Pozwolenie na budowę | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pozwolenie na budowę. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
3
sie

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej.

Fragment:

Jednym z nich jest – stosownie do cytowanego art. 26b ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zakończenie budowy budynku mieszkalnego w terminie trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę i które zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania – zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku. W przypadku Wnioskodawczyni powyższy warunek nie został spełniony. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika bowiem, że 21 czerwca 2004 r. Wnioskodawczyni otrzymała wraz z mężem pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego. Zainteresowana rozpoczęła budowę we wrześniu 2004 r. W dniu 13 marca 2012 r. zmieniono decyzję Starosty z 21 czerwca 2004 r. i zatwierdzono projekt budowlany zamienny ww. budynku mieszkalnego, jednorodzinnego. Na etapie realizacji budynku wprowadzono istotne zmiany, które wymagały zmiany pozwolenia na budowę. Sporządzony został projekt budowlany zamienny, który 13 marca 2012 r. otrzymał pozwolenie na budowę. W dniu 23 stycznia 2013 r. ww. budynek mieszkalny jednorodzinny został oddany do użytku. Kwestie związane z budową obiektów budowlanych reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290). Przepis art. 36a ust. 1 ww. ustawy stanowi, że: istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

2016
10
cze

Istota:

Prawo do zwrotu w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zwrot dokonała zakupu materiałów budowlanych w 2013 i 2014 roku natomiast pozwolenie na budowę otrzymała dopiero w 2014 roku

Fragment:

Pozwolenie na budowę otrzymała dopiero w 2015 roku. 5 września 2015 r. Wnioskodawczyni rozpoczęła budowę domu jednorodzinnego. W związku z tym, że z dniem 1 stycznia 2014 r. – straciła moc ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, zaś Wnioskodawczyni nie nabyła jeszcze w 2013 roku prawa do zwrotu, gdyż nie spełniła wszystkich ustawowych warunków, stąd też nie można mówić o jakichkolwiek prawach nabytych do zwrotu części wydatków na zakup materiałów budowlanych na dotychczasowych zasadach. Wnioskodawczyni dopiero bowiem w 2015 r. otrzymała pozwolenie na budowę i rozpoczęła budowę domu. Nie zostały przez Wnioskodawczynię spełnione warunki, o których mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Zatem w przedmiotowej sprawie Wnioskodawczyni nie ma prawa do ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych przed 1 stycznia 2014 r. na zakup materiałów budowlanych, gdyż sam zakup materiałów budowlanych przed 1 stycznia 2014 r. nie jest wystarczający aby Wnioskodawczyni mogła ubiegać się po 31 grudnia 2013 r. na zasadzie praw nabytych o zwrot tych wydatków na dotychczasowych zasadach.

2015
18
gru

Istota:

Czy Wnioskodawca może skorzystać z możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT od materiałów budowlanych?

Fragment:

Wnioskodawca posiada pozwolenie na nadbudowę budynku mieszkalnego z 2012 r., decyzja ta w 2014 r. została całkowicie zmieniona (pozwolenie na budowę i projekt budowlany). W związku z tym prace budowlane zostały rozpoczęte w 2014 r. (zaraz po wydaniu zmienionej decyzji), potwierdzają to także faktury VAT na materiały budowlane. Wnioskodawca wskazał, że spełnia wszystkie warunki zawarte w ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi i chciałby skorzystać z możliwości ubiegania się o zwrot części podatku VAT od materiałów budowlanych. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał ponadto, że jest osobą fizyczną, której wydano pozwolenie na budowę, nie ukończył 36 roku życia, jest osobą fizyczną, która w pozwoleniu na budowę nie była właścicielem budynku mieszkalnego; powierzchnia użytkowa nadbudowy budynku nie przekracza 100 m 2 . W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca może skorzystać z możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT od materiałów budowlanych... Zdaniem Wnioskodawcy, może skorzystać z możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT od materiałów budowlanych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

2015
18
paź

Istota:

Zwrot części wydatków od zakupów materiałów budowlanych - ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Fragment:

Należy podkreślić, że jakakolwiek zmiana w pozwoleniu na budowę nie może być traktowana przez inwestora jako nowe pozwolenie na budowę, skoro każda zmiana jasno stanowi o pozostawieniu w mocy innych, poza zmienionymi, punktów pozwolenia na budowę. Pierwotne pozwolenie nie zostaje przez kolejne zmiany cofnięte i do niego należy się zawsze odwoływać ustalając datę wydania pozwolenia na budowę. Do pozwolenia na budowę i daty jego wydania odwołał się też ustawodawca w art. 20 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Skoro zatem Wnioskodawczyni otrzymała pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego w 2013 r., po przepisaniu pozwolenia na budowę na rzecz inwestorów Wnioskodawczyni i jej męża, to w konsekwencji Wnioskodawczyni nie ma uprawnień do skorzystania z prawa do zwrotu podatku VAT od zakupów materiałów budowlanych na mocy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul.

