IPPB1/4511-1111/15-2/KS1 | Interpretacja indywidualna

1. Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług doradztwa podatkowego, w ramach działalności gospodarczej, będzie stanowiło dla niej przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i czy w związku z tym dochody uzyskiwane z tego źródła będą mogły być opodatkowanie podatkiem liniowym na i zasadach określonychw art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni uzyskane z tytułu pełnienia funkcji Prezesa zarządu Spółki, będzie przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowaw art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dochód z tego źródła będzie opodatkowany według zasad określonych w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (według skali podatkowej)?
IPPB1/4511-1111/15-2/KS1interpretacja indywidualna
 1. działalność wykonywana osobiście
 2. podatek liniowy
 3. pozarolnicza działalność gospodarcza
 4. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 5. usługi doradcze
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności wykonywanej osobiście
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2015 r. (data wpływu 25 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • możliwości opodatkowania dochodów osiąganych przez Wnioskodawczynię z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym – jest prawidłowe,
 • ustalenia źródła przychodów z tytułu pełnienia przez Wnioskodawczynię funkcji prezesa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodów osiąganych przez Wnioskodawczynię z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym oraz ustalenia źródła przychodów z tytułu pełnienia przez Wnioskodawczynię funkcji prezesa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni pełni funkcję Prezesa zarządu w Sp. z o.o. (dalej określanej jako: „Spółka”). Z uwagi na to, iż Spółka jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością uprawnioną do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego, musi ona spełniać określone w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym warunki m. in. w zakresie składu zarządu. Jak bowiem wynika z powołanego przepisu w tego rodzaju spółkach większość członków zarządu powinni stanowić doradcy podatkowi, a jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osób, to jedna z nich powinna być doradcą podatkowym. Wobec powyższego Wnioskodawczyni - zgodnie z przedstawionymi wyżej wymogami - posiada uprawnienia doradcy podatkowego.

Jako Prezes zarządu Wnioskodawczyni zarządza bieżącą działalnością Spółki. Zakres czynności jakie wykonuje Wnioskodawczyni pełniąc funkcję Prezesa zarządu obejmuje przede wszystkim reprezentowanie Spółki przy wszelkich czynnościach prawnych i faktycznych związanych z działalnością Spółki, bieżące prowadzenie spraw Spółki oraz nadzór nad finansami i personelem zatrudnionym przez Spółkę.

Wnioskodawczyni planuje założyć jednoosobową działalność gospodarczą oraz podpisać ze Spółką umowę na podstawie której będzie świadczyła na rzecz Spółki usługi doradztwa podatkowego (zwaną dalej: „Umową”). Wnioskodawczyni zamierza więc rozpocząć wykonywanie zawodu doradcy podatkowego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 27 ust. 1 pkt 1a cyt. wcześniej ustawy o doradztwie podatkowym, który stanowi że doradca podatkowy wykonuje ten zawód jako osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek lub jako uczestnik spółki niemającej osobowości prawnej.

Na podstawie Umowy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawczyni będzie świadczyła na rzecz Spółki usługi doradztwa podatkowego, w szczególności:

 • udzielała Spółce porad z zakresu obowiązków podatkowych jej klientów w formie opinii, wyjaśnień, analiz, raportów itp.
 • reprezentowała klientów Spółki w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi (w szczególności będzie przygotowywała pisma procesowe, kontaktowała się z organami podatkowymi, brała udział w posiedzeniach sądu),

Powyższe wyliczenie może okazać się niewyczerpujące. Bez względu jednak na rodzaj podejmowanych przez Wnioskodawczynię czynności w ramach Umowy, jej celem będzie każdorazowo prawidłowe wykonywanie usług doradztwa podatkowego. Wnioskodawczyni zaznacza, iż Umowa nie będzie w swoim zakresie obejmować żadnych czynności polegających na zarządzaniu Spółką.

Usługi doradztwa podatkowego świadczone na podstawie Umowy nie będą wykonywane pod kierownictwem Spółki. W szczególności Spółka nie będzie wyznaczała Wnioskodawczyni konkretnych obowiązków na dany dzień. Spółka nie będzie też narzucać Wnioskodawczyni czasu i miejsca wykonywania usług oraz nie będzie uprawniona do przeprowadzania niezapowiedzianych kontroli w miejscu wykonywania usług przez Wnioskodawczynię i wyciągania z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji wobec niej.

