IPPB1/4511-1201/15-2/KS1 | Interpretacja indywidualna

1. Czy przyszłe przychody uzyskane z tytułu świadczonych usług realizowanychna rzecz R., w którym obecnie Wnioskodawczyni jest zatrudniona w oparciu o umowęo pracę, będą stanowić przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, określonyw art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy wskazane przychody, które Wnioskodawczyni będzie świadczyła dla swojego obecnego pracodawcy, zakładając, że zakres usług wykonywanych w ramach działalności gospodarczej nie będzie się pokrywał z zakresem obowiązków wykonywanych w ramach umowy o pracę, mogą być opodatkowane, zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, według 19% stawki, tzw. podatkiem liniowym od 2016-02-01?
IPPB1/4511-1201/15-2/KS1interpretacja indywidualna
 1. podatek liniowy
 2. pozarolnicza działalność gospodarcza
 3. pracodawca
 4. usługi eksperckie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności wykonywanej osobiście

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 października 2015 r. (data wpływu 12 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • możliwości zaliczenia usług świadczonych przez Wnioskodawczynię na rzecz obecnego pracodawcy do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej – jest prawidłowe,
 • możliwości zaliczenia opodatkowania dochodów osiąganych przez Wnioskodawczynię z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia usług świadczonych przez Wnioskodawczynię na rzecz obecnego pracodawcy do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz możliwości zaliczenia opodatkowania dochodów osiąganych przez Wnioskodawczynię z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Od 27.10.2004 roku Wnioskodawczyni jest zatrudniona w R. Sp. z o.o. (dalej R.) na podstawie umowy o pracę zmienioną aneksem z dnia 9.10.2013r. Z tego tytułu Wnioskodawczyni pobiera należne wynagrodzenie, które zostało zakwalifikowane jako przychód, o którym mowa w art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychody z umowy o pracę opodatkowane podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych - skala podatkowa. Dodatkowo Wnioskodawczyni pełni funkcję Prokurenta R.

W dniu 1 października 2015 r. Wnioskodawczyni rozpoczęła działalność gospodarczą pod nazwą A. w celu świadczenia usług w szerokim zakresie począwszy od doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, szkolenia i coaching, poprzez doradztwo i tworzenie placówek gastronomicznych, na wynajmie maszyn i urządzeń kończąc.

Poniżej Wnioskodawczyni opisała szczegóły swojej obecnej sytuacji zawodowej.

Zakres obowiązków pełnionych na podstawie umowy o pracę z R. Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Wykonawczego obejmuje obecnie:

 • zarządzanie codzienną działalnością Spółki,
 • planowanie finansowe,
 • przygotowanie raportów dla Udziałowców Spółki,
 • przygotowanie szkiców Uchwał Zgromadzenia Wspólników oraz Zarządu,
 • przygotowanie szkicu strategii Spółki oraz corocznych budżetów, oraz ich wdrożenie po akceptacji Zarządu Spółki,
 • wsparcie zespołu sprzedaży w negocjacjach kontraktów oraz rozwoju relacji z partnerami biznesowymi,
 • nadzorowanie zadań wykonywanych przez zewnętrzną firmę księgową,
 • wdrażanie kontraktów podpisanych z partnerami biznesowymi,
 • współpraca z radcami prawnymi oraz doradcami podatkowymi,
 • akceptacja modeli biznesowych oraz kalkulacji ofert,
 • akceptacja wydatków operacyjnych,
 • nadzór pracy zespołu logistyki oraz administracji i akceptacja rejestrów pracy konsultantów,
 • dbałość od dobro Spółki

Zakładając działalność gospodarczą Wnioskodawczyni wybrała formę opodatkowania metodą liniową.

Udziałowcy obecnego pracodawcy Wnioskodawczyni - spółki R. - podjęli decyzję o chęci rozszerzenia współpracy z Wnioskodawczynią w ramach działalności gospodarczej oraz z innymi podmiotami gospodarczymi. Spółka R. wypracowała nową strategię biznesową mającą wejść w życie 2016-02-01.

