IPPB1/415-286/12-2/EC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Przyjmując za Wnioskodawcą, iż przedmiotem działalności gospodarczej będzie nabywanie i zbywanie pochodnych instrumentów finansowych i Wnioskodawca będzie dokonywał tych transakcji, w ramach działalności gospodarczej, o której mowa art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to uzyskany przychód (dochód) z tego tytułu jak również poniesione koszty uzyskania przychodów należy rozliczyć według zasad właściwych dla źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. W rezultacie będą one stanowić podstawę opodatkowania łącznie z przychodami oraz kosztami uzyskania przychodów z tytułu działalności gospodarczej polegającej na pośrednictwie handlowym przemysłowymi dobrami inwestycyjnymi, ponieważ jest to jedno źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 09.03.2012 r. (data wpływu 20.03.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji przychodów i kosztów uzyskania przychodów związanych z obrotem instrumentami finansowymi do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20.03.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji przychodów i kosztów uzyskania przychodów związanych z obrotem instrumentami finansowymi do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca obecnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa handlowego przemysłowymi dobrami inwestycyjnymi, którą to działalność, z uwagi na obecną wysoką zmienność rynku zmuszony jest rozszerzyć o obrót finansowymi instrumentami o charakterze właścicielskim lub dłużnym i terminowymi transakcjami zabezpieczającymi (obie działalności określone w PKD 2007 jako: PKD 64.99.Z „Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nieklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych”) umożliwiającymi minimalizację niekorzystnych zmian rynkowych i zapewnienia niezbędnej płynności finansowej koniecznej do prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

W ramach tej działalności w celu ciągłego monitorowania koniecznej komplementarności obu ścieżek działalności gospodarczej oprócz uzupełniania wpisu w CEIDG, która to czynność została już dokonana, zawarte zostaną odpowiednie umowy, np. o prowadzenie rachunku inwestycyjnego, umowy o świadczenie usług brokerskich i w ramach tej działalności dokonywany będzie obrót w/w instrumentami finansowymi o charakterze właścicielskim lub dłużnym i zabezpieczającym. Obrót ten dokonywany będzie wyłącznie na własny rachunek (bez generowania ryzyka finansowego na osób trzecich), w sposób ciągły.

Jak zostało to już wyżej określone środki pieniężne uzyskane z obrotu powyższymi instrumentami finansowymi i zawieranych transakcji zabezpieczających mają pozwolić na utrzymanie płynności finansowej koniecznej do prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej i minimalizację ryzyka finansowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność rozliczana jest w ramach podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wpływ finansowy opisanej w punkcie 68 komplementarnej działalności finansowej związanej z potrzebą utrzymania płynności finansowej dla podstawowej działalności gospodarczej należy zaliczyć zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodu z działalności gospodarczej i tym samym koszty zakupu instrumentów finansowych o charakterze właścicielskim lub dłużnym i zawierania zabezpieczających transakcji terminowych jako koszty dotyczące działalności gospodarczej (art. 22 ust. 1 ww. ustawy)...

Zdaniem Wnioskodawcy, rozszerzenie przez Niego działalności gospodarczej o obrót finansowymi instrumentami o charakterze właścicielskim lub dłużnym i zawieranie terminowych transakcji zabezpieczających oraz dokonywanie obrotu nimi we własnym imieniu i na własne ryzyko klasyfikowane będzie jako źródło przychodów - działalność gospodarcza, a koszty zakupu finansowych instrumentów o charakterze właścicielskim lub dłużnym i zawieranie terminowych transakcji zabezpieczających jako koszty uzyskania przychodu z działalność gospodarczej.

Działalność ta będzie spełniać warunki uznania jej za działalność gospodarczą w świetle art. 5a pkt 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ponieważ:

  • dokonując obrotu finansowymi instrumentami o charakterze właścicielskim lub dłużnym i terminowymi transakcjami zabezpieczającymi Wnioskodawca będzie działał w celu utrzymania płynności finansowej i minimalizacji ryzyka rynkowego bieżącej działalność gospodarczej (obecnie prowadzonej i przyszłej),
  • działalność będzie miała charakter komplementarny do podstawowej działalności gospodarczej i będzie podlegała bieżącej ewaluacji w odniesieniu do zaistniałych zmian rynkowych,
  • działalność ta będzie miała charakter ciągły i zorganizowany - zawarte zostaną odpowiednie umowy np. umowa o prowadzeniu rachunku inwestycyjnego, umowa o świadczenie usług brokerskich, powierniczych - umożliwiające wielokrotne i łatwe dokonywanie transakcji na rynku finansowym
  • działalność komplementarna prowadzona będzie we własnym imieniu i na własne ryzyko.

