IBPBI/1/415-849/14/AP | Interpretacja indywidualna

Możliwości uznania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz możliwość opodatkowania uzyskiwanych z tego tytułu dochodów tzw. podatkiem liniowym
IBPBI/1/415-849/14/APinterpretacja indywidualna
 1. członek zarządu
 2. działalność wykonywana osobiście
 3. podatek liniowy
 4. pozarolnicza działalność gospodarcza
 5. przychód
 6. świadczenie usług
 7. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 16 kwietnia 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 29 kwietnia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości uznania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz opodatkowania dochodu uzyskiwanego z tytułu ich wykonywania tzw. podatkiem liniowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2014 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości uznania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz opodatkowania dochodu uzyskiwanego z tytułu ich wykonywania tzw. podatkiem liniowym.

We wniosku zostały przedstawione następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest wspólnikiem Spółki z ograniczona odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”), w której pełni funkcję Prezesa na podstawie powołania. Ponadto Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. W dniu 1 października 2013 r. zawarł ze Spółką umowę o świadczenie usług (dalej: „Umowa”). Zgodnie z umową, Wnioskodawca zobowiązał się w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej do świadczenia, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Spółki, następujących usług:

 1. Usługa w zakresie gospodarki magazynowej.Przedmiotem tej usługi jest optymalizacja gospodarki magazynowej (w tym przygotowanie rekomendacji co do właściwego poziomu zapasów dla poszczególnych SKU, przygotowywanie projektów zamówień na zakup produktów, opracowywanie forecastów, organizacja na zlecenie i zgodnie z wytycznymi Spółki zamówień na materiały magazynowe typu kartony, folie, palety, taśmy, itp.).
 2. Usługa w zakresie handlu, na którą składają się następujące czynności:
  1. pozyskiwanie nowych dostawców produktów oferowanych przez Spółkę na zlecenie i zgodnie z wytycznymi Spółki, udział na zlecenie Spółki w charakterze doradcy w negocjowaniu umów i zawieraniu transakcji z potencjalnymi dostawcami;
  2. utrzymywanie kontaktów z obecnymi dostawcami produktów oferowanych przez Spółkę;
  3. wsparcie w zakresie organizacji zakupu produktów oferowanych przez Spółkę od ich dostawców (w tym przedstawianie rekomendacji co do wyznaczenia ilości produktów do zamówienia, wsparcie w organizacji przewozu, przygotowywanie dokumentacji dla Agencji Celnej);
  4. wsparcie w zakresie organizacji dostaw produktów oferowanych przez Spółkę do klientów zagranicznych (w tym wsparcie w organizacji przewozu, przygotowywanie dokumentacji dla Agencji Celnej).
 3. Usługa w zakresie marketingu, na którą składają się następujące czynności:
  1. przygotowywanie na zlecenie Spółki analizy rynku w zakresie pozyskania nowych dostawców produktów oferowanych przez Spółkę,
  2. opracowywanie na zlecenie Spółki strategii marketingowych w zakresie działalności Spółki oraz koncepcji reklamy i promocji,
  3. wsparcie w budowie i podtrzymaniu pozytywnego wizerunku działalności Spółki,
  4. realizacja na zlecenie Spółki działań w zakresie marketingu, promocji i PR działalności Spółki.
 4. Usługa w zakresie ochrony środowiska, na którą składają się następujące czynności:
  1. doradztwo w zakresie wypełniania przez Spółkę obowiązków wprowadzającego sprzęt w rozumieniu przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w tym przygotowywanie projektów sprawozdań, zestawień itp. wymaganych przez przepisy prawa,
  2. utrzymywanie zgodnie z wytycznymi Spółki kontaktów z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z którą Spółka zawarła stosowną umowę, oraz wsparcie w wykonywaniu zobowiązań Spółki wobec organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w szczególności przygotowywanie wszelkich zestawień i przedstawienie rekomendacji w zakresie organizacji wywozu elektrośmieci.

Wnioskodawca zobowiązał się wykonywać powyższe usługi z należytą starannością, uwzględniającą zawodowy charakter świadczonych usług, a także zasady etyki zawodowej. Wnioskodawca nie jest zobowiązany do osobistego świadczenia usług i może powierzyć ich świadczenie osobom trzecim, w szczególności swoim pracownikom lub innym osobom zatrudnionym przez niego na jakiejkolwiek podstawie prawnej. Na dzień sporządzenia niniejszego wniosku Wnioskodawca zatrudnia dwóch pracowników na stanowiskach: Specjalisty ds. analiz i zaopatrzenia oraz Dyrektora marketingu. Wnioskodawca za działania lub zaniechania osób trzecich będzie odpowiadał wobec Spółki jak za działania lub zaniechania własne.

