ILPB2/415-709/14-2/JK | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia usług doradczych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.
ILPB2/415-709/14-2/JKinterpretacja indywidualna
 1. działalność wykonywana osobiście
 2. kontrakt menedżerski
 3. pozarolnicza działalność gospodarcza
 4. umowa o zarządzanie
 5. usługi doradcze
 6. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2014 r. (data wpływu 23 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia usług doradczych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia usług doradczych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (zwany też Spółką) prowadzi działalność gospodarczą w branży spożywczej. W ramach prowadzonej działalności Spółka współpracuje z wysokiej klasy specjalistami, świadczącymi dla Spółki usługi doradcze, dzięki którym możliwe jest efektywne zarządzanie Spółką.

Jednym z takich specjalistów jest osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, której niegdyś, na podstawie umownego stosunku zlecenia, powierzono świadczenie usług konsultingowych i doradztwa ekonomicznego. Osoba ta dla potrzeb organizacyjnych Spółki piastowała stanowisko Dyrektora Finansowego. Osoba ta, na potrzeby niniejszego wniosku zwana będzie Doradcą.

Obecnie zamiarem stron (Spółki i Doradcy) jest rozszerzenie współpracy poprzez zawarcie umowy o współpracy – umowy zlecenie (Umowa Doradcza).

Umowa Doradcza będzie umową o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy o zleceniu.

W oparciu o tą umowę Doradca dalej będzie piastował funkcję Dyrektora Finansowego Spółki, jednak zwiększony zostanie zakres jego obowiązków w stosunku do obecnych. Zarówno dotychczasowe czynności, jak i przyszłe, na podstawie Umowy Doradczej, będą wykonywane przez Doradcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Doradca ponosić będzie koszty związane z wykonywaniem usług doradczych we własnym zakresie, za wyjątkiem przypadku konieczności świadczenia usług poza miejscowością, w której znajduje się siedziba Spółki; wówczas Doradcy będzie przysługiwać zwrot udokumentowanych wydatków, poniesionych w związku ze świadczeniem usług w ww. sytuacji, co jest zgodne z przepisami kodeksu cywilnego regulującymi zasady współpracy stron w oparciu o umowę zlecenie, zgodnie z którymi to przepisami, dający zlecenie powinien zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia (art. 742 kc).

Doradca jest przedsiębiorcą prowadzącym od roku 2003 działalność gospodarczą. Przedmiotem działalności Doradcy jest głównie działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe objęta kodem PKD 69.20.Z, jak również działalność dodatkowa między innymi:

 • 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
 • 69.10.Z Działalność prawnicza,
 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Doradca w ramach wykonywanej działalności gospodarczej działa jako podatnik VAT czynny. Jest także uprawniony do stosowania liniowej stawki podatku z prowadzonej w ww. zakresie działalności gospodarczej. W ramach dotychczasowej współpracy wystawiał Spółce faktury VAT tytułem wypłacanego wynagrodzenia i w ramach przyszłej Umowy Doradczej także zamiarem stron jest dokonywanie rozliczeń w oparciu o wystawiane przez Doradcę faktury VAT.

Zgodnie z wiedzą Spółki, Doradca świadczy usługi na rzecz różnych podmiotów. Między innymi Spółka w chwili obecnej posiada Zarząd składający się z trzech osób, w którym nie zasiada i nigdy nie zasiadał Doradca (taki stan rzeczy utrzyma się także w przyszłości).

Doradca jest w Spółce prokurentem.

Obowiązki prokurenta Doradca sprawuje na podstawie uchwały zarządu. Doradca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji prokurenta. W tym zakresie nie łączy go ze Spółką żadna dodatkowa umowa oprócz wskazanej uchwały.

Umowa Doradcza, która będzie zawarta pomiędzy Doradcą a Spółką regulować będzie w szczególności:

 • zakres świadczonych usług (opisanych poniżej), przy czym z umowy wprost wynikać będzie, że jej przedmiotem nie jest świadczenie usług o charakterze zarządczym,
 • zasady współpracy stron – przy czym Spółka jako Zleceniodawca, ani jej przedstawiciele nie mogą wydawać poleceń Doradcy jako Wykonawcy, Doradca natomiast może, za zgodą Spółki, powierzyć świadczenie usług innym osobom, w szczególności jego pracownikom,
 • kwestie miesięcznego wynagrodzenia, które jest ustalone jako stałe wynagrodzenie miesięczne oraz premia, której przyznanie i wysokość jest uzależniona od wyników pracy Doradcy i realizacji określonych zadań,
 • okres wypowiedzenia,
 • wymiar dyspozycyjności Doradcy, przy czym Doradca wykonywać ma zadania w siedzibie Spółki jeśli ich charakter tego wymaga oraz innych miejscach przez siebie określonych, w przypadku, gdy będzie to niezbędne dla realizacji zadań, a z uwagi na charakter usług, będzie on wykonywał czynności objęte umową od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00, a w przypadku wystąpienia takiej konieczności, również poza tymi godzinami,
 • okres trwania umowy,
 • poufność,
 • zakaz konkurencji,
 • kwestie własności Intelektualnej,
 • kwestie odpowiedzialności Doradcy – zgodnie z Umową, Doradca ponosi odpowiedzialność za skutki realizowanych zadań.

