IPPB1/4511-978/15-2/KS1 | Interpretacja indywidualna

Czy OF ma prawo wyboru 19% stawki podatku w zakresie wynagrodzenia uzyskiwanego od Spółki na podstawie umowy zawartej między OF i Spółką?
IPPB1/4511-978/15-2/KS1interpretacja indywidualna
 1. członek zarządu
 2. podatek liniowy
 3. pozarolnicza działalność gospodarcza
 4. usługi
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Podatek od sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2015 r. (data wpływu) uzupełnionym pismem z dnia 6 sierpnia 2015 r. (data wpływu 13 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodów osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodów osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spółka komandytowa (dalej „Spółka” lub „G.”) jest spółką komandytową z siedzibą na terytorium Polski. Ma dwóch wspólników (obaj wspólnicy mają siedziby w Polsce) - jej jedynym komandytariuszem jest polska spółka kapitałowa. Jej jedynym komplementariuszem jest inna spółka osobowa (w formie spółki komandytowej, dalej „R spk”), której jedynym komplementariuszem jest polska spółka kapitałowa (dalej „R spzoo”). Do reprezentowania Spółki uprawniony jest jej komplementariusz (R spk, w formie spółki komandytowej), a tego komplementariusza reprezentuje jego komplementariusz (R Spzoo). R Spzoo jest reprezentowana przez zarząd R spzoo.

Wnioskodawca, osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania w Polsce (dalej „OF”) zasiada w zarządzie R Spzoo. Jest jednocześnie prokurentem Spółki oraz prokurentem R spk (komplementariusza Spółki).

Działalność R Spzoo jest ograniczona do zarządzania R spk (jako komplementariusz R spk) oraz Spółką (reprezentując R spk będącą komplementariuszem Spółki). Spółka prowadzi natomiast działalność skupiającą się na usługach zarządzania majątkiem w postaci budynków biurowych szeregu polskich podmiotów posiadających nieruchomości. Spółka na potrzeby tej działalności zatrudnia pracowników, dysponuje odpowiednim wyposażeniem, itp. Spółka nie jest wspólnikiem ani akcjonariuszem tych podmiotów - właścicieli nieruchomości, jej czynności są więc wykonywane w ramach usług zarządzania nieruchomościami.

OF zawarła umowę ze Spółką. Na podstawie umowy zawartej w ramach swojej działalności gospodarczej (OF prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, zarejestrowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami), OF świadczy na rzecz Spółki usługi doradcze dotyczące:

 1. Zawieranych przez poszczególne spółki - właścicieli nieruchomości (nabywców usług Spółki) umów najmu z najemcami,
 2. Zarządzania nieruchomościami przez ich właścicieli (nabywców usług Spółki),
 3. Analizy w zakresie potrzeb oraz doradztwa dotyczącego prowadzenia prac remontowych, modernizacyjnych, itp. nieruchomości należących do nabywców usług Spółki,
 4. Analizy możliwości oraz doradztwa w zakresie prowadzenia procesu budowy nowych budynków przez nabywców lub potencjalnych nabywców usług Spółki,
 5. Planowanych nabyć nowych nieruchomości przez podmioty nabywające usługi G.,
 6. Usługi doradcze w procesie zmierzającym do nabyć nowych nieruchomości przez nabywców lub potencjalnych nabywców usług Spółki.

Szczegółowy zakres usług, które wykonuje OF jest ustalany na bieżąco, w zależności od aktualnych potrzeb G. Świadczenie i wykonanie powyższych usług jest potwierdzane dokumentacją, której formę uzgodnią OF i G.. Taka dokumentacja może obejmować m.in. sporządzone notatki ze spotkań, raporty, analizy lub zestawienia wykonanych czynności.