Wnioskodawca jest uprawniony do korzystania z powierzchni biurowej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej i informatycznej należącej do Spółki, które są niezbędne do wykonywania usług objętych Umową. Spółka z kolei zobowiązuje się udostępnić je Wnioskodawcy dla prawidłowej realizacji Umowy. Wnioskodawca zobowiązuje się korzystać z powierzchni biurowej Spółki i wykorzystywać powyższą infrastrukturę wyłącznie do świadczenia usług w ramach Umowy, będącej przedmiotem niniejszego wniosku. Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony potwierdziły w Umowie, że Wnioskodawca nie jest uprawniony do zawierania umów w imieniu Spółki oraz zaciągania w jej imieniu zobowiązań, chyba że Spółka udzieli Wnioskodawcy stosownego pełnomocnictwa.

Wnioskodawca samodzielnie organizuje świadczenie usług będących przedmiotem Umowy i nie podlega w tym zakresie kierownictwu Spółki. Ponadto wykonuje usługi w dowolnym czasie i miejscu wybranym według swojego uznania ze względu na należyte świadczenie usług na rzecz Spółki. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania zarówno wobec Spółki, jak i osób trzecich. Z kolei Spółka nie odpowiada za zobowiązania zaciągnięte przez Wnioskodawcę w celu lub w związku z realizacją Umowy. Za świadczenie usług objętych Umową Wnioskodawca otrzymuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie powiększone zostanie o podatek od towarów i usług, w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów. Poza powyższym wynagrodzeniem Wnioskodawcy nie przysługują żadne dalsze świadczenia z tytułu wykonania Umowy, w szczególności roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem usług, w tym kosztów ewentualnych podróży.

Wnioskodawca zobowiązał się do zachowania w poufności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki, które to informacje Wnioskodawca uzyska w związku lub przy okazji świadczenia usług na podstawie Umowy. Wnioskodawca zobowiązał się do wykorzystywania powyższych informacji wyłącznie w celu wykonania obowiązków wynikających z Umowy. Ze strony Spółki wyznaczono osobę uprawnioną do kontaktu z Wnioskodawcą, a w szczególności do zgłoszenia zapotrzebowania na poszczególne usługi, ustalenia sposobu wykonania usług oraz do odbioru rezultatu świadczenia usług. Zbycie jakichkolwiek wierzytelności wynikających z Umowy wymagać będzie uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Każda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie, w trybie natychmiastowym.

Na moment sporządzenia niniejszego wniosku Spółka jest jedynym klientem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie był wcześniej zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przychody Wnioskodawcy z tytułu świadczenia usług opisanych we wniosku, będą mogły zostać opodatkowane na podstawie przepisu art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych („Ustawa PIT”) według stawki liniowej, tj. 19%...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody ze świadczenia przez niego usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz Spółki, w której pełni funkcje Prezesa na podstawie powołania, stanowić będą przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, które mogą być opodatkowane podatkiem liniowym zgodnie z art. 30c tej ustawy.

W myśl przepisu art. 5a pkt 6 Ustawy PIT, za pozarolniczą działalność gospodarczą uznaje się w szczególności usługową działalność zarobkową prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły. W ocenie Wnioskodawcy usługi świadczone przez niego na podstawie Umowy przedstawionej w niniejszym wniosku mieszczą się w powyższej definicji. Usługi będą wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach prawnie zarejestrowanej samodzielnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Działalność ta ukierunkowana jest na osiągnięcie zysku, czyli ma charakter zarobkowy. Wnioskodawca wykonuje tą działalność gospodarczą we własnym imieniu jako niezależny przedsiębiorca, w sposób zorganizowany i ciągły.