W związku z tym spełnienie przesłanek do uznania obrotu w/w instrumentami finansowymi jako źródło przychodów z działalności gospodarczej, dokonywane przez przedsiębiorcę - wyłącza ten obrót z uznania go jako źródło z kapitałów pieniężnych.

Ustawodawca przewidział możliwość, że omawiane dochody nie będą kwalifikowane do źródła kapitały pieniężne, lecz do źródła działalność gospodarcza jeśli osiągane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a tak będzie w przypadku Wnioskodawcy.

W związku z powyższym koszty dotyczące obrotu w/w instrumentami finansowymi traktowane będą zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy - jako koszty uzyskania przychodu z działalności gospodarczej, ponieważ będą poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów. Rozliczane więc będą na bieżąco, ponieważ będą ściśle i funkcjonalnie przyporządkowane do danego źródła przychodów jakim będzie działalność gospodarcza.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) wyszczególniono dwa odrębne źródła przychodów w postaci:

  • pozarolniczej działalności gospodarczej, (art. 10 ust. 1 pkt 3),
  • kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, (art. 10 ust. 1 pkt 7).

Podział ten ma istotny wpływ nie tylko na sposób prowadzenia dokumentacji finansowej, ustalanie podstawy opodatkowania, ale także na sposób opodatkowania i jego wysokość.

Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej zawarta została w art. 5a pkt 6 ww. ustawy. Zgodnie z jego treścią, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

  1. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
  2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Wyłączenie zawarte w art. 5a pkt 6 ww. ustawy obejmuje m.in. kapitały pieniężne, zdefiniowane jako odrębne źródło przychodów, wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, których poszczególne kategorie wymieniono w art. 17 tej ustawy.

Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających (art. 17 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy).

Stosownie do treści art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ilekroć w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych - oznacza to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Natomiast z brzmienia art. 30b ust. 4 ww. ustawy wynika, iż przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej.

W świetle powyższego przyjąć należy, iż przez zbycie pochodnych instrumentów finansowych w wykonaniu działalności gospodarczej w rozumieniu przepisu art. 30b ust. 4 powoływanej ustawy, należy rozumieć prowadzenie działalności w zakresie kupna i sprzedaży pochodnych instrumentów finansowych.

W sytuacji, gdy przedmiotem działalności gospodarczej jest inwestowanie w pochodne instrumenty finansowe i podatnik dokonuje takiej transakcji, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, uzyskany przychód (dochód) należy traktować jako przychód z wykonywanej działalności gospodarczej. Tak uzyskany przychód (dochód) podlega łącznemu opodatkowaniu z pozostałymi przychodami, w ramach wykonywanej działalności gospodarczej.

Naturalnie, aby działalność ta mogła być traktowana jako działalność gospodarcza, musi spełniać przesłanki wskazane w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że musi być wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Ponadto wskazać należy, iż skutkiem powołanego wcześniej przepisu art. 30b ust. 4 jest konieczność wyłączenia ze źródła przychodów określonego jako kapitały pieniężne, przedmiotu związanego z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Z opisu przedstawionego zdarzenie przyszłego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarcza, w zakresie pośrednictwa handlowego przemysłowymi dobrami inwestycyjnymi. Ponadto - w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierza dokonywać obrotu finansowymi instrumentami o charakterze właścicielskim lub dłużnymi terminowymi transakcjami zabezpieczającymi.

Reasumując, przyjmując za Wnioskodawcą, iż przedmiotem działalności gospodarczej będzie nabywanie i zbywanie pochodnych instrumentów finansowych i Wnioskodawca będzie dokonywał tych transakcji, w ramach działalności gospodarczej, o której mowa art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to uzyskany przychód (dochód) z tego tytułu jak również poniesione koszty uzyskania przychodów należy rozliczyć według zasad właściwych dla źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. W rezultacie będą one stanowić podstawę opodatkowania łącznie z przychodami oraz kosztami uzyskania przychodów z tytułu działalności gospodarczej polegającej na pośrednictwie handlowym przemysłowymi dobrami inwestycyjnymi, ponieważ jest to jedno źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

A zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.