Umowa zawarta przez OF ze Spółką (w ramach indywidualnej pozarolniczej działalności gospodarczej) przyznaje OF prawo angażowania do wykonania tej umowy osób trzecich (pracowników, współpracowników, podwykonawców, itp.). OF, jako niezależny przedsiębiorca, nie podlega kierownictwu Spółki w związku z wykonywaniem na jej rzecz usług doradczych. W szczególności, OF ma swobodę co do wyboru miejsca, czasu i sposobu wykonania czynności objętych zakresem umowy. Umowa nie wyłącza możliwości świadczenia usług przez OF na rzecz innych podmiotów niepowiązanych kapitałowo, organizacyjnie bądź biznesowo ze Spółką oraz grupą podmiotów, której częścią jest Spółka.

Czynności wykonywane przez OF na podstawie umowy o świadczenie usług, nie obejmują czynności zarządzania przedsiębiorstwem ani reprezentowania Spółki, nie noszą zatem znamion umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menadżerskiego ani umowy o podobnym charakterze. Takie czynności OF wykonuje w ramach jego funkcji członka zarządu R spzoo i są one objęte odrębnym wynagrodzeniem ustalonym w uchwale wspólników R Spzoo.

Jak wspomniano, OF sprawuje w R spzoo funkcję członka zarządu. Podstawą sprawowanej tej funkcji jest uchwała Zgromadzenia Wspólników R spzoo o powołaniu OF na członka zarządu. Inna uchwała Zgromadzenia Wspólników R spzoo przyznała OF wynagrodzenie za sprawowanie funkcji członka zarządu. OF nie był, nie będzie i nie jest zatrudniony w Spółce, w R spzoo ani w innym podmiocie polskim na podstawie umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego lub innej umowy zawartej przez OF w ramach działalności gospodarczej (poza umową jaka została opisana powyżej).

Jako członek zarządu R spzoo, OF zajmuje się prowadzeniem spraw R spzoo. R spzoo jako komplementariusz prowadzi też sprawy R spk oraz, jako komplementariusz R spk będącej komplementariuszem Spółki, sprawy Spółki. OF reprezentuje również te podmioty wobec podmiotów trzecich zgodnie z unormowaniami kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami aktów wewnętrznych. W szczególności do jego obowiązków należy m.in. dbanie o wyniki ekonomiczne oraz gospodarcze w skali całej Spółki, R Spzoo, R spk, koordynacja pracy zarządu, wykonywanie w odniesieniu do pracowników Spółki uprawnień i obowiązków pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy, podpisywanie umów handlowych oraz rozporządzanie majątkiem Spółki.

W celu ułatwienia pełnienia powyższych funkcji, OF została powołana w R spk oraz w Spółce na prokurenta. OF dokonała wyboru stawki podatku 19% obowiązującej dla dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w wymaganej przepisami formie i w ustawowym terminie.

Podsumowując, OF będzie uzyskiwał wynagrodzenie z dwóch odrębnych tytułów:

 1. wynagrodzenie od Rspzoo przyznane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników z tytułu czynności wykonywanych jako członek zarządu oraz
 2. wynagrodzenie od Spółki z tytułu świadczenia przez OF usług w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej, na podstawie faktur wystawianych zgodnie z postanowieniami przyszłej umowy zawartej w ramach działalności gospodarczej.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy OF ma prawo wyboru 19% stawki podatku w zakresie wynagrodzenia uzyskiwanego od Spółki na podstawie umowy zawartej między OF i Spółką...

Zdaniem Wnioskodawcy, OF ma prawo wyboru i stosowania stawki 19% dla wynagrodzenia uzyskiwanego od Spółki na podstawie umowy zawartej między OF i Spółką.

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o pdof, podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zgodnie natomiast z art. 30c ust. 1 ustawy o pdof, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

W świetle powyższych przepisów, prawo stosowania stawki 19% do wynagrodzenia z umowy ze Spółką jest uzależnione od:

 1. wyboru przez OF tej formy opodatkowania we właściwej formie i w ustawowym terminie,
 2. tego, czy wypłacane przez Spółkę wynagrodzenie stanowi dla OF przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa wart . 10 ust. 1 pkt 3 oraz art . 14 ustawy o pdof.