2015
22
maj

Istota:

Prawo do zwrotu w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zwrot dokonała zakupu materiałów budowlanych w 2013 i 2014 roku natomiast pozwolenie na budowę otrzymała dopiero w 2014 roku

Fragment:

Pozwolenie na budowę otrzymała dopiero w 2014 roku. 7 maja 2014 r. Wnioskodawczyni rozpoczęła budowę domu jednorodzinnego. W związku z tym, że z dniem 1 stycznia 2014 r. – straciła moc ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, zaś Wnioskodawczyni nie nabyła jeszcze w 2013 roku prawa do zwrotu, gdyż nie spełniła wszystkich ustawowych warunków, stąd też nie można mówić o jakichkolwiek prawach nabytych do zwrotu części wydatków na zakup materiałów budowlanych na dotychczasowych zasadach. Wnioskodawczyni dopiero bowiem w 2014 r. otrzymała pozwolenie na budowę i rozpoczęła budowę domu. Nie zostały przez Wnioskodawczynię spełnione warunki, o których mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Zatem w przedmiotowej sprawie Wnioskodawczyni nie ma prawa do ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych w 2013 r. na zakup materiałów budowlanych, gdyż sam zakup materiałów budowlanych w 2013 roku nie jest wystarczający aby Wnioskodawczyni mogła ubiegać się po 31 grudnia 2013 r. na zasadzie praw nabytych o zwrot tych wydatków na dotychczasowych zasadach.

2015
20
maj

Istota:

Możliwość ubiegania się o zwrot niektórych wydatków poniesionych w związku z budową budynku mieszkalnego na podstawie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi w sytuacji gdy pozwolenie na budowę zostało wydane na rzecz rodziców w 2012 r., a następnie zostało przeniesione w trybie art. 40 Prawa budowlanego w 2014 r. na rzecz Wnioskodawcy

Fragment:

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: W 2012 r. wydane zostało pozwolenie na budowę na rzecz rodziców Wnioskodawcy. W 2014 r. pozwolenie na budowę domu wraz z działką zostało przeniesione z rodziców na Wnioskodawcę. W 2014 r. Wnioskodawca poniósł wydatki na zakup materiałów (co potwierdzają faktury) i rozpoczął budowę. Wnioskodawca nadmienił, że spełnia wszystkie pozostałe warunki wymienione w ustawie. W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych na przebudowę i rozbudowę własnego pierwszego mieszkania, jeżeli pozwolenie na budowę i rozbudowę zostało wydane w 2012 r. na rodziców Wnioskodawcy, a po 1 stycznia 2014 r. pozwolenie na budowę domu wraz z działką zostało przeniesione z rodziców na Wnioskodawcę... Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu prawo zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych na budowę i rozbudowę pierwszego domu mieszkalnego, który zaspokoi potrzeby Wnioskodawcy. Poza tym Wnioskodawca spełnia wszystkie wymagania, które są zapisane w ustawie: posiada pozwolenie na budowę, powierzchnia budynku nie przekracza 100 m 2 , Wnioskodawca nie ukończył 36 roku życia.

2014
19
wrz

Istota:

Zwrot części wydatków od zakupów materiałów budowlanych - ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Fragment:

Należy podkreślić, że jakakolwiek zmiana w pozwoleniu na budowę nie może być traktowana przez inwestora jako nowe pozwolenie na budowę, skoro każda zmiana jasno stanowi o pozostawieniu w mocy innych, poza zmienionymi, punktów pozwolenia na budowę. Pierwotne pozwolenie nie zostaje przez kolejne zmiany cofnięte i do niego należy się zawsze odwoływać ustalając datę wydania pozwolenia na budowę. Do pozwolenia na budowę i daty jego wydania odwołał się też ustawodawca w art. 20 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Skoro zatem Wnioskodawca otrzymał pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego w dniu 27 września 2013 r., po przepisaniu pozwolenia na budowę na rzecz inwestorów G., to w konsekwencji Wnioskodawca nie ma uprawnień do skorzystania z prawa do zwrotu podatku VAT od zakupów materiałów budowlanych na mocy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul.