Do obowiązków Doradcy, jako Dyrektora Finansowego, określonych w Umowie Doradczej, należeć będzie:

 1. dokonywanie analiz ekonomicznych związanych z działalnością Spółki i przekazywania władzom Spółki tych informacji,
 2. dokonywanie analiz i przekazywanie przełożonym poszczególnych komórek organizacyjnych informacji ekonomicznych dotyczących działalności tych komórek,
 3. dokonywanie analiz oraz opracowywanie materiałów w zakresie sprawozdawczości finansowej obowiązującej poszczególne komórki organizacyjne,
 4. sporządzanie projekcji finansowych (biznes planów) nowych projektów,
 5. ocena i monitorowanie ryzyk ekonomicznych wynikających z działalności Spółki,
 6. wspomaganie wykonywania procedur planowania, budżetowania, kontroli i raportowania,
 7. dokonywanie analiz w zakresie płynności finansowej Spółki,
 8. świadczenie usług kontrolingu finansowego,
 9. doradztwo w zakresie prowadzenia ksiąg (w tym opracowanie polityki rachunkowości),
 10. doradztwo w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania.
 11. nadzór nad pracą działu Finansowego Zleceniodawcy (sekcji Controllingu i Księgowości),
 12. nadzorowanie systemu kontroli wewnętrznej oraz minimalizowanie najistotniejszych i najczęstszych problemów w działalności firmy wynikających z kontrolowanego działu,
 13. właściwe wykorzystanie zasobów Zleceniodawcy poprzez kontrolę wydatków i przychodów,
 14. nadzór nad utrzymywaniem bieżącej rentowności,
 15. kształtowanie i realizacja strategii finansowej Zleceniodawcy,
 16. nadzór nad przygotowywaniem sprawozdań oraz raportów, w tym sprawozdań finansowych,
 17. skutecznie zarządzanie środkami pieniężnymi poprzez planowanie i kontrolowanie przepływów pieniężnych,
 18. trafne ocenianie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
 19. przygotowanie budżetu, nadzór i kontrola jego realizacji oraz długoterminowych planów finansowych,
 20. nadzór nad funkcjonowaniem kontroli wewnętrznej,
 21. nadzór nad optymalizacją podatkową, która obejmuje: odpowiedzialność za płynność oraz zabezpieczenie ryzyka kursowego oraz stóp procentowych,
 22. odpowiedzialność za kontakty i współpracę z audytorem, bankami, firmami ubezpieczeniowymi, inwestorami oraz organami podatkowymi,
 23. nadzór nad prowadzeniem pełnej księgowości firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości, w tym:
  • sprawami dotyczącymi płatności: poprawności i terminowości wpisów dotyczących płatności i należności, zarządzania gotówką w kasie oraz płatnościami bankowymi, analizą płatności i zaległych należności,
  • sporządzaniem deklaracji i kalkulacji podatkowych,
  • nadzór nad bezpieczeństwem podatkowym,
  • obliczeniami podatkowymi,
  • przygotowaniem wymaganych dokumentów księgowych, danych dotyczących zaległych płatności, planów kasowych oraz zapewnienie terminowego wystawiania i księgowanie faktur dla Klientów wg potrzeb wynikających z raportów,
  • nadzór nad audytem zewnętrznym,
  • przygotowaniem kalkulacji miesięcznych różnic kursowych,
 24. wspieranie Logistyki w zakresie optymalizacji poziomu zapasów,
 25. wycena magazynów,
 26. uczestniczenie we wszystkich naradach i spotkaniach organizowanych przez Zleceniodawcę, na których Zleceniodawca uzna za konieczny udział Wykonawcy.

Na podstawie Umowy Doradczej, Doradca nie będzie miał prawa do:

 • podejmowania decyzji personalnych w Spółce wobec zatrudnionych w niej pracowników,
 • zarządzania i rozporządzania majątkiem Spółki,
 • kierowania i zarządzania Spółką,
 • reprezentowania Spółki na zewnątrz,
 • a także podejmowania decyzji w sprawach Spółki.

W zakresie powyższych punktów Doradca działać będzie jedynie w ramach udzielonej prokury, w oparciu o inny niż ww. Umowa Doradcza stosunek prawny.

Co istotne, jak już wyżej wskazano, Spółka w chwili obecnej posiada Zarząd składający się z trzech osób.

