IPPB1/415-1081/11-2/JB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w przedstawionym przez Wnioskodawczynię zdarzeniu przyszłym, przychody uzyskiwane z tytułu najmu lokali użytkowych mogą być traktowane jako przychody uzyskiwane z najmu prywatnego, czy też przychody te zostaną potraktowane jako przychody uzyskiwane z pozarolniczej działalności gospodarczej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 05.12.2011 r. (data wpływu 09.12.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia źródła przychodów uzyskiwanych z najmu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 09.12.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia źródła przychodów uzyskiwanych z najmu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest właścicielem budynku, w którym począwszy od 1997r. wynajmuje pięć lokali użytkowych. Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej, nie uzyskuje także przychodów z tytułu stosunku pracy. Podstawowym źródłem Jej utrzymania są przychody osiągane z prowadzonej działalności rolniczej.

Wnioskodawczyni, wynajmuje przedmiotowe lokale w ramach tzw. najmu prywatnego, zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawczyni, z tytułu zawartych umów najmu jest podatnikiem podatku VAT. W formularzu PIT-36 wykazuje wysokość dochodów uzyskiwanych z tytułu najmu prywatnego.

W niedalekiej przyszłości Wnioskodawczyni zamierza wynająć kolejny, szósty już lokal w stanowiącym jego własność budynku. Powierzchnia lokalu przeznaczonego do wynajęcia wynosi 35 mkw.

Wynajęcie dodatkowego lokalu nie zmieni dotychczasowego, podstawowego źródła utrzymania Wnioskodawczyni, jakim jest prowadzenie działalności rolniczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym przez Wnioskodawczynię zdarzeniu przyszłym, przychody uzyskiwane z tytułu najmu lokali użytkowych mogą być traktowane jako przychody uzyskiwane z najmu prywatnego, czy też przychody te zostaną potraktowane jako przychody uzyskiwane z pozarolniczej działalności gospodarczej?

Zdaniem Wnioskodawczyni, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, wybór sposobu opodatkowania przychodów osiąganych z tytułu najmu 6 lokali użytkowych należy wyłącznie do podatnika. Ustawodawca pozostawił bowiem podatnikom wybór, czy chcą oni osiągać przychód z tytułu najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czy też przychód ten ma być osiągany z tytułu tzw. najmu prywatnego.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 i 6 updof za odrębne źródła przychodów uznaje się przychody osiągane z tytułu: pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnych charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Z powyższego wynika, że by najem mógł zostać zakwalifikowany jako odrębne źródło przychodów (czyli tzw. najem prywatny) nie może być on prowadzony w ramach działalności gospodarczej; jego przedmiotem nie mogą być także składniki związane z działalnością gospodarczą.

Natomiast jeżeli najem jest dokonywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, lub jego przedmiotem są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą to wówczas przychody z takiego najmu - stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - zostają ex lege zakwalifikowane jako przychody osiągane z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jak wynika z treści art. 5 a pkt 6 cyt. ustawy za działalność gospodarczą uznajemy działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4-9

W ocenie Wnioskodawczyni, ze względu na fakt, że nie prowadzi ona działalności gospodarczej oraz że nieruchomość, w której wynajmowane są lokale nie stanowią środków trwałych związanych z taką działalnością to brak jest podstaw do uznania ich za dochody uzyskiwane z pozarolniczej działalności gospodarczej. Co więcej Wnioskodawczyni, pomimo zwiększenia ilości wynajmowanych lokali, nie będzie spełniał przesłanek wskazanych w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozwalających na zakwalifikowanie Jej przychodów jako związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W opinii Wnioskodawczyni zarówno tzw. najem prywatny, jak i najem w ramach prowadzone działalności gospodarczej ukierunkowany jest na osiąganie przychodów; czas trwania umów najmu także przesądza o tym, że są one w obu przypadkach prowadzone w sposób zorganizowany i ciągły.

Jedynym zatem kryterium pozwalającym na odróżnienie obu tych odrębnych źródeł przychodów jest tylko i wyłącznie autonomiczna wola podatnika, który przy wyborze, czy przychody osiągane z tytułu zawieranych umów mają być przychodami z tytułu najmu prywatnego, czy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą kieruje się własnym interesem ekonomicznym. Skoro zatem podatnik zamierza wynajmować lokale w ramach najmu prywatnego to nie można wbrew Jego woli uznać, że najem ten jest rzeczywiście wykonywany w ramach działalności gospodarczej.

Na potwierdzenie słuszności stanowiska Wnioskodawczyni wskazuje m.in. z interpretację indywidualną Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7.02.2011 r. w sprawie IPPB1/415-1142/10-2/EC, oraz postanowienie Urzędu Skarbowego Warszawa- Mokotów z dnia 22.06.2007 r. w sprawie 1433/GF/415-45/07/KB.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art, 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie, w odniesieniu do przywołanych przez Wnioskodawczynię rozstrzygnięć, tut. Organ informuje, że wydane one zostały w indywidualnej sprawie i nie mają zastosowania, ani konsekwencji wiążących, w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.