Nowa strategia biznesowa będzie obejmowała swym zakresem możliwość świadczenia usług eksperckich na rzecz R. oraz innych podmiotów gospodarczych, przy jednoczesnym przeniesieniu ryzyka gospodarczego i ekonomicznego związanego z przedmiotowymi usługami na osobę Wnioskodawczyni.

Od 2016-02-01 Wnioskodawczyni zamierza świadczyć usługi eksperckie również na rzecz R., W związku z powyższym zamierza kontynuować prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Zamiar świadczenia usług eksperckich na rzecz R. oraz innych podmiotów gospodarczych wymaga zmian organizacyjnych w strukturze R., obejmujących m.in. modyfikację zakresu obowiązków pełnionych obecnie przez osobę Wnioskodawczyni na mocy umowy o pracę.

Świadczenie usług na rzecz R., w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej, odbywałoby się na podstawie umowy o świadczenie usług podpisanej z R.

Zawarta z R. umowa zawierałaby następujące zastrzeżenia:

 • czynności objęte umową nie byłyby wykonywane pod kierownictwem zlecającego te czynności,
 • R. byłoby uprawnione do żądania uwzględnienia jego planów biznesowych przy świadczeniu usług,
 • R. nie narzucałoby czasu i miejsca wykonywania usług,
 • Ryzyko gospodarcze związane z wykonywaniem usług, jak też pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechanie działań zostanie obciążona działalność gospodarcza Wnioskodawczyni.

Umowa ta określałaby rodzaj świadczonych usług mających charakter stricte ekspercki, które nie pokrywałyby się z zakresem obowiązków określonymi w ramach umowy o pracę.

Usługi eksperckie, świadczone na rzecz R. oraz innych podmiotów gospodarczych, w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, obejmowałyby swym zakresem:

 1. świadczenie usług doradczych i konsultingowych w zakresie rozwoju biznesu na inne rynki niż telekomunikacyjny, np.: rynek produktów związanych z ochroną środowiska i/lub efektywnością energetyczną, rynek medyczny, rynek eventowy, rynek produktów spożywczych, rynek H. i inne nie związane z telekomunikacją,
 2. coaching pracowników i konsultantów,
 3. opracowywanie i/lub wdrażanie strategii i działań marketingowych,
 4. budowanie świadomości marki (branding),
 5. wyszukiwanie inwestycji, przeprowadzenie procesu „due dilligence”, udział w negocjacjach pomiędzy inwestorami a właścicielem/-ami inwestycji lub pomysłu na biznes,
 6. rekomendacje odnośnie najlepszego modelu współpracy pomiędzy inwestorami a właścicielem/-ami inwestycji lub pomysłu na biznes,
 7. dbałość o dobre imię klienta,
 8. zachowanie w poufności wszystkich uprzywilejowanych informacji pozyskanych podczas okresu współpracy.

Na bazie odrębnych uzgodnień:

Wykonanie sesji zdjęciowych, sprzedaż zdjęć i zaprojektowanych grafik do wykorzystania w materiałach marketingowych.

Powyższe zmiany organizacyjne w R., pozwolą z jednej strony na świadczenie przeze Wnioskodawczynię usług eksperckich na rzecz R. i innych podmiotów gospodarczych oraz na przeniesienie ryzyka gospodarczego związanego ze świadczeniem ww. usług na osobę Wnioskodawczyni, co bezpośrednio wpisuje się w nową strategię biznesową R.

