IPPB1/4511-301/15-2/JS | Interpretacja indywidualna

W zakresie ustalenia źródła przychodów
IPPB1/4511-301/15-2/JSinterpretacja indywidualna
 1. działalność wykonywana osobiście
 2. korepetycje
 3. pozarolnicza działalność gospodarcza
 4. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności wykonywanej osobiście

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 marca 2015 r. (data wpływu 4 marca 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia źródła przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia źródła przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca od dnia 2 października 2014 r. prowadzi działalność gospodarczą. Działalność ta polega na udzielaniu korepetycji z matematyki i fizyki na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum. W ramach zajęć Wnioskodawca pomaga w zrozumieniu bieżącego materiału i przygotowaniu do nadchodzących sprawdzianów i egzaminów. Zajęcia te odbywają się albo u ucznia w mieszkaniu, albo w mieszkaniu, w którym zarejestrowana jest działalność.

Uczniowie lub ich rodzice płacą Wnioskodawcy wynagrodzenie gotówką lub przelewem na konto bankowe. Jeżeli płacą na konto bankowe, to jest to rachunek umieszczony na wniosku o wpis do CEIDG.

Jednocześnie Wnioskodawca ponosi koszty związane z prowadzoną działalnością m.in koszty dojazdu do uczniów, koszty materiałów biurowych, książek, koszty telekomunikacyjne, koszty reklamy na portalu internetowym dla korepetytorów.

We wpisie do CEIDG Wnioskodawca wybrał w pozycji "Przeważająca działalność gospodarcza", jak i "Wykonywana działalność gospodarcza": działalność wspomagająca edukację (kod PKD: 85.60.Z).

Wnioskodawca z uzyskanych dochodów rozlicza się na zasadach ogólnych stosując dwustopniową skalę podatkową. Podatek płaci w trybie kwartalnym.

Płacąc składki do ZUSu (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) Wnioskodawca korzysta obecnie z okresu preferencyjnego. Swoje usługi reklamuję na specjalnych serwisach internetowych, m.in.: http://www.e-korepetycje.net.

Pytanie zawarte we wniosku nasunęło się Wnioskodawcy, gdy usłyszał o wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi: I SA/Łd 1273/11, w którym Sąd stwierdził, że:"Przychody tego rodzaju bez wątpienia mieszczą się w pojęciu działalności oświatowej, wymienionej wprost i dosłownie w przepisie art. 13 pkt 2 u.p.d.o.f., którego zastosowanie - poprzez art. 10 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. wyłącza możliwość zaliczenia ich do przychodów z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f., a co za tym idzie do źródła przychodów z art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f."

Wnioskodawca nie wie jednak, w jakim stopniu korepetycje udzielane przez Niego są podobne do korepetycji udzielanych przez osobę, której dotyczy wyrok Sądu wspomniany powyżej. W związku z tym nie wie, czy działalność, którą wykonuję, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym z tytułu działalności wykonywanej osobiście.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy usługi korepetycji, o których mowa w punkcie 68 wniosku powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, czy podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu działalności wykonywanej osobiście...

Zdaniem Wnioskodawcy, udzielanie korepetycji spełnia przesłanki świadczące o tym, że podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to działalność zarobkowa, usługowa, wykonywana w sposób ciągły i zorganizowany.

Przed rejestracją działalności Wnioskodawca upewnił dzwoniąc do KIP, gdzie potwierdzono tę informację.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c wymienionej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W art. 10 ust. 1 ww. ustawy wyszczególniono m.in. jako odrębne źródła przychodów:

 • działalność wykonywaną osobiście (pkt 2),
 • pozarolniczą działalność gospodarczą (pkt 3).

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym przez działalność gospodarczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W świetle powyższego, działalność gospodarcza to taka działalność, która:

 • jest prowadzona w celu osiągnięcia dochodu, przy czym nawet ewentualna strata będąca wynikiem tej działalności nie pozbawia jej statusu działalności gospodarczej, bowiem istotny jest sam zamiar osiągnięcia dochodu;
 • wykonywana jest w sposób ciągły; jednakże przesłanki tej nie należy rozumieć jako konieczność wykonywania działalności bez przerwy; istotny jest zamiar powtarzalności określonych czynności celem osiągnięcia dochodu;
 • prowadzona jest w sposób zorganizowany, co oznacza, iż podejmowane działania są podporządkowane obowiązującym regułom, normom i służą osiągnięciu celu, mają wpływ na racjonalność gospodarowania posiadanymi środkami, a tym samym uczestnictwa w obrocie gospodarczym; warunek, aby działalność gospodarcza prowadzona była w sposób zorganizowany nie może być rozumiany jako instytucjonalne wyodrębnienie i jednoczesne wyposażenie takiej działalności w stosowne instrumenty o charakterze materialnym, jak np. biuro i jego wyposażenie; prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną nie wymaga w zasadzie żadnej organizacji w znaczeniu instytucjonalnym.

