ILPB2/4511-1-531/16-4/WS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej.
ILPB2/4511-1-531/16-4/WSinterpretacja indywidualna
 1. pozwolenie na budowę
 2. projekt
 3. termin
 4. ulga odsetkowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 8 kwietnia 2016 r. (data wpływu 15 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 czerwca 2016 r. (data wpływu 13 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 21 czerwca 2004 r. Wnioskodawczyni otrzymała wraz z mężem pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego. Zainteresowana rozpoczęła budowę we wrześniu 2004 r. z własnych środków. W dniu 20 stycznia 2005 r. małżonkowie zaciągnęli kredyt hipoteczny na budowę ww. budynku mieszkalnego, jednorodzinnego. Kredyt udzielony został w walucie polskiej przez Bank A. Dnia 6 sierpnia 2009 r. małżonkowie zawarli umowę z Bank B na kredyt mieszkaniowy na budowę ww. budynku mieszkalnego. Umowa dotyczyła przewalutowania kredytu z waluty polskiej i z umowy tej został spłacony wcześniejszy kredyt zaciągnięty w Banku A. Na tamten czas Bank B miał korzystniejsze warunki kredytu niż proponowane aneksowanie kredytu przez Bank A. W dniu 13 marca 2012 r. zmieniono decyzję Starosty z dnia 21 czerwca 2004 r. i zatwierdzono projekt budowlany zamienny ww. budynku mieszkalnego, jednorodzinnego. Na etapie realizacji budynku wprowadzono istotne zmiany, które wymagały zmiany pozwolenia na budowę. Sporządzony został projekt budowlany zamienny, który 13 marca 2012 r. otrzymał pozwolenie na budowę. W dniu 23 stycznia 2013 r. ww. budynek mieszkalny jednorodzinny został oddany do użytku. Dnia 14 lipca 2013 r. zmarł mąż Wnioskodawczyni – współkredytobiorca kredytu na budowę ww. nieruchomości. W dniu 3 marca 2014 r. aneksem do umowy o kredyt mieszkaniowy całość zadłużenia została przepisana na Wnioskodawczynię, jako właściciela budynku mieszkalnego. Wszystkie powyższe operacje bankowe dotyczące kredytu na jeden ten sam budynek mieszkalny. Małżonkowie nigdy nie korzystali z dużej ulgi budowlanej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy w związku z zaistniałym stanem faktycznym Wnioskodawczyni przysługuje prawo do ulgi odsetkowej...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zaciągając w 2004 r. kredyt na budowę domu, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipa 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabyła prawo do odliczania podatku związanego z wydatkami na budowę domu. Dodatkowo mocą nowelizacji z dnia 6 listopada 2008 r. umożliwiono w ramach ulgi odsetkowej odliczanie również odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na spłatę kredytu refinansowego. Ustawodawca określa termin zakończenia budowy – przed upływem 3 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano pozwolenie na budowę. Ponieważ w wyniku wprowadzonych zmian wynikła konieczność uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę – uzyskano je w 2012 r., przedłużając tym samym pozwolenie z 2004 r. W rozumieniu Prawa budowlanego inwestycja ta musi być rozpatrywana z obiema decyzjami pozwolenia na budowę – Pozwoleniem z 2004 r. i 2012 r. Zatem składając w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego wniosek o zakończeniu budowy i otrzymując stosowne zaświadczenie – nie przekroczono terminu zakończenia inwestycji przed upływem wymaganych 3 lat od momentu uzyskania pozwolenia na budowę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Ulga odsetkowa obowiązuje na zasadzie praw nabytych. Zasady dokonywania odliczeń wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych regulują przepisy art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.

Zgodnie z art. 9 ust 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 ze zm.): podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka), o którym mowa w art. 26b ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r., zwany dalej „kredytem mieszkaniowym”, przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie wymienionej w ust. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., prawo do odliczenia wydatków na spłatę odsetek:

 1. od kredytu mieszkaniowego,
 2. od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego,
 3. od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w pkt 1 lub 2

do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2027 r.

Rodzaje inwestycji, których sfinansowanie uprawnia do odliczenia odsetek od kredytu (pożyczki) od podstawy obliczenia podatku, zawiera art. 26b ust. 1 ww. ustawy, natomiast zasady i warunki dokonywania tych odliczeń określone zostały w ust. 2-4 i 8 tego artykułu, a terminy dokonywania odliczenia z tytułu spłaty odsetek od kredytu (pożyczki) zawarto w ust. 5-7.

