Pożyczka | Interpretacje podatkowe

Pożyczka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pożyczka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie czynności udzielania pożyczek
Fragment:
Zgodnie z art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę sama ilość pieniędzy albo tę sama ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. W wyniku spełnienia świadczenia przez dającego pożyczkę, określone przedmioty majątkowe stają się własnością biorącego pożyczkę. Zasilają one jednak tylko czasowo majątek biorącego pożyczkę, który obowiązany jest do zwrotu, tj. do przeniesienia na drugą stronę własności tej samej ilości pieniędzy albo rzeczy tego samego rodzaju. Udzielanie pożyczek przez podatnika podatku od towarów i usług spełnia przesłanki uznania tych czynności za podlegające opodatkowaniu, niezależnie od częstotliwości i celu ich udzielenia, czy statusu nabywcy. Udzielanie pożyczek przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w związku z jej prowadzeniem można identyfikować i zaliczać do zawodowej płaszczyzny jednostki, a więc uznać za rodzącą obowiązki w podatku od towarów i usług. Udzielenie pożyczki stanowi świadczenie na rzecz innego podmiotu, polegające na udostępnieniu kapitału na wskazany w umowie okres czasu.
2017
22
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia uprzednio przewłaszczonej nieruchomości.
Fragment:
Zainteresowana spisała umowę przewłaszczenia aktem notarialnym na zabezpieczenie umowy pożyczki z osobą trzecią. Zabezpieczeniem spłaty tej pożyczki było przewłaszczenie przez pożyczkodawcę lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Zainteresowanej i jej męża. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie po spłacie pożyczki wraz z odsetkami (termin spłaty został ustalony na dzień 30 stycznia 2011 r.) pożyczkodawca jest zobowiązany do zwrotnego przeniesienia nieruchomości na rzecz pożyczkobiorców. W dniu 26 stycznia 2011 r. został spisany akt notarialny - umowa zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości, w wyniku którego zgodnie z zapisem paragrafu 5 cyt. „ w związku ze spłatą pożyczki i zaspokojeniem wierzyciela z tytułu udzielonej pożyczki Pan ... oświadczył, że przenosi na rzecz Pana... i Pani ... własność lokalu mieszkalnego ”. Przedmiotowy lokal przez cały czas, tj. od dnia nabycia w roku 2008 pozostawał we władaniu Wnioskodawczyni i jej męża. W dniu 28 sierpnia 2015 r. Zainteresowana oraz jej mąż sprzedali wyżej opisaną nieruchomość, czyli lokal mieszkalny. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zawarcie umowy przewłaszczenia z dnia 30 lipca 2010 r. na zabezpieczenie, a następnie (...)
2017
19
lip

Istota:
Czy wnioskodawca prawidłowo zalicza do przychodów podatkowych ze zbycia wierzytelności cenę (premię) przewyższającą zwracany przez nabywcę nominał pożyczek ?
Fragment:
Przedmiotem transakcji jest równowartość kapitału pożyczki powiększona o zależną od czasu trwania pożyczki i jej wartości premię. Wnioskodawca postępując zgodnie z zawartą umową ramową ewidencjonuje kwotę stanowiącą ekwiwalent pożyczki na jej zmniejszenie, a pozostałą część jako przychody operacyjne uznając dokonywany obrót wierzytelnościami za część normalnej działalności gospodarczej. Zawarta z funduszem umowa przewiduje przelew praw do wierzytelności z tytułu pożyczek i nie stanowi umowy subpartycypacji. Zgodnie z opisaną umową przewidującą przelew wierzytelności do przelewu dochodzi ze skutkiem powodującym powstanie po stronie funduszu obowiązku zwrotu kapitału zbywanych wierzytelności (ekwiwalentu kwoty głównej) oraz kwoty określonej jako cena za oczekiwane korzyści (w zależności od czasu trwania pożyczki i jej wielkości od 9 do 35 % wartości nominału). Sprzedaż wierzytelności pożyczkowych następuje niezwłocznie po ich udzieleniu, jeszcze zanim stanie się wymagalna pierwsza rata wymagalnej spłaty pożyczki. Oczekiwaną korzyścią funduszu są odsetki i opłaty ponoszone przez pożyczkodawcę w czasie spłaty rat pożyczki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wnioskodawca prawidłowo zalicza do przychodów podatkowych ze zbycia wierzytelności cenę (premię) przewyższającą zwracany przez nabywcę nominał pożyczek ? Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowo zalicza do przychodów kwotę ceny za oczekiwane korzyści.
2017
19
lip

