IPPB2/415-872/14-4/LS | Interpretacja indywidualna

Dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu świadczenia usług w ramach umowy o współpracę mogą być w 2015 r. i latach następnych, o ile nie zmieni się stan faktyczny i prawny, opodatkowane 19% podatkiem liniowym na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
IPPB2/415-872/14-4/LSinterpretacja indywidualna
 1. podatek liniowy
 2. pozarolnicza działalność gospodarcza
 3. pracodawca
 4. pracownik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 października 2014 r. (data wpływu 22 października 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 11 grudnia 2014 r. (data nadania 12 grudnia 2014 r., data wpływu 15 grudnia 2014 r.) na wezwanie Nr IPPB2/415-872/14-2/LS z dnia 8 grudnia 2014 r. (data nadania 8 grudnia 2014 r., data doręczenia 11 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z działalności gospodarczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z działalności gospodarczej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest zatrudniony w firmie C. sp. z o.o (dalej: „Spółka”) na umowę o pracę na stanowisku Administrator Systemów Informatycznych (dalej: „Umowa o pracę”).

Do obowiązków Wnioskodawcy wynikających z Umowy o pracę należy:

 • budowa i modyfikacja stron internetowych, serwisu "helpdesk" oraz innych serwisów sieciowych Pracodawcy,
 • administracja repozytorium danych (archiwum elektroniczne) Pracodawcy,
 • wykonywanie okresowych kontroli działania i kompleksowych przeglądów serwisów sieciowych Pracodawcy,
 • tworzenie i nadzorowanie procedur administracji istniejącą infrastrukturą IT Pracodawcy,
 • wykonywanie instalacji, konfiguracji oraz realizacji bieżącej obsługi informatycznej serwerów Pracodawcy,

Jednocześnie Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta miasta. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest świadczenie specjalistycznych usług doradczych i programistycznych w zakresie technologii informatycznych.

Jednym z usługobiorców Wnioskodawcy jest Spółka, z którą Wnioskodawca podpisał umowę o współpracy (dalej: „Umowa o współpracy”). Przedmiot Umowy o współpracy zakłada świadczenie przez Wnioskodawcę usług w zakresie zarządzania projektami (Project Management) prowadzonymi przez Spółkę, dotyczącymi wdrażania systemów informatycznych do budżetowania i raportowania u klientów Spółki.

Do zakresu zadań Wnioskodawcy wynikających z Umowy o współpracy należy:

 • kompleksowe zarządzanie projektami IT,
 • zarządzanie zespołem projektowym,
 • zarządzanie ryzykiem projektowym oraz biznesowym,
 • zbieranie wymagań biznesowych, ich analiza oraz ocena wykonalności,
 • określanie szczegółowego harmonogramu prowadzonych prac dla poszczególnych zadań,
 • monitorowanie i raportowanie operacyjne postępów prac,
 • koordynowanie i wsparcie techniczne procesu wdrażania oprogramowania,
 • tworzenie dokumentacji oraz koordynowanie jej przepływu zgodnie z wymaganiami projektu,
 • rekrutacja nowych członków zespołu.

Do końca 2013 roku dochody z tytułu działalności gospodarczej Wnioskodawca opodatkowywał na zasadach ogólnych określonych w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ((Dz. U. z 2012 r. Nr 361 j.t.; dalej: „UPDOF”), tj. według skali podatkowej 18% i 32%.

Pismem z dnia 8 grudnia 2014 r. Nr IPPB2/415-872/14-2/LS wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez wskazanie:

 • Czy czynności wykonywane w ramach umowy o współpracę nie będą tożsame lub częściowo tożsame z czynnościami wykonywanymi w ramach umowy o pracę ze spółką z o.o....

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 11 grudnia 2014 r. Pismem z dnia 11 grudnia 2014 r. (data nadania 12 grudnia 2014 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie. W nadesłanym uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca przedstawia zakres wykonywanych czynności wynikających z Umowy o pracę jak również zakres zadań Wnioskodawcy wynikających z Umowy o współpracę. W stanowisku wnioskodawcy stwierdza m.in. „iż zakres czynności wykonywanych w ramach Umowy o pracę zdecydowanie nie pokrywa się z zakresem usług świadczonych w ramach Umowy o współpracy. Jak przedstawiono w opisie stanu faktycznego - zgodnie z zawartą Umową o współpracy do obowiązków Wnioskodawcy należy przede wszystkim zarządzanie (kierowanie) projektami informatycznymi dotyczącymi wdrażania systemów informatycznych do budżetowania i raportowania u klientów Spółki i w infrastrukturze technicznej klientów Spółki, natomiast w ramach zawartej Umowy o pracę Wnioskodawca zajmuje się administracją techniczną serwerów stanowiących wewnętrzną infrastrukturą Spółki (pracodawcy).

Tym samym Wnioskodawca stwierdza, że czynności wykonywane w ramach Umowy o współpracę zdecydowanie nie będą tożsame ani częściowo tożsame z wykonywanymi w ramach Umowy o pracę ze Spółką.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dochody uzyskane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej w roku 2015 i w latach następnych mogą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c UPDOF, tj. jako 19% podstawy obliczenia podatku (po złożeniu stosownego oświadczenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w formie pisemnej do dnia 20 stycznia 2015 r. i przy założeniu niezmiennego zakresu obowiązków wynikających z Umowy o pracę oraz Umowy o współpracy)...

