Pozwolenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pozwolenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
24
lut

Istota:

VZM – poniesienie wydatków przed uzyskaniem pozwolenia.

Fragment:

Wystarczające jest zatem, aby pozwoleniem na budowę inwestor dysponował w momencie realizacji inwestycji. Możliwe jest zatem, że podatnik poczyni wydatki wcześniej, jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Biorąc powyższe pod uwagę, warunkiem dokonania zwrotu na wniosek osoby fizycznej z tytułu prowadzenia inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę jest posiadanie przez tę osobę w trakcie realizacji inwestycji budowlanej stosownej decyzji w sprawie pozwolenia na budowę oraz faktur wystawionych na nazwisko wnioskodawcy (inwestora), dokumentujących poniesienie wydatków na zakup materiałów budowlanych i dołączonych do wniosku. Zatem osoba fizyczna, która poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych przed datą uzyskania pozwolenia na budowę, ale która w momencie realizacji inwestycji posiada już pozwolenie na budowę, ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych z tego tytułu. Podsumowując, Wnioskodawcy przysługuje prawo do zwrotu części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych na zakup materiałów budowlanych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, po spełnieniu pozostałych warunków określonych w ustawie o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

2015
22
sty

Istota:

Opodatkowanie i dokumentowanie zwrotu przez Inwestora opłat poniesionych przez Wnioskodawcę w ramach procedury zmiany pozwolenia na budowę inwestycji.

Fragment:

Bowiem to wyłącznie Wnioskodawca jako podmiot dysponujący nieruchomością (poprzez jej dzierżawienie od Inwestora na czas zmiany pozwolenia) oraz posiadający decyzję o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu może (będzie mógł) przystąpić do procedury zmiany tego pozwolenia, w zamian za co otrzyma od Inwestora wynagrodzenie. Jednocześnie zgodnie z zawartą umową, Inwestor zwróci Wnioskodawcy wszelkie poniesione przez Wnioskodawcę w swoim imieniu i na swoją rzecz koszty związane z prowadzonym postępowaniem administracyjnym dotyczącym zmiany pozwolenia na budowę inwestycji koszty administracyjne, w tym opłaty administracyjne i inne koszty (zwane przez Wnioskodawcę Opłatami administracyjnymi). W oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) stwierdzić należy, że poniesienie przez Wnioskodawcę kosztów i opłat związanych z procedurą zmiany ww. pozwolenia jest (będzie) świadczeniem związanym z usługą podstawową jaką jest/będzie każdorazowo usługa przeniesienia pozwolenia na budowę na rzecz Inwestora po jego zmianie. Wnioskodawca bowiem przenosząc po zakończeniu procedury zmiany ww. pozwolenia na budowę, nowe pozwolenie na Inwestora obciąży go jednocześnie kosztami i opłatami związanymi z przeprowadzeniem tej procedury, które zostały/zostaną poniesione przez Wnioskodawcę w swoim imieniu i na swój rachunek.

2012
17
paź

Istota:

Czy odpłatne zbycie (sprzedaż) w 2008r. udziału we współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z mieszkaniami na wynajem powoduje konieczność doliczenia do dochodów roku podatkowego 2008 lub dochodów innego roku podatkowego, kwot uprzednio odliczonych od dochodu w latach 2000-2002 w ramach ulgi podatkowej na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, skoro w stosunku do przedmiotowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego do chwili odpłatnego zbycia (sprzedaży) udziałów we współwłasności ww. nieruchomości nie została wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie?