Wnioskodawczyni będzie świadczyła usługi doradztwa podatkowego na własny rachunek i własne ryzyko. Umowa będzie przewidywała odpowiedzialność Wnioskodawczyni wobec Spółki za niewykonanie lub nienależyte wykonanie czynności objętych umową. Odpowiedzialność ta może być jednak ograniczona do określonej kwoty.

Świadcząc usługi na rzecz Spółki, Wnioskodawczyni będzie zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Z tytułu świadczonych usług Wnioskodawczyni będzie wystawiała na rzecz Spółki faktury VAT.

W razie wątpliwości, Wnioskodawczyni niniejszym zaznacza, iż w roku podatkowym w którym Wnioskodawczyni rozpocznie świadczenie usług na rzecz Spółki na podstawie Umowy, nie będzie wykonywała na rzecz Spółki w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, czynności odpowiadających usługom określonym w Umowie.

Niezależnie od świadczenia usług doradztwa podatkowego, Wnioskodawczyni będzie nadal pełniła funkcję Prezesa zarządu Spółki. Funkcja ta będzie sprawowana wyłącznie na podstawie powołania. Z tytułu wykonywania tych czynności Wnioskodawczyni nie będzie związana ze Spółką umową o pracę, umową zlecenia, kontraktem menadżerskim, umową o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umowami o podobnym charakterze). Czynności wykonywane w ramach pełnienia funkcji Prezesa zarządu będą ograniczały się włącznie do sprawowania funkcji zarządczych oraz reprezentowania Spółki (w szczególności negocjowanie i podpisywanie kontraktów, reprezentowanie Spółki wobec władz, urzędów, sądów, instytucji i osób trzecich, zapewnienie przygotowywania niezbędnych sprawozdań, nadzór nad finansami, kierowanie strategią spółki oraz rozstrzyganie wszelkich innych spraw związanych z działalnością Spółki, które nie są zastrzeżone dla innych organów). Czynności wykonywane w ramach pełnienia funkcji Prezesa zarządu nie będą w żadnym wypadku wkraczały w merytoryczny zakres czynności świadczonych na podstawie Umowy. Z tytułu pełnienia funkcji Prezesa zarządu, Wnioskodawczyni będzie uzyskiwała od Spółki wynagrodzenie.

Biorąc pod uwagę powyższe, współpraca pomiędzy Wnioskodawczynią a Spółkę będzie dwutorowa. Wnioskodawczyni nadal będzie pełniła funkcję Prezesa zarządu Spółki i w związku z tym wykonywała czynności stricte zarządcze i reprezentacyjne. Natomiast oddzielnie, Wnioskodawczyni będzie świadczyła na rzecz Spółki usługi doradztwa podatkowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i na podstawie zawartej ze Spółką Umowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług doradztwa podatkowego, w ramach działalności gospodarczej, będzie stanowiło dla niej przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i czy w związku z tym dochody uzyskiwane z tego źródła będą mogły być opodatkowanie podatkiem liniowym na i zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni uzyskane z tytułu pełnienia funkcji Prezesa zarządu Spółki, będzie przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dochód z tego źródła będzie opodatkowany według zasad określonych w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (według skali podatkowej)...

Zdaniem Wnioskodawcy

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawczyni uzyskany przez nią przychód z tytułu świadczenia usług doradztwa podatkowego na rzecz Spółki, w ramach działalności gospodarczej i na podstawie zawartej ze Spółką Umowy, będzie stanowił dla niej przychód ze źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361, zwanej dalej: Ustawą PIT) tj. ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza. Uzyskane z tego źródła dochody będą mogły być opodatkowane podatkiem liniowym na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie pytania 1

Zgodnie z art. 5a pkt 6 Ustawy PIT, pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa m. in. usługowa prowadzona we własnym imieniu, bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 Ustawy PIT. Zatem w celu ustalenia, czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawczynię z tytułu świadczenia usług doradztwa podatkowego będą przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej, należy w pierwszej kolejności zbadać, czy zgodnie z przepisami Ustawy PIT przychody te nie będą zaliczane do innych niż pozarolnicza działalność gospodarcza źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 Ustawy PIT.