Zdaniem Wnioskodawcy, dochody Wnioskodawcy uzyskane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej mogą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ust. 1 UPDOF, tj, mogą być obliczane jako 19% podstawy obliczenia podatku.

Zgodnie z art. 9a ust. 2 UPDOF, podatnicy - za zastrzeżeniem ust. 3 - mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c UPDOF. W tym przypadku obowiązani są do, złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania.

W myśl art. 9a ust. 3 UPDOF, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Stosownie do wyżej cytowanych artykułów ustawodawca uzależnia możliwość skorzystania z opodatkowania dochodów podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą według stawki 19% od dwóch warunków:

 1. złożenie stosownego oświadczenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w formie pisemnej do dnia 20 stycznia danego roku podatkowego przez podmiot kontynuujący prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej;
 2. podatnik nie wykonuje (nie wykonywał) w danym roku podatkowym w ramach działalności gospodarczej na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy tych samych czynności, które poprzednio wykonywane były (są) przez niego w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Z powyższego wynika, że ograniczenie o wyborze liniowej metody rozliczenia podatku odnosi się wyłącznie do tycz czynności, które są takie same jaki czynności wykonywane wcześniej lub obecnie w ramach stosunku pracy.

Wobec powyższego, rozważyć należy, czy zakres czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki w ramach działalności gospodarczej na podstawie Umowy o współpracy jest zbieżny z zakresem obowiązków służbowych Wnioskodawcy, wynikających z Umowy o pracę zawartej ze Spółką.

W odniesieniu do zakresu czynności świadczonych na rzecz Spółki, Wnioskodawca stwierdza, iż zakres czynności wykonywanych w ramach Umowy o pracę zdecydowanie nie pokrywa się z zakresem usług świadczonych w ramach Umowy o współpracy.

Jak przedstawiono w opisie stanu faktycznego - zgodnie z zawartą Umową o współpracy do obowiązków Wnioskodawcy należy przede wszystkim zarządzanie (kierowanie) projektami informatycznymi dotyczącymi wdrażania systemów informatycznych do budżetowania i raportowania u klientów Spółki i w infrastrukturze technicznej klientów Spółki, natomiast w ramach zawartej Umowy o pracę Wnioskodawca zajmuje się administracją techniczną serwerów stanowiących wewnętrzną infrastrukturą Spółki (pracodawcy).

Mając na względzie powyższe stwierdzić należy, iż w przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 UPDOF wykluczające możliwość opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie art. 30c UPDOF.

Wobec powyższego, przy założeniu złożenia przez wnioskodawcę stosownego oświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 2 UPDOF do 20 stycznia 2015 r. dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę w roku 2015 w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mogą być opodatkowane 19% podatkiem liniowym, na zasadach określonych w art. 30c UPDOF.

Jak stanowi art. 9a ust. 4 UPDOF, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w art. 9a ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia danego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania.

Reasumując powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisko, że w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca - po złożeniu oświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 2 UPDOF - może skorzystać z opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej na podstawie art. 30c UPDOF w roku 2015 i w latach następnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Stosownie do art. 9a ust. 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

 1. wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W myśl art. 30c ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Z powyższego wynika zatem, że możliwości wyboru sposobu opodatkowania określonego w art. 30c - według liniowej stawki 19%, zostali pozbawieni ci podatnicy, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uzyskują przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, a usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik wykonywał bądź wykonuje na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w roku podatkowym.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest zatrudniony w firmie C. sp. z o.o (dalej: „Spółka”) na umowę o pracę na stanowisku Administrator Systemów Informatycznych (dalej: „Umowa o pracę”). Jednocześnie Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta miasta. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest świadczenie specjalistycznych usług doradczych i programistycznych w zakresie technologii informatycznych. Jednym z usługobiorców Wnioskodawcy jest Spółka, z którą Wnioskodawca podpisał umowę o współpracy (dalej: „Umowa o współpracy”). Przedmiot Umowy o współpracy zakłada świadczenie przez Wnioskodawcę usług w zakresie zarządzania projektami (Project Management) prowadzonymi przez Spółkę, dotyczącymi wdrażania systemów informatycznych do budżetowania i raportowania u klientów Spółki. Do końca 2013 roku dochody z tytułu działalności gospodarczej Wnioskodawca opodatkowywał na zasadach ogólnych określonych w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ((Dz. U. z 2012 r. Nr 361 j.t.; dalej: „UPDOF”), tj. według skali podatkowej 18% i 32%. Wnioskodawca stwierdza, że czynności wykonywane w ramach Umowy o współpracę zdecydowanie nie będą tożsame ani częściowo tożsame z wykonywanymi w ramach Umowy o pracę ze Spółką.

Z powyższego wynika zatem, że zakres czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę w ramach stosunku pracy jest rozbieżny z zakresem czynności i usług, które świadczy w ramach umowy o współpracę na rzecz Spółki, w której zatrudniony jest na umowę o pracę jako Administrator Systemów Informatycznych.

Wobec powyższego, w przedstawionym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym nie zachodzą okoliczności o których mowa w art. 9a ust. 3 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu świadczenia usług w ramach umowy o współpracę mogą być w 2015 r. i latach następnych, o ile nie zmieni się stan faktyczny i prawny, opodatkowane 19% podatkiem liniowym na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.