Fragment:

Ustęp 14 pkt 1 artykułu 7 ustawy zmieniającej nie uzależnia utraty przywileju podatkowego od dysponowania pozwoleniem na użytkowanie. Jest to dla utraty ulgi obojętne. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie ma wpływ jedynie na początek biegu terminu. A zatem, pozbawienie omawianej korzyści podatkowej następuje, niezależnie od tego czy wnioskodawca legitymuje się pozwoleniem na użytkowanie, czy też nie. Natomiast termin 10 — letni, pozwalający, po jego zakończeniu, na swobodne z podatkowego punktu widzenia rozporządzanie budynkiem, do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie po prostu nie biegnie. Taki jest właśnie sens rozwiązania legislacyjnego przyjętego w art. 7 ust. 14 pkt 1 i ust. 14a pkt 1 ustawy zmieniającej. Przywilej ten ma więc swego rodzaju zawieszający charakter. O ile w terminie 10 lat od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie, nie nastąpi zbycie budynku, uzyskana korzyść staje się ostateczna. Jeżeli zbycie nastąpi, czy to w okresie biegu terminu, czy też przed jego otwarciem (przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie) podatnik ulgę traci i obowiązany jest do jej zwrotu. W interesie inwestora jest jak najszybsze uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, ponieważ do dnia jego otrzymania termin 10-letni nie rozpoczyna biegu i nie skraca się czas oczekiwania na definitywne skorzystanie z dużej ulgi budowlanej.

2011
1
paź

Istota:

Ulga odsetkowa.

Fragment:

Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z odliczeń w ramach ulgi odsetkowej dopiero od momentu przeniesienia na niego pozwolenia na budowę. Ponadto, w związku z tym, iż Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, aby skorzystać z ulgi odsetkowej pozwolenie to powinno uprawomocnić się w ciągu trzech lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostało przeniesione na Niego pozwolenie na budowę domu. Reasumując stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia odsetek w ramach ulgi odsetkowej od kredytu zaciągniętego w 2006 r. i 2008 r. na budowę i dokończenie budowy domu, w odniesieniu do tej jego części, która została wydatkowana po przeniesieniu pozwolenia na budowę na Zainteresowanego, jeżeli zakończenie inwestycji - uprawomocnienie pozwolenia na użytkowanie obiektu - nastąpi przed upływem 3 lat licząc od końca roku, w którym zostało na Niego przeniesione pozwolenie na budowę domu. Zaznaczyć jednak należy, iż możliwość skorzystania z ulgi odsetkowej istnieje, przy spełnieniu wszystkich warunków wynikających z art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2011
1
sie

Istota:

Czy w opisanym stanie faktycznym uzyskanie wydawanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozwolenia na użytkowanie wykończonej i przekazanej najemcy części biurowej budynku było warunkiem powstania prawa do wprowadzenia przez Wnioskodawcę tej części budynku do ewidencji środków trwałych i dokonywania odpisów amortyzacyjnych?

Fragment:

W zaistniałym stanie faktycznym brak pozwolenia na użytkowanie, wydanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oznaczał, że Wnioskodawca nie miał prawa wprowadzić budynku do ewidencji środków trwałych i rozpocząć amortyzacji, ponieważ bez takiego pozwolenia budynku nie można było uznać za „ zdatny do użytku ”. Gdyby to pozwolenie na użytkowanie wydane zostało np. w maju 2008 r., wówczas Wnioskodawca mógłby wprowadzić do ewidencji środków trwałych dopuszczoną do użytkowania część budynku i dokonać pierwszego odpisu amortyzacyjnego w czerwcu 2008 r. W ten sposób późniejsze wydanie pozwolenia na użytkowanie spowodowało utratę w poszczególnych miesiącach 2008 roku, prawa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przekazanej najemcy części budynku. W uzupełnieniu wniosku z dnia 22.02.2010 r. Wnioskodawca wskazał, iż stoi na stanowisku, że rozpoczęcie amortyzacji budynku mogło nastąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie części biurowej, wydanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Spółka uważa jednocześnie, że formalne dopuszczenie do użytkowania części usługowej nie było warunkiem rozpoczęcia amortyzacji budynku, ponieważ prace wykończeniowe w tej części wykonywał samodzielnie najemca, a regularny czynsz najmu pobierany był od maja 2008 r. (gdyby więc pozwolenie na użytkowanie części biurowej zostało wydane np. w czerwcu 2008 r., to Wnioskodawca w lipcu 2008 r. mógłby dokonać pierwszego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej całego budynku).