Biorąc pod uwagę specyfikę usług świadczonych przez Wnioskodawczynię na podstawie Umowy oraz zawarty w art. 10 ust. 1 katalog źródeł przychodów należy przede wszystkim rozważyć czy osiągane przez nią przychody nie będą kwalifikowały się do następujących źródeł:

 • stosunek pracy,
 • działalność wykonywana osobiście.

Stosunek pracy nie został zdefiniowany w Ustawie PIT. Ustawa PIT w art. 12 zawiera jedynie uregulowanie, iż za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub i świadczeń częściowo odpłatnych.

Stosunek pracy został natomiast zdefiniowany w art. 22 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zatrudnienie w warunkach określonych w powyżej jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.

Umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawczynią o Spółką nie będzie umową o pracę. Warunki na jakich Wnioskodawczyni będzie świadczyć na rzecz Spółki usługi doradztwa podatkowego nie będą spełniały przesłanek, na podstawie których można by uznać, iż pomiędzy Wnioskodawczynią a Spółką zachodzi stosunek pracy.

Powyższe będzie wynikać z okoliczności, iż Wnioskodawczyni, w ramach świadczonych usług doradztwa podatkowego na podstawie Umowy, będzie działać niezależnie - nie będzie podlegać kierownictwu osób zatrudnionych w Spółce. Spółka nie będzie także wyznaczała Wnioskodawczyni miejsca i czasu świadczenia usług doradczych. To Wnioskodawczyni będzie decydowała o miejscu i sposobie świadczenia usług. Również ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą spoczywać będzie na Wnioskodawczyni. Biorąc pod uwagę powyższe, Umowa nie będzie miała cech umowy o pracę. A zatem stosunek zachodzący pomiędzy Wnioskodawczynią a Spółką nie będzie stosunkiem pracy. W konsekwencji, przychody z tytułu świadczenia usług doradztwa podatkowego nie powinny być uznane za przychody ze stosunku pracy w rozumieniu Ustawy PIT.

Przychody uzyskiwane przez Wnioskodawczynię z tytułu świadczenia usług doradztwa podatkowego nie powinny być również zakwalifikowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. Katalog przypadków, które Ustawa PIT uznaje za związane z powstaniem przychodów z działalności wykonywanej osobiście znajduje się w art. 13 Ustawy PIT. Jak wynika z art. 13 pkt 8 lit. a za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się m. in. przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa pkt 9. Zgodnie natomiast z art. 13 pkt 9 za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się także przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychodów z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z kolei z art. 13 pkt 7 Ustawy PIT, przychodami z działalności wykonywanej osobiście są też przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Z przytoczonego wyżej przepisu art. 13 pkt 8 lit. a Ustawy PIT wynika wprost, że umowy zlecenia lub o dzieło wykonywane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nie są klasyfikowane przez Ustawę PIT jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, lecz jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ponadto na podstawie Umowy, Wnioskodawczyni będzie wykonywała czynności ściśle związane z charakterem pracy doradcy podatkowego (w szczególności przygotowywaniem analiz prawo-podatkowych i pism procesowych). Powyższe czynności doradztwa podatkowego nie będą miały natomiast nic wspólnego z czynnościami zarządzania przedsiębiorstwem, o których mowa w art. 13 pkt 9, lub obowiązkami osób wchodzących w skład organów osób prawnych, o których mowa w art. 13 pkt 7. Usługi doradztwa podatkowego są bowiem usługami całkowicie odrębnymi od usług polegających na zarządzaniu przedsiębiorstwem, czy członkostwem w organach spółki. Na podstawie Umowy Wnioskodawczyni będzie pełniła na rzecz Spółki funkcje merytoryczne, całkowicie odrębne od funkcji zarządczej, jaką wykonuje jako Prezes zarządu. Realizacja przez Wnioskodawczynię zadań merytorycznych będzie miała kluczowe znaczenie dla Spółki, która jako spółka doradztwa podatkowego osiąga przychody ze świadczenia usług z zaangażowaniem współpracujących z nią doradców podatkowych i innego personelu.