Istota:
Opodatkowanie czynności udzielenia pożyczek Wnioskodawcy.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Polski Fundusz Inwestycyjny będący funduszem inwestycyjnym zamkniętym oraz Polski Fundusz Inwestycyjny będący specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym udzielił dwóch oprocentowanych pożyczek Wnioskodawcy. Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest kwestia, czy udzielenie pożyczek Wnioskodawcy przez ww. pożyczkodawców jest czynnością zwolnioną od podatku VAT. W tym miejscu należy wskazać, że istota umowy pożyczki zawarta została w art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.). Zgodnie z art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. W wyniku spełnienia świadczenia przez dającego pożyczkę, określone przedmioty majątkowe stają się własnością biorącego pożyczkę. Zasilają one jednak tylko czasowo majątek biorącego pożyczkę, który obowiązany jest do zwrotu, tj. do przeniesienia na drugą stronę własności tej samej ilości pieniędzy albo rzeczy tego samego rodzaju. Udzielanie pożyczek przez podatnika podatku od towarów i usług spełnia przesłanki uznania tych czynności za podlegające opodatkowaniu, niezależnie od częstotliwości i celu ich udzielenia, czy statusu nabywcy.
2017
15
lip

Istota:
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym do odsetek płaconych przez Spółkę z tytułu ujemnego salda na Rachunku Transakcyjnym będą znajdowały zastosowanie ograniczenia wynikające z przepisów o tzw. cienkiej kapitalizacji tj. art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy o CIT?
Fragment:
(...) pożyczek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu własnego takiej spółdzielni. W myśl art. 16 ust. 7b ustawy o CIT przez pożyczkę, o której mowa w ust. 1 pkt 60 i 61 oraz art. 15c, rozumie się każdą umowę, w której dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy; przez pożyczkę tę rozumie się także kredyt, emisję papierów wartościowych o charakterze dłużnym, depozyt nieprawidłowy lub lokatę; pochodnych instrumentów finansowych nie uważa się za pożyczkę w rozumieniu tego przepisu. Pojęcie pożyczki dla celów przepisów o tzw. cienkiej kapitalizacji stanowi nawiązanie do instytucji pożyczki, która uregulowana jest w art. 720 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm., dalej: „ Kodeks cywilny ”). Zgodnie z tym przepisem przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego pożyczkę określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych - tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.
2017
15
lip

Istota:
1) Czy przedawnione zobowiązanie cywilnoprawne należy uznać i zaliczyć do katalogu przysporzeń z tytułu innych nieodpłatnych świadczeń, nienależących do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które rodzi po stronie dłużnika (Wnioskodawczyni) powstanie przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a po stronie wierzyciela obowiązek wystawienia informacji PIT-8C?
2) Czy w sytuacji podniesienia przez dłużnika zarzutu przedawnienia oraz w przypadku oddalenia z tego powodu przez Sąd powództwa wierzyciela po stronie dłużnika powstał przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem czy wierzyciel miał obowiązek sporządzić na Jego imię informację PIT-8C?
3) Czy w sporządzonej przez wierzyciela informacji PIT-8C powinna być wykazana jedynie kwota należności głównej, czy też ewentualnych odsetek oraz rozmaitych, bliżej nieudokumentowanych kosztów prowadzonej windykacji oraz kosztów dochodzenia należności?
Fragment:
(...) kredytów (pożyczek), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy. Zgodnie natomiast z art. 20 ust. 1 ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. W przedstawionym stanie faktycznym doszło do przedawnienia zobowiązania Wnioskodawczyni z tytułu umowy bankowej. Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymanie pożyczki (kredytu) i jej spłata na warunkach przewidzianych w umowie są obojętne (neutralne) podatkowo z uwagi na zwrotny charakter środków pieniężnych.
2017
13
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z zawarciem umowy pożyczki pomiędzy Spółką a wspólnikiem.
Fragment:
Z informacji przedstawionych w treści wniosku wynika, że wspólnik Wnioskodawcy, będący osobą fizyczną, podlegający w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowi podatkowemu, udzielił Spółce pożyczki z przeznaczeniem na bieżącą działalność. Kwota pożyczki pochodzi z zaciągniętego przez wspólnika kredytu gotówkowego udzielonego przez bank. Zgodnie z zawartą umową pożyczki na kwotę do zapłaty przez pożyczkobiorcę (Spółkę) na rzecz pożyczkodawcy (wspólnika) składają się: kwota pożyczki ... zł, koszty uzyskania kwoty pożyczki poniesione przez Pożyczkodawcę, tj. kwota ... zł stanowiąca prowizję z tytułu udzielonego na rzecz Pożyczkodawcy kredytu, kwota ... zł z tytułu odsetek za udzielenie pożyczki. Harmonogram spłat do umowy pożyczki jest tożsamy z harmonogramem spłat dołączonym do umowy kredytu przez bank. Wspólnik Wnioskodawcy (pożyczkodawca) nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie udzielania pożyczek. W świetle tak przedstawionego stanu faktycznego, mając na uwadze przywołane regulacje prawne, uznać należy, że w związku z zapłatą przez Spółkę odsetek za udzielenie pożyczki wspólnik osiąga przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowany – stosownie do art. 30a ust. 1 pkt 1 tej ustawy – 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.
2017
12
lip