Jednocześnie do świadczonych przez Wnioskodawcę usług nie znajdzie zastosowania wyłączenie określone w przepisie art. 5b Ustawy PIT. W myśl tego przepisu za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione byłyby następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosiłaby wyłącznie Spółka, jako zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez Spółkę, jako zlecającego te czynności,
 3. Wnioskodawca, jako wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Odnosząc się do poszczególnych warunków wskazać należy, że Wnioskodawca samodzielnie organizuje świadczenie usług będących przedmiotem Umowy i nie podlega w tym zakresie kierownictwu Spółki. Ponadto wykonuje usługi w dowolnym czasie i miejscu wybranym według swojego uznania ze względu na należyte świadczenie usług na rzecz Spółki. Co więcej, Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania zarówno wobec Spółki, jak i osób trzecich. Spółka nie odpowiada za zobowiązania zaciągnięte przez Wnioskodawcę w celu lub w związku z realizacją Umowy. Wnioskodawca ponosi zatem ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością. Ponadto, za działania lub zaniechania osób trzecich będzie odpowiadał wobec Spółki, jak za działania lub zaniechania własne. Zdaniem Wnioskodawcy, mając to na uwadze należy uznać, że wyłączenie zawarte w art. 5b Ustawy PIT nie znajdzie zastosowania w przypadku usług świadczonych przez niego na rzecz Spółki. Tym samym usługi wykonywane na podstawie Umowy mogą stanowić przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Co więcej, przychody uzyskiwane z tytułu Umowy o świadczenie usług doradczych nie mogą zostać zaliczone do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 Ustawy PIT. W szczególności przychody te nie mogą zostać sklasyfikowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 Ustawy). W myśl art. 13 pkt 9 Ustawy PIT, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uznać należy przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. W ocenie Wnioskodawcy, Umowy o świadczenie usług przedstawionych w niniejszym wniosku nie można zaklasyfikować, jako umowę o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontrakt menadżerski lub umowę o podobnym charakterze. Wskazuje na to wyraźnie charakter wykonywanych przez Wnioskodawcę usług i fakt, że zakres usług nie przewiduje sprawowania zarządzania przedsiębiorstwem. Ustawa PIT nie zawiera definicji umów o zarządzanie przedsiębiorstwem i im podobnych. W doktrynie oraz w interpretacjach podatkowych podkreśla się jednak, że istotą takich umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd a samodzielnym podmiotem jest zarządzanie (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie tego przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko. Za czynności o charakterze zarządczym można uznać w szczególności wszelkie czynności o charakterze decyzyjnym, np. rozporządzanie majątkiem Spółki, reprezentowanie Spółki, wszelkie podejmowanie decyzji (personalnych, czy inwestycyjnych), nadzór, negocjowanie i zatwierdzanie kontraktów handlowych. Czynności te nie są jednak przedmiotem Umowy. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę mają przede wszystkim charakter doradczy. Skupiają się na formułowaniu dla Spółki niewiążących opinii i zaleceń przygotowywanych w oparciu o ekspercką wiedzę Wnioskodawcy. Z tym, że zawsze ostateczną decyzję co do przedstawionych przez Wnioskodawcę propozycji podejmuje Spółka a nie Wnioskodawca. Rola Wnioskodawcy ogranicza się więc do przedstawienia Spółce propozycji pewnych rozwiązań i rekomendacji lub też wykonaniu niektórych usług na konkretne zlecenie Spółki, ale już zgodnie z wytycznymi Spółki (np. organizacja zamówień na materiały magazynowe, pozyskiwanie nowych dostawców, utrzymywanie kontaktów z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego).

Mając to na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy, uzyskane przez niego przychody z tytułu świadczenia usług opisanych we wniosku należy zakwalifikować do źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza i tym samym przychody te będą mogły zostać opodatkowane na podstawie przepisu art. 30c Ustawy PIT według stawki liniowej, tj. 19% (pod warunkiem wyboru przez Wnioskodawcę takiej formy opodatkowania we właściwym terminie).

Na poparcie prezentowanego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez działającego w imieniu Ministra Finansów:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są:

 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 tej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Przy czym, w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Wyłączenie, o którym mowa w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, obejmuje więc m.in. przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy, których poszczególne kategorie wymieniono w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 13 pkt 7 i 9 powołanej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:

 • przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
 • przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Do przychodów z art. 13 pkt 7 ww. ustawy, zalicza się otrzymane wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji na podstawie samego tylko aktu ustanowienia (np. powołania). Natomiast, do przychodów z art. 13 pkt 9 ww. ustawy, należy zaliczyć otrzymane wynagrodzenia z tytułu m.in. umów o zarządzanie, gdyż osoby zarządzające spółką na podstawie takiej umowy nie pobierają wynagrodzenia wyłącznie z tytułu pełnionej funkcji lecz z tytułu tej umowy.

Nadmienić należy, że wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie, kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką czy instytucją. Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem – zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko.