Podsumowując dotychczasowe rozważania, z uwagi na specyfikę usług świadczonych przez Wnioskodawczynię oraz zasady ich świadczenia, które zostaną określone w Umowie, przychody Wnioskodawczyni z tytułu świadczenia tych usług nie będą przychodami ze stosunku pracy ani przychodami z działalności wykonywanej osobiście. Przychody te, będą natomiast kwalifikowały się do przychodów ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Jak bowiem wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego, Wnioskodawczyni będzie w ramach prowadzonej przez nią jednoosobowej działalności gospodarczej, świadczyć na rzecz Spółki za odpłatnością usługi doradztwa podatkowego. Czynności te będą wykonywane przez Wnioskodawczynię w celu zarobkowym w imieniu własnym, w sposób zorganizowany i ciągły. Spełnione więc będą podstawowe przesłanki definicji pozarolniczej działalności gospodarczej przewidziane w art. 5a pkt 6 Ustawy PIT. Przychody z tej działalności nie będą też zaliczone do przychodów z innych źródeł, w szczególności do przychodów ze stosunku pracy oraz przychodów z działalności wykonywanej osobiście, co Wnioskodawczyni wykazała powyżej.

Ustawa PIT wprowadza dodatkowe przesłanki dla uznania wykonywanych czynności za pozarolniczą działalność gospodarczą. Jak bowiem wynika z art. 5b ust. 1 Ustawy PIT za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Wymienione wyżej przesłanki wyłączające uznanie danej działalności za pozarolniczą działalność gospodarczą - które muszą wystąpić łącznie - w przypadku Wnioskodawczyni również nie zostaną spełnione. Wnioskodawczyni będzie świadczyła usługi doradztwa podatkowego na własny rachunek i własne ryzyko. Umowa będzie przewidywała odpowiedzialność Wnioskodawczyni wobec Spółki za niewykonanie lub nienależyte wykonanie czynności objętych umową. Z tytułu wykonywania usług doradztwa podatkowego Wnioskodawczyni nie będzie podlegała kierownictwu Spółki. Spółka nie będzie także wyznaczała Wnioskodawczyni miejsca i czasu świadczenia usług. Może się jednak zdarzyć, że w niektórych przypadkach Wnioskodawczyni będzie świadczyła usługi w określonym przez Spółkę miejscu i czasie, jednakże powyższa sytuacja będzie wynikała wyłącznie z charakteru danego zlecania (np. badanie dokumentacji podatkowej w siedzibie klienta Spółki) a nie z podporządkowania wobec Spółki. Wnioskodawczyni będzie także ponosiła ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną przez nią działalnością.

Podsumowując, skoro:

 • działalność Wnioskodawczyni będzie spełniać definicję pozarolniczej działalności gospodarczej o której mowa w art. 5a pkt 6 Ustawy PIT;
 • nie będą zachodzić łącznie przesłanki negatywne wyłączające uznanie danej działalności za pozarolniczą działalność gospodarczą (wymienione w art. 5b ust. 1 Ustawy PIT);
 • przychody uzyskiwane z tej działalności nie mogą być zaliczone innych źródeł przychodów wymienionych w art. 10 - ust. 1 Ustawy PIT

- przychody uzyskiwane przez Wnioskodawczynię powinny być zaliczane do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT).

Jak natomiast wynika z art. 9a ust. 2 Ustawy PIT podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c (opodatkowanie podatkiem linowym w wysokości 19% podstawy obliczenia podatku). W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zgodnie z ust. 3 powyższego artykułu jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania podatkiem liniowym uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania podatkiem liniowym i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej. Zdaniem Wnioskodawczyni, powyższe ograniczenie w możliwości skorzystania z opodatkowania dochodów podaniem liniowym nie będzie miało do niej zastosowania gdyż w roku podatkowym, w którym Wnioskodawczyni rozpocznie świadczenie usług nie będzie ona wykonywała na rzecz Spółki w ramach stosunku pracy czynności odpowiadających świadczonym przez nią usługom.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawczyni uzyskane przez nią wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Prezesa zarządu Spółki, będzie przychodem ze źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 2 Ustawy PIT tj. działalności wykonywanej osobiście. Przychód ten będzie przychodem, o którym mowa w art. 13 pkt 7 Ustawy PIT tj. przychodem otrzymywanym przez osobę wchodzącą w skład zarządu osoby prawnej, niezależnie od sposobu jej powołania. Dochody uzyskiwane z tego źródła będą opodatkowane według zasad określonych w art. 27 ust. 1 Ustawy PIT, a więc według skali podatkowej.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie pytania 2.