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy pożyczki w świetle przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Transfery środków pieniężnych z rachunku rozliczeniowego R. na rachunki bankowe Spółki będą w pierwszej kolejności zaliczone jako spłata pożyczek udzielonych wcześniej R. przez Spółkę. Dopiero po spłacie istniejących pożyczek, nadwyżka środków przelanych przez R. na konta bankowe Spółki będzie traktowana jako kolejna pożyczka (rata pożyczki) udzielona przez R. na rzecz Spółki. Ten sam mechanizm będzie miał zastosowanie w drugą stronę, tzn. transfery środków pieniężnych z rachunków Spółki na konto rozliczeniowe R. będą w pierwszej kolejności zaliczone jako spłata pożyczek udzielonych wcześniej Spółce przez R. Dopiero po spłacie istniejących pożyczek, nadwyżka środków przelanych przez Spółkę na konto rozliczeniowe R. będzie traktowana jako kolejna pożyczka (rata pożyczki) udzielona przez Spółkę na rzecz R. Odsetki z tytułu pożyczek udzielanych w ramach systemu zarządzania płynnością są kalkulowane dziennie i księgowane na rachunkach w okresach miesięcznych, przy czym odsetki księgowane przez system zarządzania płynnością na koncie rozliczeniowym R. są własnością R., tzn. R. nie jest zobligowany do przekazywania tych odsetek innym podmiotom. W efekcie R. jest rzeczywistym właścicielem odsetek w rozumieniu art. 4a pkt 29 Ustawy o CIT. Spółka informuje, że umowa, o której mowa we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, będzie zawarta poza terytorium innego państwa niż Rzeczypospolita Polska, w Szwajcarii.
2017
12
lip

Istota:
Opodatkowania czynności udzielania pożyczki.
Fragment:
W związku z powyższym opisem, w zakresie podatku od towarów i usług, zadano następujące pytanie: Czy otrzymana przez Wnioskodawcę pożyczka, udzielona przez Spółkę (umowa pożyczki), stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, korzystającą ze zwolnienia od podatku VAT? Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymana przez niego pożyczka, udzielona przez Spółkę (umowa pożyczki) stanowi dla pożyczkodawcy (Spółki) czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, ale korzystającym ze zwolnienia przedmiotowego od podatku VAT. Udzielanie pożyczek przez Spółkę mieści się w zakresie czynności podlegających przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz wskazane we wniosku usługi udzielenia pożyczek na rzecz innych podmiotów, będą stanowiły czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Czynność ta będzie korzystała ze zwolnienia od tego podatku w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy, w myśl którego zwalnia się od podatku usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę.
2017
7
lip

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika z tytułu przekazywanych za pośrednictwem Wnioskodawcy spłat z Inwestycji, od dyskonta, odsetek, prowizji lub innych opłat od pożyczek spłacanych przez pożyczkobiorców
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 8 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu przekazywanych za pośrednictwem Wnioskodawcy spłat z Inwestycji, od dyskonta, odsetek, prowizji lub innych opłat od pożyczek spłacanych przez pożyczkobiorców. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego z siedzibą w Polsce, gdzie podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (dalej: „ Wnioskodawca ” lub „ Pożyczkodawca ”). W ramach swojej podstawowej działalności gospodarczej Wnioskodawca udziela pożyczek długoterminowych (obecnie na okres do około 24 miesięcy) osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie o kredycie konsumenckim, oraz nie wyklucza możliwości udzielania w przyszłości pożyczek także osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą (dalej „ Pożyczkobiorcy ”, „ Pożyczka/i ”) Zgodnie z przykładową umową pożyczki, Pożyczkobiorca jest zobowiązany dokonywać spłaty pożyczki w terminie określonym w umowie pożyczki. Kwota pożyczki do spłaty przez Pożyczkobiorcę (dalej: „ Wierzytelność ”) przykładowo może zawierać w sobie następujące elementy: kapitał, prowizję odsetki - odsetki od kapitału, określone stałą stawką w umowie pożyczki. inne opłaty W przypadku zalegania ze spłatą Wierzytelności.
2017
7
lip