2011
1
maj

Istota:

Jakimi pozwoleniami muszą wylegitymować się strony nabycia towarów wewnątrzwspólnotowych tj. win w procedurze zawieszenia akcyzy?

Fragment:

Pytanie podatnikanr 1: Jakimi pozwoleniami muszą wylegitymować się strony nabycia towarów wewnątrzwspólnotowych tj. win w procedurze zawieszenia akcyzy? Stanowisko podatnika: Spółka stoi na stanowisku, iż zgodnie z poz. 30 załącznika nr 2 Ustawy o podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004r. z późn. zm. dostawy win tj. wyrobów akcyzowych zharmonizowanych od bułgarskich kontrahentów będą odbywały się w oparciu o nabycie wewnątrzwspólnotowe. Kontynuując realizację kontraktów na dostawy win Spółka będzie funkcjonowała jako zarejestrowany handlowiec. Odpowiedź: Procedura zawieszenia poboru akcyzy, jak również instytucje składu podatkowego oraz zarejestrowanego i niezarejestrowanego handlowca mają zastosowanie w przypadku wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, tj. wyrobów objętych jednolitymi zasadami opodatkowania i obrotu we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Procedura zawieszenia poboru akcyzy została wprowadzona przepisami dyrektyw horyzontalnej. Art. 4 dyrektywy horyzontalnej definiujący pojęcie procedury zawieszenia poboru akcyzy wskazuje, że przez procedurę tę należy rozumieć porozumienie podatkowe odnoszące się do produkcji, przetwarzania, przechowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych w ramach zawieszenia poboru akcyzy.

2011
1
mar

Istota:

Czy w zapisie uchwały Nr XXVIII/243/2004 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości od gruntów, budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 24, poz. 471) organ uchwałodawczy miał na myśli uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego w rozumieniu przepisów ustawy prawo budowlane, czy też innego rodzaju pozwolenie.

Fragment:

Nr 24, poz. 471), ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o oddaniu do użytkowania, należy przez to rozumieć uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego i złożenie deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości. Przepis ten w sposób jednoznaczny odnosi się do pojęcia pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. Definicji tego pojęcia należy poszukiwać w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.). Zgodnie z przepisem art. 55 ustawy Prawo budowlane, przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli: Na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX, o których mowa w załączniku do ustawy; Zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4; Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych. Przepis § 1 ust. 1 pkt 5 ww. uchwały Rady Miejskiej odnosi się do cytowanego wyżej przepisu ustawy. Odmienna interpretacja kłóciłaby się z dosłownym brzmieniem komentowanego przepisu uchwały i dopuszczałaby dowolną jego interpretację.

2011
1
sty

Istota:

Fragment:

W dniu 04.12.2001 r. wystąpiła Pani do Urzędu Miasta Kielce z wnioskiem o wydanie pozwolenia na rozbudowę budynku mieszkalnego. Decyzja na rozbudowę została wydana w dniu 04.02.2002 r. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie warunkuje odliczenia od podatku wydatków poniesionych na rozbudowę budynku mieszkalnego od posiadania pozwolenia na rozbudowę, jednakże zgodnie z Prawem budowlanym pozwolenie takie należy uzyskać przed rozpoczęciem prac. W przypadku poniesienia wydatków na rozbudowę istnieje możliwość skorzystania z ulgi pod warunkiem rozpoczęcia prac i uzyskania pozwolenia na rozbudowę w rozsądnym, krótkim terminie od chwili poniesienia pierwszych wydatków. W przypadku opisanym w piśmie będzie Pani mogła skorzystać z odliczenia od podatku za 2002 r. dalszych wydatków na kontynuację tej inwestycji udokumentowanych dowodami ich poniesienia stosownie do cytowanego wyżej przepisu art. 27a ust. 6 pkt 1 ustawy.