Zarząd w Spółce składa się z:

 1. Prezesa Zarządu – który, zgodnie ze schematem organizacyjnym Spółki zarządza Działem Produkcji, Działem Technicznym oraz Działem Marketingu, jak również nadzoruje te działy,
 2. Wiceprezesa Zarządu – który, zgodnie ze schematem organizacyjnym Spółki zarządza Działem Finansowym, Działem Zakupów oraz Działem Zasobów Ludzkich,
 3. Wiceprezesa Zarządu — który zgodnie ze schematem organizacyjnym Spółki zarządza Działem Sprzedaży i Działem Eksportu.

W spółce, do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podpisywania zobowiązań w imieniu spółki upoważnieni są:

 1. Prezes i wiceprezes zarządu – jednoosobowo,
 2. Członek zarządu - łącznie z innym członkiem zarządu lub z prokurentem.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka będzie zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia wypłacanego Doradcy z tytułu usług świadczonych na podstawie opisanej Umowy Doradczej, wykonywanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadkach opisanych zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym...

Zdaniem Wnioskodawcy, ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) nie zawiera przepisu, który zobowiązywałby płatników do poboru zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych o świadczenie usług wykonywanych przez zleceniobiorców w ramach prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej, innym niż wymienione w art. 13 pkt 9 ustawy o PIT (usługi zarządzania, kontrakty menedżerskie i usługi podobne).

Ponieważ planowane usługi doradztwa nie obejmują jakichkolwiek czynności zarządzania, ani też czynności podobnych do zarządzania, nie ma podstaw do uznania, że do wynagrodzeń za świadczenie usług doradczych stosuje się art. 13 pkt 9 ustawy o PIT.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł.

Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1:

 • pkt 2 – działalność wykonywana osobiście,
 • pkt 3 – pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za działalność gospodarczą uznaje się działalność zarobkową:

 • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat. w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4-9 ustawy.

Wyłączenie, o którym mowa w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, obejmuje więc m.in. przychody uzyskane z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy.

Poszczególne kategorie tych przychodów wymieniono w art. 13 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z przepisem art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

W myśl przepisu art. 13 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę. Nie jest możliwe wykonywanie tego rodzaju czynności przez podmiot inny niż osoba fizyczna. np. przez spółkę.

Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie, kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką czy instytucją. Jednakże w ramach planowanej współpracy strony nie zamierzają zawrzeć umowy o charakterze choćby podobnym do umowy o zarządzanie czy też kontraktu menedżerskiego, nie można także będzie dokonać zmiany kwalifikacji takiej umowy z uwagi na następujące okoliczności:

 1. Z umowy wprost wynikać będzie, że jej przedmiotem nie jest świadczenie usług o charakterze zarządczym,
 2. Na podstawie Umowy Doradczej, Doradca nie będzie miał prawa do:
  • podejmowania decyzji personalnych w Spółce wobec zatrudnionych w niej pracowników,
  • zarządzania i rozporządzania majątkiem Spółki,
  • kierowania i zarządzania Spółką,
  • reprezentowania Spółki na zewnątrz,
  • a także podejmowania decyzji w sprawach Spółki.
 3. Spółka posiada Zarząd składający się z trzech osób, przy czym jedna z osób, Wiceprezes Zarządu - zgodnie ze schematem organizacyjnym Spółki zarządza Działem Finansowym, Działem Zakupów oraz Działem Zasobów Ludzkich, zatem nie powierza się zarządzania także samym działem Finansowym Doradcy, lecz jest to w zakresie kompetencji Wiceprezesa Zarządu.

Jedynie w sytuacji, gdyby usługi wykonywane przez Doradcę zakwalifikowane były do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, wówczas dochody jego jako podatnika, podlegałyby opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Spółka byłaby zobowiązana do pełnienia funkcji płatnika od wypłacanego wynagrodzenia.

Z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, są obowiązane, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy, płatnicy o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będzie dokonywał wypłaty wynagrodzenia Doradcy, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie świadczył usługi doradcze w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa na rzecz Wnioskodawcy. Umowa Doradcza nie będzie miała charakteru umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego, ani umowy o podobnym charakterze. Nie jest to też zamiarem stron bez względu na fakt, jak strony nazwą stosunek prawny ich łączący.

Zamiarem stron nie jest świadczenie usług o charakterze zarządczym. Znajdzie to odzwierciedlenie w treści umowy. Przedmiotem umowy będzie wyłącznie świadczenie usług opisanych w zdarzeniu przyszłym.

Reasumując mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz zamiar stron, że zawarta Umowa Doradcza nie będzie miała charakteru umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menadżerskiego lub umowy o podobnym charakterze, usługi świadczone przez Doradcę na rzecz Wnioskodawcy – wykonywane w ramach jego działalności gospodarczej stanowić będą przychody z prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej.

W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, z tytułu wypłacanego wynagrodzenia za wykonywanie opisanych we wniosku usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.