Istota:
W zakresie kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia płaconego w związku z transakcjami CDS.
Fragment:
W kontekście wskazanego wyżej przepisu można więc uznać, że Stałe Wynagrodzenie płacone w ramach transakcji CDS ma na celu zabezpieczenie źródła przychodów Spółki, którym jest udzielanie pożyczek i uzyskiwanie z tego tytułu przychodów w postaci m.in. należnych odsetek, prowizji oraz innych opłat. Niespłacanie przez klientów pożyczek w terminie wiąże się z ograniczeniem środków pieniężnych, które Spółka może wykorzystać w celu udzielenia nowych pożyczek i uzyskania przychodów z tytułu udzielenia takich nowych pożyczek. Ponadto, niespłacenie pożyczek w terminie przez klientów generuje po stronie Spółki dodatkowe koszty związane z próbami odzyskania środków pieniężnych. Zawarcie przez Spółkę transakcji CDS i poniesienie związanych z tym kosztów jest więc uzasadnionym dążeniem Spółki do zminimalizowania ryzyka niespłacenia pożyczki przez klienta. Realizacja ryzyka niespłacenia pożyczki wiąże się ze stratami dla Spółki i z zagrożeniem utraty płynności finansowej. W przypadku braku zawartej transakcji CDS Spółka mogłaby nie otrzymać należnych kwot nominalnych pożyczek oraz m.in. odsetek, prowizji lub innych opłat od udzielonej pożyczki, co mogłoby doprowadzić do utraty płynności finansowej, a co za tym idzie, konieczności zaprzestania działalności gospodarczej, jaką jest udzielanie przez Spółkę pożyczek.
2017
5
lip

Istota:
Konsekwencje podatkowe obniżenia zobowiązania.
Fragment:
Wnioskodawca jest dłużnikiem wobec dwóch podmiotów z tytułu udzielonych mu pożyczek (dalej: „ Pożyczki ”). Wnioskodawca nie posiada wystarczających środków, które pozwalałyby na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu Pożyczek. Wierzytelności z tytułu Pożyczek są nieprzedawnione. Wnioskodawca zamierza przeprowadzić postępowanie restrukturyzacyjne w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 z późn. zm.) (dalej: „ Prawo restrukturyzacyjne ”). W ramach postępowania restrukturyzacyjnego będzie przeprowadzone postępowanie o zatwierdzeniu układu, gdzie dojdzie do zawarcia układu, polegającego na zmniejszeniu zobowiązań z tytułu Pożyczek zgodnie z art. 156 ust. 1 pkt 3 Prawa restrukturyzacyjnego. Wielkość umorzenia zostanie wskazana procentowo. Zmniejszeniu ulegnie część kwoty głównej i całość odsetek naliczonych do dnia układowego w rozumieniu art. 211 Prawa restrukturyzacyjnego oraz całość odsetek naliczonych od dnia układowego zgodnie z art. 150 ust. 1 pkt 2 Prawa restrukturyzacyjnego. Układ zostanie zatwierdzony przez sąd w formie postanowienia na podstawie art. 223 Prawa restrukturyzacyjnego. Po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu, Wnioskodawca będzie zobowiązany spłacić Pożyczki w wysokości i terminie przewidzianym w układzie (z uwzględnieniem zmniejszenia).
2017
5
lip

Istota:
Skoro zatem – jak wskazał Wnioskodawca − opisane we wniosku pożyczki od Spółki podlegać będą uregulowaniom ustawy o podatku od towarów i usług i jako takie zwolnione będą z opodatkowania na podstawie przepisów tejże ustawy, to w analizowanej sprawie znajdzie zastosowanie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W rezultacie na Wnioskodawcy, jako pożyczkobiorcy, z tytułu zawarcia opisanej we wniosku umowy pożyczki, nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Sp. z o.o. zawarł ze Spółką umowę pożyczki, na mocy której Spółka będąca pożyczkodawcą udzieliła Wnioskodawcy pożyczki pieniężnej w kwocie 350.000 zł. Z warunków umowy wynika m.in., że pożyczka została udzielona pożyczkobiorcy na okres do dnia 31 grudnia 2018 r., a za okres wykorzystania pożyczki pożyczkodawcy należą się odsetki liczone według stałej stawki procentowej w wysokości 5%. Spółka udzielająca pożyczki jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i wykonuje czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Wcześniej Spółka nie udzielała pożyczek i nie prowadziła działalności w tym zakresie. Jednakże z informacji posiadanych przez Wnioskodawcę wynika, że w przypadku posiadania nadwyżki środków finansowych Spółka zakłada możliwość udzielania w przyszłości kolejnych odpłatnych pożyczek. Spółka, zarówno w umowie Spółki, jak i we wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym, w zakresie swojej działalności nie ma wpisanego do przedmiotu działalności udzielania pożyczek ani też innej podobnej działalności finansowej. Udzielane przez Spółkę pożyczki (jak również ewentualne pożyczki mające być udzielone w przyszłości) stanowią dla Spółki działalność mającą charakter poboczny względem działalności podstawowej.
2017
4
lip

