Pozostałe przychody operacyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pozostałe przychody operacyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Czy zrealizowane zgodnie z ustawą o rachunkowości pozostałe przychody operacyjne w związku z aktualizacją wartości wyceny inwestycji do wartości godziwej stanowią nie stanowią przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) aktywów i ich korektami, z wyjątkiem odpisów obciążających koszty finansowe, z odszkodowaniami i karami, z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych. Odnosząc przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe do powołanych przepisów należy stwierdzić, że pozostałe przychody operacyjne związane z aktualizacją wartości inwestycji do wartości godziwej nie stanowią przychodu podatkowego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zatem uznać należy, że stanowisko Spółki jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy cała kwota zadatku zarachowana przez sprzedającego w kwocie 28.500,00 zł. powinna stanowić pozostałe przychody operacyjne podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym Strona przedstawiła stan faktyczny z którego wynika, iż spółka zawarła umowę przedwstępną kupna-sprzedaży nieruchomości działki gruntu, w której to umowie nabywca zobowiązał się do zapłaty zadatku w kwocie 28.500,00 zł. brutto. Wpłaty zadatku dokonał dnia 24.10.2005 r. W dniu 19.06.2006 r. do spółki wpłynęło pismo od nabywcy informujące, że odstępuje on od podpisanej umowy (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne bezrobotnego z Powiatowego Urzędu Pracy, wykazywane jako pozostałe przychody operacyjne należy uwzględnić w kwocie zobowiązującej do prowadzenia ksiąg rachunkowych przy wyliczaniu wysokości osiągniętych w danym roku podatkowym przychodów?

Fragment:

(...) przy wyliczaniu wysokości osiągniętych w danym roku podatkowym przychodów? Zdaniem wspólników spółki cywilnej przy wyliczaniu ww. przychodów nie należy uwzględniać pozostałych przychodów operacyjnych. Stanowisko organu podatkowego Na wstępie należy wyjaśnić, że przepisy rozporządzania Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) nie posługują się pojęciem "pozostałe przychody operacyjne". Termin ten występuje w ustawie o rachunkowości, przez który zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości rozumie się "przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki". Przepisy ww. rozporządzenia rozróżniają termin >przychód pozostałe przychody W odniesieniu do wniosku wspólników należy stwierdzić, że zwrot części kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne bezrobotnego z Powiatowego Urzędu (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy wystawienie i wysłanie do kontrahenta (na podstawie umowy) noty obciążeniowej dotyczącej kar umownych za nienależyte wykonanie robót jest podstawą do wykazania w deklaracji CIT – 2 przychodu, na podstawie art. 12 ust. 3 updop.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem spółki z dnia 07.06.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu w dn. 09.06.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych postanawia uznać za prawidłowe stanowisko Podatnika. UZASADNIENIE Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż XXX S.A. (dalej jako XXX lub Spółka) obciążył swojego kontrahenta karami umownymi za nienależyte wykonanie robót. Kwotę wykazanych w nocie obciążeniowej kar umownych Spółka ujęła w bieżącej deklaracji CIT, pomimo braku faktycznej zapłaty, na podstawie art. 12 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy pozostałe przychody operacyjne, stanowiące równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych sfinansowanych z ZFRON , stanowią przychód do opodatkowania ?

Fragment:

(...) lub wytworzenie środków trwałych, mimo, że w ewidencji rachunkowej odniesiona została na przychody operacyjne nie stanowi przychodu dla celów podatkowych. Artykuł 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który formułuje definicje przychodu nie zawiera w swej kategorii przychodów, do której można by zakwalifikować wspomniane środki. W związku z powyższym równowartość amortyzacji środków trwałych przeksięgowanych z rozliczeń międzyokresowych przychodów na pozostałe przychody operacyjne nie stanowi przychodu dla celów podatkowych w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji. Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, że niniejsza interpretacja udzielana jest w oparciu o przepisy prawa podatkowego obowiązujące w dacie skierowania zapytania do organu podatkowego oraz odpowiedzi na zapytania – jedynie w opisanym przez Podatnika stanie faktycznym. (...)