Ponadto, nierozłącznie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej jest zjawisko ryzyka, które jest wynikiem podejmowania decyzji dotyczących przyszłości. Z istoty prowadzenia działalności gospodarczej wynika, że osoba prowadząca taką działalność prowadzi ją na własny rachunek i na własne ryzyko. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą w ramach ryzyka, musi przewidywać możliwość nieuzyskania przewidywanych wyników ekonomiczno-finansowych związanych z tą działalnością lub też podejmowanym przedsięwzięciem.

Jednocześnie art. 5b ust. 1 ww. ustawy wskazuje, że z zakresu pozarolniczej działalności gospodarczej wyłączone zostały czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki, tj.:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ichwykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Z powyższego przepisu wynika, że wyłączenie określonych czynności z pozarolniczej działalności gospodarczej może nastąpić tylko w przypadku, gdy spełnione są wszystkie przesłanki wymienione w ww. przepisie. Nieziszczenie się któregokolwiek z tych warunków powoduje, że nie jest możliwym uznanie, że czynność nie została wykonana w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z kolei przepis art. 13 pkt 2 ww. ustawy stanowi, że za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Podkreślić należy, że podatnik uzyskujący przychody z tytułów wymienionych w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może dla celów podatku dochodowego zaliczyć te przychody do działalności gospodarczej, pod warunkiem, że uzyskuje je w ramach działalności gospodarczej, zdefiniowanej w art. 5a pkt 6 cyt. ustawy i jednoczesnie nie zachodzą przesłanki negatywne, o których mowa w art. 5b ust. 1 tej ustawy.

Okoliczność, że działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych została wyodrębniona w odrębnym źródle przychodów nie oznacza, że przychody z tego tytułu osiągane przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie mogą stanowić przychodów z działalności gospodarczej.

Z treści przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca od dnia 2 października 2014 r. prowadzi działalność gospodarczą, która polega na udzielaniu korepetycji z matematyki i fizyki na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum. W ramach zajęć pomaga w zrozumieniu bieżącego materiału i przygotowaniu do nadchodzących sprawdzianów i egzaminów. Zajęcia te odbywają się albo u ucznia w mieszkaniu, albo w mieszkaniu, w którym zarejestrowana jest działalność Wnioskodawcy. We wpisie do CEIDG Wnioskodawca wybrał w pozycji "Przeważająca działalność gospodarcza", jak i "Wykonywana działalność gospodarcza": działalność wspomagająca edukację (kod PKD: 85.60.Z). Wnioskodawca z uzyskanych dochodów rozlicza się na zasadach ogólnych stosując dwustopniową skalę podatkową, natomiast podatek płaci w trybie kwartalnym.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że w rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca spełnia przesłanki pozwalające na uznanie prowadzonych przez Niego czynności za pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.

Zauważyć należy, że mimo tego, że zajęcia prowadzone są osobiście, bez żadnego udziału osób trzecich, Wnioskodawca sam ponosi odpowiedzialność oraz ryzyko gospodarcze związane z prowadzeniem korepetycji, gdyż w przypadku nieefektywnej nauki może nastąpić spadek ilości uczniów, którym będzie korepetycji udzielać. Ryzykiem gospodarczym związanym z ww. działalnością jest również ryzyko inwestycyjne ponoszone przez Wnioskodawcę, tj. m.in.: koszty dojazdu do uczniów, koszty materiałów biurowych, książek, koszty telekomunikacyjne, koszty reklamy na portalu internetowym dla korepetytorów. Tym samym nie wystąpią łącznie wszystkie trzy przesłanki, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykluczające możliwość zakwalifikowania wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności w zakresie udzielania korepetycji do pozarolniczej działalności gospodarczej.

Powyższe oznacza, że nie można przychodów opisanych we wniosku uznać za źródło określone w treści art. 10 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, jako działalności wykonywanej osobiście.

Zatem, stwierdzić należy, że usługi polegające na udzielaniu korepetycji z matematyki i fizyki na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum Wnioskodawca prawidłowo zakwalifikował do źródła przychodu jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, określona w treści art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie, należy podkreślić, że przywołany przez Wnioskodawcę wyrok sądu dotyczący przepisów prawa, wydany został w indywidualnej sprawie i nie może być źródłem praw i obowiązków w innych sprawach. Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.), źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Z uwagi na powyższe przywołany wyrok, nie jest wiążący dla tut. Organu podatkowego. Każdą sprawę Organ podatkowy jest zobowiązany traktować indywidualnie.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność wykonywana osobiście
DD9/033/476/BRT/2014/RD-68820 | Interpretacja indywidualna

korepetycje
IPTPB1/415-360/12-4/MG | Interpretacja indywidualna

pozarolnicza działalność gospodarcza
IPPB2/415-872/14-4/LS | Interpretacja indywidualna

źródła przychodu
DD9/033/475/BRT/2014/RD-68820 | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.