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy pożyczki
Fragment:
Miejsce zawarcia umowy pożyczki terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W chwili zawarcia umowy pożyczki środki pieniężne będą znajdowały się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z tytułu zawarcia umowy pożyczki żadna ze stron z tytułu tej czynności nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług (podatkiem od wartości dodanej). Środki z pożyczki zostaną przeznaczone na zakup środków trwałych, które będą opodatkowane 23% podatkiem VAT. Całkowity koszt inwestycji netto 1.185.000.- PLN. Kredyt to instytucja uregulowana przepisami prawa bankowego a udzielać go mogą jedynie banki. Z kolei pożyczka uregulowana jest w prawie cywilnym i udzielającym pożyczkę może być każda osoba bądź instytucja będąca właścicielem pieniędzy. Zatem opierając się na opisie stanu faktycznego, w którym sam Wnioskodawca oświadczył, że zawarł umowę pożyczki skutki w podatku od czynności cywilnoprawnych rozpatrywane są względem umowy pożyczki. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że umowa pożyczki jest podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca środki pieniężne w chwili jej zawarcia będą znajdowały się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, umowa pożyczki zostanie zawarta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz z tytułu zawarcia umowy pożyczki żadna ze stron nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.
2017
4
lip

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy pożyczki
Fragment:
Spółki, które będą udzielać Wnioskodawcy pożyczek, podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, a także są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT. Udzielenie Wnioskodawcy pożyczek stanowić będzie świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a także z tytułu udzielenia pożyczki pożyczkodawca będzie zwolniony z VAT zgodnie z uregulowaniami wynikającymi z ustawy o VAT. Pożyczki przyszłe będą miały charakter odpłatny, tj. będzie przewidziane stosowne wynagrodzenie w postaci oprocentowania (odsetek). Wnioskodawca pragnie podkreślić, że niniejszy wniosek obejmuje swym zakresem pożyczki przyszłe otrzymane od spółek niebędących udziałowcami. W związku z tym należy podkreślić, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania umów pożyczek podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy opisane we wniosku umowy pożyczki podlegają regulacjom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710, ze zm.), bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia przyszłych pożyczek podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
2017
4
lip

Istota:
Udzielenie pracownikom niskooprocentowanych pożyczek
Fragment:
Pożyczki będą udzielane w oparciu o zatwierdzony w Spółce wewnętrzny akt organizacyjny Regulamin, który będzie precyzował zasady udzielania pożyczki Pożyczkobiorcy oraz zasady jej zwrotu. Regulamin będzie określał m.in.: zasady ubiegania się o pożyczkę, wysokość pożyczki, zasady jej zwrotu oraz wielkość opłaty poniesionej przez Pożyczkobiorcę z tyt. udzielenia mu pożyczki. W dalszej kolejności, Regulamin będzie precyzował procedurę występowania do Pożyczkodawcy o pożyczkę oraz sposób akceptacji wniosku i zasady jej udzielenia. Pożyczka będzie ogólnodostępna dla wszystkich pracowników Spółki, którzy spełnią określone przez Spółkę wymagania. Pożyczki udzielane będą Pożyczkobiorcom na jednakowych warunkach i według jednolitych zasad określonych w Regulaminie. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w przypadku udzielania przez Wnioskodawcę pracownikom niskooprocentowanych pożyczek, po stronie pracowników nieodpłatne świadczenie w wysokości różnicy między odsetkami rynkowymi a odsetkami stosowanymi w umowach pożyczek nie wystąpi, w sytuacji gdy Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie udzielania pożyczek, a zasady udzielania tych pożyczek stosowane są według jednolitych reguł wobec wszystkich pracowników (nie są udzielane incydentalnie).
2017
30
cze

Istota:
W zakresie uznania w całości za koszty uzyskania przychodów w świetle przepisów o niedostatecznej kapitalizacji, odsetek płatnych w przyszłości przez Wnioskodawcę od Pożyczki zaciągniętej od Pierwotnego Pożyczkodawcy, a następnie przeniesionej w drodze Cesji 1 na Nowego Pożyczkodawcę 1, a następnie w drodze Cesji 2 przeniesione na Nowego Pożyczkodawcę 2 jako nowego wierzyciela.
Fragment:
Konsekwentnie, dla oceny wystąpienia skutków podatkowych wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 u.p.d.o.p. w postaci braku możliwości zaliczania do kosztów podatkowych całej kwoty bądź części odsetek od pożyczek, należy w pierwszym rzędzie ocenić wystąpienie określonych powiązań kapitałowych pomiędzy pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą na dzień udzielenia pożyczki. Niewystąpienie tych powiązań powoduje, iż ograniczenia dotyczące tzw. cienkiej kapitalizacji nie znajdują zastosowania. Jeśli więc pożyczka została udzielona przez podmiot, który na dzień udzielenia pożyczki nie spełniał warunku uznania za tzw. podmiot kwalifikowany, wówczas powyższy warunek nie zostaje spełniony i odsetki od takiej pożyczki nie będą podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów o tzw. niedostatecznej kapitalizacji. Powyższa sytuacja będzie miała miejsce w przypadku Wnioskodawcy, bowiem Pożyczka została jej udzielona przez Pierwotnego Pożyczkodawcę, który na moment udzielenia pożyczki nie posiadał statusu tzw. podmiotu kwalifikowanego – w dniu zawarcia umowy Pożyczki pomiędzy Spółką a Pierwotnym Pożyczkodawcą występowały jedynie pośrednie powiązania kapitałowe. W konsekwencji, Wnioskodawca będzie miał możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od przedmiotowej Pożyczki w pełnej wysokości, bowiem nie została spełniona przesłanka wystąpienia statusu kwalifikowanego pożyczkodawcy z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 u.p.d.o.p. na dzień udzielenia pożyczki. Na powyższe nie wpłynie fakt (...)
2017
30
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy pożyczki
Fragment:
Spółki, które będą udzielać Wnioskodawcy pożyczek, podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, a także są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT. Udzielenie Wnioskodawcy pożyczek stanowić będzie świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a także z tytułu udzielenia pożyczki pożyczkodawca będzie zwolniony z VAT zgodnie z uregulowaniami wynikającymi z ustawy o VAT. Pożyczki przyszłe będą miały charakter odpłatny, tj. będzie przewidziane stosowne wynagrodzenie w postaci oprocentowania (odsetek). Wnioskodawca pragnie podkreślić, że niniejszy wniosek obejmuje swym zakresem pożyczki przyszłe otrzymane od spółek niebędących udziałowcami. W związku z tym należy podkreślić, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania umów pożyczek podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy opisane we wniosku umowy pożyczki podlegają regulacjom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710, ze zm.), bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia przyszłych pożyczek podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
2017
30
cze

