IBPBI/1/4511-100/15/BK | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych jakie dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą powstają w związku z nieodpłatnym świadczeniem usług
IBPBI/1/4511-100/15/BKinterpretacja indywidualna
  1. pozarolnicza działalność gospodarcza
  2. świadczenie nieodpłatne
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 stycznia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 29 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych jakie dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą powstają w związku z nieodpłatnym świadczeniem usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, m.in. dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych jakie dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą powstają w związku z nieodpłatnym świadczeniem usług.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie profilaktyki, która zgodnie z PKD sklasyfikowana jest pod symbolami 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane oraz 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana. W ramach swojej działalności podstawowej zamierza świadczyć jednorazowo usługę na rzecz X (instytucji kościelnej). Czynność ta polegałaby na organizacji badań ankietowych wykonywanych dla X, dotyczących postrzegania marki X wśród Polaków. Czynność tą będzie wykonywał Wnioskodawca osobiście, jako właściciel firmy, bez udziału zatrudnionych w firmie pracowników i osób z zewnątrz. Czynności te zostaną wykonane nieodpłatnie, tzn. bez pobrania należności od X. Świadczenie nieodpłatnych usług na rzecz X, wzmocni, zdaniem Wnioskodawcy, wizerunek przedsiębiorstwa i stanowi element strategii i rozwoju przedsiębiorstwa.

Istotne elementy opisu zdarzenia przyszłego przedstawiono również we własnym stanowisku

Wnioskodawcy w sprawie, gdzie wskazano, że podczas prowadzenia badań ankietowych, Wnioskodawca nie będzie ponosił żadnego kosztu, który możnaby było przypisać do usług świadczonych nieodpłatnie (wypełnienie ankiet będzie odbywało się na drukach dostarczonych przez X, zapytania będą skierowane do mieszkańców, przechodniów, turystów itp.).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz X pozostaną dla niego bez wpływu na wysokość podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

(pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, fakt wykonywania nieodpłatnych świadczeń wyłącznie przez właściciela firmy, którego praca nie jest kosztem uzyskania przychodu, nie powinna wpływać na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z ogólną regułą zawartą w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 9 ust. 1a ww. ustawy, jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e, art. 30f oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów.

Przy czym, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów (art. 9 ust. 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 14 ust. 1 za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przychody należne to wszelkiego rodzaju przychody, co do których przysługuje podatnikowi uprawnienie do ich dochodzenia, czyli takie, które wynikają z konkretnego stosunku prawnego. „Należność” odnosi się zarówno do możliwości dochodzenia konkretnego świadczenia oraz do powinności jego spełnienia. Oznacza to, że powstanie przychodów należnych związane jest z powstaniem wierzytelności. Ponieważ wierzytelność to termin wywodzący się z prawa cywilnego, przychodami należnymi są przychody wymagalne w rozumieniu prawa cywilnego, tj. możliwe do prawnie skutecznego ich dochodzenia.

W myśl natomiast art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Powstanie określonego przychodu może być związane z koniecznością poniesienia określonych kosztów. Zauważyć bowiem należy, że stosownie do art. 22 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy.

Z powyższych przepisów wynika jednoznacznie, że powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych związane jest nierozerwalnie z roszczeniem o wypłatę określonego świadczenia lub roszczeniem o spełnienie tego świadczenia (w przypadku świadczeń uznawanych za nieodpłatne), co jak wynika z treści przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego nie będzie miało miejsca w sprawie, albowiem to Wnioskodawca samodzielnie wykona usługę na rzecz X, nie angażując przy tym pracowników firmy. Co równie istotne, czynności te wykona nieodpłatnie, nie ponosząc przy tym wydatków, bowiem materiały do ich wykonania dostarczy X. Czynności jakie Wnioskodawca wykona stanowić będą element strategii i rozwoju przedsiębiorstwa, poprawiając jego wizerunek w środowisku.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli zatem w istocie na rzecz X Wnioskodawca wykona czynności nieodpłatnie i nie poniesie w związku z wykonywaniem tych czynności żadnych wydatków (co zarazem oznacza, że nie zaliczy ich do kosztów podatkowych), to podjęte działania pozostaną bez wpływu na wysokość podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej. Z tego też względu stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Końcowo zauważyć należy, że niniejsza interpretacja nie dotyczy możliwości skorzystania przez Wnioskodawcę z odliczenia od dochodu w związku z podejmowanymi (planowanymi) działaniami.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku numerem 1 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

pozarolnicza działalność gospodarcza
IBPBI/1/4511-75/15/BK | Interpretacja indywidualna

świadczenie nieodpłatne
IBPBII/1/415-866/14/ASz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.