Wskazane zmiany organizacyjne w R. wiążą się z koniecznością modyfikacji zakresu obowiązków określonych w umowie o pracę. Od 01 lutego 2016 do zakresu obowiązków, jako Dyrektora Wykonawczego na podstawie umowy o pracę należeć będzie:

 1. zarządzanie działalnością operacyjną Spółki na rynku telekomunikacyjnym,
 2. planowanie przepływów pieniężnych,
 3. przygotowanie raportów dla Udziałowców Spółki,
 4. przygotowanie szkiców Uchwał Zgromadzenia Wspólników oraz Zarządu,
 5. przygotowanie szkicu strategii Spółki w branży telekomunikacyjnej poza strategiami marketingowymi,
 6. przygotowywanie corocznych budżetów i ich wdrażanie po akceptacji Zarządu Spółki,
 7. wsparcie zespołu sprzedaży w negocjacjach kontraktów oraz rozwoju relacji z partnerami biznesowymi,
 8. nadzorowanie zadań wykonywanych przez zewnętrzną firmę księgową,
 9. współpraca z radcami podatkowymi i prawnymi,
 10. akceptacja modeli biznesowych oraz kalkulacji ofert,
 11. akceptacja wydatków,
 12. nadzór pracy zespołów administracji i logistyki,
 13. akceptacja rejestrów pracy konsultantów,
 14. dbałość o dobro Spółki.
 15. wdrażanie kontraktów podpisanych z partnerami biznesowymi.

Z powyższego wynika, że od 1 lutego 2016 zakres obowiązków wynikający z umowy o pracę ulegnie zmianie. Dodatkowo, zakres obowiązków wynikający z umowy o pracę nie będzie zbieżny z usługami eksperckimi, jakie Wnioskodawczyni planuję świadczyć poprzez jednoosobową działalność gospodarczą.

Umowa zawarta w ramach działalności gospodarczej na usługi eksperckie z R. nie będzie miała charakteru umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menadżerskiego lub umowy o podobnym charakterze.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy przyszłe przychody uzyskane z tytułu świadczonych usług realizowanych na rzecz R., w którym obecnie Wnioskodawczyni jest zatrudniona w oparciu o umowę o pracę, będą stanowić przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, określony w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy wskazane przychody, które Wnioskodawczyni będzie świadczyła dla swojego obecnego pracodawcy, zakładając, że zakres usług wykonywanych w ramach działalności gospodarczej nie będzie się pokrywał z zakresem obowiązków wykonywanych w ramach umowy o pracę, mogą być opodatkowane, zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, według 19% stawki, tzw. podatkiem liniowym od 2016-02-01...

Zdaniem Wnioskodawcy

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawczyni przyszłe przychody uzyskane z tytułu świadczonych usług eksperckich realizowanych na rzecz R., będą stanowić przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, określony w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust 1 pkt 1, 2 i 3:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;
 • działalność wykonywana osobiście;
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

Podział ten ma istotny wpływ na ustalenie podstaw opodatkowania, ale także na sposób opodatkowania i jego wysokość.

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7 - o czym stanowi art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej zawarta została w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego treścią, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

 • wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 • polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 • polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

o prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W ocenie Wnioskodawczyni, prowadzona w przyszłości działalność w ramach umowy o świadczenie usług będzie miała charakter zarobkowy, zorganizowany i ciągły. Ponadto, Wnioskodawczyni będzie odpowiedzialna za rezultat podejmowanych przez siebie działań oraz będzie ponosić ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Powyższe stwierdzenia pozwalają uznać działalność Wnioskodawczyni w ramach umowy za typową działalność gospodarczą.

Należy wskazać, iż zawarta przez Wnioskodawczynię umowa o świadczenie usług nie będzie wypełniała znamion wskazanych w art. 13 ust 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Będą to wyłącznie czynności obejmujące obszar analityczno-doradczy. Znajduje to potwierdzenie również w sposobie sklasyfikowania usług doradczych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU pod symbolem 70.22.1 klasyfikuje „usługi doradztwa związane z zarządzaniem”. Grupowanie to obejmuje:

 • 70.22.11 - usługi doradztwa związane z zarządzaniem strategicznym,
 • 70.22.12 - usługi doradztwa związane z zarządzaniem finansami, z wyłączeniem podatków,
 • 70.22.13 - usługi doradztwa związane z zarządzaniem rynkiem,
 • 70.22.14 - usługi doradztwa związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi,
 • 70.22.15 - usługi doradztwa związane z produkcją,
 • 70.22.16 - usługi doradztwa związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw i pozostałe usługi doradztwa związane z zarządzaniem,
 • 70.22.17 - usługi zarządzania procesami gospodarczymi,
 • 70.22.2 - pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych,
 • 70.22.3 - pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Grupowanie to jednoznacznie wyodrębnia usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Z zakresu usług, które Wnioskodawczyni zamierza wykonywać na rzecz R., nie będzie wynikało, aby R. miało powierzyć Wnioskodawczyni jakiekolwiek czynności wskazane w art. 13 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Będzie to szereg czynności analitycznych, niepokrywających się ze świadczonymi przez Wnioskodawczynię na innej podstawie usługami wykonywanymi w ramach funkcji Dyrektora Wykonawczego. Dodatkowo wskazane usługi Wnioskodawczyni zamierza świadczyć również na rzecz innych podmiotów gospodarczych.

W związku z powyższym, istotne jest, iż faktyczny zakres świadczonych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej usług wyklucza zakwalifikowanie ich jako uzyskiwanych w ramach działalności wykonywanej osobiście, np. w ramach kontraktu menedżerskiego.

Według oceny Wnioskodawczyni usługi świadczone w przyszłości przez Wnioskodawczynię w zakresie opisanym we wniosku, należy zakwalifikować jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w szeregu spójnych interpretacji Ministra Finansów. Przykładowo w:

 • Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 19 maja 2014 roku, sygn. IPTPB1/415-114/14-2/AP, w której Organ stwierdził, iż „o kwalifikacji wykonywanej działalności - na gruncie prawa podatkowego - do poszczególnego źródła przychodu decyduje rzeczywisty charakter wykonywanej działalności (faktyczny zakres świadczonych usług). Opierając się na opisie świadczonych usług doradczych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej oraz na stwierdzeniu Wnioskodawcy, że czynności związane z wykonaniem umowy dotyczącej świadczenia usług doradczych nie będą czynnościami zarządczymi - uznać należy, że świadczonych przez Wnioskodawcę usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie można zakwalifikować jako uzyskiwanych w ramach kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, czy też umowy o podobnym charakterze. Wobec powyższego usługi doradcze w zakresie opisanym we wniosku można zakwalifikować jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 września 2013 roku, sygn. IPPB1/415-701/13-4/MS, w której organ zgodził się z Wnioskodawcą, iż „działalność prowadzona przez Niego w ramach „Umowy o świadczenie usług” ma charakter zarobkowy, zorganizowany i ciągły. Ponadto Wnioskodawca odpowiada za rezultat podejmowanych przez siebie działań oraz ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Powyższe stwierdzenia pozwalają uznać działalność Wnioskodawcy w ramach Umowy za typową działalność gospodarczą. W rezultacie przychód z tytułu zawartej „Umowy o świadczenie usług” można zakwalifikować do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. W związku z wyżej przytoczonymi zapisami oraz w nawiązaniu do warunków współpracy wyszczególnionych w umowie o świadczenie usług, czynności wykonywane w jej ramach o charakterze doradczym mieszczą się w definicji pozarolniczej działalności gospodarczej. Zdaniem Wnioskodawcy obowiązki o charakterze analityczno-doradczym zostały zawarte w ramach Umowy o świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, natomiast usługi o charakterze zarządczym zostały zawarte w Umowie o zarządzanie - kontrakcie menedżerskim. Każda z tych umów określa osobno zakres usług oraz wielkość wynagrodzenia z tych tytułów. Zgodnie z wolą stron czynności z zakresu analityczno-doradczego, jak i zarządzania przedsiębiorstwem nie będą wykonywane pod kierownictwem Spółki - Zleceniodawcy zlecającej wykonywanie tych czynności. Poza tym nie będzie narzucany czas miejsce wykonywania usług. W ramach Umowy o świadczenie usług Wnioskodawca nie będzie wykonywał żadnych czynności kierowania zarządzania przedsiębiorstwem Zleceniodawcy, lecz tylko czynności obejmujących obszar analityczno-doradczy, w związku z tym nie można jej kwalifikować jako świadczonych w ramach kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, czy też umowy o podobnym charakterze. W związku z tym Wnioskodawca uważa, że przychody uzyskiwane ze świadczenia usług na podstawie umowy o świadczenie usług o charakterze analityczno-doradczym w zakresie opisanym we wniosku i uzupełnieniu do niego należy kwalifikować jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, które mogą być opodatkowane podatkiem liniowym, zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”
 • Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 lipca 2012 roku, sygn. IPPB1/415-493/12-3/IF, w której Organ stwierdził, iż „istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem - zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko. W przypadku kiedy Wnioskodawca w ramach usług doradztwa nie będzie wykonywał żadnych czynności kierowania (zarządzania), a jedynie szereg czynności których istotą jest doradztwo, należy uznać, iż przedmiotowych usług nie można kwalifikować jako uzyskiwanych w ramach kontraktu menadżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, czy też umowy o podobnym charakterze. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż przychody ze świadczenia usług doradczych w zakresie opisanym we wniosku należy zakwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy przyszłe przychody uzyskane z tytułu świadczonych usług realizowanych na rzecz R., będą stanowić przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, określony w art. 10 ust.1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawczyni wskazane przychody mogą być opodatkowane, zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, według 19% stawki, tzw. podatkiem liniowym w chwili rozpoczęcia świadczenia usług dla obecnego pracodawcy tj. 01-02-2016 roku - przy założeniu, że zakres usług nie będzie pokrywał się z zakresem obowiązków wykonywanych w ramach umowy o pracę.