2014
7
wrz

Istota:

Zwrot części wydatków od zakupów materiałów budowlanych - ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Fragment:

W złożonym wniosku Zainteresowana wskazała, że pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego uzyskane zostało w listopadzie 2013 r. Ze względu na wprowadzenie istotnych zmian w projekcie zostanie wydana w 2014 r. decyzja wprowadzająca zmiany do pozwolenia na budowę z listopada 2013 r. Należy podkreślić, że jakakolwiek zmiana w pozwoleniu na budowę nie może być traktowana przez inwestora jako nowe pozwolenie na budowę, skoro każda zmiana jasno stanowi o pozostawieniu w mocy innych, poza zmienionymi, punktów pozwolenia na budowę. Pierwotne pozwolenie nie zostaje przez kolejne zmiany cofnięte i do niego należy się zawsze odwoływać ustalając datę wydania pozwolenia na budowę. Do pozwolenia na budowę i daty jego wydania odwołał się też ustawodawca w art. 20 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Skoro zatem Wnioskodawczyni otrzymała pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego w listopadzie 2013 r., to w konsekwencji Wnioskodawczyni nie ma uprawnień do skorzystania z prawa do zwrotu podatku VAT od zakupów materiałów budowlanych na mocy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Z uwagi na to że stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie pytania nr 1 uznane zostało za nieprawidłowe, odpowiedź na pytanie nr 2 stała się bezprzedmiotowa.

2014
2
kwi

Istota:

Czy z tytułu poniesienia wydatków na zakup materiałów budowlanych udokumentowanych fakturami począwszy od dnia przyjęcia darowizny Wnioskodawca będzie mógł odliczyć podatek VAT na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym?

Fragment:

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że syn Wnioskodawcy w grudniu 2010 r. otrzymał pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego na działce .... . Roboty budowlane rozpoczęły się od 25 lutego 2011 r. W dniu 26 kwietnia 2011 r. syn Wnioskodawcy wraz z synową, posiadający wspólność majątkową przekazali Wnioskodawcy i jego żonie w formie darowizny działkę na której miał powstać dom. Zgodnie z dziennikiem budowy na dzień 25 kwietnia 2011 r. zakończono jedynie ławy fundamentowe. Celem dokończenia budowy, przez cały okres trwania budowy Wnioskodawca dokonywał zakupu materiałów budowlanych i wykończeniowych. Faktury za zakupione materiały były wystawione na jego dane osobowe. W dniu 21 stycznia 2013 r. pozwolenie na budowę zostało przepisane na Wnioskodawcę. Wnioskodawca i jego żona nie dokonywali czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Z treści powołanych wyżej przepisów wynika jednoznacznie , że prawo do ubiegania się o zwrot części podatku VAT przysługuje m.in. pod warunkiem, że osoba fizyczna poniosła wydatki na realizację określonych w ustawie inwestycji budowlanych (mieszkaniowych), posiada pozwolenie na budowę, w przypadku jak zgodnie z ustawą - Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie oraz faktury, które potwierdzają poniesienie wydatków i są wystawione na osobę fizyczną ubiegającą się o zwrot.

2014
15
sty

Istota:

1. Czy ze względu na wymóg nie przekroczenia 3 lat od końca roku, w którym zostało wydane pozwolenie na budowę, a rokiem zakończenia inwestycji, przysługuje ulga odsetkowa, zważywszy, że inwestycja została zrealizowana w oparciu o ostateczne pozwolenie na budowę z dnia 31 maja 2005 r. i w związku z tym, czy trzyletni okres na zakończenie budowy powinien być liczony od daty 31 maja 2005 r.?
2. Czy niezależne od Wnioskodawcy okoliczności w postaci:
- konieczności zmian konstrukcyjno-projektowych budynku i związaną z tym koniecznością wydania nowego pozwolenia na budowę,
- opóźnienia budowy w związku w niedochowaniem przez wykonawcę wykonania przyłącza energetycznego w uzgodnionym wcześniej terminie
wpływają na przedłużenie zakreślonego w art. 26b ust. 2 pkt 4 lit. a) ustawy terminu zakończenia budowy domu?

Fragment:

W praktyce mogą wystąpić sytuacje gdy realizowana inwestycja, z przyczyn niezależnych od podatnika bądź od inwestora nie zostanie zakończona przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano pozwolenie na budowę, w rozumieniu prawa budowlanego. Jednakże należy uznać, że wstrzymanie rozpoczęcia budowy lub jej kontynuacji, nie wstrzymuje biegu terminu, o którym mowa w art. 26b ust. 2 pkt 4 lit. a) ww. ustawy. W tym miejscu należy wskazać iż, uprawnienie odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego, jakie przysługuje od 1 stycznia 2002 r., jest przywilejem, z którego podatnicy mogą skorzystać jedynie w określonych warunkach. Niedopełnienie któregokolwiek z warunków określonych przez ustawodawcę powoduje, że podatnik traci możliwość skorzystania z przedmiotowego odliczenia. Termin określony w art. 26b ust. 2 pkt 4 ustawy jest terminem prawa materialnego, od którego przepisy ustawy nie przewidują żadnego wyjątku. Zatem jego bieg trwa nieprzerwanie od momentu, w którym dana inwestycja uzyskała pozwolenie na budowę w rozumieniu prawa budowlanego. Kwestie związane z budową obiektów budowlanych reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.– Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.). W myśl art. 50 ust. 1 ww. ustawy, w przypadkach innych niż określone w art. (...)