IPPB1/415-1111/11-2/EC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy po przeniesieniu, na podstawie aneksów do umów pożyczek, niektórych lub wszystkich pożyczek, które zostały udzielone przez Wnioskodawcę jako osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, do swojej działalności gospodarczej, wypłacane Wnioskodawcy przez pożyczkobiorców odsetki, zarówno te naliczone przez podpisaniem aneksów, jak i te naliczone po podpisaniu aneksów, będą dla Wnioskodawcy przychodem ze źródła przychodów „pozarolnicza działalność gospodarcza”, w zakresie pożyczek przeniesionych do działalności gospodarczej Wnioskodawcy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku (brak daty sporządzenia, data wpływu 19.12.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia źródła przychodu dla otrzymanych odsetek od udzielonych pożyczek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19.12.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia źródła przychodu dla otrzymanych odsetek od udzielonych pożyczek

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Przedmiotem tej jednoosobowej działalności gospodarczej jest. m.in. udzielanie pożyczek. Wnioskodawca udzielił, przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, kilku pożyczek. Odsetki od niektórych pożyczek zostały naliczone i wypłacone. Natomiast odsetki od innych pożyczek zostały naliczone, lecz nie zostały wypłacone Wnioskodawcy. Wnioskodawca planuje podpisanie z niektórymi lub wszystkimi pożyczkobiorcami aneksów, na mocy których nastąpi zmiana pożyczkodawcy z Wnioskodawcy jako nieprowadzącego działalności gospodarczej na Wnioskodawcę prowadzącego działalność gospodarczą. W ten sposób nastąpi przeniesienie niektórych lub wszystkich pożyczek, które zostały udzielone przez Wnioskodawcę jako osobę fizyczną nieprowadząca działalności gospodarczej, do jego działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, iż zwrócił się już do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w podobnym stanie faktycznym. W odpowiedzi na wniosek wnioskodawcy w dniu 29 grudnia 2010 r. wydana została interpretacja indywidualna o sygn. IPPB1/415-904/10-2/AM. Niniejszy wniosek dotyczy jednak innego stanu faktycznego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy po przeniesieniu, na podstawie aneksów do umów pożyczek, niektórych lub wszystkich pożyczek, które zostały udzielone przez Wnioskodawcę jako osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, do swojej działalności gospodarczej, wypłacane Wnioskodawcy przez pożyczkobiorców odsetki, zarówno te naliczone przez podpisaniem aneksów, jak i te naliczone po podpisaniu aneksów, będą dla Wnioskodawcy przychodem ze źródła przychodów „pozarolnicza działalność gospodarcza”, w zakresie pożyczek przeniesionych do działalności gospodarczej Wnioskodawcy...

Zdaniem Wnioskodawcy, po przeniesieniu niektórych lub wszystkich pożyczek, które zostały udzielone przez Wnioskodawcę jako osobę fizyczną nieprowadząca działalności gospodarczej, do swojej działalności gospodarczej, wypłacane Wnioskodawcy przez pożyczkobiorców odsetki, zarówno te naliczone przed podpisaniem aneksów, jak i te naliczone po podpisaniu aneksów, będą dla Wnioskodawcy przychodem ze źródła przychodów „pozarolnicza działalność gospodarcza”, w zakresie pożyczek przeniesionych do działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Wnioskodawca wskazał, iż stanowisko jego znajduje pełne potwierdzenie w interpretacji indywidualnej o sygn. IPPB1/415-904/10-2/AM, wydanej w dniu 29 grudnia 2010 r., w której Minister Finansów, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, że.: „z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż wnioskodawca jako osoba fizyczna udzielił kilku pożyczek. Odsetki od niektórych tych pożyczek zostały naliczone lecz nie zapłacone. Obecnie wnioskodawca zamierza podpisać aneksy do umów pożyczek na mocy, których nastąpi zmiana pożyczkodawcy. Pożyczkodawcą stanie się wnioskodawca jako osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie udzielania pożyczek. Reasumując, skoro w wyniku podpisania aneksów nastąpiła zmiana pożyczkodawcy, a pożyczkodawcą stał się podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie udzielania pożyczek, zatem przychody z tytułu otrzymanych odsetek należy zakwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej. W związku z powyższym stanowisko wnioskodawcy można uznać za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkie dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 i 7 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odrębnymi źródłami przychodów są m.in.:

  1. przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (pkt 3),
  2. kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a) -c) (pkt 7).

Podział ten ma istotny wpływ nie tylko na sposób prowadzenia dokumentacji finansowej, ustalanie podstaw opodatkowania, ale także na sposób opodatkowania i jego wysokość.

W myśl art. 5a pkt 6 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się kwot naliczonych, lecz nie otrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek.

Stosownie natomiast do art. 17 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się odsetki od pożyczek.

Przy czym, w myśl art. 30a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19 % zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej.

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż odsetki od udzielanych pożyczek mogą stanowić zarówno przychód ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza, jak i kapitały pieniężne. Gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem tej działalności otrzymane odsetki będą stanowić przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej udzielił kilku pożyczek. Odsetki od niektórych tych pożyczek zostały naliczone lecz nie zapłacone. Obecnie Wnioskodawca zamierza podpisać aneksy do umów pożyczek na mocy, których nastąpi zmiana pożyczkodawcy. Pożyczkodawcą stanie się Wnioskodawca jako osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie udzielania pożyczek.

Reasumując, skoro w wyniku podpisania aneksów nastąpiła zmiana pożyczkodawcy, a pożyczkodawcą stał się podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie udzielania pożyczek, zatem przychody z tytułu otrzymanych odsetek należy zakwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy można uznać za prawidłowe.

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli opis przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego nie jest zgodny ze stanem rzeczywistym wydana interpretacja nie chroni Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.