Istota:
Sposobu opodatkowania dochodu z tytułu spłaty nabytych praw do pożyczek.
Fragment:
Kontrahent na portalu Internetowym przedstawia Wnioskodawcy oferty zakupu praw do konkretnych pożyczek, a Wnioskodawca może wybierać i zakupić te pożyczki, którymi jest zainteresowany. Po akceptacji oferty, następuje zawarcie umowy przeniesienia praw majątkowych. Przedmiotem nabycia są przysługujące Kontrahentowi wobec Pożyczkobiorcy, prawa istniejące i przyszłe, obejmujące: roszczenie o zwrot kwoty udzielonej pożyczki; roszczenie o zapłatę odsetek kapitałowych od udzielonej pożyczki zgodnie z umową pożyczki; roszczenie o zwrot odsetek za opóźnienie, naliczanych w przypadku niespłacenia przez Pożyczkobiorcę raty pożyczki w całości lub części w ustalonym terminie. Na dzień zawarcia umowy Kontrahent określa kwotowo wysokość przysługujących mu praw. Na kwotę tą składają się: kwota niespłaconej pożyczki oraz kwota niewymagalnych i niezapłaconych na dzień zawarcia umowy odsetek kapitałowych od pożyczki. Wnioskodawca kupuje prawa do pożyczki za określoną (oferowaną) cenę nabycia. Cena nabycia praw do pożyczki, to co do zasady kwota udzielonej pożyczki, pomniejszona o odpowiedni rabat. Po dokonaniu nabycia przez Wnioskodawcę praw do pożyczki, kwota pożyczki oraz odsetki spłacane są w ratach na rachunek bankowy Kontrahenta, który na podstawie umowy przeniesienia praw majątkowych zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania otrzymanych spłat (kwota pożyczki oraz odsetki) na rachunek bankowy Wnioskodawcy.
2017
28
cze

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia odsetek od Pożyczek w całości do podatkowych kosztów uzyskania przychodów, bez konieczności stosowania ograniczeń, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
W związku z powyższym do odsetek naliczonych od kwot głównych Pożyczek nie będą miały zastsowania ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z uwagi na fakt, że Pożyczki te nie zostaną udzielone przez „ podmiot kwalifikowany ” w rozumieniu powołanego przepisu. Powyższej kwalifikacji (w odniesieniu do odstek od kwot głównych Pożyczek) nie zmieni również fakt późniejszego zbycia wierzytelności wynikających z umów pożyczek. Dla oceny bowiem wystąpienia przesłanek zastosowania ograniczeń wynikających z tych przepisów należy brać pod uwagę status podmiotu udzielającego pożyczki/kredytu, czyli pożyczkodawcy/kredytodawcy – a więc określa się go na dzień udzielenia pożyczki/kredytu. Zmiana wierzyciela (strony umowy) dokonana po dniu zawarcia umowy pożyczki np. poprzez przeniesienie wierzytelności z tytułu pożyczki/odsetek od pożyczki na inną spółkę nie skutkuje ponowną weryfikacją wystąpienia ograniczeń wynikających z niedostatecznej kapitalizacji w odniesieniu do określenia rodzaju pożyczek nimi objętych – „ udzielonych spółce przez ”. Tym samym, do odsetek naliczonych od kwot głównych Pożyczek, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego, nie będą miały zastosowania ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć przedmiotowe odsetki do kosztów uzyskania przychodów.
2017
28
cze

