oraz funkcjonowanie Platformy (dalej: „ Umowa Pożyczki ”). Operator będzie posiadał pełnomocnictwo od Wnioskodawcy do zawarcia w jego imieniu Umowy Pożyczki (umowa będzie zawierana elektronicznie). Od pożyczki udzielonej Wnioskodawcy przez Inwestora naliczane będą odsetki. Każda Umowa Pożyczki będzie określać takie elementy jak: ID Inwestora, ID Wnioskodawcy, kwotę pożyczki udzielanej Wnioskodawcy przez Inwestora, datę wymagalności pożyczki, wysokość oprocentowania pożyczki, dane dotyczące Wierzytelności (numer umowy pożyczki zawartej pomiędzy Wnioskodawcą o pożyczkobiorcą, wartość nominalną Wierzytelności, wartość Wierzytelności stanowiącą zabezpieczenie dla Inwestora, datę wymagalności Wierzytelności). Zgodnie z postanowieniami Umowy Pożyczki spłata przez Wnioskodawcę pożyczki udzielonej Wnioskodawcy przez Inwestora (kapitału oraz należnych odsetek) będzie uzależniona od spłat z tytułu Wierzytelności tj. spłat dokonywanych przez pierwotnego pożyczkobiorcę, zgodnie z warunkami umowy pożyczki zawartej z tym pożyczkobiorcą.

2018
4
lis

Istota:

Skutki podatkowe zawarcia umów pożyczek.

Fragment:

Umowy te były na następujące kwoty pożyczek: umowa z 1 grudnia 2016 r. kwota pożyczki 50.000 zł; umowa z 11 stycznia 2017 r. kwota pożyczki 150.000 zł; umowa z 2 czerwca 2017 r. kwota pożyczki 500.000 zł; umowa z 15 września 2017 r. kwota pożyczki 300.000 zł; umowa z 24 października 2017 r. kwota pożyczki 300.000 zł; umowa z 19 listopada 2017 r. kwota pożyczki 50.000 zł. W Umowach przewidziano oprocentowanie udzielonych pożyczek. Z ww. Umów wynika, że Pożyczkodawca udzielił tych pożyczek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (podano w Umowach firmę, pod którą Pożyczkodawca prowadzi działalność gospodarczą). Pożyczkodawca w chwili zawarcia Umów pożyczek był czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz jest nim do chwili obecnej. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 2): Czy Wnioskodawca w przedstawionym stanie faktycznym jest zobowiązany do zapłaty podatku od czynność cywilnoprawnych z tytułu zawarcia umów pożyczek? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 9 września 2000 r., opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych są umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku.

2018
2
lis

Istota:

Uznanie czynności udzielenia jednorazowej pożyczki za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT oraz zastosowania zwolnienia dla ww. czynności na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy.

Fragment:

Wnioskodawca udzielił odpłatnej pożyczki pieniężnej Spółce Y. Pożyczka udzielona została z własnych środków finansowych Spółki (wygenerowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej). Udzielanie pożyczek nie jest przedmiotem działalności Wnioskodawcy. Udzielenie powyższej pożyczki miało charakter jednorazowy, w przeszłości Wnioskodawca nie udzielał nigdy pożyczek żadnym podmiotom, nie planuje również w przyszłości dokonywać takich transakcji. Zawarta między spółkami umowa pożyczki określa, że pożyczkobiorca jest zobowiązany do zwrotu pożyczki wraz z należnymi odsetkami najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r. Do chwili obecnej pożyczka wraz z odsetkami nie została spłacona. Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest kwestia, czy czynność udzielenia jednorazowej pożyczki będzie stanowiła odpłatne świadczenie usług i czy będzie czynnością zwolnioną od podatku. Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy należy wskazać, że istota umowy pożyczki została zawarta w art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.). Zgodnie z art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.