Jednym ze źródeł przychodów wymienionym w art. 10 ust. 1 Ustawy PIT jest działalność wykonywana osobiście. Jak natomiast wynika z art. 13 pkt 7 Ustawy PIT za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Wnioskodawczyni jest osobą należącą do składu zarządu osoby prawnej. Wnioskodawczyni pełni bowiem funkcję Prezesa zarządu Spółki na podstawie powołania. Wnioskodawczyni jest też wpisana do Rejestru przedsiębiorców KRS jako podmiot uprawniony do reprezentowania Spółki. Wnioskodawczyni otrzymywać będzie od Spółki oddzielne wynagrodzenie wyłącznie za pełnienie powyższej funkcji. Funkcje pełnione przez Wnioskodawczynię jako Prezesa zarządu będą ograniczały się wyłącznie do wykonywania czynności zarządczych oraz reprezentowania Spółki, takich jak negocjowanie i podpisywanie kontraktów, reprezentowanie Spółki wobec władz, urzędów, sądów, instytucji i osób trzecich itp. Czynności wykonywanie w ramach pełnienia funkcji Prezesa zarządu nie będą w żadnym wypadku wkraczały w merytoryczny zakres czynności świadczonych na podstawie Umowy. Wobec powyższego nie powinno budzić wątpliwości, iż wynagrodzenie jakie otrzyma Wnioskodawczyni wyłącznie z tytułu pełnienia funkcji Prezesa zarządu będzie przychodem ze źródła działalność wykonywana osobiście. Dochód z tego źródła będzie opodatkowany według zasad określonych w art. 27 Ustawy PIT tj. według skali podatkowej.

Reasumując, Wnioskodawczyni będzie uzyskiwać od Spółki przychody z następujących tytułów:

 • Przychody z tytułu wynagrodzenia za usługi doradztwa podatkowego świadczonego w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • Przychody z tytułu pełnienia funkcji Prezesa zarządu na podstawie powołania.

Powyższe przychody będą zaliczane do odmiennych źródeł przychodów - do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza oraz źródła działalność wykonywana osobiście. Wobec zaliczenia powyższych przychodów do różnych źródeł przychodów odmienne będą zasady opodatkowania dochodu. W szczególności dochody z tytułu usług doradztwa podatkowego mogą być opodatkowane podatkiem liniowym podczas gdy dochody z tytułu pełnienia funkcji Prezesa zarządu zawsze będą opodatkowane według skali podatkowej.

Możliwość opodatkowania jako dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej dochodów z tytułu świadczenia usług na rzecz spółki kapitałowej w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej przez osobę, która jednocześnie pełni w tej spółce funkcje członka zarządu (ewentualnie zarządza spółką na podstawie umowy cywilnoprawnej) była wielokrotnie potwierdzona przez organy podatkowe w drodze interpretacji indywidualnych, przykładowo w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 marca 2015 r. o sygn. IPPB1/415-1420/14-2/MS1,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 grudnia 2014 r. o sygn. IBPBII/1/415-766/14/MZ,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2014 r. o sygn. IPPB1/415-163/14-4/MT,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 21 czerwca 2013 r. o sygn. IPTPB1/415-177/13-4/DS.

Wobec powyższego, stanowisko zaprezentowane przez Wnioskodawczynię odnoście zasad opodatkowania uzyskanych przez nią przychodów będących przedmiotem niniejszego wniosku należy uznać za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • możliwości opodatkowania dochodów osiąganych przez Wnioskodawczynię z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym – jest prawidłowe,
 • ustalenia źródła przychodów z tytułu pełnienia przez Wnioskodawczynię funkcji prezesa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – jest prawidłowe.

Ad. 1, 2

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.