IPPB2/415-871/14-2/PW | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania dochodów osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym.
IPPB2/415-871/14-2/PWinterpretacja indywidualna
  1. podatek liniowy
  2. pozarolnicza działalność gospodarcza
  3. stosunek pracy
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2014 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Warszawie 9 października 2014 r., data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku 13 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną i prowadzi działalność gospodarczą od 01.08.2005 r. w zakresie:

  1. praktyki lekarskiej specjalistycznej,
  2. zarządzania urządzeniami informatycznymi,
  3. działalności usługowej dotyczącej technologii informatycznych i komputerowych.

Dnia 01.02.2006 Wnioskodawczyni zawarła umowę o pracę z F. sp. z o.o. (dawniej: I. Sp. z o.o.). W ramach tej umowy od 01.12.2006 r. Wnioskodawczyni wykonuje obowiązki przewidziane dla Dyrektora Stacji Dializ. Zakres kompetencji określonych w umowie przedstawia załączona karta obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień.

Dla F. sp. z o.o. będącego obecnym pracodawcą Wnioskodawczyni świadczy ona również usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w ramach prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej.

Z podatku dochodowego Wnioskodawczyni rozlicza się na podstawie skali podatkowej, zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zakres usług wykonywanych dla F. sp. z o.o. w ramach stosunku pracy i w ramach działalności nie pokrywa się.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku wykonywania nieodpowiadających sobie czynności dla tego samego podmiotu – F. sp. z o.o. w ramach działalności i w ramach stosunku pracy Wnioskodawczyni może rozliczać się według 19% stawki podatku zgodnie z art. 30 c Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Według oceny Wnioskodawczyni jako sposób opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej Wnioskodawczyni może wybrać podatek dochodowy wynoszący 19% zgodnie z art. 30c Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Świadczone usługi na rzecz obecnego pracodawcy Wnioskodawczyni, tj. firmy F. sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie odpowiadają czynnościom wykonywanym w ramach stosunku pracy. Co za tym idzie nie zachodzą przesłanki określone w art. 9a ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych związane z utratą prawa do opodatkowania w sposób określony w art. 30c.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Na podstawie art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Deklarując wybór 19% podatku liniowego podatnik musi uwzględnić przesłanki określone w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Jak wynika z przytoczonych przepisów – co do zasady – możliwość opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychody z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, jeżeli usługi te odpowiadają czynnościom, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników, wykonywał na rzecz tegoż pracodawcy w roku podatkowym (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wnika, że Dnia 01.02.2006 Wnioskodawczyni zawarła umowę o pracę z F. sp. z o.o. (dawniej: I. Sp. z o.o.). W ramach tej umowy od 01.12.2006 r. Wnioskodawczyni wykonuje obowiązki przewidziane dla Dyrektora Stacji Dializ. Zakres kompetencji określonych w umowie przedstawia załączona karta obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień.

Dla F. sp. z o.o. będącego obecnym pracodawcą Wnioskodawczyni świadczy ona również usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w ramach prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej.

Z podatku dochodowego Wnioskodawczyni rozlicza się na podstawie skali podatkowej, zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zakres usług wykonywanych dla F. sp. z o.o. w ramach stosunku pracy i w ramach działalności nie pokrywa się.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni uzyskując dochody z wykonywania dla tego samego pracodawcy nieodpowiadających sobie czynności – ma prawo do opodatkowania dochodu uzyskiwanego z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym, na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile z zachowaniem terminu złożone zostanie stosowne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania.

Wskazać należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podatek liniowy
ILPB1/415-623/14-4/AG | Interpretacja indywidualna

pozarolnicza działalność gospodarcza
IBPBI/1/415-1422/14/AB | Interpretacja indywidualna

stosunek pracy
ILPB2/415-911/14-2/TR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.