Pozwolenie na broń | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pozwolenie na broń. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług dotyczących badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się i posiadających pozwolenie na broń.

Fragment:

(...) lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, medycznych, o których mowa w art. 18d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.3), psychologa.” Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług dotyczących badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się i posiadających pozwolenie na broń. Natomiast wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług dotyczących badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o prawo jazdy został załatwiony w dniu 19 kwietnia 2011 r. interpretacją nr ILPP1/443-94/11-2/MS. Z kolei wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług dotyczących badań kierowców (...)

2011
1
paź

Istota:

Zwolnienia od podatku wykonywanych świadczeń.

Fragment:

(...) w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań pracownika w określonym powyżej zakresie (detektywa, pracownika ochrony fizycznej, osoby posługującej się bronią czy kierowcy). Mając powyższe na uwadze, jak również opisany stan faktyczny, wskazać należy, że od dnia 1 stycznia 2011 r. usługi dotyczące badań lekarskich osób ubiegających się o wydanie licencji pracowników ochrony fizycznej bądź posiadających taką licencję, osób ubiegających się o pozwolenie na broń, detektywów oraz badania kierowców i kandydatów na kierowców – nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Usługi te nie spełniają podstawowej przesłanki umożliwiającej zastosowanie zwolnienia, tj. ich bezpośrednim celem nie jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia. A zatem mimo, iż Wnioskodawca posiada status zakładu opieki zdrowotnej – wskazane czynności, jako niekorzystające od dnia 1 stycznia 2011 r. ze (...)

2011
1
paź

Istota:

Zwolnienie od podatku usług w zakresie badań osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na broń lub posiadających broń na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.

Fragment:

(...) ustawy, osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń lub zgłasza do rejestru broń pneumatyczną, przedstawia właściwemu organowi Policji orzeczenia lekarskie i psychologiczne wydane przez upoważnionych: lekarza i psychologa, stwierdzające, że nie należy ona do osób wymienionych w ust. 1 pkt 2-4, i potwierdzające, że może ona dysponować bronią. Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 4 – w brzmieniu obowiązującym od dnia 10 marca 2011 r. – osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane w celu określonym w art. 10 ust. 2 pkt 1 i 2 ww. ustawy, tj. w celach ochrony osobistej lub ochrony osób oraz mienia, obowiązana jest raz na pięć lat przedstawić właściwemu organowi Policji aktualne orzeczenia lekarskie i psychologiczne, o których mowa w ust. 3. W przypadku wydania negatywnego orzeczenia lekarz lub psycholog zobowiązany jest zawiadomić o tym właściwy organ Policji. Z powyższego wynika, iż głównym celem badań, o których mowa w art. 15 (...)