Istota:
W zakresie momentu uzyskania przychodu z tytułu opłaty za udzielenie pożyczki
Fragment:
Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że zgodnie z brzmieniem regulaminu udzielania pożyczek, stanowiącym załącznik do umowy pożyczki zawieranej z pożyczkobiorcą, opłata za udzielenie pożyczki jest opłatą ponoszoną przez pożyczkobiorcę za przygotowanie umowy pożyczki, przekazanie środków oraz obsługę Pożyczki zgodnie z umową pożyczki. Wysokość tej opłaty jest każdorazowo określona w umowie pożyczki zawieranej z pożyczkobiorcą. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty opłaty za udzielenie pożyczki jednorazowo w terminie spłaty pożyczki ustalonym w umowie pożyczki tj, na koniec okresu na jaki została udzielona pożyczka, wraz z kwotą kapitału oraz pozostałymi opłatami i odsetkami (jeśli zostały naliczone). Zgodnie z regulaminem udzielania pożyczek opłata za udzielenie pożyczki, składa się na całkowity koszt pożyczki. W ocenie organu, z samego faktu, że pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty opłaty za udzielenie pożyczki dopiero w terminie spłaty pożyczki, nie można wywodzić, iż pożyczkodawca pobiera z związku z tym wynagrodzenie za odrębną (niezależną) usługę od udzielenia pożyczki. O tym, że jest to usługa zależna od usługi udzielenia pożyczki świadczą następujące fakty: wysokość (...)
2017
28
cze

Istota:
W zakresie momentu uzyskania przychodu z tytułu opłaty za udzielenie pożyczki
Fragment:
Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że zgodnie z brzmieniem regulaminu udzielania pożyczek, stanowiącym załącznik do umowy pożyczki zawieranej z pożyczkobiorcą, opłata za udzielenie pożyczki jest opłatą ponoszoną przez pożyczkobiorcę za przygotowanie umowy pożyczki, przekazanie środków oraz obsługę Pożyczki zgodnie z umową pożyczki. Wysokość tej opłaty jest każdorazowo określona w umowie pożyczki zawieranej z pożyczkobiorcą. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty opłaty za udzielenie pożyczki jednorazowo w terminie spłaty pożyczki ustalonym w umowie pożyczki tj, na koniec okresu na jaki została udzielona pożyczka, wraz z kwotą kapitału oraz pozostałymi opłatami i odsetkami (jeśli zostały naliczone). Zgodnie z regulaminem udzielania pożyczek opłata za udzielenie pożyczki, składa się na całkowity koszt pożyczki. W ocenie organu, z samego faktu, że pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty opłaty za udzielenie pożyczki dopiero w terminie spłaty pożyczki, nie można wywodzić, iż pożyczkodawca pobiera z związku z tym wynagrodzenie za odrębną (niezależną) usługę od udzielenia pożyczki. O tym, że jest to usługa zależna od usługi udzielenia pożyczki świadczą następujące fakty: wysokość (...)
2017
28
cze