W opisanym zdarzeniu przyszłym, OF prowadzi indywidualną, pozarolniczą działalność gospodarczą i w ramach tej działalności świadczy usługi na rzecz Spółki, co nie wyklucza świadczenia usług w ramach tej działalności gospodarczej na rzecz innych podmiotów gospodarczych. Wykonane usługi są dokumentowane fakturami VAT wystawionymi przez OF na rzecz Spółki.

Zgodnie z art. 5b ustawy o pdof, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Powyższe warunki w przedstawionym stanie faktycznym nie są spełnione łącznie, co oznacza, że przychody z OF z umowy ze Spółką powinny być sklasyfikowane jako dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, wskazane w art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 14 ustawy o pdof. Skoro więc przychody osiągane przez OF z umowy ze Spółką stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 14 ustawy o pdof, na Spółce jako podmiocie dokonującym wypłaty wynagrodzenia nie będą spoczywały obowiązki obliczenia, poboru i wpłaty na konto urzędu skarbowego zaliczek na pdof.

R spzoo będzie natomiast zobowiązana do poboru zaliczek z tytułu wynagrodzenia wypłacanego OF za pełnienie funkcji członka zarządu R spzoo.

Okoliczność, że OF równolegle otrzymuje od R spzoo osobne wynagrodzenie za wykonywanie czynności członka zarządu, który reprezentując R spzoo reprezentuje pośrednio Spółkę oraz reprezentuje Spółkę jako jej prokurent, nie ma wpływu na obowiązki Spółki w stosunku do wynagrodzenia wypłacanego za świadczenie przez OF usług doradczych w ramach działalności gospodarczej.

Jak wskazano wcześniej, Wnioskodawca ma prawo reprezentowania podmiotów jako ich prokurent lub członek zarządu (Spółka, R Spzoo, R spk), w tym zawierania w imieniu tych podmiotów umów. Zawierając takie umowy. Wnioskodawca działa na rzecz i w interesie tych podmiotów, na ich rachunek i ich ryzyko.

Niemniej, Wnioskodawca zawarł również ze Spółką umowę (opisaną we Wniosku), którą Wnioskodawca wykonuje w ramach prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie reprezentował Spółki przy zawieraniu tej umowy (tzn. w imieniu Spółki umowa nie została podpisana przez Wnioskodawcę, lecz przez inną osobę). W wyniku zawarcia tej umowy, w zakresie w jakim Wnioskodawca realizuję tę umowę, Wnioskodawca działa na własną rzecz i w interesie własnym oraz na własny rachunek i własne ryzyko.

Spółka podkreśla, że zakres czynności, których istotą jest doradztwo na rzecz Spółki, nie pokrywa się z zakresem czynności wykonywanych przez OF w ramach pełnienia funkcji członka zarządu ani nie jest związany z uprawnieniami jakie daje OF prokura. W szczególności, przedmiotem umowy zawartej w ramach działalności gospodarczej nie są czynności związane z bieżącym prowadzeniem spraw Spółki i jej reprezentowaniem na zewnątrz w zakresie przewidzianym unormowaniami kodeksu spółek handlowych. Zakres usług doradczych wynikających z postanowień tej umowy odnosi się wyłącznie do usług w zakresie ściśle określonym umową, odrębnym od czynności wykonywanych przez OF jako członek zarządu.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że wynagrodzenie OF z tytułu usług świadczonych na rzecz Spółki w ramach indywidualnej, pozarolniczej działalności gospodarczej należy sklasyfikować na gruncie ustawy o pdof jako przychód z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej. W konsekwencji, OF jest uprawniona do wyboru i stosowania stawki podatku 19% zgodnie z art. 30c ustawy o pdof.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.