Stosownie do treści art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r. – od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

 1. budową budynku mieszkalnego, albo
 2. wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
 3. zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo
 4. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Stosownie do art. 26b ust. 2 tej ustawy: odliczenie, o którym mowa wyżej, stosuje się jeżeli:

 1. kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po dniu 1 stycznia 2002 r.,
 2. kredyt (pożyczka) był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w ust. 1,
 3. inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku tego planu – określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej na podstawie obowiązujących ustaw,
 4. inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którego budowa została zakończona nie wcześniej niż w 2002 r., a ponadto w przypadku inwestycji:
  1. o której mowa w ust. 1 pkt 1 albo pkt 4 – zakończenie nastąpiło przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku mieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania – zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku,
  2. o których mowa w ust. 1 pkt 2 albo pkt 3 – została zawarta umowa o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowa w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, której jedną ze stron jest podatnik,
 5. do zeznania, o którym mowa w art. 45, składanego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, podatnik dołączy oświadczenie na formularzu PIT-2K o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług nie korzystających ze zwolnienia od tego podatku,
 6. odsetki, o których mowa w ust. 1:
  1. zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot wymieniony w pkt 2,
  2. nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone odsetki zwiększały podstawę obliczenia podatku,
  3. nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 7. podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych między innymi na:
  1. zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
  2. budowę budynku mieszkalnego,
  3. wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,
  4. zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
  5. nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
  6. przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia lokali,
  7. systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo -kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Uprawnienie do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego jest możliwe w przypadku spełnienia wszystkich wyżej wymienionych warunków. Jednym z nich jest – stosownie do cytowanego art. 26b ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zakończenie budowy budynku mieszkalnego w terminie trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę i które zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania – zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku.

W przypadku Wnioskodawczyni powyższy warunek nie został spełniony.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika bowiem, że 21 czerwca 2004 r. Wnioskodawczyni otrzymała wraz z mężem pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego. Zainteresowana rozpoczęła budowę we wrześniu 2004 r. W dniu 13 marca 2012 r. zmieniono decyzję Starosty z 21 czerwca 2004 r. i zatwierdzono projekt budowlany zamienny ww. budynku mieszkalnego, jednorodzinnego. Na etapie realizacji budynku wprowadzono istotne zmiany, które wymagały zmiany pozwolenia na budowę. Sporządzony został projekt budowlany zamienny, który 13 marca 2012 r. otrzymał pozwolenie na budowę. W dniu 23 stycznia 2013 r. ww. budynek mieszkalny jednorodzinny został oddany do użytku.

Kwestie związane z budową obiektów budowlanych reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290).

Przepis art. 36a ust. 1 ww. ustawy stanowi, że: istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Co istotne, w ust. 3 art. 36a zapisano, że: w postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, przepisy art. 32-35 stosuje się odpowiednio do zakresu tej zmiany. Wskazane przepisy art. 32-35 regulują kwestie uzyskania pozwolenia na budowę (m.in. wymogi formalne wniosku, zawartość projektu budowlanego, zakres sprawdzeń przez organ projektu).

Należy przy tym podkreślić, że zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę w trybie art. 36a Prawa budowlanego następuje w stosunku do już wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę, którą zatwierdzono konkretny projekt budowlany. Dokonane zmiany odnoszą się do zakresu prowadzonych robót, jednak i sama zmiana, jak i prowadzone roboty, związane są nadal z pierwotną decyzją i pierwotnym projektem budowlanym.

W świetle powyższego trzyletni okres trwania inwestycji, o którym mowa w cytowanym wyżej art. 26b ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w niniejszej sprawie należy liczyć od końca 2004 roku, czyli roku, w którym Wnioskodawczyni uzyskała pierwotne pozwolenie na budowę. W konsekwencji Zainteresowana nie ma uprawnienia do odliczenia odsetek od kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na budowę budynku mieszkalnego, ponieważ inwestycja zakończona została po upływie trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Wnioskodawczyni zgodnie z prawem budowlanym uzyskała pozwolenie na budowę.

Reasumując – w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym Wnioskodawczyni nie przysługuje prawo do ulgi odsetkowej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.