W myśl art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (...).

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3. mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Na podstawie art. 30c ust. 1 cyt. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Według oceny Wnioskodawczyni uznać należy, że przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach, której planuje świadczyć usługi na rzecz R., a także na rzecz innych podmiotów gospodarczych, mogą być opodatkowane podatkiem liniowym, tj. zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od 2016-02-01.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w szeregu spójnych interpretacji Ministra Finansów. Przykładowo w:

 • Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2014 r., sygn. IPPB1/415-163/14-4/MT, w której organ zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, iż „biorąc pod uwagę fakt, że przychody z tytułu usług, które Wnioskodawca świadczy na rzecz Spółki na podstawie umowy o świadczenie usług doradczych, mogą być na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakwalifikowane do źródła przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, przychody te mogą również być przez niego opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c UPDOF. Zgodnie bowiem z art. 30c ust. 1 UPDOF podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29. 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.
 • Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 stycznia 2014 roku, sygn. IPPB1/415-1193/13-6/AM, w której organ potwierdził, iż zgodnie, bowiem z art. 30c ust. 1 UPDOF podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Zgodnie natomiast z art. 9a ust. 2 UPDOF podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c UPDOF (...).” Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 stycznia 2013 roku, sygn. IPPB1/415-1402/12-4/IF, w której organ stwierdził, iż „dochody osiągnięte przez podatników z pozarolniczej działalności gospodarczej, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zgodnie z art. 9a ust. 2 podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu (art. 9a ust. 2 ww. ustawy). W myśl art. 30c ww. ustawy (w stanie prawnym obowiązującym od 01.01.2011 r.), podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30,30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

W świetle przytoczonych argumentów Wnioskodawczyni uważa, że wskazane przychody mogą być opodatkowane, zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, według 19% stawki, tzw. podatkiem liniowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • możliwości zaliczenia usług świadczonych przez Wnioskodawczynię na rzecz obecnego pracodawcy do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej – jest prawidłowe,
 • możliwości zaliczenia opodatkowania dochodów osiąganych przez Wnioskodawczynię z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym – jest prawidłowe.

Ad. 1, 2

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.