Z treści złożonego wniosku wynika m.in., że Wnioskodawca jest wspólnikiem Spółki z ograniczona odpowiedzialnością, w której pełni funkcję Prezesa na podstawie powołania. Ponadto Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. W dniu 1 października 2013 r. w ramach tej działalności zawarł z ww. Spółką umowę o świadczenie wskazanych we wniosku usług doradczych, na które w głównej mierze składają się usługi w zakresie: gospodarki magazynowej, handlu, marketingu, ochrony środowiska. Zakres usług nie przewiduje sprawowania zarządzania przedsiębiorstwem. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę mają przede wszystkim charakter doradczy. Skupiają się na formułowaniu dla Spółki niewiążących opinii i zaleceń przygotowywanych w oparciu o ekspercką wiedzę Wnioskodawcy. Ostateczną decyzję co do przedstawionych przez Wnioskodawcę propozycji podejmuje Spółka a nie Wnioskodawca. Rola Wnioskodawcy ogranicza się więc do przedstawienia Spółce propozycji pewnych rozwiązań i rekomendacji lub też wykonaniu niektórych usług na konkretne zlecenie Spółki, ale już zgodnie z wytycznymi Spółki (np. organizacja zamówień na materiały magazynowe, pozyskiwanie nowych dostawców, utrzymywanie kontaktów z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego). Wnioskodawca nie jest zobowiązany do osobistego świadczenia usług i może powierzyć ich świadczenie osobom trzecim, w szczególności swoim pracownikom lub innym osobom zatrudnionym przez niego na jakiejkolwiek podstawie prawnej. Wnioskodawca za działania lub zaniechania osób trzecich będzie odpowiadał wobec Spółki jak za działania lub zaniechania własne. Wnioskodawca samodzielnie organizuje świadczenie usług będących przedmiotem umowy i nie podlega w tym zakresie kierownictwu Spółki. Ponadto wykonuje usługi w dowolnym czasie i miejscu wybranym według swojego uznania ze względu na należyte świadczenie usług na rzecz spółki. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania zarówno wobec spółki, jak i osób trzecich.

Podkreślić należy, że na gruncie prawa podatkowego, o kwalifikacji przychodów uzyskiwanych w ramach wykonywanej działalności do określonego źródła przychodu decyduje rzeczywisty, faktyczny zakres świadczonych w ramach tej działalności usług.

Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, że jeżeli w istocie świadczone przez Wnioskodawcę usługi na rzecz Spółki nie będą obejmować/nie obejmują żadnych czynności związanych z zarządzaniem Spółką, to przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze świadczenia tych usług można uznać za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie zauważyć należy, że kwestia oceny, czy rzeczywiście wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej usługi na rzecz Spółki z o.o. nie noszą znamion czynności zarządzania (uwzględniając w szczególności fakt, że Wnioskodawca pełni jednocześnie funkcję prezesa ww. Spółki) może zostać zweryfikowana przez uprawniony organ podatkowy w toku ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego. Dokonanie oceny w tym zakresie wykracza bowiem poza ramy postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej.

Odnosząc się natomiast do możliwości opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług doradczych tzw. podatkiem liniowym, wskazać należy, że zgodnie z art. 9a ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (...). W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Stosownie do treści art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W myśl natomiast art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Z powyższych przepisów wynika, że możliwość opodatkowania dochodów 19% „podatkiem liniowym” dotyczy tylko i wyłącznie dochodów uzyskanych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (ze źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza).

Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne stwierdzić należy, że na gruncie przedmiotowej sprawy na możliwość opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę ze świadczenia wskazanych we wniosku usług tzw. podatkiem liniowym nie ma wpływu fakt, że będzie on pełnił na podstawie powołania funkcję prezesa zarządu spółki, na rzecz której usługi te będą świadczone. Przychody z tego tytułu stanowią bowiem przychody z działalności wykonywanej osobiście i nie są wykonywane na podstawie stosunku pracy, czy też spółdzielczego stosunku pracy, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli w istocie jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca w ramach świadczonych na rzecz Spółki usług nie będzie wykonywał żadnych czynności kierowania, czy zarządzania, to uzyskiwane z tego tytułu dochody będą mogły być opodatkowane „podatkiem liniowym”, tj. na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (pod warunkiem wybrania tej formy opodatkowania w terminie określonym w cytowanych powyżej przepisach ww. ustawy).

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz w zakresie zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.