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania czynności udzielania pożyczek
Fragment:
Pożyczka udzielona zostanie w oparciu o pisemną umowę pożyczki, zgodnie z którą będzie ona pożyczką terminową, udzieloną na okres jednego roku, z obowiązkiem zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w przypadku przekroczenia przez Wnioskodawcę umówionego terminu zwrotu pożyczki. Kwota pożyczki wydana zostanie Wnioskodawcy częściowo poprzez przelanie jej na rachunek bankowy Wnioskodawcy, prowadzony dla niego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a częściowo poprzez nowację istniejącego wcześniej zobowiązania Wnioskodawcy do zwrotu Pożyczkodawcy kwoty wpłaconej przez niego wcześniej, jako zaliczka na poczet umowy sprzedaży ruchomości, która to umowa ostatecznie nie została zawarta i wykonana. Pożyczka będzie pożyczką odpłatną - z tytułu jej udzielenia Wnioskodawcy będzie zobowiązany do zapłaty Pożyczkodawcy wynagrodzenia w postaci odsetek kapitałowych obliczonych od udzielonej jej kwoty pożyczki według stałej stopy procentowej 5% w skali roku, które płatne będzie z dołu na koniec roku. Wysokość oprocentowania pożyczki uzgodniona została przez Wnioskodawcę z Pożyczkodawcą biorąc pod uwagę wysokość oprocentowania podobnych pożyczek udzielanych na rynku. Kwota udzielonej pożyczki pochodziła będzie z nadwyżki środków uzyskanych przez Pożyczkodawcę, we wcześniejszych latach, z prowadzonej przez niego działalności handlowej.
2017
26
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy pożyczki
Fragment:
Pożyczkodawca może nabywać instrumenty dłużne związane z finansowaniem nieruchomości i udzielać pożyczek spółkom posiadającym nieruchomości w zakresie, w jakim udzielanie takich pożyczek nie będzie uznawane za finansowanie sektora publicznego (ang. „ lending to the public ”). W praktyce przedmiotem działalności Pożyczkodawcy jest udzielanie pożyczek i innych form finansowania (np. finansowanie typu mezzanine, nabycie obligacji, refinansowanie) na przeprowadzenie lub kontynuowanie konkretnych projektów nieruchomościowych w różnych krajach Europy. Na koniec 2015 roku Pożyczkodawca posiadał w swoim portfolio pożyczki i inne formy finansowania łącznie 15 projektów nieruchomościowych. Generowane przez nie przychody stanowiły pow. 99 % ogółu przychodów Pożyczkodawcy. Z przesłanego uzupełnienia wynika, że Pożyczkodawca (S S.a.r.l.) prowadzi działalność w zakresie kredytowania oraz udzielania pożyczek, w opinii Wnioskodawcy, Pożyczkodawca jako podmiot zajmujący się finansowaniem inwestycji na rynku nieruchomości m.in. poprzez udzielanie pożyczek lub wsparcia w jakiejkolwiek formie, w tym poprzez dokonywanie subskrypcji lub zakupu akcji, obligacji, skryptów dłużnych lub pożyczek, zabezpieczonych lub niezabezpieczonych, prowadzi działalność w zakresie kredytowania oraz udzielania pożyczek. W zakresie miejsca położenia środków pieniężnych, środki w chwili zawarcia umowy będą znajdowały się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2017
26
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy przewłaszczenia Nieruchomości oraz zwrotnego przeniesienia własności Nieruchomości na Dłużnika, po zwrocie pożyczki.
Fragment:
Strony zakładają bowiem przede wszystkim, że będą przestrzegać postanowień Umowy Pożyczki, w szczególności zaś, że Dłużnik wywiąże się z tej umowy dokonując terminowej spłaty wierzytelności, które z niej wynikają. W takim przypadku przeniesienie prawa własności Nieruchomości na Wnioskodawcę będzie mieć jedynie charakter czasowy oraz warunkowy i w żaden sposób nie wpłynie na możliwość bieżącego korzystania z Nieruchomości przez Dłużnika w okresie obowiązywania umowy przewłaszczenia. Umowa przewłaszczenia będzie więc mieć wyłącznie zabezpieczający, a co za tym idzie, akcesoryjny w stosunku do umowy pożyczki charakter. Niezbędnym kontekstem stosunku przewłaszczenia będzie bowiem stosunek prawny wynikający z Umowy Pożyczki. Zgodnie z treścią umowy przewłaszczenia, w następstwie spłaty wierzytelności z tytułu Umowy Pożyczki przez Dłużnika, Wnioskodawca będzie zobowiązany do powrotnego przeniesienia Nieruchomości na rzecz Dłużnika. Incydentalnie, dopiero w przypadku, gdy Dłużnik nie spłaci wierzytelności z Umowy Pożyczki w terminach określonych Umowie Pożyczki lub też gdy Umowa Pożyczki zostanie wypowiedziana przez Wnioskodawcę z przyczyn opisanych w jej treści, Wnioskodawca będzie miał prawo zaspokoić się z Nieruchomości.
2017
26
cze

Istota:
W zakresie powstania przychodu dla Wnioskodawcy w związku ze zmianą umowy pożyczki
Fragment:
Po aneksowaniu, Pożyczkobiorca nie będzie już uprawniony do uiszczenia odsetek na rzecz Pożyczkodawcy.Tak więc przedmiotowa pożyczka uzyska charakter nieodpłatny. Jednocześnie, pozostałe postanowienia umowy pożyczki (dotyczące m.in. kwoty nominalnej pożyczki, terminów spłaty itd.) pozostaną bez zmian. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku ze zmianą umowy pożyczki w ten sposób, iż Pożyczkobiorca nie będzie zobowiązany do zapłaty odsetek na rzecz Pożyczkodawcy, dla Wnioskodawcy (jako komandytariusza Pożyczkodawcy, będącego z kolei komandytariuszem Pożyczkobiorcy), powstanie jakikolwiek przychód na gruncie przepisów ustawy o PDOP, w tym z tytułu nieodpłatnych świadczeń? Zdaniem Wnioskodawcy, w związku ze zmianą umowy pożyczki w ten sposób,iż Pożyczkobiorca nie będzie zobowiązany do zapłaty odsetek na rzecz Pożyczkodawcy,dla Wnioskodawcy (jako komandytariusza Pożyczkodawcy, będącego z kolei komandytariuszem Pożyczkobiorcy) nie powstanie jakikolwiek przychód na gruncie przepisów ustawy o PDOP,w tym z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Pożyczka nieodpłatna W świetle art. 720 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.) przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunkui tej samej jakości.
2017
23
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Pożyczka
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.